Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Προβλήματα στατικής αντοχής στο δημαρχείο Λίμνης καταγγέλει ο κ. Καντζούρας. Πόσο ασφαλείς είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι;Από το Πρακτικό 7/24-05-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : «Αίτηση µε αριθμ. πρωτ. 4034/16-5-2017 των μελών της Ο.Ε. για τον καθορισµό χώρου
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010»

Σή µερα την 24 Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο δηµοτικό
κατάστη μα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δη µόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δή µου
Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4172/19-5-2017 πρόσκληση
του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα
άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
ημερήσιας διάταξη ς.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ Κανείς
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΕΛΟΣ
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήµου Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
χωρίς δικαίωµα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 10 θέµα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κύριοι σύµβουλοι,
Η παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 αναφέρει:
«Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δη µόσιες και γίνονται στο δη µοτικό κατάστη µα. Η
επιτροπή µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των µελών της και µε αιτιολογημένη
απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων
των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των
µελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκη µα της έδρας,
αν κρίνει ότι το δηµοτικό κατάστηµα είναι ακατάλληλο».

Ολες οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γίνονται στο συγκεκριµένο χώρο ή όπου κατά το παρελθόν
χρειάστηκε να γίνουν. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε ποτέ πρόβληµα µε την προσέλευση πολιτών και
ΑΜΕΑ. Η επταµελής Επιτροπή της Ο.Ε εξυπηρετείται άνετα στο χώρο του Δηµαρχιακού κτιρίου
και εξυπηρετούνται και όλες οι ανάγκες της Επιτροπής από τους υπηρεσιακούς παράγοντες όταν
απαιτείται .Παρακαλώ όπως αναπτύξετε τις θέσεις σας γιατί πιο λόγο ζητάτε την αλλαγή του
τόπου συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Ο.Ε. ο οποίος ανέγνωσε και
κατέθεσε το κατωτέρω έγγραφο για να ενσω µατωθεί στα πρακτικά της Ο.Ε.
«Θέμα: Καθορισµός χώρου συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής σύμφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 75 ν.3852/2010.
Κύριοι, µέλη της οικονοµικής σας διαβάζω αυτούσια την παράγραφο 7 του άρθρου 75 του νόμου
3852/2010 που λέει:
Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δη µόσιες και γίνονται στο δη μοτικό κατάστη µα. Η επιτροπή
µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των μελών της και µε αιτιολογηµένη απόφαση, η
οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της να
αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το
δημοτικό κατάστη μα είναι ακατάλληλο».

Θα είναι πολύ καλύτερα η οικονομική επιτροπή να συνεδριάζει σε άλλο οίκηµα.
Ο συγκεκριµένος χώρος που συνεδριάζουµε τώρα λόγω στενότητας αλλά και λόγω της
παλαιότητας του, στατική αντοχή κ.λ.π καταργεί την κατά νόμο ένια της δηµόσιας συνεδρίασης,
κάτι το οποίο δεν είναι σωστό για τους Πολίτες που το επιθυμούν.
Ένας ακόμη σοβαρός λόγος που επιβάλει τον καθορισµό νέου χώρου είναι η μη ύπαρξη εξόδου
διαφυγής εκτάκτου ανάγκης, κάτι που κάνει το χώρο επικίνδυνο για τέτοιου είδους συναθροίσεις
δηµοτικών συ µβούλων και ακό μη περισσότερο Πολιτών.

Ο καταλληλότερος χώρος είναι στη Λίµνη το κτίριο Μελά στην αίθουσα που γίνονται και τα
Δη μοτικά Συµβούλια η οποία αίθουσα είναι προσφάτως κατασκευασμένη και προσφέρεται για
συνεδριάσεις.».

Ο Λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος Ο.Ε. και είπε
«Επιπροσθέτως επειδή ο χώρος που κουβεντιάζουµε τώρα δεν είναι προσβάσιµος από ΑΜΕΑ και
ως εκ τούτου πρέπει να αλλάξει.».

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Οι λόγοι που αναφέρονται, έξοδος κινδύνου και στατικότητα κτιρίου και σε περίπτωση που το
αίτη μα γίνει δεκτό γι' αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να κλείσει το Δημοτικό Κατάστη μα γιατί
όπως ξέρετε εδώ εργάζονται ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες του Δήμου. Έχοντας υπόψη αυτά θα
πρέπει να μην χρησιμοποιείται καθόλου. Οι λόγοι αυτοί κατά την άποψη μου δεν είναι λόγοι
ουσίας αλλά είναι προσχηματικοί και κάθε αλλαγή του τόπου συνεδρίασης της Ο.Ε. θα είναι μη
σύννομη γιατί το κτίριο Μελά δεν είναι δη μοτικό κτίριο και έχει κατασκευαστεί για χώρο
εκδηλώσεων και πολιτιστικό κέντρο και θα πρέπει να πάρει σχετική άδεια για την αλλαγή χρήσης
του κτιρίου.
Επί πολλά χρόνια χρησιμοποιείται ο ίδιος χώρος χωρίς προβλήματα ούτε για τον αριθμό των
παρευρισκο μένων αλλά και τα ΑΜΕΑ.
Αν υπάρξει οποιαδήποτε περίπτωση ανάγκης αλλαγής χώρου σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί
να γίνει όπως προβλέπεται από το Ν.3852/2010 παρ. 7 άρθρ. 75.
Τέλος στην περίπτωση που αποφασισθεί να γίνονται οι συνεδριάσεις στο κτίριο Μελά προτείνω
οι συνεδριάσεις να ηχογραφούνται από τον υπάρχοντα εκεί κατάλληλο εξοπλισµό».
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Ο.Ε. και είπε
«Αποδέχομαι την πρόταση του κ. Κουτσουρά ότι το συγκεκριμένο κτίριο δεν έχει είσοδο ΑΜΕΑ».
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος Ο.Ε. και είπε
«Θεωρώ το κτίριο Μελά πιο λειτουργικό και στις συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται
ηχογραφήσεις πράγμα που εκεί το έχου με.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. και είπε
«να ενσωματωθεί η πρόταση του κ. Κουκουρίκου στα πρακτικά».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Με έξι (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Σ.Κουτσουράς, Η.Κουκουρίκος, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι.
Μουργιάς] και μία (1]ψήφο κατά (Χ. Καλυβιώτη ς- Πρόεδρος]

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η Οικονομική Επιτροπή να συνεδριάζει στο δη μοτικό κτίριο Μελά και μετά από τις νόμιμες
διαδικασίες που απαιτούνται να ηχογραφούνται οι συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 2. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12 Σχόλια:

Το κτίριο δεν έχει επαρκή στατικότητα για να σηκώσει του γίγαντες της πολιτικής σκηνής του δήμου μας αναστήματος Καντζούρα.

Προχθες στην οικονομικη ηταν 50.ατομα που θα χωραγαν στο γραφειο του καλυβιωτη

Ο κατζουρογιαννος,περα απο βοσκος διποδων προβατων,ειναι και σεισμολογος.

ΝΑΡΘΗ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΚΟΛΟ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΗ ......

4 Ιουνίου 2017 - 9:36 π.μ.
ΒΡΕ ΜΑΚΑΚΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΘΑΡΘΕΙ
ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑΡΘΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΕΙΣ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΧΑΦΙΕΛΙΚΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΜΑΘΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

9:36
Απο τον τρόπο που σχολιάζεις κανείς νοήμων δεν πρέπει να λείψει απο την πολλά υποσχόμενη ενημέρωση.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να καλέσουμε και τα σχολεία να μάθουν και τα μικρά παιδιά για ορθό,τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο και όχι την συνήθη οχλαγωγία των ΔΣ.

Εάν τη Διοίκηση του Δήμου την είχαν αναλάβει μόνο υπηρεσιακοί και έργο θα γινόταν και πολύ καλύτερα θα λειτουργούσε ο Δήμος.
Τώρα και τα έξοδα για τις πληρωμές των αιρετών πεταμένα λεφτά είναι αφού ούτως ή άλλως δεν κάνουν τίποτα. Αντιθέτως έχουν μπλοκάρει και τους ίδιους τους υπαλλήλους οι οποίοι αντιμετωπίζουν με φόβο την κάθε τους κίνηση και πρωτοβουλία.
Κρίμα γιατί δεν καταστρέφεται μόνο το Δήμο αλλά και μια περιοχή ολόκληρη.

ΠΡΟΣ 6.02 μ.μ.
Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ .....

ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.