Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για το Β τρίμηνο: "είχαμε υστέρηση των εσόδων αλλά ταυτόχρονα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν λιγότερα σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους"

Η Οικονομική Υπηρεσία  παρουσίασε την έκθεση Β τριμηνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016. Η οικονομικήυπηρεσία αναφέρει ότι "είχαμε υστέρηση των εσόδων αλλά ταυτόχρονα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν λιγότερα σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους της αναφερόμενης περιόδου" και ότι  "ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα προσαρμογής και διόρθωσης" .  ..... παρατηρούμε ότι υπάρχει υστέρηση στα έσοδα και επισημαίνουμε την ανάγκη για άμεση αύξηση της είσπραξης τους . Πρέπει να γίνουν βασικές ενέργειες για την περαιτέρω οργάνωση των εσόδων και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες της είσπραξης των ήδη βεβαιωμένων εσόδων με κάθε νόμιμο τρόπο....
Επίσης πρέπει οι δαπάνες να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες και να αποπληρώνονται
τα οφειλόμενα κατά προτεραιότητα".

Σύμφωνα με την έκθεση πού αναρτήθηκε στο Διαύγεια: Η εκτέλεση και η πορεία εν γένει του προϋπολογισμού του Δήμου παρακολουθείται από τοεγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ).
Οι διαδικασίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων παρακολουθείται το ΟΠΔ καθορίζονται με την
αρίθμ. 7261/13 ΚΥΑ, ενώ παράλληλα στις σχετικές διατάξεις της αρίθ, 47490/12 ΚΥΑ ορίζεται ότι,
στην περίπτωση που με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου
και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι το σύνολο εγγεγραμμένων εσόδων και
δαπανών, που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ (δηλαδή η ομάδα των Ιδίων
εσόδων (Γραμμή 4) και των εσόδων ΠΟΕ- ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85 (Γραμμή 5) του Πίνακα 5Α
Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων) είναι μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθείαπό τον Δήμο για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι την λήξη του αντίστοιχου τριμήνου κατά
περισσότερο από 10%, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού,
εντός της παραπάνω προθεσμίας μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος τους επιμέρους κωδικούς
και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο
προϋπολογισμός.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία επέλεσης του προϋπολογισμού για το Α ' εξάμηνο
του 2016 και κατά τον έλεγχο της στοχοθεσίας του Β' τριμήνου του 2016 διαπιστώθηκαν τα εξής :

Η απόκλιση κατά την είσπραξη των Ιδίων Εσόδων ανήλθε στο ποσό των
115.183,41 ε, δηλαδή σε ποσοστό 23,76 % σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους (θετική
απόκλιση).

Η απόκλιση στα έσοδα ΠΟΕ ανήλθε στο ποσό των 15.792,54 €, δηλαδή σε ποσοστό 66,12%
σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους (θετική απόκλιση). Βέβαια τα πραγματικά οφειλόμενα
(σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό του έτους 2016) , δηλαδή χωρίς την αντιστάθμιση του
λογαριασμού 85 (πρόβλεψη μη είσπραξης οφειλομένων) , ανέρχονται στο ποσό των 994.583,97€.
Συμπερασματικά σε τυπικό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο Δήμος είναι τακτοποιημένος
σχετικά με την ομάδα 5, ουσιαστικά όμως απαιτείται εντατικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης.

Η απόκλιση κατά την είσπραξη του συνόλου των εσόδων ανήλθε στο ποσό των 536.542,30 € δηλαδή σε ποσοστό -13,19 % σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους (αρνητική απόκλιση).

Η απόκλιση των πληρωμών των υποχρεώσεων ΠΟΕ ανήλθε στο ποσό των 13,720,23 Ευρωώ δηλαδή σε ποσοστό 4,81% σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους της περιόδου .

Η απόκλιση στην ομάδα των απλήρωτων υποχρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των -93.185,00
δηλαδή σε ποσοστό -14,70% ( Η ομάδα παρακολουθείται σε επιπεδο τιμολογημένων και όχι
πληρωμένων δαπανών ) .

Η απόκλιση του συνόλου των δαπανών ανήλθε στο ποσό των 1.047.449,96 € , δηλαδή σε ποσοστό 31,92 % σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους της περιόδου.
Η συνολική απόκλιση σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/2013 Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων είναι θετική και ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα προσαρμογής και διόρθωσης . Αυτό γίνεται διότι εξετάζεται η πορεία είσπραξης των εσόδων σε σχέση με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων , καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων. Δηλαδή μπορεί να είχαμε υστέρηση των εσόδων αλλά ταυτόχρονα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν λιγότερα σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους της αναφερόμενης περιόδου.
Τέλος παρατηρούμε ότι υπάρχει υστέρηση στα έσοδα και επισημαίνουμε την ανάγκη για
άμεση αύξηση της είσπραξης τους . Πρέπει να γίνουν βασικές ενέργειες για την περαιτέρω
οργάνωση των εσόδων και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες της είσπραξης των ήδη
βεβαιωμένων εσόδων με κάθε νόμιμο τρόπο όπως ο ΚΕΔΕ ορίζει.
Επίσης πρέπει οι δαπάνες να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες και να αποπληρώνον-ται
τα οφειλόμενα κατά προτεραιότητα.


Ολόκληρη η έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.