Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων από το Παρασκεύορεμα ζητά η ΓερακούδηΤο Σεπτέμβριο του 2010 ο σύλλογος kireas.org είχε καταγγείλει ρύπανση από βαρέλια με απόβλητα στο Παρασκευόρεμα. Σχετική ερώτηση για το θέμα έκανε στην βουλή ο βουλευτής Πειραιώς Αποστολάτος Βαΐτσης και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) ξεκίνησε τους ελέγχους. Τρία χρόνια μετά ο κύκλος ολοκληρώθηκε και η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης δημοσίευσε πριν λίγες μέρες στο Διαύγεια την παρακάτω απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση στοιχεία η ΒΙΟΜΑΓΝ μετέφερε τα βαρέλια με τα χημικά και ποσότητα ρυπασμένου χώματος σε κλειστό χώρο, αποθήκες, (μάλλον στο Παρασκεύορεμα σύμφωνα με την απόφαση). Η Γ.Γ. ανησυχεί γιατί μια από τις αμίνες που ανιχνεύθηκαν στα απόβλητα των βαρελιών η octadec-9-enylamine είναι ταξινομημένη σαν οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον (H400) και μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο γαστρoεντερικό σωλήνα, ήπαρ και ανοσοποιητικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητά την άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα και τη μεταφορά τους προς διαχείριση ή διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Τα απόβλητα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί σε έξι (6) μήνες και η ΒΙΟΜΑΓΝ θα πρέπει να αποστείλει τα παραστατικά στοιχεία της παραπάνω διαδικασίας (σύμβαση συνεργασίας, έντυπα παρακολούθησης, τιμολόγια κλπ) στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας/ΑΔΘΣτΕ


Ακολουθεί ολόκληρη  η απόφασηΟι χημικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα βαρέλια με τα απόβλητα στο Παρασκεύορεμα που κατήγγειλε το 2010 ο σύλλογος kireas,org περιέχουν μια αμίνη οξείας τοξικότητας και πρεπει να απομακρυνθούν από τον προσωρινό χώρο αποθήκευσης τους

Κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ όπως αναφέρεται στο (12) σχετικό διαπιστώθηκαν εγκαταλελειμμένα βαρέλια χημικών που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενη δραστηριότητα στην περιοχή. Τα βαρέλια ήταν οξειδωμένα και κάποια ποσότητα είχε χυθεί στο έδαφος. Η ΕΥΕΠ έλαβε δείγμα για χημική ανάλυση.

2. Το χημείο του κράτους στην ανάλυση που έκανε στα δείγματα που έλαβε η ΕΥΕΠ από τα χημικά διαπίστωσε ότι πρόκειται για μίγματα αλειφατικών υδρογονανθράκων με πιθανότητα να περιέχονται σε αυτά άλατα καρβοξυλικών οξέων, αμίνες ή και αμίδια. Ανιχνεύθηκαν σε κάθε δείγμα πάνω από έξι ουσίες.

3. Η ΒΙΟΜΑΓΝ ενημέρωσε με το (13) σχετικό ότι ελήφθησαν άμεσα προληπτικές ενέργειες και συγκεκριμένα τα βαρέλια με τα χημικά, καθώς και ποσότητα ρυπασμένου χώματος  απομακρύνθηκαν από τον υπαίθριο χώρο ο οποίος ήταν δίπλα σε υδάτινους ταμιευτήρες και μεταφέρθηκαν σε κλειστό χώρο, αποθήκες.

4. Την απομάκρυνση των αποβλήτων και του χώματος διαπίστωσε μετά από αυτοψία που διενήργησε το Τμήμα Περιβάλλοντος και υδροοικονομίας της ΠΕ Εύβοιας [(15) σχετικό].

5. Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε η ΒΙΟΜΑΓΝ με την (21) σχετική αίτησή της, τα χημικά τα
οποία διέρρευσαν στο έδαφος , όπως ταυτοποιήθηκαν από τις αναλύσεις που έγιναν, έχουν μικρό χρόνο αποδόμησης τόσο στο έδαφος όσο και στο νερό και επομένως πλέον έχουν αποδομηθεί προς μικρότερης ανθρακικής αλυσίδας αμίνες.

6. Από τις αναλύσεις που έγιναν στα υπολείμματα των βαρελιών οι ενώσεις που ανιχνεύτηκαν δεν χαρακτηρίζονται αυτή τη στιγμή ως επικίνδυνες.

7. Κάποιες από τις ουσίες που ανιχνεύτηκαν βάσει των αναλύσεων που έγιναν στα δείγματα από τα
βαρέλια επανεξετάζονται ως προς την επικινδυνότητά τους. Για παράδειγμα η αμίνη actedec-9-enylamine έχει εκφράσει Γνώμη η Επιτροπή Αξιολόγησης Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
αναφορικά με την ταξινόμηση της στον κατάλογο ταξινόμησης CLP της Ε.Ε. με τα χαρακτηριστικά
Η400, Η410 και Μ=10 [(23) σχετικό].

8. Μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως ότι τα
βαρέλια περιείχαν αποκλειστικά τις παραπάνω ουσίες.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση μέτρων απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» α πότη θέση «Παρασκευόρεμα» Μαντουδίου ιδιοκτησίας ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ:

Α. Δράσεις αποκατάστασης

1. Στην άμεση απομάκρυνση των αποβλήτων ως επικίνδυνα απόβλητα από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα με τον οποίο η ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΜΕΤΒΕ θα συνάψει σχετική σύμβαση. Ο κατάλληλα αδειοδοτημένος φορέας θα αναλάβει την απομάκρυνση αυτών και τη μεταφορά τους προς διαχείριση ή διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2. Στην αποστολή των παραστατικών στοιχείων της παραπάνω διαδικασίας (σύμβαση συνεργασίας, έντυπα παρακολούθησης, τιμολόγια κλπ) στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας/ΑΔΘΣτΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β. Φορέας του Έργου

Φορέας Υλοποίησης του έργου τον οποίο βαρύνει και η δαπάνη υλοποίησης των εργασιών, μετρήσεων, μελετών είναι η ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΒΕΕ.

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

Τα απόβλητα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Δ. Γενικοί Όροι

1. Η μη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσης απόφασης ή η καθ’ υπέρβασή τους
πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας, την
επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28,29,30 του Ν.
1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) ως ισχύουν και του ΠΔ 148/2009.

2. Ανάκληση ή τροποποίηση της παρούσας απόφασης γίνεται αν προκύψει ότι δεν προστατεύεται
επαρκώς η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Κατά της παρούσας Απόφασής, μπορεί να γίνει προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΚΑ μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2, Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α), καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β).

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.