Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Δεύτερο ιχθυοτροφείο στο δήμο μας δυναμικότητας 1.078 τον/έτος
Η Αποκέντρωμένη Διοίκηση αποφάσισε τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 1.078 τον/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων που προκύπτει από επέκταση υφιστάμενης ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμμάτων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. στη θέση «Κοκαλάκι» Δ. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Ν. Εύβοιας.

2. Η έκταση των 20 στρεμμάτων (δες χάρτη)

Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 1.078 τον/έτος σύμφωνα με την (13) σχετική Α.Ε.Π.Ο.
Η μίσθωση της θαλάσσιας έκτασης ισχύει για χρονικό διάστημα 10 ετών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης που έπεται της παρούσας απόφασης. Η παρούσα άδεια ισχύει εφόσον ισχύουν ή ανανεώνονται οι διοικητικές πράξεις που αποτελούν προϋποθέσεις (Α.Ε.Π.Ο.) για την έκδοσή της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας πρέπει με υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της μονάδας να υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης των 20 στρεμμάτων μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και του μισθωτή ή νόμιμου εκπροσώπου του. Μετά την άκαρπη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η παρούσα απόφαση μίσθωσης παύει να ισχύει
.
5. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί από την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος υπέρ του Δημοσίου (Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) που θα ισχύει μέχρι και δύο μήνες μετά την λήξη της μίσθωσης και θα αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110% του ετήσιου μισθώματος. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει μετά τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από τον μισθωτή. Σε περίπτωση ανάκλησης της μίσθωσης, χωρίς την υπαιτιότητα του μισθωτή, επιστρέφεται σε αυτόν η εγγυητική επιστολή.

6. Οι όροι της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί.
7. Το μίσθωμα για την συνολική θαλάσσια έκταση ορίζεται σε 160,63 € ανά στρέμμα για κάθε έτος (απόφαση αρ. 170/24345/4.2.2015 με ΑΔΑ: ΩΠΠΞΟΡ10-Θ60) για τα 3 πρώτα έτη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, αναπροσαρμοζόμενο ανά τριετία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος & Ενέργειας (τ. ΥΠΑΑΤ). Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κάθε έτος.
8. Η εκμίσθωση αυτή γίνεται αποκλειστικά για την εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων σε πλωτούς κλωβούς με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, εκτός (i) εάν συντρέχουν συνθήκες ανωτέρας βίας και (ii) εάν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτή ανακαλείται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και λύεται η σύμβαση μίσθωσης που τη συνοδεύει.
β. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών από οποιαδήποτε αιτία ή για ζητήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιοκτητών της μονάδας και ιδιωτών, εκτός από τις εκάστοτε θεσμοθετημένες περιπτώσεις αποζημιώσεων.
γ. Ο μισθωτής θα δέχεται ανεπιφύλακτα τον έλεγχο των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και θα πρέπει να συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποδείξεις και αποφάσεις για τυχόν έργα που θα γίνονται στην περιοχή με έγκριση των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών.
δ. Τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται εκτός της θαλάσσιας έκτασης των 20 στρεμμάτων, όπως αποτυπώνονται στο παραπάνω πίνακα συντεταγμένων.
ε. Θα υπάρχει εμφανής σήμανση όλο το 24ωρο περιμετρικά της πλωτής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Λιμενικού και την εγκεκριμένη ΜΠΕ.
9. Ο μισθωτής μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων υποβάλλοντας σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.
10. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης ή η σύναψη οποιασδήποτε έννομης σχέσης για αυτήν ή τις εγκαταστάσεις εντός αυτής, από τον μισθωτή σε τρίτους, χωρίς την έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας.
11. Η λειτουργία της μονάδας θα είναι σύμφωνη με:
α) τους όρους που αναφέρονται στην (9) σχετική εγκύκλιο
β) όσα προβλέπονται στην (13) σχετική Α.Ε.Π.Ο. και στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.
γ) τους όρους των εγκρίσεων και τις σύμφωνες γνώμες των Υπηρεσιών και λοιπών συναρμόδιων φορέων. Οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
12. Ο φορέας υποχρεούται:
α) να παρακολουθεί συστηματικά σε συνεργασία, όπου είναι αναγκαίο, με διαπιστευμένα εργαστήρια τις φυσικοχημικές (θερμοκρασία, αλατότητα, συγκεντρώσεις ιόντων θρεπτικών αλάτων, θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο) και βιολογικές (όπως ποιοτική και ποσοτική σύνθεση φυτοπλαγκτού) παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκτροφής (εντός του θαλάσσιου πάρκου και σε σημείο εκτός αυτού που θα αποτελεί σημείο αναφοράς),
β) να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε έκτακτο περιστατικό στο περιβάλλον εκτροφής,
γ) να υποβάλλει στην αρχή κάθε έτους στοιχεία παραγωγής της μονάδας για το προηγούμενο έτος στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,
δ) να λειτουργεί τη μονάδα σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΓΕΝ, της Υπηρεσίας Φάρων και του Λιμενικού Σώματος,
ε) να τηρεί ημερολόγιο με τεχνοοικονομικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας καθώς και με τα αποτελέσματα των παραμέτρων που προκύπτουν από αναλύσεις που αφορούν τα εκτρεφόμενα είδη και το θαλάσσιο περιβάλλον.
13. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει όλες τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, αποφάσεις, εγκυκλίους, τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην Α.Ε.Π.Ο. και αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να μη βλάπτει με κανένα τρόπο το γειτονικό περιβάλλον των εγκαταστάσεων.
Η μη τήρηση των παραπάνω συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και της τήρησης των όρων της παρούσας ασκούνται κατ’ αρχήν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το οποίο γνωστοποιεί εγγράφως κάθε σχετικό θέμα και υποβάλλει τις προτάσεις του στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας.
15. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για ζητήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιοκτητών της μονάδας και τρίτων.
16. Ο φορέας λειτουργίας θα δέχεται ανεπιφύλακτα τον έλεγχο των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών και θα συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποδείξεις και αποφάσεις για τυχόν έργα που θα γίνονται στην περιοχή με έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών.
17. Η παρούσα απόφαση - άδεια χορηγείται στο συγκεκριμένο φορέα και για το συγκεκριμένο σκοπό. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πάψει να υφίσταται ο συγκεκριμένος σκοπός, η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, χωρίς να απορρέει καμία υποχρέωση για το Δημόσιο. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα, που γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η παρούσα απόφαση τροποποιείται μόνο ως προς την επωνυμία του φορέα, ενώ κατά τα άλλα ισχύει όπως έχει. Σε περίπτωση κατά την οποία η μονάδα περιέλθει στην κυριότητα άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της έκδοσης προς τούτο των κατά Νόμο Αποφάσεων, η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η Άδεια Λειτουργίας τροποποιείται, εφόσον τροποποιείται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
18. Απαγορεύεται πλησίον της πλωτής εγκατάστασης και σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία μηδέ του μισθωτή εξαιρουμένου.
19. Σε περίπτωση που θεσμοθετηθεί η Π.Ο.Α.Υ. Ν. Εύβοιας, η οποία προβλέπει ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί τη μονάδα σύμφωνα στη θέση που θα προβλέπεται και με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν αρμοδίως.

Ιχθυοεκτροφή θέση «Κοκαλάκι» στο όρος Καντήλι με μίσθωμα για το δήμο μας  3,2 χιλ. Ευρώ ετησίως
Ιχθυοεκτροφή στη  θέση «Κόφινας» στο όρος Καντήλι με μίσθωμα για το δήμο μας  6,5 χιλ. Ευρώ ετησίως

Διαβάστε επίσης


Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων στο Καντήλι στην εταιρεία Νηρεύς για ιχθυοκαλλιέργειες

2 Σχόλια:

Aπο την μια εχουμε ξεπατωσει καθε τι που κολυμπα με τις τρατες κ μετα φτιαχνουμε ψαρια με τεχνητα μεσα τα οποια ειναι γεματο προβληματα για το περιβαλλον κ για την υγεια μας .
Οι τρατες ψαρευουν στον Ευβοικο κατ εξαιρεση του κανονα περι αποστασης απο τις ακτες με αποτελεσμα να μην υπαρχει ψαρι πλεον δημιουργωντας μεγαλο προβλημα επιβιωσης στους ψαραδες μας αλλα κ στον τουρισμο για διαφορους λογους , με σημαντικοτερο την αυξηση των τσουχτρων μιας κ δεν υπαρχει πλεον ελεγχος του πληθυσμου τους απο τα ψαρια που ειναι οι φυσικοι εχθροι τους .
Τα δε ιχθυοτροφια γεμιζουν κοπρια κ αντιβιοτικά την θαλασσα με τα γνωστα επακολουθα.
Ο συγχρονη ζωη μας ειναι κατακλυσμένη απο αντιβιοτικά απο στερια (κοκκινα κ λευκα κρεατα) αλλα κ απο θαλασσα με τα ιχθυοτροφεια.
Αυτος ειναι απο τους σοβαροτερους λογους που αρρωσταινουμε
Μηπως πρεπει να αρχισουμε να δινουμε σημασια τι τρωμε ?

Το απόγευμα της Τρίτης 25/8 ανοιχτά στον Κάβο Σηπιάς της Λίμνης βυθίστηκε πλοιάριο της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΥΣ φορτωμένο με 10 τόνους ιχθυοτροφές. Δεδομένου ότι στη Λίμνη ελλιμενίζεται το δεύτερο σαπιοκάραβο της εταιρείας ΠΑΡΑΝΟΜΑ (αφού διαθέτει άδεια μόνο για χρήση στο χώρο του ιχθυοτροφείου) μήπως είναι επικίνδυνα για τουςεργαζόμενους και το περιβάλλον; Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση από το λιμεναρχείο Αιδηψού

Ευχαριστώ

Ένας αναγνώστης σας
[img]http://4.bp.blogspot.com/-7FEZ0Wozt7c/Vd2QcirjJDI/AAAAAAABF9A/l6ENA0xCAKY/s640/%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259C%25CE%259D%25CE%2597.jpg[/img]

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.