Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Παύση των αποστατών για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ή νέες εκλογές ζητά ο δήμαρχος για να αρθεί η ομηρία του δήμου

Την εφαρμογή της παρ.1, του άρθρου 237, του ν.3852/2010  που προβλέπει παύση  των δημοτικών συμβούλων  για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος για τους αποστάτες . Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ή
την εφαρμογή  παρ.2, του άρθρου 237, του ν.3852/2010  που προβλέπει διάλυση του δημοτικού συμβουλίου και προκήρυξη εκλογών  από το  περιφερειάρχη ένα (1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση.


Η παύση των δημοτικών συμβούλων και η διάλυση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου.


Ανακοίνωση του δημαρχου

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι, συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συνεχίζουν να ΜΗΝ εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτέλεσμα, πέραν των προβλημάτων που δημιουργούν σε βάρος του Δήμου, να θίγεται το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό αναλογεί στο Δήμο μας και τους πολίτες του και να κλονίζεται η ενότητα της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παρ.1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010, με το αρ.πρωτ.: 5540/12-06-2017 έγγραφό του, ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών:

α. Να παρέμβει άμεσα, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να παυθούν οι υπαίτιοι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 237, του ν.3852/2010.

β. Σε διαφορετική περίπτωση και για τους ίδιους σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να διαλυθεί το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 237, του ν.3852/2010 και να γίνει νέα εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 56, του ν.3852/2010.

Επίσης, ο Δήμαρχος με το ανωτέρω έγγραφό του ζήτησε από τις Δικαστικές Αρχές, την άμεση κατά νόμο συνδρομή τους, με σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας.


Λίμνη, 15/06/2017

Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λίμνη, 12 Ιουνίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 5540
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Ταχ.
Κώδικας
: 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
e-mail : athmatha@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: 1. κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Υπουργό Εσωτερικών
Σταδίου 27, Τ.Κ.: 101 83 Αθήνα
(φαξ: 2131364401)
2. κ. Νικόλαο Ντίτορα
Συντονιστή και
Ελεγκτή Νομιμότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
Ελ. Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2
341 00 Χαλκίδα
ΚΟΙΝ: κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Χαλκίδας
341 00 Χαλκίδα
Θέμα: «Ύστατη έκκληση προς τις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές, να
εφαρμόσουν έγκαιρα το νόμο, για σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 237 & 56, του ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α/07-06-2010)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Έχοντας υπόψη:
α. Την όλη κατάσταση που παράνομα, μεθοδευμένα και με δόλο, έχει
δημιουργηθεί και επικρατεί στο Δήμο μας τα δύο (2) τελευταία χρόνια και
είναι γνωστή στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
β. Την παράνομη και με δόλο καθυστέρηση ψήφισης του Προϋπολογισμού του
Δήμου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιβληθεί ο
νόμος για το σωφρονισμό των επίορκων δημοτικών συμβούλων, που έχουν
καταγγελθεί έγκαιρα και ονομαστικά.
[1]
γ. Τις ευθύνες των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας που δεν εφάρμοσαν το νόμο και δεν προστάτεψαν το Δήμο μας και
τους πολίτες του.
δ. Την με αρ.πρωτ.: οικ. ΕΜΠ11/30-03-2017 αναφορά Δημάρχου, που
παρελήφθη από το Υπουργείο σας με αρ.πρωτ.: EMΠ:127/30-03-2017
(συνημμένο 1), στην οποία αναφέρονται οι παράνομες πράξεις και
παραλήψεις συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων, χωρίς μέχρι σήμερα να
υπάρχει αποτέλεσμα στην απόδοση ευθυνών.
ε. Την καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2017, κατά παράβαση
για δεύτερη συνεχή χρονιά του άρθρου 77, του ν.4172/2013, με σοβαρότατες
συνέπειες σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, της εξυπηρέτησης των πολιτών,
της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας.
στ. Το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ο Δήμος μας
υπολειτουργούσε και κάλυπτε μόνο τις αναγκαίες υποχρεωτικές δαπάνες,
σύμφωνα με τα άρθρα 158 & 160, του ν.3463/2006, εξαιτίας της ΜΗ
έγκαιρης ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους
2017.
ζ. Το γεγονός ότι μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου του έτους 2017,
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη από το Δήμο μας, πλην των
αποδοχών προσωπικού, την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών, τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα ένδειας, σύμφωνα με την
παρ.2, του άρθρου 160, του ν.3463/2006, όπως ισχύει σήμερα, με
αποτέλεσμα ο Δήμος μας ουσιαστικά να ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ και να ΜΗ μπορεί
να συλλέξει ούτε τα οικιακά απορρίμματα λόγω απαγόρευσης προμήθειας
καυσίμων για τα απορριμματοφόρα οχήματα, εξαιτίας της ΜΗ έγκαιρης
ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους 2017, με ότι
συνεπάγεται κυρίως σε βάρος της Δημόσιας Υγείας.
η. Το γεγονός ότι από συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους και κυρίως από
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Χατζή αγνοήθηκε πλήρως
για δεύτερη συνεχή χρονιά το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
αρ.πρωτ: οικ.1467/18-01-2016 (συνημμένο 2), με το οποίο επισημαίνονται
και οι πειθαρχικές ευθύνες από τη ΜΗ έγκαιρη ψήφιση του προϋπολογισμού.
θ. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
αγνόησε για δεύτερη συνεχή χρονιά, το ανωτέρω με αρ.πρωτ.: οικ.1467/18-
01-2016 (συνημμένο 2) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν
εφάρμοσε το νόμο για το σωφρονισμό των επίορκων Δημοτικών Συμβούλων, με
αποτέλεσμα να ΜΗ λειτουργεί ομαλά και νόμιμα το Δημοτικό Συμβούλιο, η
Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με ότι συνεπάγεται σε
βάρος των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών.
ι. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
εφάρμοσε το νόμο και δεν προστάτεψε την ομαλή λειτουργία του Δήμου, ως
όφειλε, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εσωτερικών να αποστείλει το με
αρ.πρωτ.: ΕΜΠ:68/07-05-2017 έγγραφό του. (συνημμένο 3)
ια. Την χωρίς ημερομηνία επιστολή δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, που
κατατέθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αρ.πρωτ. 6193/05-06-2015, στην οποία
μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «Εμείς όλοι που αγωνιστήκαμε να σε εκλέξουμε
Δήμαρχο, δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να συνεργασθούμε άλλο μαζί σου και
[2]
είναι στη δική σου κρίση, προκειμένου να μην βρεθούμε σε διοικητικό αδιέξοδο,
να επιλέξεις τι θα κάνεις για το καλό του Δήμου μας.» (συνημμένο 4)
ιβ. Το με αρ.πρωτ. 3692/05-05-2017 έγγραφο Δημάρχου, (συνημμένο 5) με
θέμα: «Πρόσκληση για συνάντηση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας
με το Δήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας» και με σκοπό
να γίνει συζήτηση προκειμένου ο Δήμος μας να αποκτήσει Δημοτικό
Συμβούλιο της πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά οκτώ (8)
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν ανταποκρίθηκαν και δεν
προσήλθαν ούτε για συζήτηση.
ιγ. Την από 10/05/2017 επιστολή των οκτώ (8) δημοτικών συμβούλων της
πλειοψηφίας, που κατατέθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αρ.πρωτ. 3903/10-05-
2017, (συνημμένο 6) στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «…… να
προβείτε στην άρση του Διοικητικού αδιεξόδου που έχετε επιφέρει στο Δήμο.…».
ιδ. Το με αρ.πρωτ. 4173/19-05-2017 έγγραφο Δημάρχου (συνημμένο 7) προς
τους οκτώ (8) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας με θέμα: «Εξασφάλιση
ομαλής λειτουργίας του Δήμου», χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ανταπόκριση
και ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου, όπως ο
νόμος προβλέπει.
και
1. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
προστάτεψε, ως όφειλε, το Δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό αναλογεί στο Δήμο
μας και τους πολίτες του.
2. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
εφάρμοσε το άρθρο 237, του ν.3852/2010, για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος από τους συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε
έγκαιρα καταγγείλει.
3. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν
ανταποκρίθηκε στις νόμιμες υποχρεώσεις της για τη διασφάλιση της ομαλής
και νόμιμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με ότι συνεπάγεται σε βάρος
των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών του.
4. Επειδή δεν εφαρμόστηκε ο νόμος (άρθρα 232, 233 & επ. του ν.3852/2010)
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον
σωφρονισμό των επίορκων – παρανομούντων, συγκεκριμένων Δημοτικών
Συμβούλων του Δήμου μας.
5. Επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεν έχει
προχωρήσει, ως οφείλει, στη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών στους
Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε καταγγείλει συγκεκριμένα με αναφορές
που περιλαμβάνονται στην με αρ.πρωτ.: ΕΜΠ11/30-03-2017 αναφορά
Δημάρχου (συνημμένο 1), με αποτέλεσμα ο Δήμος να συνεχίζει να έχει
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του από συγκεκριμένους επίορκους
Δημοτικούς Συμβούλους που εμποδίζουν τη λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6. Επειδή οκτώ (8) συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας που
υπογράφουν την (ιγ) επιστολή δεν ανταποκρίθηκαν στα (ιβ) και (ιδ) έγγραφα
[3]
Δημάρχου για συζήτηση και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου,
όπως ο νόμος προβλέπει.
7. Επειδή ο Δήμος μας και οι πολίτες του δεν μπορεί να είναι όμηροι των
παράνομων πράξεων και παραλήψεων συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων,
που έχουμε καταγγείλει εγγράφως και επίσης των παράνομων παραλήψεων
των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
8. Επειδή οι πολίτες, οι επαγγελματίες, οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες,
οι συνεργάτες (δικηγόροι, λογιστές, κ.λ.π.) και οι πιστωτές στο Δήμο μας είναι
αγανακτισμένοι από την παράνομη και παράλογη συμπεριφορά
συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων.
9. Επειδή πέραν από την προστασία του δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται να
προστατευτεί και η κοινωνική συνοχή στο Δήμο μας από την προκλητικά
παράνομη και παράλογη συμπεριφορά συγκεκριμένων Δημοτικών
Συμβούλων.
10. Επειδή ουσιαστικά ο Δήμος μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, όπως ο
νόμος προβλέπει για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας προς όφελος των
πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε να κάνετε δεκτή την ύστατη αυτή έκκλησή μας και στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να παρέμβετε άμεσα, για σοβαρούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, να παυθούν οι υπαίτιοι δημοτικοί σύμβουλοι,
σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 237, του ν.3852/2010.
Σε διαφορετική περίπτωση και για τους ίδιους σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, παρακαλούμε να ενεργήσετε, σύμφωνα με την παρ.2, του
άρθρου 237, του ν.3852/2010,
να διαλυθεί το δημοτικό συμβούλιο και να
γίνει νέα εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 56, του ν.3852/2010.
Πέραν των ανωτέρω, η αιτούμενη εφαρμογή των άρθρων 237 & 56, του
ν.3852/2010 κρίνεται άκρως αναγκαία και κατεπείγουσα για την εξασφάλιση,
σύμφωνα με το νόμο, της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κυρίως για την
προάσπιση των τοπικών συμφερόντων και τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής
κοινωνίας με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας,
σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010.
Επίσης, παρακαλούμε θερμά τις Δικαστικές Αρχές που απευθυνόμαστε,
για την άμεση κατά νόμο συνδρομή τους, με σκοπό την προστασία του
δημόσιου συμφέροντος και τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής
κοινωνίας.
Με εκτίμηση,
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης 74 Σχόλια:

ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΟΙ 7 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 10 ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια

ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΩΡΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ.ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ Α,Β ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΥΤΑ .ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΤΕΙΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ ΠΛΕΟΝ .

Αρβανιτη αντε υπεγραψε και εσυ την παραιτηση μη κανεις τον δυσκολο

Ο ΑΝΤΡΙΚΑΝΑΣ Ο ΧΑΤΖΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ;

Τι φρούτο και αυτός ο ΠροπαγανDιστής του μπλογκ της "Βόρειας Κορέας". τίτλο πού έβαλε;

οι εξι του μαντουδιου το εκαναν

το θεμα ειναι οτι ο ορος που βαζουν ειναι να παραιτηθει ΟΛΟ το δημοτικο συμβουλιο

Ο ΑΝΤΙΚΑΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛ...ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.
ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.
ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.

Τι βόρεια Κορέα τι "βόρεια εύβοια";

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΣΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο λόγος που δεν παραιτούνται είναι ΕΝΑΣ
Αν έρθουν οι επόμενοι και συνεργασθούν άψογα με τον
Δήμαρχο θα υπογράψουν την πολιτική τους καταδίκη
Ούτως η άλλως την έχετε υπογράψει κύριοι
Αξίζει να ρισκάρετε με την παραίτηση σας
Αν έχετε δίκιο ο Δήμαρχος θα τσακωθεί και με τους καινούριους

Ο Εισαγγελέας ερευνά ακόμη και την ποιό απλή καταγγελία ανώνυμου πολίτη.
Εδώ που Δήμαρχος κάνει επώνυμη συγκεκριμένη καταγγελία, που αφορά σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, φαντάζεστε τι θα γίνει;;;
´Οσοι υποψιάζεστε ότι εμπλέκεστε, παρακαλώ συμβουλευτείτε έμπειρους νομικούς.

Ποιοί βουλευτές θα είναι αφού το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανέναν.
Εκτός και άν ο Καντζούρας πήρε μεταγραφή στη ΝΔ.

Δυό χρόνια προσπαθείτε παράνομα, παράλογα, αντιδημοκρατικά και εκβιαστικά να διώξετε το δήμαρχο.
Σε κάθε σας προσπάθεια το μόνο που καταφέρνετε είναι να δημιουργείτε σε βάρος σας σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα και επιπλέον ο κόσμος με αγανάκτηση να σας αποδοκιμάζει.
Μήπως πρέπει να σκεφθείτε περισσότερο γιά την προστασία σας..........??

πριν δυο χρονια επρεπε να κανεις εκλογες καλυβιωτη τωρα που διελυσαν τα παντα

Καλυβιωτη
είσαι σίγουρος ότι θα ξαναβγεις άμα γίνουν εκλογές?
πάτο θα πιάσεις
και ποιοι ξανάρθουν μαζί σου?

ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΣΟΙ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΗΜΕΡΑ,( ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ), ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Κ.Λ.Π
ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΤΡΟΠΑ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Όλοι εσείς οι κοπρίτες ΟΥΤΕ υποψήφιοι δεν θα είστε μετά από τα όσα έχετε κάνει σε βάρος του δήμου και των απλών πολιτών.
Τον δήμαρχο στις επόμενες εκλογές τον στηρίζουν όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου από όλες τις παρατάξεις ανεξαιρέτως, γιατί έδειξε ποιός είναι, πως αγωνίζεται και πως υπερασπίζεται τον τόπο και τους πολίτες.
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ.

Τι προσοχή ρε άνθρωπε 10.32 π.μ.
Πώς να συγκρατηθούμε όταν ένα χρόνο τώρα δεν ψηφίζανε γιά να πληρωθούμε τα νερά και τα σάντουιτς που δώσαμε στους πυροσβέστες.
Είναι άνθρωποι αυτοί;;; Είναι δημοτικοί σύμβουλοι;;; Τί σκατά είναι;;;;
ΑΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ???

ΑΛΗΤΑΚΟ ΠΡΩΪΝΕ 8.05 π.μ.
ΕΠΡΕΠΕ ΝΕ ΕΧΕΙΣ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΡΑΦΕΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΛΕΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ
ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ , ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ 7 ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 10 ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΝΑ ΗΣΥΧΑΧΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ

Να γίνουν εκλογές να δείτε τι θα πάρετε καντζουροστεργιηδες και αποστατες.
Αν μπορέσετε να κάνετε συνδιασμό θα πάρετε τόσα αρχ..α όσα έχει
Η ΓΡΑΦΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΝΟΥ.

Ρε ξεφτίλες ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ τι θράσος είναι αυτό που έχετε.
Στραβοί είσαστε;; Δεν βλέπετε τα χάλια σας και ότι ΕΧΕΤΕ
ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΤΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ στα μάτια του κόσμου.

ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΕΝΝΑΙΟ, ΜΕ ΤΟΛΜΗ, ΜΕ ΑΡΧΕΣ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ.
ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΑΧΕ, ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ, ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΡΤΑΣΕΙ ΦΤΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΩΣ ΕΔΩ Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΡΕΞΕ ΓΕΡΟ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ ΤΑ ΕΝΙΑΜΕΡΑ .

Σε εναμισι χρονο εχουμε εκλογες και ουτε λακουβα δεν κλεισατε αι σιχτηρ ανικανοι

Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!

Εαν ερθει ο καλυβιωτης κατο σημερα θα γινει της ...ποπης

17 Ιουνίου 2017 - 2:55 μ.μ.

ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ ΘΑΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΗΘΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ
ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ

ΒΡΕ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΝΑΤΕ.
ΓΚΡΙΝΙΕΣ, ΦΑΓΟΜΑΡΑ, ΔΙΧΟΝΟΙΕΣ, ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
ΒΡΕ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΝΩΤΙΑΔΗ, ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ, ΨΑΡΡΟ, ΚΑΣΤΙΝΗ, ΜΑΡΚΟΥ, ΤΑ ΙΔΙΑ
ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ, ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ.
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΥΤΕ ΙΕΡΟ, ΟΥΤΕ ΟΣΙΟ, ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.
ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΤΙΣΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΕΔΩ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ.
ΗΡΘΕ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
ΠΟΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ,
ΠΟΙΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΤΕΙ ΜΕ ΣΑΣ ΤΑ ΣΚΑΤΑ.
ΤΣΑΚΙΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΓΡΙΕΨΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΩΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΥΓΚΡΑΤΙΟΜΑΣΤΕ.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΙΟΜΑΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΆΝΕΤΕ;

λαμογιες καλυβιωτικες ηρθαν

Το παρακάτω δημοσιεύθηκε σήμερσ σε γνωστό κομματικό μπλόγκ της Χαλκίδας το οποίο χρησιμοποιεί η συμπραξη
να κάνει κριτική στο Δήμαρχο.
Το σχόλιο κάνει λόγο για διχασμό και κλιμάκωση από μέρος του δημάρχου. Την παράλυση στη ζωή που έχει φέρει στη ζωή του δήμου ή αρχομανία των αποστατών δεν είναι πρόβλημα. Ας αναλάβει το διεφθαρμένο κατεστημένο που τόσα χρόνια συντηρούταν με την διαβολή για να σταματήσει ο διχασμός.


Προς διχασμό στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Αννας

Εδώ είναι αυτό που λένε ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Κλιμακώνεται ο εμφύλιος στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης & Αγίας Αννας. Θέλοντας προφανώς ο Δήμαρχος κ.Χ Καλυβιώτης να απαντήσει στην πρωτοβουλία ορισμένων δημοτικών συμβούλων να οργανώσουν συγκέντρωση πολιτών, ζητεί
από την απόλυση των συμβούλων ως την δικαστική τους δίωξη. Με αυτό τον τρόπο ποινικοποιεί μια πολιτική αντιπαράθεση όπως αυτές που υπάρχουν αναρίθμητες στον πολιτικό βίο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.
Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό. Κατασκευάζει έναν εχθρό τον ρίχνει βορά στον κόσμο και εμμέσως καλεί όσους συμμερίζονται τις απόψεις του να φερθούν αναλόγως. Ετσι όχι μόνο δεν διασφαλίζει την ενότητα στο Δήμο του όπως ισχυρίζεται στην κατακλείδα της ανακοίνωσης του αλλά την διχάζει επικίνδυνα. Σε τελική ανάλυση ο κ. Δήμαρχος με αυτή την κίνηση στοχεύει κατά τα φαινόμενα να καλύψει δικές του αδυναμίες και ευθύνες και να απαλλαγεί από τους ενοχλητικούς.

Τρεις κι ο κούκος!!!!Ίσαμε 15 άτομα το πολύ...Ξεχωρίσαμε τον Ενωτιάδη και τον Καντζούρα...Ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη...Μετά απ αυτό το φιάσκο δεν τους μένει τίποτα άλλο από την
παραίτηση.Άντε να τελειώνουμε....

Μεγάλο ρεζιλίκι!!!!ξευτελιστήκατε,ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ

Τα διαλύματα του βαθύτατου ΠΑΣΟΚ. Αφού μια διέλυσαν τόσα χρόνια τώρα θα μας φέρουν ενότητα. Πού πάτε ωρέ 10 μείνατε καμιά λαϊκή συναίνεση. Ξεχάσατε να βάλετε και τους "φορείς" σας να βγάλουν καμιά ανακοίνωση ταξιθέτη

ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΣΙΧΑΘΗΚΕ , ΣΑΣ ΓΥΡΙΣΕ ΤΗ ΠΛΑΤΗ, ΣΑΣ ΦΤΥΝΕΙ ....
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ...ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ+ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ+ΤΑΞΙΘΕΤΗΣ+ΤΡΙΑΝΤΗΣ+ΤΑΡΛΑΣ ΠΕΤΕΡΑΣ=
ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΜΙΑ 15ριά.
ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.......
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.....

Πάει και αυτό
Από αύριο άλλη δικαιολογία έτοιμη υπάρχει;
Η εκτίμηση της κατάστασης απαιτεί βαθειά περισυλλογή και πολύ περισσότερη αυτοκριτική.
Μέχρι τώρα απόψεις των αποστατών δεν ακούσαμε, μόνο μερικές άναρθρες κραυγές και συκοφαντίες.
Η ζημιά έγινε στον Δήμο και στους Δημότες.
Δεν τα υπολογίσατε σωστά ή σας συμβούλεψαν λάθος
Ήταν υπέρμετρη η απαίτηση να φύγει ο Δήμαρχος με οποιοδήποτε κόστος, μόνο που το κόστος το πληρώνουν και θα το πληρώνουν οι Δημότες και οι κάτοικοι για πολλά χρόνια.
Ακόμα και αν κινηθούν διαδικασίες εναντίον σας, τίποτε δεν θα κερδίσει ο τόπος και ο Λαός.
Δεν είχατε ακροατήριο απόψε, γιατί δεν θα κάνατε την αυτοκριτική σας (αυτό δεν το ξέρετε τι είναι) αλλά θα εκτοξεύατε αόριστες καταγγελίες.
Καλός και χρήσιμος ο καταγγελτικός λόγος όταν όμως συνοδεύεται από συγκεκριμένες αποδείξεις διαφορετικά είναι λάσπη στον ανεμιστήρα.
Μέχρι τώρα αναλωθήκατε σε ένα κρεσέντο δεν ψηφίζουμε μέχρι να φύγει ο Δήμαρχος και καταγγελιών που έβλαψαν το Δήμο, χωρίς να έχετε κερδίσει υποστήριξη από τους Δημότες, ούτε καν συμπάθεια.
Η εμπάθεια σας έχει βαθιές ρίζες σε έργα και ημέρες προηγουμένων θητειών σας ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι Πρόεδροι κλπ, αλλά και νοοτροπίες που πλέον δεν γίνονται αποδεκτές.
Τώρα που διαπιστώσατε πως δεν σας ακολουθεί ο κόσμος οφείλετε να πάρετε την σωστή απόφαση.


ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ.
ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΚΟΥ ΠΑΣΟΚ.
ΦΟΦΗ ΜΑΖΕΨΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.
ΦΟΦΗ ΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.
ΟΦΕΛΟΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ, Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

Περίγελος έχουν γίνει. Δεν το καταλαβαίνουν.
Αναρωτιέμαι ..... μήπως δεν καλά ....

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΣΕΠΤΕΒΡΗ ΤΟ 2014 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΘΕΛΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ

Απόψε στο Μαντούδι οι αποστάτες είπαν για το δήμαρχο:
"Θέλει (ο δήμαρχος)να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα"
Ομολόγησαν δηλαδή ότι ήθελαν να λειτουργούν ανε
ξέλεγκτα,προφανώς γιατί έτσι είχαν συνηθίσει,να συνεχίζεται το καθεστώς της ρεμούλας...Αυτό αποτελεί εύσημο για το δήμαρχο και μπράβο του.
(Να υποθέσω ότι αυτός ο έλεγχος ενόχλησε τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑ (μεγάααλο πλυντήριο)και ξεκίνησε η αποστασία;)
Σιγά σιγά ξεσκεπαζόσαστε!!!!!!!

Μαντουδι:
Κρεσέντο ανευθυνότητας και φτηνού λαϊκισμού.
Γελοιοποιηθήκατε "κύριοι".

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ+ΠΑΖΑΡΑΣ+ΣΤΕΡΓΙΟΥ+ΚΚΕ=ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ?ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΑΨΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΕΜΠΡΟΣ.ΑΧ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩΝΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.....

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΝΔ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ.

θα έχη κάποιες υποχρέωσης να βγάλη πέρα και αυτή αρπαχτικά ολααααααα

Όταν η εξουσία ακολουθεί την κοινή γνώμη είναι ισχυρή. Όταν την χτυπάει πέφτει. ......Καλή πτώση λοιπόν. ....Πάνω από όλα η καρέκλα κι όχι το δημόσιο συμφέρον. ...Πόσο ακόμα θα αφήνουμε τα κόμματοσκυλάκια Να κάνουν κουμάντο?

17/06-936.APISTOS.ΜΕΤΑ ΤΟ 1990 ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ τον μεταλειορουφιάνων οι περισοτεροι ψόφησαν από καρκίνο μένουν κάτι μικροσφυγγοφωλιές που τσελουν πετρελεο με στουπί να ξεπατωτούν

8:41
Γίνεται να έχουμε πακέτο γοητείας Ελπίδα -Σοφούλα -Κικίτσας ?
Δεν μπορώ να διαλέξω.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑΤΙ
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΤΗΚΕ ΕΝΤΕΛΩΣ
ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.
Ο ΣΥΕΡΓΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ, ΕΛΠΙΔΑ, ΕΛΠΙΔΑ.....

Ομιλία αποστατών στο Μαντουδι.
Ο μεστός πολιτικός λόγος των κ.κ Αρβανίτη και Χατζη,υπεράνω σχολιασμού.
Η ακαταλαβίστικη παρέμβαση των κ.κ Σκουμπρή και Καντζούρα, το ίδιο.
Το λογίδιο του κ Κουκουρίκου χρήζει κομπλεξικής ανάλυσης.
Η ηγεμονική αλαζονεία του κ. Κουτσουρά απλώς ανόητη.

Ηλία
Στο evia top λες πως παραβρέθηκαν 200ατομα.
Μπας και δεν ξέρεις να μετράς?
Αν ήταν παρόντες Ψαρρος και Μαρκου σας αξίζει το χρυσό της λαμογιάς και της ξεφτίλας.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΥ ΑΞΙΕΣ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΩΤΟΔΙΑΛΕΞΩ .
ΤΙΣ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ......ΣΤΗΝ ΑΡΧΗΓΕΙΑ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ"
ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ Η "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ" ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ. ΖΩΗ ΣΕ ΜΑΣ.


Σύναξη ημετέρων. Οι φωτογραφίες μιλάνε μόνες τους. Μετρήστε του δεν είναι πάνω από 50 άτομα.
Όσο για τους πρώην δημάρχους ο κ ταξίθέτη ο κ. Φτεριαρά και οι 2 υπόδικοι της Λίμνης

[img]https://2.bp.blogspot.com/-3t13RFE7OSc/WUYAkWE7nII/AAAAAAALHgA/UVCMf1v4RcMmt01YL5bTSmqn4XA8xmuMACLcBGAs/s1600/unnamed2%2B%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF.jpg[/img]

Τα απομεινάρια απί τοΚαντζουρικό σύστημα Μαντουδίου κινητοποιήθηκαν. 50 γύπες μυρίστηκαν ψοφήμι και μαζεύτηκαν μπας και αρπάξουν τίποτα

ΗΛΙΑ ΠΑΡΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΗΓΜΕΝΑ.
ΕΧΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΔΑΝΙΚΑ....

Αν ο μεγαλοπρεπείς Κουτσουράς κατάφερε να έχει μαζί του τους μακροχρόνια φίλους Ψαρρό και Μάρκου,αποτελεί ανεκτίμητης αξίας προσωπικότητα και θα πρέπει να έχει εθνικής αξιοποίησης,ίσως στις διαπραγματεύσεις με τους γείτονες ή με τον σκληρό Σόϊμπλε.
Ρεζίλια ρεζίλια ρεζίλια ρεζίλια ρεζίλια ρεζίλια.....................!!!!!!

κ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΥΝ Η ΜΗΠΩΣ ΦΟΒΑΣΑΙ???ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΟΤΣΙΑ ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΑΛΛΟ

Αυτοί τουλάχιστον έχουν το θάρρος να βγαίνουν στο κόσμο! Κάποιοι άλλοι που και πληρώνονται, έχουν θέσεις εξουσίας και είναι υποχρεωμένοι (από το νόμο) να λογοδοτούν δημόσια στο κόσμο...που είναι;

ΜΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΓΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ

ΒΑΤΕΡΛΩ Η ΦΙΕΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΤΟΥΣ.
ΒΟΥΛΙΑΞΑΤΕ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΝΑΕΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.
ΕΙΣΤΕ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΦΥΓΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

18 Ιουνίου 2017 - 12:23 μ.μ.
Εσυ πρεπει να λογοδοτησεις γιατι οχι μονο δεν προσφερεις αλλα κανεις και ζημια
Λογοδοτει καποιος οταν εχει < αμαρτιες >
Καλα κανατε και λογοδοτησατε λοιπον στον κοσμο
και τωρα ειναι καιρος να φυγετε κιολας

18 Ιουνίου 2017 - 2:47 μ.μ.
Η γλώσσα σου έχει γίνει τσαρούχι απο το γλύψιμο αυτής της βούρτσας
για να πιάσεις δουλειά εκεί που είσαι σκουπίδι του ΠΑΣΟΚ

ΑΠΟΡΙΑ :Ο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΖΑΤΑΝΕ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΏΤΗ . ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ?

18 Ιουνίου 2017 - 10:01 μ.μ
σωστα θα αναρωτηθει ο σκουρλετης
πως αποστατες και αντιπολιτευση γινανε ενα
τι ψητο θελουν να φανε?

Η απορία σου 10:01 είναι απλοϊκή γιατί όπως μαθαίνουμε απο το δημοτικό σχολείο σε μιά δημοκρατία οι ΝΟΜΟΙ είναι υπεράνω όλων.
Σίγουρα δεκαοκτώ ανεγκέφαλοι δεν μπορούν να καταλύσουν τους ΝΟΜΟΥΣ
εκτός αν ονειρεύονται καμιά δικτατορία.
Αν έχουν στείλει τέτοιο γράμμα επιβαρύνουν την θέση τους και απαληθεύουν τις κατηγορίες του Καλυβιωτη.
Αναρωτιέμαι κ 10:01,ειδικά μετά τον εξεφτελισμό των αποσταλτων στο Μαντουδι,πόσα χάνουν και έχουν λυσσάξει έτσι.
Σταμάτησε και η καλοτυχία στο ΚΙΝΟ.

Τόση λάσπη που ρίχνετε θα σας πλακώσει και θα σας αφανίσει. Τον κόσμο δεν μπορείτε να τον εξαπατάτε συνέχεια καλυβιωτακια σας έχει πάρει χαμπάρι πλέον. Οι προσπάθειες σας να τον παρουσιάζετε θύμα έχουν πέσει ήδη στο κενό. Υπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση είναι πρώτος ο Καλυβιώτης και μετά οι δεκαέξι της "πλειοψηφίας".

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.