Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής


H Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ. γ παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015)» για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αποτελούμενη από τους:
1. Παπανικολάου Σοφία, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρώτριά της τη Λαγού Ερασμία,
Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
2. Καλόγρηα Αναστάσιο Π.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό , υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Νομαρχιακής
Μονάδας Ευβοίας, με αναπληρωτή του τον Καρλατήρα Παναγιώτη, Π.Ε. Κτηνίατρο υπάλληλο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Νομαρχιακής Μονάδας Ευβοίας.
3. α) Για το Δήμο Χαλκιδέων:
Τον Γεωργίου Σωτήριο, δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Γιογιό Γεώργιο, δημοτικό
Σύμβουλο.
β) Για το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού:
Την Φαδάκη Ελένη, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με αναπληρώτρια της
την Δήμκου Μαρία, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
γ) Για το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας:
Τον Αρβανίτη Νικόλαο Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με
αναπληρωτή του τον Μπενετή Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας.
δ) Για το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων:
Τον Κιαπέκο Νικόλαο του Ιωάννη, δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Κορώνη Πέτρο
του Χαραλάμπους, δημοτικό Σύμβουλο.
- 3 -
ε) Για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
Την Αντωνίου Αικατερίνη του Γεωργίου, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου,
με αναπληρωτή της τον Παππά Σπυρίδωνα του Νικολάου, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου
Κύμης-Αλιβερίου.
στ) Για το Δήμο Καρύστου:
Τον Βάγκο Παναγιώτη, Τ.Ε. Τεχνολόγο Φυτ. παραγωγής, υπάλληλο του Δήμου Καρύστου, με
αναπληρωτή του τον Πολυχρονίου Πολυχρόνη, Αντιδήμαρχο Καρύστου.
ζ) Για το Δήμο Σκύρου:
Τον Μακρή Γεώργιο του Μακρή, δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Κρητικό Νικόλαο,
Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Σκύρου.
Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται και περιγράφονται στο κεφάλαιο Α της
1332/93570/23-8-2016 Απόφασης Υπ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 2848 Β΄/07-09-2016).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη.
2. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφ. Στερεάς Ελλάδας
Πλ. Ελευθερίας 13
351 00 ΛΑΜΙΑ
3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας
4. Μέλη επιτροπής
Έδρες τους
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ


Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Άρθρο 1
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας
της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της
βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19
του Ν. 4351/2015)
1. Συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώ-
ρας η επιτροπή της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του
Ν. 4351/2015 (Α΄ 164), στο εξής καλούμενη «Επιτροπή».
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από:
α) Ένα υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, του γεωπονικού κλάδου, ως Πρόεδρο, με τον
αναπληρωτή του.
β) Ένα εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο υπάγονται
χωροταξικά οι βοσκήσιμες γαίες, υπάλληλο ή αιρετό με
τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
γ) Ένα υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας
του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
με τον αναπληρωτή του ως μέλος.
Κάθε Δήμος της Π.Ε. υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό του
με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στη σύνθε-
ση της Επιτροπής όποτε συζητούνται θέματα που αφο-
ρούν βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός
των ορίων του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
2. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και η θητεία των
μελών της είναι μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών
σχεδίων.
3. Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εξειδι-
κεύονται ως εξής:
α) Ο χωροταξικός έλεγχος της ορθότητας της κατα-
νομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που πραγμα-
τοποιήθηκε βάσει της αριθ. 873/55993/20.5.2015 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β΄ 942) όπως ισχύει και διόρθωση τυχόν σφαλμά-
των ή αστοχιών στην κατανομή που εντοπίζονται, σε
συσχέτιση με τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων.
β) Τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέ-
ντων δικαιωμάτων βόσκησης επιλέξιμων ή/και μη επιλέ-
ξιμων βοσκήσιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα
ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η
βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί αναδασωτέα,
στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας,
γ) Η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνο-
τρόφους ή/και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας, επιλέξιμων βοσκήσιμων
γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα
το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 8 του
άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφαση

του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή
τυχόν αύξηση επιλεξιμότητας ύστερα από την εφαρμογή
εθνικών πρωτοβουλιών ή/και του ευρωπαϊκού κανονι-
στικού πλαισίου.
δ) Η ανάκληση της κατανομής ή η μείωση του εμβα-
δού της κατανεμηθείσας έκτασης επιλέξιμης βοσκή-
σιμης γαίας σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5
και 6 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ή/και του άρθρου 6 της παρούσας από-
φασης.
ε) Η εισήγηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης
επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης σε εφαρμογή της παρ.
7 του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
4. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Πρόεδρος ζητά και λαμ-
βάνει τη γνώμη της οικείας Δ/νσης ή Τμήματος πολιτικής
γης, της οικείας δασικής υπηρεσίας, της οικείας ΔΑΟΚ
και της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.
5. Η απόφαση ορισμού των μελών από τον οικείο Περι-
φερειάρχη ολοκληρώνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατανομής τηρού-
νται και κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκρι-
ση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τηρούνται
τα κριτήρια του άρθρου «επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων»
και οι κανόνες κατανομής του άρθρου 5 της αριθ. 873/
55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των άρθρων 6
παρ. 1 εδάφιο β και 10 του Ν. 4351/2015. Ειδικά σε πε-
ριφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρό-
φων εκτροφής αυτοχθόνων φυλών του άρθρου 6 του
Ν. 4351/2015 χορηγούνται σε αυτούς βοσκότοποι σε άμε-
ση γειτνίαση προς αποτροπή επιμιξιών με άλλες φυλές.
7. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός του
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους της κατανομής
που ελέγχει.
Άρθρο 2
Διαδικασία ελέγχου χωροταξικής κατανομής
βοσκήσιμων γαιών
1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνει ψηφιακά και διαθέτει μέσω διαδι-
κτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής προς τις αρμόδιες
ΔΑΟΚ της χώρας, τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις
κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτές ενημε-
ρώθηκαν και ισχύουν. Στις εν λόγω καταστάσεις αναγρά-
φονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κάθε κτηνοτρόφου,
η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία κατανεμήθηκε
σε κάθε κτηνοτρόφο, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω
έκτασης και ο κωδικός του αγροτεμαχίου αναφοράς. Οι
καταστάσεις συνοδεύονται και από χαρτογραφικό υλικό,
στο οποίο αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσι-
μες γαίες


2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
και οι Δήμοι διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα
κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανο-
μή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται
εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους
μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αιτήματα που κατατί-
θενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό
έτος.
3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6
της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαθέτει
προς χρήση στην Επιτροπή ειδική μηχανογραφική εφαρ-
μογή για την επεξεργασία της κατανομής επιλέξιμων
βοσκοτόπων.
4. Ύστερα και από τυχόν διορθώσεις και συμπληρώ-
σεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, ενημερώνεται η
αρμόδια ΔΑΟΚ η οποία εκτυπώνει τελικές - διορθωμέ-
νες καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών στις
οποίες αναγράφονται τουλάχιστον:
α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
β) Ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων ανά είδος τα
οποία θα κάνουν χρήση της βοσκήσιμης γαίας.
γ) Το εμβαδόν της έκτασης των μη επιλέξιμων βοσκή-
σιμων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το
τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και
ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.
δ) Το εμβαδόν της έκτασης των επιλέξιμων βοσκήσι-
μων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το
τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και
ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.
5. Οι τελικές - διορθωμένες καταστάσεις κατανομής
των βοσκήσιμων γαιών υπογράφονται από τα αρμόδια
όργανα διοίκησης της παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ.
873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.
6. Οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των βοσκή-
σιμων γαιών αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της
Περιφερειακής Ενότητας την οποία αφορούν, στους
αρμόδιους Δήμους και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται
για το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση των διαχει-
ριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν. 4351/2015.
8. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκάστου έτους, τυχόν τρο-
ποποιήσεις και μεταβολές στη χωροταξική κατανομή
ενσωματώνονται στο επόμενο έτος ενίσχυσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
Άρθρο 3
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών
1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, οι
κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια
του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει
κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγρα-
φα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.
Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο
από τον αρμόδιο Δήμο για τον χρόνο και τον τόπο που
θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.
2. Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανο-
μής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει
θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται
οι εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώ-
νυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση -τοποθεσία
εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),
β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,
γ) το τοπωνύμιο - θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενό-
τητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και
τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,
δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 Ν. 4351/2015
χρόνο,
ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης
γαίας,
στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική),
ζ) το ύψοςτου μισθώματος.
3. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώ-
ση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει
ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο
Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλ-
λεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια
έκταση.
4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημε-
ρώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή
εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.
5. Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες
αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Διαδικασία πληρωμής - διάθεσης μισθώματος
1. Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλεται από
τους κτηνοτρόφους για τα δικαιώματα χρήσης της βο-
σκής της έκτασης που τους κατανεμήθηκε, αναγράφεται
στο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας .
2. Στην περίπτωση που στον κτηνοτρόφο έχει κατα-
νεμηθεί δημοτική και δημόσια έκταση υπολογίζεται το
σύνολο του μισθώματος.
3. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέ-
ρειας στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκη-
ση, σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων
(ΚΑΕ).
4. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του
ποσού που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό για
την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,
όπως ορίζει η περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του
Ν. 4351/2015, όπως ισχύει.
5. Η Περιφέρεια καταβάλλει στους αρμόδιους Δήμους
οι οποίοι έχουν εκμισθώσει Δημοτικές βοσκήσιμες γαίες,
το χρηματικό ποσό που αφορά στην εκμίσθωση των
γαιών αυτών, με την εξαίρεση της παρ. 6.
6. Για βοσκήσιμες γαίες οι οποίες βρίσκονται στην κυ-
ριότητα ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α΄303) όπως ισχύει και τις
διατάξεις του Π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό
Κτηματολόγιο» (Α΄ 99) όπως ισχύει, οι οποίοι επιθυμούν
οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα διαχειριστι-
κά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν, σύμφωνα
με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 4351/2015, παρακρατεί-
ται από την Περιφέρεια το 40 % του μισθώματος από
τη χρήση της βοσκής των εν λόγω εκτάσεων για την
κάλυψη των δαπανών εκπόνησης των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης, με σκοπό τη βελτίωση του βοσκό-
τοπου.
7. Στην περίπτωση που οι βοσκήσιμες γαίες οι οποίες
χρησιμοποιούνται εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.
3 του άρθρου 7 του Ν. 4351/2015, ο ενδιαφερόμενος
κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει
από την αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαίωση μη οφειλής, προσκο-
μίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.
8. Για ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το
Ν. 4061/2012 (Α΄ 66), τα οποία έχουν παραχωρηθεί ή
παραχωρούνται για βόσκηση σύμφωνα με τα άρθρα
4 και 7 του νόμου αυτού ή στα οποία κτηνοτρόφοι
έχουν αποκατασταθεί κτηνοτροφικά έχοντας δικαίωμα
χρήσης των ακινήτων για βόσκηση σύμφωνα με το άρ-
θρο 24 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Ν. 4061/2012 και ο ενδιαφερόμενος
κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβά-
νει βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά
αποδεικτικά.
9. Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος μισθώνει
ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό
μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη
οφειλής.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων
1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί
δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην
πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο
έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου
από την προσυπογραφή τους.
2. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφει-
λής κατατίθεται από τον κτηνοτρόφο στην αρμόδια
ΔΑΟΚ.
3. Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων συμπεριλαμ-
βάνονται και εκείνες του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/
20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
1. Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτη-
νοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της
βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το
επόμενο έτος.
2. Μη τακτοποίηση - πληρωμή της οφειλής συνεπάγε-
ται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με
απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.