Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Λόγω της καθυστέρησης στην ψήφιση του Προϋπολογισμού ο δήμος έχασε το δασικό χωριό, δεν είχε λεφτά να στείλει δικηγόρο


Το αίτημα του ελληνικού δημοσίου  να πάρει με ένδικα μέσα πίσω το δασικό χωριό  από το δήμο εκδικάστηκε στις 4-5-2017 στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας.  Λόγω της καθυστέρησης ψήφισης του  προϋπολογισμού από αποστάτες και παράταξη Στεργίου ο δήμος δεν είχε παρουσία στο δικαστήριο και η  υποθεση δικάστηκε  ερήμην του δήμου  και αποφασίστηκε  απόδοση του δασικού χωριού.
Την 87/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου  Ισταίας για απόδοση του δασικού χωριού στο Ελληνικό Δημόσιο  και τα προσωρινά μέτρα που κερδήθηκαν  ερήμην τού Δήμου συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή.  Υπήρξε μόνο μια προσφορά για νομική γνωμοδότηση.Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής:  Σας διευκρινίζω ότι το ελληνικό δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο κατέθεσε με ένδικα μέσα ένα
αίτημα, για να πάρει το δασικό χωριό με απόφαση δικαστηρίου. Τα ασφαλιστικά , συζητήθηκαν στο
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας και εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή.
Έχουμε προσφορά του κυρίου Μάρκου ο οποίος προσφέρεται με 150 ευρώ να γνωμοδοτήσει.


Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Δεν είναι τελεσίδικες όμως αυτές οι αποφάσεις, άρα αφού δεν είναι τελεσίδικες μπορούμε να
ορίσουμε δικηγόρο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής : Εν όψει ενδεχόμενης συνέχισης; όταν θα υπάρξει θα αποφασίσουμε τότε. Τώρα μιλάμε για τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα με προσωρινή διαταγή που εκδικάστηκε, υπάρχει συγκεκριμένο δικόγραφο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Είναι ασφαλιστικά μέτρα που μας κάνανε, δεν κάναμε εμείς. Εγώ προτείνω να υπάρχει
γνωμοδότηση, εγώ προτείνω να οριστεί δικηγόρος για να μας γνωμοδοτήσει αν θα πρέπει να
συνεχίσουμε ή όχι να κάνουμε αγωγή κατά των αποφάσεων αυτών.
Διότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει μια απόφαση και είχαμε πει να το κάνουμε. Εμμένουμε
λοιπόν σε αυτό, εγώ προσωπικά.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Η 87/2017 του Ειρηνοδικείου τι λέει;

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής : Η 87/2017 εκδικάστηκε 4-5-2017, και μάλιστα λόγω έλλειψης προϋπολογισμού δεν είχαμε καθόλου
παρουσία και δικάστηκε ο Δήμος ερήμην και απόδοση του δασικού χωριού.
Και η 87/2017 είναι τα προσωρινά μέτρα που πάλι δικάζει ερήμην τον Δήμο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορώ να το καταλάβω, από την στιγμή που υπάρχουν οι αποφάσεις του
Ειρηνοδικείου, γιατί εμείς δεχθήκαμε να δεχθούμε προσφορές από δικηγόρους;

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής :Έχει ξανάρθει το θέμα αυτό, και έχει αναβληθεί για τους γνωστούς λόγους, λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Και επανέρχεται για λόγους τυπικούς και για γνώση της Ο.Ε.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Εγώ λοιπόν και για το 7ο και 8ο θέμα, εγώ προτείνω λοιπόν και για τα δύο θέματα, να κρίνουμε να
δούμε τις προσφορές των δικηγόρων και να ορίσουμε δικηγόρο για να γνωμοδοτήσει και για τα δύο
αυτά θέματα, αυτή είναι η πρότασή μου.
Διότι αφορά την υπόθεση δασικό χωριό. Το δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα έχει πάρει
συγκεκριμένες αποφάσεις, για τον τρόπο που έπρεπε να διαχειριστούμε την υπόθεση του δασικού
χωριού. Εμμένοντας λοιπόν στις τοποθετήσεις μου, και τους ψήφους που έδινα κάθε φορά γι αυτό το θέμα  στο δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να οριστεί δικηγόρος, και για τη μία και για την άλλη, για να
γνωμοδοτήσει για αυτή την υπόθεση.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε :
Έχουμε πάρει δύο αποφάσεις δημοτικού Συμβουλίου για το δασικό χωριό, ότι το δασικό χωριό
πρέπει να μείνει στο Δήμο.
Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κ. Κουτσουρά.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Και εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Σταύρου, απλώς για διαδικαστικούς λόγους δεν ξέρω αν θα
πρέπει να μπει ξεχωριστό θέμα αυτό ή αν μπορούμε να το ενσωματώσουμε στα υπάρχοντα θέματα
όπως στην πρόσκληση, σαν σκεπτικό πάντως συμφωνώ.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Να εκφράσω και μια απορία πριν ψηφίσω. Ο κ. Μάρκου έκανε μία προσφορά. Πριν κάνει την
προσφορά, δεν είχε δει τις αποφάσεις ότι έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν απορριφθεί; Άρα λοιπόν
κάποιους λόγους θα έχει προκειμένου να κάνει την προσφορά του.
Ενδεχομένως να σκέφτεται, όπως σκέφτεσαι και εσύ Σταύρο, δεν ξέρω.
Κι επειδή από νομικά δεν είμαι υποχρεωμένος και δεν ξέρω, και εμπιστεύομαι τον Σταύρο γιατί από
τη δουλειά του έχει χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις με δικηγόρους και τα λοιπά, θα συμφωνήσω
μαζί του.


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος) και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας τον κ. Μάρκου
Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας με ΑΜ 212 όπως γνωμοδοτήσει επί της αριθμ. 87/2017
απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας (Δασικό Χωριό Παπάδων).
Β. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δήμο, ποσού 150,00 €
Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αμοιβές
νομικών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

9 Σχόλια:

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΚΟΝΤΟΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ναι ο Καλυβιώτης φταίει πού δεν ψηφίζατε εσεις τον Προϋπολογισμό. Τι άλλο θα ακούσουμε.
Μα είπε και ο Αρβανίτης ότι ο δήμος μπορεί να κάνει δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό. Πως με μαύρα;

Σε λίγο θα μιμηθούν τον πατροκτόνο που ζητούσε την απαλλαγή του για τον φόνο επειδή είναι ορφανός.

Εσύ γνωστέ καθοδηγητή 6.45μ.μ. ΑΠΟΣΤΑΤΗ.
Μετά τον καθημερινό εξευτελισμό σας και το φτύσιμο απο την τοπική κοινωνία
θέλετε να πάθετε τα ίδια, που έπαθε ο ΓΙΑΝΝΙΟΣ για το ΦΟΔΣΑ.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΟΙΩΔΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
ΦΥΓΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΓΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/3 ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Η ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΚΟΠΙΜΑ.ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ.Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΙΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΑΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ.ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ???

Μετά το ασθενοφόρο, πολύ δραστήριος ο Μάρκου με τις γνωμοδότησεις στο δήμο και με καλές προσφορές

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.