Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Τριμηνιαία έκθεση οικονομικών του δήμου: 3,5 χρόνια σκότος και ξαφνικά φώς, αποκλίσεις πάνω από 10%

Σύνταξη έκθεσης B’ τριμήνου έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αναμόρφωση και ανατροπές δεσμεύσεων όπου χρειάζεται
Για πρώτη φορά μετά από τρισίμησι χρόνια και μερικές βδομάδες προν αποχωρήσει η παραταξιακή  οικονομική επιτροπή δημοσιεύει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία στο Διαύγεια

Διαοιστώνεται ότι η πορεία είσπραξης των εσόδων ξεπερνά σε απόκλιση από τον προϋπολογισμό το 10%, και ο δήμος προβαίνει άμεσα σε μείωση των εσόδων και κατά συνέπεια σε μείωση των δαπανών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί ο  προϋπολογισμός ρεαλιστικός και εφικτός, ο Δήμος μας θα τεθεί υπό την επιτήρηση του Παρατηρητηρίου.

Από το Διαύγεια


Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Με την αριθ. 265/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4870/238953-10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
6. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
7. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
8. η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 265/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4870/238953-10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
9. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014.
εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή
Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Β΄ Τριμήνου 2014 , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την
οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2014.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2014.
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου 2014.
Κύριοι
Καθώς έχει παρέλθει το Α’ εξάμηνο του 2014 και η πορεία είσπραξης των εσόδων ξεπερνά σε απόκλιση από τον προϋπολογισμό και τους στόχους που έχει θέσει ο Δήμος το 10%, πρέπει να προβούμε άμεσα σε μείωση των εσόδων (ειδικά της ομάδας 1 του Προϋπολογισμού) και κατά συνέπεια σε μείωση των δαπανών.
Σε περίπτωση που δεν καταστήσουμε τον προϋπολογισμό ρεαλιστικό και εφικτό, ο Δήμος μας θα τεθεί υπό την επιτήρηση του Παρατηρητηρίου.
Παρακαλώ λοιπόν όπως λάβετε υπόψη σας τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εσόδων που προτείνουμε μετά από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων μείωση ύψους -310.627,02, και παράλληλα ισόποση μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού.


Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και είσπραξης των εσόδων για τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα έχουν γίνει οι παρατηρήσεις μας, θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. με μείωση εσόδων και δαπανών θα διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του προϋπολογισμού, στην οποία δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Επισημαίνουμε ότι και για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε έτους ζητούνται οι προτάσεις των υπηρεσιών για τις δαπάνες που κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την λειτουργία κάθε υπηρεσίας. Παρακαλώ λοιπόν όπως λάβετε υπόψη σας τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού δαπανών που προτείνουμε μετά από εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών για την ισόποση αναμόρφωση των δαπανών του προϋπολογισμού, αφού προηγουμένως γίνουν ανατροπές δεσμεύσεων στους κάτωθι κωδικούς πουαναφέρονται, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Για το πρώτο τρίμηνο, καθώς είχαμε μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει ο Δήμος μας, έχουμε ήδη απαντήσει σε έγγραφο του Παρατηρητηρίου επεξηγώντας τις διαδικασίες που έχει κάνει ο Δήμος σε σχέση με τις βεβαιώσεις των εσόδων καθώς και με τις διαδικασίες είσπραξης βάσει του ΚΕΔΕ. Όπως επίσης αναφέραμε ότι θα προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας υποχρεωτικά ώστε να μην αποκλίνουμε εκ νέου από τους στόχους μας.
Οι διαδικασίες είσπραξης των εσόδων έχουν τονωθεί πολύ , αλλά εκτιμούμε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την απόδοση των μέτρων που έχουμε λάβει αλλά και των μέτρων που έχουμε δρομολογήσει να λάβουμε.
Ήδη γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα σχετικά με τα έσοδα και τις εισπράξεις :
Βεβαιώθηκαν χρηματικοί κατάλογοι παρελθόντων οικονομικών ετών, υπήρξε αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες για την εξασφάλιση και είσπραξη εσόδων , έγιναν διορθώσεις στο κέντρο πληροφορικής της ΔΕΗ με ηλεκτρονικό αρχείο μετά από αιτήματα πολιτών στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, έγινε καταχώρηση παραβάσεων ΚΟΚ που μας αποστέλλονται από αστυνομία και βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων, πραγματοποιήθηκε βεβαίωση μισθωμάτων και γίνεται καθημερινά η είσπραξη οίκοθεν εσόδων.
Ήδη έχει γνωστοποιηθεί ο νόμος για της ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο έτσι ώστε οι υπόχρεοι να προσέλθουν να ενταχθούν στην ρύθμιση και ο Δήμος να εισπράξει έσοδα και έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις στην οικονομική επιτροπή.
Στις επόμενες ενέργειες μας είναι ο επανέλεγχος των χρηματικών καταλόγων και των βεβαιωμένων υπολοίπων οφειλετών , να γίνει έλεγχος και να χρεωθούν οι υπόχρεοι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Επίσης έχουν μειωθούν οι δαπάνες στο μέτρο των απολύτως απαραίτητων.
Για την Οικονομική Υπηρεσία
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης -Αγίας Άννας
ΚΑΨΑΛΛΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.