Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Μαύρη αντίδραση Στεργίου και η "πρόταση" Λιαγκάκη στην συζήτηση του προϋπολογισμού- Οι διάλογοι κατά την συνεδρίαση

Στις 27 Απριλίου  συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο  ο προϋπολογισμός του 2017 με καθυστέρηση 7 μηνών λόγω της άρνησης των αποστατών και της παράταξης Στεργίου να ψηφίσουν το Τεχνικό πρόγραμμα πού είναι προ-απαιτούμενο για την έγκριση του  προϋπολογισμού.
Τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι παρατάξεις του κ. Στεργίου και του κ Λιαγκάκη.


Ο κ. Στεργίου  και η παραταξη του χωρίς να κάνουν αντιπροτάσεις καταψήφισε τον προϋπολογισμό δηλώνοντας ο "κ. Καλυβιώτη στερείται οράματος, στερείται σχεδιασμού και αυτό εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν δει τον κωδικό 30-74 που αφορά τις μελέτες και είναι ένα απόλυτο μηδέν. Είναι ένας προϋπολογισμός διαχειριστικός που ο βαθμός υλοποίησης δεν θα ξεπεράσει το 50% - 55% όπως και οι προϋπολογισμοί του 2015 και 2016."

 Στην πραγματικότητα μια σύγκριση των δεικτών  υλοποίησης των  προϋπολογισμών του 2011, 2012 και 2013 (καθαρή περίοδος Ψαρρού-Στεργίου)  με τους ανάλογους δείκτες της περιόδου Καλυβιώτη (2015 και 2016)  δείχνει μια βελτίωση πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες  στο βαθμό υλοποίησης των προϋπολογισμών τόσο στις εισπράξεις εσόδων (εισπραχθέντα/προϋπολογισθέντα) όσο και τις πληρωμές δαπανών (πληρωθέντα/προϋπολογισθέντα).  Ο μέσος όρος υλοποίησης για τους 3  προϋπολογισμούς Ψαρρού -Στεργίου ( 20112012 και 2013) ήταν 45,5% για τα έσοδα και 36,1%  για τα τις δαπάνες. Οι αντίστοιχοι δείκτες υλοποίησης προϋπολογισμού για την καθαρή διετία Καλυβιώτη  (2015 και 2016)  ήταν 63,2% για τα έσοδα και 47,1% για τις δαπάνες.Ο κ. Λιαγκάγκης και η παράταξη του επανέφεραν την πρόταση τους για μείωση κατά 30% των δημοτικών τελών για όλους και απαλλαγή των   χαμηλοσυνταξιούχων μέχρι 12.000 Ευρω από Δημοτικά τέλη και των ανέργων. Και τόνισε  ότι αν δεν περάσει αυτό δεν πρόκειται να ψηφίσει όπως και έκανε το Προϋπολογισμό.

 Το 2016 ο  δήμος  εισέπραξε  (βεβαιωθέντα) 920.344 Ευρω σε δημοτικά τέλη. Σύμφωνα  με την πρόταση του κ. Λιαγκάκη ο δήμος θα πρέπει να μειώσει τα έσοδα του κατά 276.103 ευρώ και να βρει εναλλακτικούς πόρους ή να μειώσει τις δαπάνες του.
Ο  προϋπολογισμός  και το  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017 εγκρίθηκαν με  15  ψήφους υπέρ  (Κατσούρας Δ –Χαλιούλιας Ι – Παληός Ευσ- Γεωργάκαινα Ελ – Περήφανου Ν – ΚουτσουράςΣτ – Αρβανίτης Παν- Κουκουρίκος Ηλ – Σκομπρής Ν- Αλατζάς Ε- Τάρλας Κ
(ψηφίζω εκτός των προστίμων) – Βούλγαρης Αν – Σεσοντή Μ- Παζάρας Β-Χατζής Αν)

Επτά (7) ψήφου υπέρ της ψήφισης μόνο των Κ.Α. του παρόντοςπροϋπολογισμού που αφορούν την μισθοδοσία και τις ασφαλιστικέςεισφορές του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, τα προνοιακά
επιδόματα, τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις για την κάλυψη τωνλειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων καθώς και συντήρησηςαυτών, τον κωδικό 00.6117.0014 που αφορά υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για ωρίμανση ένταξης έργων και τους κωδικούς πουαφορούν τα συνεχιζόμενα έργα που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικάπρογράμματα. (Στεργίου Ι – Μουργιάς Ι – Καντζούρας Ι- Στέφου Κ- Ψαρρού Ελ- Φλώκου Κωνσταντάκη Σ- Κανελλόπουλος Ι)
Δύο( 2) ψήφους αρνητικές ως προς την ψήφιση του προϋπολογισμούκαι του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017(Λιαγκάκης Ευστ – Γεωργατζής Ευαγ)Απόσπασμα από  τα πρακτικά της συνεδρίασηςΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων Κουρκουλών κ. Αλεξίου Ζήσιμος ,Κεχριών κ. Σπάρταλης Σπυρίδων , Σκεπαστής κ. Γεωργίου Ανδρέας, Αγίας Άννας κ. Παπαμήτσος Κωνσταντίνος, Αμελάντων κ. Αλεξανδρής Χρήστος και δημοτικής κοινότητας Λίμνης κ.
Τριανταφύλλου Ιωάννης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα-πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιο.
Θ Ε Μ Α : «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ.
Άννας και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017»
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου κι έδωσε το
λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και
Προμηθειών κ. Καραδήμο Νικόλαο που αναφέρθηκε γενικά στο θέμα του
προϋπολογισμού και στον υπάλληλο του τμήματος κ. Γεραλή Νικόλαο, ο
οποίος διάβασε την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Προϋπολογισμού-
Λογιστηρίου και Προμηθειών επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του
Δήμου για το έτος 2017, που αναφέρει τα εξής:
«Το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας για
το Οικονομικό Έτος 2017, το συντάξαμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4
του άρ. 175 του Ν. 3463/2006 (Δ. Κ. Κ.), των άρ. 63, 72, 86, 266 & 267 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 2394/Β) και των Κ. Υ. Α.
47490/18-12-2012, 67146/29-10-2008 (ΦΕΚ 2246/Β), 70560/01-12-2009
(ΦΕΚ 2394/Β), 29530/25-07-2014 και 23976/22-07-2015.
Επίσης λάβαμε υπ’ όψη το με αριθ. 1331/04-11-2016 έγγραφο του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και τις υποδείξεις που
περιλαμβάνονται σε αυτό και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν από τις υπηρεσίες
του Δήμου.
Συνοπτικά για την ενημέρωσή σας ως προς τα έσοδα, σας γνωρίζουμε τις
πηγές των πάσης φύσεως εσόδων ως και των κατατάξεών τους σε
κατηγορίες.
Συγκεκριμένα τα πάσης φύσεως έσοδα του Δήμου είναι:
Α. Τακτικά έσοδα που προέρχονται από θεσμοθετημένους υπέρ του Δήμου
πόρους, εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, φόρους, τέλη,
δικαιώματα, παράβολα και εισφορές.
Β. Έκτακτα έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και
έργα, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων και γενικά από κάθε άλλη πηγή.
Γ. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για
πρώτη φορά (με διαχωρισμό τους σε Τακτικά και Έκτακτα).
Δ. Απαιτήσεις από βεβαιώσεις ΠΟΕ (ανείσπρακτα βεβαιωτικών
καταλόγων, με διαχωρισμό τους σε Τακτικά και Έκτακτα).

Όλα τα χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου τηρούνται στη διαχείριση σε
δύο λογαριασμούς, από τους οποίους καταβάλλονται οι Δημοτικές δαπάνες
όπως παρακάτω:
1. 1ος
Λογαριασμός ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:
Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τόκους
τραπέζης, έσοδα από ακίνητη και κινητή περιουσία, τέλη χρήσης
κοινοχρήστων χώρων, τέλη διαφήμισης, τέλος 0,5% και 5% επί των
ακαθαρίστων εσόδων, δυνητικά τέλη, λοιπά τέλη & δικαιώματα, φόρος ζύθου,
φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων, κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, Τ.Α.Π.,
εισφορά σε χρήμα, λοιπές εισφορές, παράβολα, επιχορηγήσεις για
λειτουργικές δαπάνες σχολείων και λοιπά τακτικά έσοδα που λόγω μη
ύπαρξης καμίας δέσμευσης από το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοίκησης, εκτέλεσης έργων κλπ.).
2. 2ος
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων, προσκυρώσεις – ρυμοτομίες,
εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας, δάνεια, επιχορηγήσεις –
κληρονομιές – δωρεές, προσαυξήσεις, πρόστιμα από παράνομη στάθμευση,
παράβολα πλειστηριασμών και υποβαλλόμενα για χορήγηση διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής χρεών, εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, επιστροφή
χρημάτων, έργα αποχέτευσης κτλ.
Τα έκτακτα έσοδα επιπλέον τηρούνται σε δύο υποκατηγορίες:
α) «Γενικά Έκτακτα» από τα οποία πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη και,
β) «Ειδικευμένα Έκτακτα» από τα οποία πληρώνονται μόνο δαπάνες των
σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα έσοδα αυτά.
Επιπλέον τα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις τα οποία προέρχονται
τόσο από τα τακτικά έσοδα όσο και από τα έκτακτα (γενικά ή ειδικευμένα)
εξειδικεύονται ρητά και αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα (ανακεφαλαίωση
εσόδων ΙΙ). Τα έσοδα αυτά πρέπει να καλύπτουν αντίστοιχα τις δαπάνες για
επενδύσεις (αγορές παγίων, έργα, μελέτες κτλ) πράγμα το οποίο και
υλοποιείται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2017.
Για τα έσοδα έτους 2017, εκτός των παραπάνω, λάβαμε υπόψη και τα
εξής:
1-. Τα έσοδα που προβλέφθηκαν στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2016, αυτά που εισπράχθηκαν μέχρι 31-07-2016 και 31-07-2015, καθώς και
αυτά που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά το 2015, όπως αυτά
προκύπτουν από τους αντίστοιχους απολογιστικούς πίνακες εσόδων.
2.- Το χρηματικό υπόλοιπο μέχρι 31/12/2016, όπως αυτό παρουσιάζεται στη
σχετική βεβαίωση του Ειδικού Ταμείου.
4.- Τα εισπρακτέα υπόλοιπα περασμένων Οικονομικών Ετών.
5.- Τις τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στο Δήμο μας, όπως αυτές
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
6.- Τις έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου μας από διάφορους φορείς.
7.- Τα έσοδα που υποχρεωτικά διατίθενται για επενδύσεις
(ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΙΙ) 1.583.641,34 €, καλύπτουν το σκοπό αυτό, αφού το
σύνολο αυτών (Κ. Α. : 7) είναι 1.809.527,64 €.
Για τα έξοδα λάβαμε υπόψη:
1.- Τα έξοδα που εγκρίθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 31/07/2016.
2.- Τη δαπάνη για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου, στην οποία
περιλαμβάνεται και η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που πρόκειται να
προσληφθούν και τη δαπάνη για αποζημιώσεις αιρετών.
3.- Τις υποχρεωτικές εισφορές.
3
4.- Τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν κατά το έτος 2017, σύμφωνα με το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου που ψηφίστηκε με την 61/31-03-2017 Α.Δ.Σ.
(ΑΔΑ: Ψ9ΗΧΩΛ5-62Ξ).
5.- Τις οφειλές περασμένων Οικονομικών Ετών, κατανεμημένες ανά υπηρεσία
και όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2016.
6.- Το γεγονός ότι το ποσό των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε στην Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Κ. Α. 20) καλύπτεται από το Χρηματικό
Υπόλοιπο.
7.- Τον πίνακα τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
8.- Το αποθεματικό που είναι γραμμένο, δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών
εσόδων που προβλέπονται.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Όπως γνωρίζετε, είναι απαραίτητο για την έγκριση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 να έχει συνταχθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης
(Ο.Π.Σ.) έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και την
αριθ.41273/15-10-2013 ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η υπ.αριθ.7261/2013
ΚΥΑ όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την αριθ.30040/2013 ΚΥΑ.
Το λόγο στη συνέχεια πήραν οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι και
διατύπωσαν τις απόψεις τους, ως εξής:

Γιάννης Στεργίου : Συζητάμε σήμερα 27 Απριλίου με μία χρονοκαθυστέρηση
έξι μηνών τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017, ο οποίος έρχεται
για πρώτη φορά στο δημοτικό συμβούλιο και για αυτή την καθυστέρηση
υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, οι οποίες ανήκουν στον κ. Καλυβιώτη και
τους επιτελείς του οι οποίοι έχουν οδηγήσει το Δήμο μας στην τελευταία θέση
μεταξύ των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πανελλήνιο, αφού
έχουν περάσει ήδη τέσσερεις μήνες από το 2017 και δυστυχώς δεν έχουμε
ακόμα προϋπολογισμό.
Όλοι γνώριζαν τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονταν στην λειτουργία του
δήμου μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου, όλοι πλην του κ. δημάρχου.
Ως δημοτική παράταξη από πολύ νωρίς είχαμε επισημάνει πως η αντι-
αυτοδιοικητική, δημαρχοκεντρική και εκτός πραγματικότητας άσκηση
διοίκησης του Δήμου από τον κ. Καλυβιώτη θα οδηγούσε σε πολιτικά και
πραγματικά αδιέξοδα τον Δήμο μας.
Δυστυχώς οι επισημάνσεις και οι προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν στο
ακέραιο.
Στην απραξία της δημοτικής αρχής την οποία ομολογώ είχαμε συνηθίσει
ήρθαν και προστέθηκαν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια
υγεία από την μη ή την πλημμελή αποκομιδή των απορριμμάτων,
επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη αρνητική εικόνα του Δήμου.
Αυτή την αναμενόμενη κατάσταση ο κ. δήμαρχος την παρακολουθούσε και
την παρακολουθεί ως ένας απλός θεατής. Η σημερινή του απουσία δίνει
απάντηση στο ερώτημα που είχαμε θέσει για τον αν ο κ. Καλυβιώτης θέλει
πραγματικά ο Δήμος να αποκτήσει προϋπολογισμό.
Δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προλάβει αυτές τις αρνητικές καταστάσεις.
Η άρνησή του για την ενσωμάτωση των προτάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα
των συμβούλων της παράταξης του και η μη επαναφορά για συζήτηση και
ψήφιση του πέραν της 13ης Δεκεμβρίου 2016 που ήταν και η τελευταία φορά
που τέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, απέδειξε τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζει τα προβλήματα του Δήμου και των δημοτών. Αντί της
προσπάθειας επίλυσης των οξυμένων προβλημάτων που ο ίδιος έχει
δημιουργήσει επέλεξε για άλλη μια φορά την γνωστή πλέον μέθοδο
απόδοσης ευθυνών καταγγέλλοντας με άσφαιρες ανακοινώσεις και
συνεντεύξεις τους πάντες πλην του εαυτού του. Προφανώς τα δυόμιση και
πλέον χρόνια που διοικεί τον Δήμο δεν ήταν αρκετά για να αντιληφθεί τις
ευθύνες που έχει ως δήμαρχος.
Όταν βρίσκεται έξω από τα θεσμικά όργανα του Δήμου προσποιείται
δείχνοντας ένα πρόσωπο συναινετικό δεν μας λέει όμως από ποιους ζητάει
συναίνεση από αυτούς που βρίζει; Από αυτούς που προσβάλει; Από αυτούς
που μηδενίζει και απαξιώνει καθημερινά; Από αυτούς που καταγγέλλει και
μηνύει; Ας μας πει από ποιους; Η συναίνεση πρέπει να μάθει πως δεν
κερδίζεται με τέτοιες μεθόδους.
Δυστυχώς η πολιτική ήττα του κ. δημάρχου είναι τόσο οδυνηρή που όποια
προσπάθεια και να κάνει δεν θα καταφέρει να συγκαλύψει την ανικανότητα,
την αναποτελεσματικότητα και την ανευθυνότητά του.
Εξετάζοντας τους κωδικούς του προϋπολογισμού που σήμερα συζητάμε
παρατηρούμε τα έσοδα και τα έξοδα να είναι σχετικά ανεβασμένα από τα
αντίστοιχα του 2016, χωρίς ωστόσο να προσθέτουν τίποτα γιατί είναι η
επιχορήγηση για την εξυπηρέτηση των προνοιακών επιδομάτων υποχρέωση
που έχουν αναλάβει οι Δήμοι από 01/01/2017. Και αυτός ο προϋπολογισμός
είναι απλά ένας διαχειριστικός που δεν έχει καμία προσθετική αξία όπως
προείπα. Είναι ο τρίτος κατά σειρά προϋπολογισμός της παρούσας δημοτικής
αρχής και απουσιάζουν και από αυτόν οι βαρύγδουπες προεκλογικές
εξαγγελίες του κ. Καλυβιώτη όπως οι μονάδες επεξεργασίας ρητίνης, οι
τεράστιες δεξαμενές πόσιμου νερού, τα καταφύγια των αδέσποτων, η
τηλεθέρμανση της Χρόνιας, οι βιολογικοί καθαρισμοί και πολλά άλλα τα οποία
αποδείχτηκαν κούφια λόγια και άνθρακες.
Στην μέχρι τώρα θητεία του όχι μόνο δεν πρόσθεσε τίποτα στο καλλικρατικό
οικοδόμημα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας αλλά δυστυχώς
απώλεσε πολλά, όπως:
Το δασικό χωριό.
Το δημόσιο κτήμα στο Κυμάσι.
Το χώρο κατασκηνωτών στην Σπιάδα.
Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μαντουδίου.
Διάλυσε κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ,
Φιλαρμονική Δ.Ε. Κηρέα, Δημοτική Χορωδία Λίμνης, Λαογραφικό Μουσείο
Λίμνης, Μουσείο Κερασιάς.
Απαξίωσε και εγκατάλειψε αθλητικές υποδομές, παιδικές χαρές,
κοινοχρήστους χώρους, χώρους περιήγησης και αναψυχής.
Δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει ούτε καν στις καθημερινές ανάγκες των
δημοτών. (καθαριότητα – φωτισμός).
Εγκατάλειψε ώριμα και δρομολογημένα έργα όπως τον βιολογικό καθαρισμό
της Αγκάλης, την ανάπλαση του Μαντουδίου. Έβαλε στην κατάψυξη την
σύνταξη των μελετών για την συνολική ανάπλαση της Λίμνης και της Αγίας
Άννας. Το γήπεδο των Ροβιών το μετέτρεψε σε βοσκότοπο.
Σ’ αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η χώρα και
ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μένεις παθητικός αποδέκτης, αναζητάς
τρόπους και πηγές ώστε να καταστείς δημιουργικός και ωφέλιμος για τον
τόπο και τους πολίτες.
Δυστυχώς ο κ. Καλυβιώτης μέχρι τώρα έχει δείξει το πρόσωπο της παθητικής
αποδοχής.

Καμία διεκδίκηση από πλευράς του για:
- Απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων προς τους ΟΤΑ.
- Στελέχωση των υπαρχόντων κοινωνικών δομών αλλά και δημιουργία
νέων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για ενίσχυση των υπηρεσιών του
Δήμου που υπολειτουργούν.
Το καλοκαίρι του 2016 παρότι η πυρκαγιά ήταν από τις μεγαλύτερες στην
χώρα και καταστροφική για τον Δήμο δέχθηκε μετά τιμών και χωρίς
διαμαρτυρία την επιχορήγηση των 25.000 ευρώ, που σημειωτέον ήταν
ελάχιστη για το μέγεθος της καταστροφής και πολύ μικρότερη από αυτές που
δόθηκαν σε άλλες περιοχές με μικρότερες καταστροφές, μια επιχορήγηση που
δεν έφτασε να καλύψει ούτε τα έξοδα της φιέστας που οργάνωσε αυτός και οι
συνεργάτες σύμβουλοι του.
Μια απάντηση οφείλω σ’ αυτούς που διατυμπανίζουν και επικαλούνται το
δήθεν χρέος του Δήμου. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός που εσείς ως δημοτική
αρχή συντάξατε σας διαψεύδει. Αν συνεχίζατε την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσω της επιχορήγησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών και το τελευταίο τετράμηνο του 2014 δεν θα υπήρχαν οφειλές
ΠΟΕ σήμερα.
Ο προϋπολογισμός είναι ένα πολυσέλιδο έντυπο που αποτυπώνει τις
προβλέψεις τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, καθώς και τον σχεδιασμό
και τους στόχους της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Εκείνο που έχει πραγματική
αξία είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων γιατί αυτός είναι που αποτυπώνει
το παραγόμενο έργο. Κάτι τέτοιο όμως και εννοώ τον απολογισμό
πεπραγμένων δεν έχουμε δει από τον κ. δήμαρχο μέχρι σήμερα παρότι είναι
υποχρεωμένος από το νόμο να τον παρουσιάζει στο δημοτικό συμβούλιο και
στους δημότες κάθε χρόνο. Γιατί δεν έχει κάνει κανέναν; βγάλτε τα δικά σας
συμπεράσματα.
Από τους κωδικούς του προϋπολογισμού προκύπτει πως η δημοτική αρχή
του κ. Καλυβιώτη στερείται οράματος, στερείται σχεδιασμού και αυτό εύκολα
μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν δει τον κωδικό 30-74 που αφορά τις
μελέτες και είναι ένα απόλυτο μηδέν. Είναι ένας προϋπολογισμός
διαχειριστικός που ο βαθμός υλοποίησης δεν θα ξεπεράσει το 50% - 55%
όπως και οι προϋπολογισμοί του 2015 και 2016.
Για όλους αυτούς του λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω θα ψηφίσουμε
τους Κ.Α. του παρόντος προϋπολογισμού που αφορούν την μισθοδοσία και
τις ασφαλιστικές εισφορές του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, τα
προνοιακά επιδόματα, τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων καθώς και συντήρησης αυτών,
τον κωδικό 00.6117.0014 που αφορά υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για
ωρίμανση ένταξης έργων και τους κωδικούς που αφορούν τα συνεχιζόμενα
έργα που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Παζάρας Βασίλειος: Είναι τραγικό για όλους μας, σήμερα 27 Απριλίου να
συζητάμε αν θα πάρουμε απόφαση να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2017.
Αυτό θα ‘πρεπε να είχε γίνει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.
Δεν έγινε. Ποιοι φταίνε;
Φταίει πρωτίστως στο μεγαλύτερο βαθμό η Δημοτική Παράταξη, που ενώ
ψηφίστηκε για να διοικήσει το Δήμο, δεν τον διοικεί. Υφίσταται όμως σήμερα
ως Δημοτική Παράταξη. Μετά φταίμε εμείς οι άλλοι, σε μικρότερο βαθμό, με τη
στάση μας.
Η πλειοψηφούσα παράταξη έχει χωριστεί σε δύο ομάδες και αναλώνεται
στο ρίξιμο των ευθυνών η μία στην πλευρά της άλλης.
Έτσι φτάσαμε να μη μπορούμε να πληρώσουμε δαπάνες, απαραίτητες για
να λειτουργήσει ο Δήμος, που πραγματοποιούνται από την 1η
Απριλίου μέχρι
την ημερομηνία έγκρισης του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Ρωτώ κ. Πρόεδρε και περιμένω απάντηση.
- Πως θα πληρωθούν τα τιμολόγια καυσίμων των απορριμματοφόρων;
Εγώ είδα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα απορριμματοφόρα να μαζεύουν
απορρίμματα.
Μαζεύουν απορρίμματα, όχι στη συχνότητα που θα θέλαμε, αλλά μαζεύουν.
Κινούνται, άρα καταναλώνουν καύσιμα.
Εμείς σαν Δήμος δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Όμως ποιος θα τα
πληρώσει; Δεν μπορούν να μείνουν απλήρωτα.
Έχω την αίσθηση ή μάλλον την πεποίθηση, ότι εδώ που φτάσαμε, κάποιοι
από όλους μας θα πληρώσουν, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ποιοι;
Ασφαλώς όσοι φταίνε.
Από όσα γνωρίζω και καταλαβαίνω, αυτοί που είναι αρμόδιοι κατά το νόμο
να αποδίδουν ευθύνες, έχουν επιληφθεί.
Δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν μας αρμόζει να έχουμε τέτοια
κατάληξη.
Ευχής έργο θα ήταν, η πλειοψηφούσα Δημοτική Παράταξη να είχε δώσει
λύση. Δεν έδωσε. Τώρα θα λουστούμε τα επίχειρά της.
Μακάρι το λούσιμο να μας συνετίσει. Να μας συνετίσει, ώστε να μη
χρειαζόμαστε αρκετές συνεδριάσεις, για να ψηφίσουμε την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, όπως χρειάστηκε η αναμόρφωσή του, το έτος 2015.
Δεν είναι δυνατόν να εγκρίνεται αυτός στις 27 Σεπτεμβρίου και να μη
μπορούμε να πληρώσουμε τους πυροφύλακες και τα μηχανήματα που
εργάστηκαν τους προηγούμενους μήνες για έργα πυροπροστασίας.
Να μας συνετίσει, ώστε να μη χρειαζόμαστε αρκετές συνεδριάσεις, για να
ψηφίσουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως χρειάστηκε η
αναμόρφωσή του, το έτος 2016. Αντί να τον ψηφίζαμε το Σεπτέμβριο, τον
ψηφίσαμε παραμονές Χριστουγέννων και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου.
Γι’ αυτό σήμερα μένουν απλήρωτες οι δαπάνες των καυσίμων, των
μηχανημάτων και των τροφείων που πραγματοποιήθηκαν στη φωτιά του
καλοκαιριού. Η απάντηση που μας έδωσε πριν από λίγο, στην ερώτηση που
του απεύθυνα, ο υπεύθυνος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ήταν
«μπορεί και να μην πληρωθούν».
-Τι μπορούμε να λέμε σε όλους αυτούς;
Να μας συνετίσει, ώστε το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, να μην το
ψηφίζαμε στις 31 Μαρτίου, αλλά μέσα στις ημερομηνίες που ορίζει ο νόμος.
Να μας συνετίσει ώστε να αποφασίζουμε την παραχώρηση χώρων αιγιαλών
προς εκμετάλλευση, μέχρι στις 31 Μαΐου.
Μπορώ να σας απαριθμήσω και άλλα θέματα, που δεν ενεργήσαμε όπως
θα έπρεπε. Θα χρειαστώ χρόνο. Δεν απαριθμώ και αρκούμε μόνο σ’ αυτά
που ανέφερα.
Θα πρέπει κ. Πρόεδρε να δούμε τα πράγματα αλλιώς.Από άλλη οπτική
γωνία. Από την οπτική γωνία της συνεισφοράς μας στο Δήμο μας.
Προσωπικά αυτό προσπάθησα να κάνω, και θα συνεχίσω να κάνω,
οποιαδήποτε Παράταξη και αν διοικεί το Δήμο, για την προκοπή του.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Θέλω θυμίσω ότι ο Καλλικράτης ήταν απαίτηση του
πρώτου Μνημονίου, και δεν έγινε τυχαία, έγινε για να περικοπούν οι κρατικές
δαπάνες προς την τοπική διοίκηση.
Σήμερα που μιλάμε, η ΣΑΤΑ που αποδίδεται στους Δήμους, έχει κοπεί κατά
80%. Από τα 2,5 δις που προβλέπει ο προϋπολογισμός του κράτους να
δοθούν στην τοπική διοίκηση, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα περίπου το 1,4
εκατομμύρια. Από την τελευταία δόση παρακρατηθέντων πόρων για την
τρέχουσα χρονιά, δεν έχουν αποδοθεί καθόλου χρήματα στην τοπική
διοίκηση. Και γεννιέται μια νέα γενιά παρακρατηθέντων πόρων, που σύμφωνα
με εκτιμήσεις ανέρχονται στα 10 δις.
Για να δούμε τώρα; είχε φέρει ο Δήμαρχος ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο
δεν ψηφίστηκε εδώ μέσα για διάφορους λόγους, μετά ήρθε ένα άλλο τεχνικό
πρόγραμμα που ψηφίστηκε. Μοίρασε κάτι παραπάνω από 209.000 αυτό το
νέο τεχνικό πρόγραμμα;
Αυτό σημαίνει, ότι μέσα στα πλαίσια του Δήμου, αυτό που αναλογεί σε όλα τα
χωριά, είναι γύρω στα 4.000 σε κάθε χωριό. Φαντάζεται κανένας ότι μπορεί
με 4.000 σε κάθε χωριό να φτιαχτεί κάποιο έργο;
Δεν είχε έρθει προϋπολογισμός. Βεβαίως για να λειτουργήσει ο Δήμος
χρειάζεται προϋπολογισμό, γιατί αυτό απαιτεί το γράμμα του νόμου.
Αλλά όταν θα έρθει ο προϋπολογισμός θα λειτουργήσει ο Δήμος; μια απλή
ερώτηση.
Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα κι όλο τον προηγούμενο καιρό, επειδή
γυρνάω τα χωριά, και πριν τις γιορτές και μετά τις γιορτές, όταν λοιπόν
έμπαινε το ζήτημα, γιατί έμπαινε το ζήτημα και σηκώθηκε, επειδή δεν
μαζευόντουσαν τα σκουπίδια, που είναι απαράδεκτο να μην μαζεύονται τα
σκουπίδια, γιατί είναι θέμα υγείας, και οι δημότες εδώ πέρα χρυσοπληρώνουν
αυτές τις υπηρεσίες, έκανα την εξής ερώτηση στα χωριά. Δεν μου λέτε βρε
παιδιά, εάν τα σκουπίδια μαζευόντουσαν, περνάγανε οι σκουπιδιάρες δύο
φορές την εβδομάδα, θα καταλαβαίνατε ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί; Κανένας
δεν θα έπαιρνε χαμπάρι αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο Δήμος.
Για να περάσει ο προϋπολογισμός, για να περάσει λοιπόν ο προϋπολογισμός
και να έρθει στον Δήμο, πρέπει να περάσει από πού; από το Παρατηρητήριο,
το οποίο δίνει τις κατευθύνσεις, που θα πάνε οι πόροι; που θα κινηθούνε; που
θα υπάρξουν περικοπές; και πως θα δουλέψει ο Δήμος για την επόμενη
χρονιά.
Είπε ο συνάδελφος ο Στεργίου, ότι έχουν απαξιωθεί οι υπηρεσίες. Να θυμίσω
εγώ λοιπόν, ότι ο κύριος Στεργίου στην προηγούμενη θητεία, ήταν από τους
εισηγητές στα πρώτα Συμβούλια, που οι παιδικοί σταθμοί και τα αθλητικά
κέντρα καταργήθηκαν από νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου και
συγχωνεύθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου. Και εμείς είχαμε πει τότε τι
συνέπειες θα υπάρχουν.
Κάθε χρόνο λιγοστεύει το προσωπικό στους δήμους, πως μπορεί αυτός ο
Δήμος να δουλέψει; με τους συμβασιούχους; που πότε παίρνονται και
πότε δεν παίρνονται; Που είναι οι μόνιμες θέσεις στον δήμο; Για αυτά τα
ζητήματα έχουμε κάνει κουβέντα εδώ μέσα αγαπητοί φίλοι;
Για τις επιχορηγήσεις στα σχολεία που έχουν κοπεί κατά 50% και παραπάνω,
έχουμε κάνει κουβέντα εδώ μέσα ποτέ; έχουμε διεκδικήσει ποτέ τίποτα;
Το κτήμα στο Μαντούδι και η Κρύα Βρύση όπως και το Ειρηνοδικείο, δεν
ξέρω πουλήθηκε; πουλήθηκε, έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Ποιος ενημέρωσε τον κόσμο; και αυτό βέβαια είναι περισσότερο θέμα της
πλειοψηφίας και του Δημάρχου, να βγει να κάνει λαϊκές συνελεύσεις.

Φτιάξαμε μία Επιτροπή εδώ μέσα για την Κρύα Βρύση, που πήγε Βαγγέλη η
Επιτροπή; Πουθενά! εγώ είπα ότι δεν θα πάει πουθενά Βαγγέλη. Και είπα
τότε ότι πρέπει να πάμε να βρούμε τους συνδημότες στην Κήρινθο, να
κάνουμε λαϊκή συνέλευση και να απαιτήσουμε να μην ενταχθεί η παραλία της
Κρύας Βρύσης. Όπως έπρεπε να φύγουμε και από εδώ, από το κτίριο εδώ
πέρα του Μελά, και να πάμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο στο
Ειρηνοδικείο, και να κάνουμε κατάληψη.
Όπως έπρεπε, και θα συμφωνήσω με τον Τάσο που έλεγε σε προηγούμενα
Συμβούλια, ότι κάτω στο Κυμάσι, θα πρέπει να πάμε να φτιάξουμε έργα εκεί
μέσα εκεί. Και όχι να έρχονται κάποιοι παράγοντες σημερινοί, όπως
ερχόντουσαν και παλιά, και να λένε: κανόνισα ρε παιδιά το κτήμα στο Κυμάσι
θα το πάρουμε. Με παράγοντες και τέτοιες λύσεις, θέματα δεν λύνονται.
Τι έχει κάνει αυτή η Δημοτική αρχή, που εγώ την κατηγορώ, δεν θα μπω σε
επιμέρους ζητήματα, γιατί πέρα από τους λαγούς με πετραχήλια που έταξε
όταν ήταν να βγει, όταν έγιναν οι εκλογές, αυτό που έχει κάνει είναι, ότι έχει
αφήσει στην άκρη τον κόσμο.
Κι εγώ το έχω πει πολλές φορές εδώ μέσα, ότι όταν αφήνεις στην άκρη τον
κόσμο και πας μόνος σου, θα φας τα μούτρα σου. Οι εποχές που το σύστημα
προέβαλε το καλύτερο διαχειριστή Δήμαρχο, έχουν περάσει πλέον και έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Αν σήμερα δεν έχεις τον κόσμο κοντά σου,
τουλάχιστον αυτοί που σε πληγώνουν και σε ματώνουν, να πληρώσουν
πολιτικά όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Δήμος δεν πρόκειται
να δουλέψει, είτε περάσει τεχνικό πρόγραμμα, είτε περάσει προϋπολογισμός.
Κι εγώ θα επαναφέρω κλείνοντας, την πρόταση που είχα κάνει και σε
προηγούμενα Συμβούλια, όταν συζητιόταν προϋπολογισμός. Είχα πει ότι
διανύουμε, και δεν το είχα πει, ο καθένας το νιώθει αυτό στο πετσί του, το
κάθε νοικοκυριό, είτε είναι στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, είτε
είναι σε οποιοδήποτε Δήμο, είτε σε οποιαδήποτε άκρη της χώρας.
Διανύουμε μία άγρια οικονομική κρίση. Τα πλεονάσματα που πανηγυρίζει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχουν βγει με αίμα από το υστέρημά του κοσμάκη.
Επαναφέρω λοιπόν την πρόταση που είχα κάνει και την προηγούμενη φορά
και δεν εισακούστηκε από κανέναν. Μείωση κατά 30%, γιατί αυτός ο
προϋπολογισμός δεν στηρίζεται στην ΣΑΤΑ ή στην κρατική επιχορήγηση,
στηρίζεται στους φόρους. Καλούμε δηλαδή, για άλλη μια φορά, να ματώσει ο
λαός εδώ πέρα, για να δουλέψει ο Δήμος.
Μείωση λοιπόν κατά 30% των Δημοτικών τελών για όλους. Απαλλαγή των
χαμηλοσυνταξιούχων μέχρι 12.000 από Δημοτικά τέλη και των ανέργων. Και
αυτό είναι πρόταση προς το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό. Εμείς
φυσικά, αν δεν περάσει αυτό, προϋπολογισμό δεν πρόκειται να ψηφίσουμε.

Κουτσουράς Σταύρος: Εφόσον λοιπόν ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα,
εφόσον αυτό είναι ενσωματωμένο στον προϋπολογισμό, εφόσον το Σχέδιο
του προϋπολογισμού που εισηγούνται οι οικονομικές υπηρεσίες έχει όλα αυτά
τα στοιχεία που προανέφερα , θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, με την
ενσωμάτωση των προστίμων

Κουκουρίκος Ηλίας: Ψηφίζω βεβαίως τον προϋπολογισμό, όπως τον έχω
ψηφίσει όλες τις φορές που έχει έρθει μέχρι τώρα, από το 2014 που
αναλάβαμε, και αυτόν και το τεχνικό πρόγραμμα. Πάντα όμως, πριν τον
ψηφίσω έχω τοποθετηθεί γιατί τον ψηφίζω.

Γεωργάκαινα Ελένη: Σήμερα ήρθαμε εδώ για να ψηφίσουμε έναν
προϋπολογισμό, που είναι μόνο και μόνο για να λειτουργεί ο Δήμος. Πλέον το
κράτος μας έχει φέρει σε ένα τέτοιο σημείο, που δεν μας δίδει και την
δυνατότητα να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Και δεν το λέω σαν δικαιολογία
αυτό. Αυτά που δίνει πλέον το κράτος, είναι μόνο και μόνο να λειτουργεί ο
Δήμος, να μαζεύει τα σκουπίδια του και να λειτουργεί όσο μπορεί ευπρεπώς.
Το ότι άργησε ο προϋπολογισμός να έρθει και ήρθε τόσο αργά, είναι ευθύνες
όλων μας. Και το ότι αυτά τα 5.000 που αντιστοιχεί σε κάθε χωριό, βεβαίως
και είναι γελοίο. Και τόσους μήνες ταλανίσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, που
για μένα δεν έχει ουσία αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, ούτε ανάπτυξη φοβερή
θα φέρει στον τόπο, και το ταλανίσαμε τόσο πολύ, για να φτάσουμε σε
σημείο, να φέρουμε τον Δήμο σε δυσκολία, να μην έχει προϋπολογισμό και να
μην μπορεί να λειτουργεί.
Θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός, ότι και να γίνεται, όποιες διαμάχες και αν
γίνονται μεταξύ μας, πρέπει να έρχεται στον Δήμο για να λειτουργεί ο Δήμος,
για ζούμε ευπρεπώς. Και η αντιπολίτευση, δεν το θεωρώ εγώ δικαιολογία την
αντιπολίτευση, και θα πρέπει να λέει όχι και να μην ψηφίζει προϋπολογισμό.
Γιατί ούτε στην προηγούμενη τετραετία εγώ θυμάμαι σαν πολίτης, να γινότανε
το κάτι διαφορετικό, απλή καθημερινότητα έβλεπα, μόνο τα σκουπίδια
μαζεύανε και απλά περνούσαμε ευπρεπώς. Δεν είδα κάτι και την
προηγούμενη τετραετία, γιατί ήδη τα κοψίματα είχαν ήδη ξεκινήσει, έχουνε
ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια.
Θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να μένει έξω από όλες τις διαμάχες
και να ψηφίζεται στην ώρα του. Γι αυτό είμαστε σε αυτήν την θέση, για να
λειτουργούμε, γι αυτό που ψηφιστήκαμε.

Κατσούρας Δημήτριος: Θεωρώ, ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να είχε
ψηφιστεί μέχρι 15 Νοεμβρίου 2016. Πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί έχουμε
φτάσει σε αυτήν την κατάσταση.
Ψηφιστήκαμε από τον κόσμο για να κάνουμε έργο, και όχι να έχουμε
αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ.
Όσον αφορά για την σημερινή ημερομηνία που ήρθε να ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός, είναι πάρα πολύ αργά. Μέχρι να πάει για έγκριση θα
περάσει ένας μήνας δύο. Πάλι θα έχουμε στο τέλος του χρόνου, και θα
ερχόμαστε μεθαύριο και θα λέμε δεν κάναμε πάλι τίποτα για το τεχνικό
πρόγραμμα. Πράγματι δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα.
Πρέπει ο προϋπολογισμός να ψηφίζεται έγκαιρα, για να μπορεί να λειτουργεί
ο Δήμος και να μπορεί να χρησιμοποιεί τις δαπάνες του. Ψηφίζω τον
προϋπολογισμό.Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δέκα πέντε (15) ψήφοι υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού και του
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 (Κατσούρας Δ –
Χαλιούλιας Ι – Παληός Ευσ- Γεωργάκαινα Ελ – Περήφανου Ν – Κουτσουράς
Στ – Αρβανίτης Παν- Κουκουρίκος Ηλ – Σκομπρής Ν- Αλατζάς Ε- Τάρλας Κ
(ψηφίζω εκτός των προστίμων) – Βούλγαρης Αν – Σεσοντή Μ- Παζάρας Β-
Χατζής Αν)

Επτά (7) ψήφοι υπέρ της ψήφισης μόνο των Κ.Α. του παρόντος
προϋπολογισμού που αφορούν την μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές
εισφορές του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, τα προνοιακά
επιδόματα, τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων καθώς και συντήρησης
αυτών, τον κωδικό 00.6117.0014 που αφορά υπηρεσίες τεχνικού
συμβούλου για ωρίμανση ένταξης έργων και τους κωδικούς που
αφορούν τα συνεχιζόμενα έργα που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά
προγράμματα. (Στεργίου Ι – Μουργιάς Ι – Καντζούρας Ι- Στέφου Κ- Ψαρρού
Ελ- Φλώκου Κωνσταντάκη Σ- Κανελλόπουλος Ι)

Δύο( 2) ψήφους αρνητικές ως προς την ψήφιση του προϋπολογισμού
και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017
(Λιαγκάκης Ευστ – Γεωργατζής Ευαγ)
Το  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης
0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.