Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Αναποτελεσματικότητα: Με δυο χρόνια καθυστέρηση ο δήμος ετοίμασε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως του 2012!

 Σύντομα θα ελεγχθεί και ο Ισολογισμός του 2011Από τα πρακτικά της Οικονομικής επιτροπής

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) ορίζονται τα
ακόλουθα:
§ 1 «Έως το τέλος Μάιου , εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό της
διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο
λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου
175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος , ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν έχουν
γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
§ 2 «Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία , η Δημαρχιακή Επιτροπή
τα προελέγχει και το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά την λήξη του διμήνου υποβάλλει
τον απολογισμό και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο
των Δήμων και Κοινοτήτων , τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως μαζί με την
έκθεση της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Λογιστή. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία ενός
μήνα αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
και την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του
απολογισμού ή του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.”
Το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών υπέβαλε στην Οικονομική
Επιτροπή τον Ισολογισμό & τα Αποτελέσματα Χρήσεως του πρώην Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας έτους 2012Η οικονομική επιτροπή  του δήμου αποφάσισε  με την υπ’ αριθ. 53/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί στον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή κ. Ιωάννη Π. Ράλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14521) της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε» με αναπληρωτή του τον ορκωτό ελεγκτή –
λογιστή κ. Γρηγόριο Σ. Λιούλια (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13781) τον έλεγχο του ισολογισμού οικ/κού έτους 2011.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.