Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Οι ορκωτοί λογιστές ουδέποτε ήρθαν για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑ για το έτος 2011 (περίοδος Ψαρρού)

Από το πρακτικό της αρίθµ. 10 / 02 - 8 - 2017 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Αριθµός Απόφασης Νο 25/2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές για τη χρήση του 2011Με το υπ. αρίθµ. 533/36509 – 24/2/2012 έγγραφό της η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας µας όρισε για τον έλεγχο της χρήσης του 2011 τους ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές
A. Τακτικούς
1. Μπαµπανέλου ∆έσποινα ΑΜ ΣΟΕΛ 37151
2. Νιάρχος Βασίλειος ΑΜ ΣΟΕΛ 30521
Β. Αναπληρωµατικούς
1. Ροιλός Αθανάσιος ΑΜ ΣΟΕΛ 18921
2. Σαµαράς ∆ηµήτριος ΑΜ ΣΟΕΛ 34161
Της ελεγκτικής εταιρείας Baker Tilly Hellas A.E
Οι παραπάνω ορκωτοί ουδέποτε ήρθαν για έλεγχο και για αυτό θα πρέπει να
προβούµε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού
Ελεγκτή-Λογιστή, για τον τακτικό οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά τη χρήση του
έτους 2011 σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως»
β) τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011
Αναθέτουσα Αρχή : ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίµνης
Αγ. Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)
Τίτλος έργου : Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή
Είδος διαδικασίας : Απευθείας ανάθεση
Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαµηλότερη τιµή
Χρηµατοδότηση : Από ιδίους πόρους, από τον Κ.Α.Ε 61.00.004 µε τίτλο: «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
Χρόνος υλοποίησης : Έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του τακτικού ελέγχου για
την διαχειριστική χρήση 2011.
Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : έως 17 Αυγούστου 2017 στις 11:00 π.µ.
Τόπος κατάθεσης των προσφορών : ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. Οι
προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον επαγγελµατική ενασχόληση σχετική
µε το αντικείµενο για το οποίο υποβάλλον προσφορά.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος βαθµίδας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Βεβαίωση της εγγραφής στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας που θα ισχύουν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς
4. Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία για παρόµοιους ελέγχους
5. Οικονοµική προσφορά (υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά το
έτος 2011 παραδοτέο αντικείµενο θεωρείται η έκθεση ελέγχου που αφορά τη χρήση του
2011.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου
από το ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.. Η πληρωµή θα συνοδεύεται από σχετικό παραστατικό,
επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαµηλότερη τιµή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου Λίµνης
Αγ. Άννας (Στροφυλιά) ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2227 0 31657από 8.00-14.30. Επίσης το
σχετικό υλικό της πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου :
http://www.malian.gov.gr/
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, σε σφραγισµένο φάκελο και φέρουν
υπογραφή και σφραγίδα και επ' αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Προς «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ
ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)».
3. Ο τίτλος «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ

7 Σχόλια:

Και γιατί παρακαλώ να γίνει τώρα έλεγχος;
Ο,τι έγινε καλώς καμωμένο, έτσι δεν είναι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι; τι, προς τα πίσω θα κυττάμε; εσείς πηγαίνετε μόνο μπροστά.
Και που έγινε έλεγχος τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτισμού τι έγινε;
Ατασθαλίες και ελλείμματα ταμείου και εξοπλισμού.
Ευθύνη καμία
Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και σβήσανε.

ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ ¨ΤΟ ΛΥΜΝΙ¨. ΞΑΝΑανοίξαμε και σας περιμένουμε πάλι γι αυτή τη βδομάδα να μας ξαναενισχύσετε(χωρίς απόδειξη φυσικά - τι τάχουμε τα μέσα)!

Κύριε 7.47 μ.μ.
Εάν πραγματικά ενδιαφέρεσε και για να μην έχεις εσφαλμένες απόψεις,
ρώτησε τους αρμόδιους να μάθεις υπεύθυνα τι έγινε με τα όσα γράφεις.
ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΣ......

Δύο άνθρωποι εξευτελίζουν "ΤΟ ΛΥΜΝΙ" γιά το προσωπικό τους συμφέρον.
Η αισχρότητα αυτών των δυο ατόμων δεν έχει όρια.
Η διαπλοκή τους είναι πολύ γνωστή για την απόκτηση εξουσίας.
Την ευγένειά μας και την σιωπή μας την θεωρούν αδυναμία.
Είναι κενοί ντενεκέδες και ηχούν έντονα.
Επιπλέουν σαν τους φελλούς και τα σκ...τά.
(ονόματα δεν λέμε.)

ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ 2011 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ.
ΣΩΣΤΑ ?

ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΚΑΛΥΨΕ...ΤΟΝ ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΡΟΛΟΙ

Οι αποδείξεις των λουκουμάδων είναι για τη εφορία ή φοβούνται μήπως τους κλέβουν?
Ας αφήσουν τις παρανομίες για τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.