Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Όχι Γη Υψηλής Παραγωγικότητα στην ΔΕ Νηλέως απαντά το Δημοτικό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος


Χρήσεις γης στο ΣΧΟΑΠ ΔΕ Νηλέως

H  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  (ΠΕΧΩΠ)  διατυπώσε την άποψη ότι για την περιοχή της Δ.Ε. Νηλέως  όλες οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Χάρτες αναδασμού του Τμήματος Τοπογραφίας- Αναδασμών – Εποικισμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Εύβοιας χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας.  Η γνωμη του ΠΕΧΩΠ πήγε για συζήτηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)  πού ασκει τις αρμοδιότητες Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνωμοδοτει στον υπουργό για χωροταξικά θέματα.
Η αντιδήμαρχος Νηλέως εξέφρασε την ανησυχία ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός θα στερήσει από την ΔΕ Νηλέως την δυνατότητα της τουριστικής της ανάπτυξης στο μέλλον.
Στις 25/10/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να  στείλει στο  ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ την γνώμη ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εν λόγω μελέτη   Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ ) Νηλέως όπως έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα με  παλαιότερες αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου δημιουργεί ζώνες χωρίς να λαμβάνει πουθενά υπ’όψιν περιοχές Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής η προτεινόμενη για πολεοδόμηση έκταση 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης αφού έχει ήδη οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η πλέον ακατάλληλη (μη αρδευόμενη) για χρήση ως  Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΠ)  και ταυτόχρονα με το χαρακτηρισμό ως ΓΥΠ χάνει κάθε ελπίδα τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον.Απόσπασμα από το πρακτικό της αρίθμ. 23 / 25-10-2016 της συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νηλέως κα Γεωργάκαινα Ελένη πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της «Παρέμβαση για το 8ο θέμα της υπ’αριθμ.Οικ.354 /Φ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. (17-10-2016) πρόσκλησης σε συνεδρίαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» χαρακτηρίζοντας το θέμα ως κατεπείγον.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη :
1. Την πρόταση της κας Αντιδημάρχου για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010 Αποφαίνεται Ομόφωνα Χαρακτηρίζει το θέμα της«Παρέμβαση για το 8ο θέμα της υπ’αριθμ.Οικ.354/Φ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. (17-10-2016) πρόσκλησης σε συνεδρίαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίαση του.
Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νηλέως κα Γεωργάκαινα Ελένη εισηγούμενη το θέμα είπε:
« Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. για συνεδρίαση την 31-10-2016 στην οποία θα συζητηθεί το 8ο θέμα που αφορά το Δήμο μας και
που πρόκειται για την γνωμοδότηση και έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Νηλέως και σας
ενημερώνω τα εξής:
Κατά την σύνταξη της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως οι μελετητές, δεν έχουν προβλέψει σε καμία περιοχή του Δήμου μας χαρακτηρισμό ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και αυτό για τους λόγους:

1) ότι στην συντριπτική της έκταση η περιοχή είναι δασικού χαρακτήρα, αλλά και από την διάσπαρτη δόμηση και την μεγάλη κατάτμηση γης (της τάξης του 1,0 στρ.) που παρουσιάζει η κτηματική περιοχή της Αγίας Άννας,

2) εντός των αναδασμών περιλαμβάνονται και ιδιοκτησίες εξ αποτυπώσεως και όχι από αναδασμό,

3) Επίσης με το χαρακτηρισμό του συνόλου της έκτασης της ΤΚ Αγίας Άννας ως γης υψηλής παραγωγικότητας, ακυρώνονται:

α) η προτεινόμενη επέκταση Α΄ κατοικίας του οικισμού Αγίας Άννας,

β) η πρόταση για πολεοδόμηση έκτασης 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης (Παραλία Αγίας Άννας) η οποία αποτελεί περιοχή ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας και εγκαταστάσεων Τουρισμού Αναψυχής και έχει δεχθεί κατά τα τελευταία χρόνια μεγάλες οικιστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα σημαντικές εκτάσεις να έχουν απολέσει τον αγροτικό τους χαρακτήρα και να έχουν μετατραπεί σε οικιστικές.

γ) η δυνατότητα ανάπτυξης αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ΤΚ Στράφων.
δ) η δυνατότητα αξιοποίησης τμημάτων της εκτός σχεδίου παραλιακής ζώνης του ΤΚ Αγίας Άννας για τουριστικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθως όμως η Επιτροπή ΠΕΧΩΠ με το υπ’αρ. 08/2015 Πρακτικό της, διατυπώνει την άποψη ότι για την περιοχή της Δ.Ε. Νηλέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας όλες οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Χάρτες αναδασμού του Τμήματος Τοπογραφίας- Αναδασμών –
Εποικισμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Εύβοιας χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας.
Μετά από τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός θα στερήσει από την περιοχή την δυνατότητα της τουριστικής της ανάπτυξης στο μέλλον και επειδή ο τουρισμός για τον τόπο μας είναι η μόνη διέξοδος για ανάπτυξη και βιοπορισμό των κατοίκων τα επόμενα χρόνια,
αφού με τον πολυτεμαχισμό των εκτάσεων δεν ευνοείται ο πρωτογενής τομέας
:
Εισηγούμαι προς το Δ.Σ. ληφθεί απόφαση παρέμβασης προς την ανωτέρω επιτροπή ώστε να διατηρηθεί η εν λόγω μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως όπως έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα με τις υπ’αριθμ.239/2014(Β1 Στάδιο) και 70/2016(Β2 Στάδιο) Αποφάσεις Δ.Σ. όπου δημιουργεί ζώνες χωρίς να λαμβάνει πουθενά υπ’όψιν περιοχές Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής η προτεινόμενη για πολεοδόμηση έκταση 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης αφού έχει ήδη οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η πλέον ακατάλληλη (μη αρδευόμενη) για χρήση ως ΓΥΠ και ταυτόχρονα με το χαρακτηρισμό ως ΓΥΠ χάνει κάθε ελπίδα τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη
α)τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :
Ψαρρού Ελπίδα: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμείνουμε στην πρώτη άποψη
που είχαμε ψηφίσει, στην πρώτη απόφασή μας, ότι δεν θέλουμε καθόλου γη
υψηλής παραγωγικότητας, και από κει και πέρα να δούνε ότι δεν κάνουμε
πίσω. Και ας αποφασίσουν εν μέρει αυτό που λέτε στις ζώνες.
Γιατί τώρα αν πάρουμε άλλη απόφαση και να πούμε ότι ας είναι σε
ορισμένες ζώνες στον Νηλέα θα δούνε ότι όντως κάνουμε πίσω.
Καταλάβατε πώς το λέω; είναι προτιμότερο να έχουμε αυτό που θέσαμε εξ
αρχής, παρά να κάνουμε βήμα πίσω τώρα.

Μουριάς Ιωάννης: Είναι αλήθεια ότι εξαρχής όταν ψηφίζαμε το ΣΧΟΟΑΠ
αλλά και τα άλλα πολεοδομικά σχέδια των άλλων Δημοτικών ενοτήτων,
θέλαμε, όπου βάζανε υψηλής παραγωγικότητας, επειδή θα είναι πολύ
σκληρός ο νόμος, και βέβαια συζητιέται τώρα μόνο του Δήμου Νηλέως, αλλά
δεν χτυπάνε εκεί, αλλού είναι το πρόβλημά τους, στις άλλες ενότητες, φέρανε
του Δήμου Νηλέως πρώτο.
Όντως η μελετήτρια είχε κάνει φοβερή εργασία, φοβερή εργασία, φοβερή
δηλαδή από όσες άκουσα και από τις τρεις που άκουσα, είχε κάνει πολύ
σοβαρή δουλειά.
Πίστευα βεβαίως ότι και οι υπηρεσίες θα το βλέπανε έτσι. το είδαν όμως με
βάση τον νόμο. Δηλαδή είπε ο νόμος ότι εγώ θέλω ότι είναι από αναδασμό να
είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, και βγάζουν εκτός το κυριότερο τμήμα, το
οποίο αυτό είναι για ανάπτυξη της παραλίας της Αγίας Άννας, είναι φυσικό
δηλαδή.
Πώς το λέω έτσι; είναι ο οικισμός που είναι μπροστά, είναι το πίσω μέρος
όσο είναι ασκεπές είναι από αναδασμό. Και αυτό το οποίο είναι καλυμμένο με
ελιές είναι εκτός αναδασμού. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα;
Εάν κάνουνε επέκταση οικισμού, θα πρέπει να φύγει το κομμάτι αυτό το
μεσαίο, να είναι γη υψηλής παραγωγικότητας και να γίνει οικισμός πλέον από
πίσω. Δηλαδή μιλάμε για καραγκιοζιλίκια τώρα!
Λοιπόν, τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσω, γιατί βεβαίως
όλοι μας θα φέρουμε την ευθύνη αύριο πάνω σε αυτό το θέμα. Ας φέρουν
αυτοί την ευθύνη, τι να κάνουμε;

Στεργίου Ιωάννης : Eχουμε πάρει δύο αποφάσεις, με τις οποίες λέμε να μην
υπάρχει γη υψηλής παραγωγικότητας.
Τώρα έρχεται μια άλλη πρόταση από το μελετητικό γραφείο, που ουσιαστικά
δηλαδή, μοιράζουμε τα πράγματα στην μέση, χωρίς όμως και αυτό να
ξέρουμε αν θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή η οποία αποφασίζει.
Άρα λοιπόν θεωρώ, και άποψή μας είναι, ότι θα πρέπει να ξαναπάρουμε μία απόφαση ή επικαιροποίηση αν θέλετε, ότι εμείς εμμένουμε, για λόγους υπαρκτούς, ότι στην περίπτωση που εφαρμοστεί, έστω και αυτή η πρόταση
που λέει ο μελετητής, τότε θα έχουμε ένα δεύτερο οικισμό.
Ουσιαστικά δηλαδή ο οικισμός θα αποκοπεί και η ανάπτυξή του θα γίνει μετά από μία έκταση η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη ως τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Άρα, τι κάνουμε;
Γι αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση, να κατατεθεί, και να είναι πάρα πολύ αυστηρή, ότι δεν είναι δυνατόν, με τέτοιου είδους αποφάσεις, να βάζουνε τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής.
Που τουλάχιστον η παραλία είναι μια τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή, θα πρέπει να το καταλάβουνε.


β) τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εν λόγω μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως όπως έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα με τις υπ’αριθμ.239/2014(Β1 Στάδιο) και 70/2016(Β2 Στάδιο) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όπου δημιουργεί ζώνες χωρίς να λαμβάνει πουθενά υπ’όψιν περιοχές Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής η προτεινόμενη για πολεοδόμηση έκταση 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης αφού έχει ήδη οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η πλέον ακατάλληλη (μη αρδευόμενη) για χρήση ως ΓΥΠ και ταυτόχρονα με το χαρακτηρισμό ως ΓΥΠ χάνει κάθε ελπίδα τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον.


Διαβάστε επίσης


Εισήγηση για οικιστική ανάπτυξη 180 στρ. στο Κοτσικιά, όρμο Σαρακήνικου και Πρασίδι στο ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως.

ΣΧΟΑΠ Νηλεως


ΚΕΙΜΕΝΟ Β2 τελικο
Π1_ΔΟΜΙΚΟ_ΣΧΕΔΙΟ
Π2_ΧΡΗΣΕΙΣ_ΓΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π3111_ΑΓΙΑ_ΑΝΝΑ
Π31122_ΑΓΚΑΛΗ
Π3121_ΚΕΡΑΜΕΙΑ
Π3131_ΑΧΛΑΔΙ
Π3132_ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Π314_ΚΟΤΣΙΚΙΑ
Π3151_ΠΑΠΠΑΔΕΣ
Π3161_ΚΕΡΑΣΙΑ
Π3171_ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ
Π3172_ΣΤΡΑΦΟΙ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.