Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στην Κήρινθο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ ΚηρίνθουΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας

Διακηρύσσει ότι:

Θα διενεργηθεί δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στην τοπική κοινότητα Κηρίνθου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λίμνης από την αρμόδια επιτροπή (που συστάθηκε με την αριθμ. 266/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΗ1ΩΛ5-ΘΗΖ) στις 30/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα Λίμνης. Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο εφόσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εκατό (100,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές (ΕΕΤΤ) για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου. Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι ΕΠΕ εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει θεωρηθεί από Δημόσια Αρχή.
Δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού εκτός των άλλων που αναφέρονται στα επί μέρους άρθρα είναι και:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7.00 π.μ έως 3.00 μ.μ ,από το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας Διεύθυνση Λίμνη Ευβοίας Τηλέφωνο 2227031603
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας

Καλυβιώτης Χρήστος

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.