Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ο Μάρκου ορίστηκε να "υπερασπισθεί" το δήμο έναντι 37 δημοτικών υπαλλήλων πόυ διεκδικούν τα κομμένα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας από το 2013ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δή µου για την αγωγή µε αριθμ. κατάθεσης ΑΓ142 / 2017 των εναγόντων «Ιωάννη Ευγενικού κ.λ.π
σύνολο 37]

Σή µερα την 8 Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δη µοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4866/01-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ

4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ

5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ

7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήµου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 15o θέµα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κύριοι Σύµβουλοι,

Σας γνωρίζω ότι η υπηρεσία μας, το τμή μα προμηθειών συγκεκριμένα, με το αριθ μ. πρωτ. 4754/31-5-2017 έγγραφο του ζήτησε να υποβάλουν προσφορές οι δικηγόροι στα πλαίσια του νόμου, για όλα ταθέματα που είναι να συζητηθούν σε αυτήν την Οικονομική Επιτροπή.
΄Ετσι λοιπόν σε απάντηση αυτού του αιτή ματος της υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα που
συζητάμε ανταποκρίθηκε μόνο ένας δικηγόρος ο κύριος Μάρκου Κωνσταντίνος, ο οποίος
αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, και υποβάλει προσφορά με αμοιβή 300€.

Να διευκρινίσουμε ότι η προσφορά του αυτή είναι το συνολικό κόστος για το Δήμο μαζί με ΦΠΑ κλπ.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Έχει οριστεί δικάσιμος για 18 Απριλίου 2018 για την αγωγή, όπου ενάγοντες είναι υπάλληλοι του
Δήμου μας. Πρόκειται για μία άσκηση αγωγής για την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας. Ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις των δικαστηρίων,
Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, Ειρηνοδικείο Λαμίας, Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι οποίεςέχουν γίνει δεκτές, και ότι η ολοσχερής περικοπή των δώρων κλπ, είναι αντισυνταγματική και
παράνομη.Ενώ οι δήμοι Κηφισιάς και Μητροπόλεως, δήλωσαν την ανάκληση των Εφέσεων τους, Προς τούτο οι υπάλληλοι πολλών δή μων της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διεκδίκησης των ποσών των επιδομάτων και δώρων και αδείας.
Εμείς ως οικονομική Επιτροπή, εμείς ως οικονομική Επιτροπή, ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή δεν
συμφωνούμε, ανεξαρτήτως εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε… αυτό καλύπτει σε αυτό που
απάντησες, για την καταβολή αυτών των χρημάτων πρέπει να ορίσου με πληρεξούσιο δικηγόρο, για
την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του Δήμου μας για αγωγή της αριθμ. ΑΓ142/2017
εναγόντων Ιωάννη Ευγενικού και τα λοιπά σύνολο 37, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας.
Συμφωνώ να οριστεί δικηγόρος ο κ. Μάρκου Κωνσταντίνος που είναι και ο μοναδικός που έχει δώσει προσφορά και εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία του νόμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.

2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος] και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δ Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δή μου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας τον κ.
Μάρκου Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας , ώστε να καταθέσει προτάσεις και εκπροσωπήσει τον
Δή μο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στην με αρ. καταθ. με αριθμ. κατάθεσης ΑΓ142 / 2017 των εναγόντων «Ιωάννη Ευγενικού κ.λ.π ( σύνολο 37]», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας στις 18/4/2018.
Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δή μο, ποσού 300,00
Γ+Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αµοιβές
νομικών» του προύπολογισμού οικ. έτους 2017.

20 Σχόλια:

οΙ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ . ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΝΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΕ ΙΔΙΟΤΕΣ ΔΕ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ . ΑΚΟΥ 18 ΚΟΠΡΊΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 37 ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ .

Ο ΛΥΚΟΣ ΦΥΛΑΕΙ Η ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Είχαμε τέτοιο πολιτικό γίγαντα και έγκριτη νομική αυθεντία αναξιοποίητη!
Θερμά συγχαρητήρια στους εξίσου λαμπρούς δημοτικούς συμβούλους που συμβουλεύονται αοτόν τον κύριο.
Σημ. μήπως κάποιος έχει την φυλλάδα απο την Λιμνιώτικη Φωνη με τον λέβιλο Μαρκου κατά Ψαρρού?

Ψηφίσαμε ανθρώπους να μας υπερασπίζονται και αυτοί μας πρόδωσαν.
Στρέφονται εναντίων των συμφερόντων των ΠΟΛΙΤΩΝ και του δήμου.
Ντροπή τους....
Δήμαρχε κράτα γερά. Σε σένα ελπίζουμε.

ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΑΛΛΟΣ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΡΗΜΟΔΙΚΟΥΜΕ.

ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΦΥΓΕΙΣ.ΕΧΕΙΣ ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ .ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΧΑΡΗ ΣΕ ΣΕΝΑ ΣΩΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ .ΛΥΠΗΣΟΥ ΜΑΣ ΜΗΝ ΦΕΥΓΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΛΑΪΚΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ, ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ .
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ.
ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ.
ΜΗ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ........ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΕΣ.
ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ, Η ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ.

Τι είναι λαϊκισμος, δημαγωγία ;;
http://www.politistikomellon.eu/index.php/biblio/11-dimokratia/25-laikismos-kai-dimagogia

ΡΕ ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΚΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙ ΝΤΟΠΙΟΣ ΑΛΛΑ ΞΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ...ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ Ε ΟΧΙ ΣΤΟΠ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ

Επειδή είμαστε ντόπιοι ξέρουμε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τι είναι ο Μάρκου.
Χαίρει εκτίμησης όχι μόνο σαν δικηγόρος και πρώην δήμαρχος αλλά και σαν άτομο.
Ισχύει πες μας με ποιούς πας να σου πω ποιος είσαι.
Αίσχος !!!!!!!!!

ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

ΝΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΜΗ ΦΥΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ.

2 Ιουλίου 2017 - 3:32 μ.μ.
BRE MAKAKA
TI BRHKE GIA NA DIALYSEI?
TIPOTA DEN EIXATE FTIAXEI
APO TO FOBO MHPVS FTIAXEI KATI TON ASXISATE STIS KATAGELIES KAI STIS ROYFIANIES PALIOKOPROSKYLA,AMORFVTA SKYLIA, KAKA SKYLIA, LYASASMENA SKYLIA, POY TRVTE KAI TO IDIO SAW TO AFENTIKO
TI SAS FTAIEI O KOSMOS RE................PHOFHMIA,YAINES

Η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας ενός ελληνικού υπερχρεωμένου Δημου μόνο με την Κόπρο του Αυγεία μπορεί να συγκριθεί.
Ρητορική ερώτηση: πως έγιναν "αδελφικοί φίλοι"Μάρκου και Ψαρρός,τι τους έφερε τόσο κοντά?
Ο μεγάλος πατριώτης και οικονομολόγος του δήμου (αν είχε ασχοληθεί καθόλου)τα είχε βρει όλα εντάξει ώστε εμπιστεύτηκε να στηρίξει ΚΙΝΟ.
Ας διαβάσει τις εξαγγελίες Μπακογιάννη για τα δημοτικά.

ΜΑΚΑΚΑΣ ΕΙΣΕ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΛΕΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ. ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΕ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.

2 Ιουλίου 2017 - 11:09 μ.μ.
αν υποθέσουμε ότι έχεις δίκιο
οι πολίτες αυτού του δήμου τι φταίνε
μου θυμίζετε αυτούς τους < άνδρες > που ενώ τους διώχνει
από το σπίτι η γυναίκα τους αυτοί δεν έχουν πάνω τους αντρισμο
δημιουργούν σε αυτή προβλήματα διασύροντας την σαν πουτάνα και
χωρίς να την αφήνουν σε ησυχία
μικρά ανθρωπάκια έχετε γίνει και έχετε εξευτελιστεί στα μάτια των φίλων σας. δείξατε τι είσαστε. δεν σας έχει απομείνει αξιοπρέπεια

ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ, ΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ. ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΜΕ, ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

ΔΗΜΑΡΧΕ
ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΟΙΞΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΦΥΓΕ Ο ΕΛΕΝΓΧΟΣ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΤΥΠΑΜΕ
ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΔΡΑΛΙΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΧΑΡΟΣ
ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.