Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Σε 24ωρη βάση και τις Κυριακές θα λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου


Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε

Α. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου.

Β. Την κατ ́ εξαίρεση διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων ως εξής:
Ωράριο 5.00 έως 11.30 καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και αργιών

Γ.Τον καθορισμό πενθήμερης εβδομάδας από Τρίτη ως Σάββατο με καθορισμό ως Ημέρας ανάπαυσης τη Κυριακή και Δευτέρα για το κάτωθι προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας:
Έξι (6) οδηγοί απορριμματοφόρων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 29
Επτά (7) εργάτες καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) Κατηγορίας/Κλάδου ΥΕ 16.
Ένα (1) χειριστή μηχανημάτων έργου Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 28

Δ. Την απασχόληση προσωπικού τις Κυριακές και αργίες
Το προσωπικό που είναι απαραίτητο να εργάζεται τις Κυριακές και αργίες είναι το κάτωθι:
Έξι (6) οδηγοί απορριμματοφόρων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 29
Επτά (7) εργάτες καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) Κατηγορίας/Κλάδου ΥΕ 16.
Ένα (1) χειριστή μηχανημάτων έργου Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 28

Ε. H δαπάνη του θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2015 και από τον Κ.Α. 20.6012.0001 Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων καθαριότητας ποσό 3.000,00


Από τα πρακτικά της συνεδρίασης


 κα Χατζή Ευθυμία, υπάλληλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού: Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 3584/2007, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί οποτεδήποτε :
α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και
β) να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδο ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη έως το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους , καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 3584/2007, μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο το ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 3584/2007, η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών που λειτουργούν σε 24η βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
Με το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 ρυθμίζεται το θέμα υπερωριακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και τίθενται αυστηροί περιορισμοί στον αριθμό των ωρών που θα μπορούν να εργάζονται υπερωριακά σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Στο άρθρο αναγράφεται ότι η υπερωριακή εργασία επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιπροσθέτως όμως ότι με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’
υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δέκα έξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.
Με την παράγραφο 1 της εγκυκλίου 2/78400/0022/2011, παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής2012 – 2015» για την έγκρισή υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού απαιτείται απόφαση του καθ ́ ύλη αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν
την παροχή εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου , όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι
ώρες νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα έξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής  αποζημίωσης στα διευθυντικά στελέχη των υπηρεσιών,
όπως προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ́) προκειμένου περί υπαλλήλων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, αντίστοιχα. Δηλαδή, για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυκτερινές ώρες είναι ο οικείος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου λόγω των αυξημένων αναγκών και προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο πρωτίστως η δημόσια υγεία και το
περιβάλλον λόγω υστέρησης στο έργο της καθαριότητας ,να εξασφαλιστεί ένα λίαν ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας και να εκτελείται το έργο κυρίως της αποκομιδής των απορριμμάτων κατά τις ώρες όπου θα επιφέρει την μικρότερη δυνατή όχληση

 π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι :
Α. Η καθιέρωση σε 24η λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες τη Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου.

Β. Η κατ ́ εξαίρεση διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων ως εξής:
Ωράριο 5.00 έως 11.30 καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και αργιών

Γ. Ο καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας από Τρίτη ως Σάββατο με καθορισμό ως Ημέρας ανάπαυσης τη Κυριακή και Δευτέρα για το κάτωθι προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας:
Έξι (6) οδηγοί απορριμματοφόρων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 29
Επτά (7) εργάτες καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) Κατηγορίας/Κλάδου ΥΕ 16.
Ένα (1) χειριστή μηχανημάτων έργου Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 28

Δ. Απασχόληση προσωπικού τις Κυριακές και αργίες Το προσωπικό που είναι απαραίτητο να εργάζεται τις Κυριακές και αργίες είναι το κάτωθι:
Έξι (6) οδηγοί απορριμματοφόρων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 29
Επτά (7) εργάτες καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) Κατηγορίας/Κλάδου ΥΕ 16.
Ένα (1) χειριστή μηχανημάτων έργου Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ 28

Ε.H δαπάνη του θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2015 και από τον Κ.Α. 20.6012.0001 Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων καθαριότητας ποσό 3.000,00

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
και αφού έλαβε υπόψη του
1.
Την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής
Μέριμνας.
2.
Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.