Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Σε ποιές ακτές του δήμου μας απαγορεύεται η κολύμβηση

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Διαύγεια απαγορεύεται η κολύμβηση σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων του δήμου μας,  σε απόσταση 200 μέτρα από Βιολογικούς Καθαρισμούς του, σε απόσταση 50 μέτρα από τις εκβολές χειμάρρων, 100 μέτρα από την βιομηχανία Γενική Χάρτου Ροβιών και την περιοχή από Κουκουναριές μέχρι Προσκοπείο στην Λίμνη.

Επίσης απαγορεύεται η κολύμβηση στις εκβολές αποχετεύσεων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ανεξαρτήτου βαθμού καθαρισμού σε απόσταση διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν των σημείων εκβολής των.
Απαγορεύεται η κολύμβηση  έναντι των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας Γενική Χάρτου στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών της Δ.Ε Ελιμνύων του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας και εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν.Απαγορεύεται η κολύμβησηστη θαλάσσια περιοχή της Δ.Ε Ελιμνύων  από Κουκουναριές μέχρι  Προσκοπείο .Η απόφαση


ΑΔΑ: ΩΟΘΗ7ΛΗ-ΜΧΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2014ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Χαλκίδα 25 Ιουλίου 2014
Αριθμ. πρωτ.: οικ. 4227
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χαϊνά 93-ΧΑΛΚΙΔΑ
Ταχ. Κωδ. : 34 100
Τηλέφωνο : 22213.53735, 53730
Fax : 22210.86928
Πληροφορίες : Γουρνής Ι. - Σαραντοπούλου Κ.

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1Τον Ν. 2520/40 του Υγειονομικού Κανονισμού, τις Υγειονομικές Διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους
2.Τις διατάξεις των αρ.186 & 283 του Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
3. Το Π.Δ. 148/2010 ‘’Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’ (ΦΕΚ 241/τ.α./27-12-2010).
4. Την αριθμ οικ 4756/140/14-01-2013 (ΦΕΚ 175/τΒ' /13) Απόφαση “Μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος σε Περιφερειακό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 159 παρ.1ιγ του Ν. 3852/2010
5.Την αριθμ πρωτ οικ 5063/172/27-1-2012 Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ευβοίας.
6. Την αριθμ 46339/1352/86 (ΦΕΚ 438/Β/86) Κοινή Υπουργική Απόφαση .
7.Την με αριθμ Η.Π. 8600/416/Ε/103/2009 ΚΥΑ “Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης , σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006 /7/ΕΚ” σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων
Κολύμβησης και της κατάργησης της Οδηγίας 76/106/ΕΟΚ” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2006.
8. Τις αριθμ πρωτ 597/27-05-2014 , 821/01-07-2014 και 854/14-07-2014 , εκθέσεις αποτελεσμάτων μικροβιολογικής
ανάλυσης νερού ακτών κολύμβησης του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕ.Ε.Δ.Υ) του Υπουργείου Υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α). Επιτρέπουμε την κολύμβηση για την κολυμβητική περίοδο 2014 στις ακτές του Νομού Ευβοίας και Νήσου Σκύρου

Β). Απαγορεύουμε την κολύμβηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όπως παρακάτω:

1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων.

2. Έμπροσθεν εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν αυτών.

3. Στις εκβολές χειμάρρων σε απόσταση πενήντα (50) μέτρα εκατέρωθεν.

4. Στις εκβολές αποχετεύσεων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ανεξαρτήτου βαθμού καθαρισμού σε απόσταση διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν των σημείων εκβολής των.

5. Έναντι των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας Γενική Χάρτου στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών της Δ.Ε Ελιμνύων του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας και εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν.

6.Στη θαλάσσια περιοχή της Δ.Ε Ελιμνύων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας από Κουκουναριές μέχρι  Προσκοπείο .

7. Εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν από τα όρια με τη θάλασσα του Εργοστασίου ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ εις Βρυσάκια ΤΚ Καστέλλας – Πολιτικών της Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

8. Διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν των εγκαταστάσεων ΔΕΗ Αλιβερίου, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Κάραβο της Δ.Ε Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

9. Στη θαλάσσια περιοχή από Καρνάγιο Αγ. Μαρίνας μέχρι εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν.
10. Έναντι του πρώην Εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ στην Τ.Κ Ν. Λαμψάκου της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων.

11. Στην περιοχή από Λίμνη Γλύφας έως τον όρμο Μικρό Βαθύ Αυλίδας εκατέρωθεν (εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων, της Βιομηχανίας ΙΝΤΕΡΚΕΜ κλπ) στη Δ.Ε Αυλίδος

12. Στη Νήσο Σκύρο:
α. Στην εκβολή του χειμάρρου Μπασάλες Ν. Σκύρου διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν.
β. Στην εκβολή του χειμάρρου Κηφισού περιοχή Μώλος πενήντα (50) μέτρα εκατέρωθεν
Γ) Οι Λιμενικές αρχές στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. των
παραλιακών ακτών, παρακαλούνται για την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων.
Δ) Οι Ο.Τ.Α. στου οποίους ανήκουν οι ανωτέρω παραλιακές ακτές στους οποίους κοινοποιείται η
απόφαση αυτή εξουσιοδοτούνται για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, για την
καθαριότητα των ακτών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπηρεσιών και λοιπών φορέων, τη
λήψη πρόσθετων μέτρων όπου απαιτούνται ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα θέματα
Δημόσιας Υγείας και προστασίας περιβάλλοντος.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.