Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Παιχνίδια Χατζή στην σύνταξη της ημερησίας διάταξης για το Δημοτικό Συμβούλιο της 30 Μαϊου

Χθές ανακοινώθηκε η ημερησία διάταξη του Δημοτικου Συμβουλίου της 30 Μαϊου 2017 το οποίο
σύμφωνα με την ανακοίνωση συγκαλέστηκε ύστερα από έγγραφο αίτημα  του  κ. Δημάρχου .
Με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμαρχος δίνει στην δημοσιότητα το έγγραφο αιτημα του με τα κρίσιμα θέματα που ζήτησε να συζητηθούν άμεσα  για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου. Από μια σύγκριση των θεματων στις δυο λίστες (δημάρχου και ημερησιας διάταξης) προκύπτει μεροληψία και σπουδή στην επιλογή των θεμάτων προς συζήτηση.

Παραθέτουμε την λίστα θεμάτων του δημάρχου και με πράσινο ποιο από αυτα τα  θέματα  συμπεριλήφθηκαν στην ημερησία διάταξη του ΔΣ της 30.5.17.  Στο τέλος παραθέτουμε τα θέματα εκτος αιτήματος δημάρχου πού μπήκαν στην ημερησία διάταξη.


Η σημερινή ανακοίνωση  του δημάρχου

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Η0ΜΟΡ10-36Ν) και ο Δήμαρχος με το αρ.πρωτ.: 4204/22-05-2017 έγγραφό του ζήτησε άμεσα τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση των εκκρεμούντων θεμάτων προς εξυπηρέτηση των πολιτών και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου.Λίμνη 26/05/2017
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης


Το σχετικό αίτημα του δημάρχου προς το Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λίμνη, 22 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 4204
ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
email :athmatha@yahoo.gr
ΠΡΟΣ: κ. Ανδρέα Χατζή,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: «Αίτημα για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και προτεινόμενα θέματα
ημερήσιας διάταξης»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του ν.3852/2010 και ιδιαιτέρως
τις παρ. 2, 6 & 7, όπως συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, το
συντομότερο δυνατόν, εντός του μηνός Μαΐου 2017 και συμπεριλάβετε στην
ημερήσια διάταξη από τα κάτωθι εκκρεμούντα θέματα, τα πλέον κρίσιμα –
επείγοντα θέματα για τη λειτουργία του Δήμου, που είναι σωρευμένα, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλα θέματα έχετε υπόψη σας.ΚΡΙΣΙΜΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (1-30):  (Μόνο τα θέματα με πράσινο επιλέχθηκαν να  μπουν προς συζήτηση στις 30.5.17)Θέμα 1: Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα «Εισήγηση για τον
καθορισμό θέσεως δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας έτους 2017».  (ΘΕΜΑ 7 στο ΔΣ)

Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β).

Θέμα 3: Προγραμματισμός προσλήψεως έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2017. (ΘΕΜΑ 8 στο ΔΣ))

Θέμα 4: Η αρίθμ 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». (ΘΕΜΑ 9 στο ΔΣ))

Θέμα 5: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμμάτων
στους ΒΙΟΚΑ του Δήμου.» (ΘΕΜΑ 10 στο ΔΣ))

Θέμα 6: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». (ΘΕΜΑ 11 στο ΔΣ))

Θέμα 7: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» (ΘΕΜΑ 12 στο ΔΣ))

Θέμα 8: Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014. (ΘΕΜΑ 13 στο ΔΣ))

Θέμα 9: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων
συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων ΠΕ
Ευβοίας. (ΘΕΜΑ 14 στο ΔΣ))

Θέμα 10: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των τριμελών
επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών» (ΘΕΜΑ 15 στο ΔΣ))

Θέμα 11: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού έτους 2016» (ΘΕΜΑ 16 στο ΔΣ))

Θέμα 12: Η αρίθμ. 9/2017 απόφαση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους
2016» (ΘΕΜΑ 17 στο ΔΣ))

Θέμα 13: Η αρίθμ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
“Αποδοχής δωρεάς εταιρείας ALSYK ABEE “ (ΘΕΜΑ 18)

Θέμα 14: Έγγραφο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για
«Ορισμό εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση
μητρώου που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των
έργων» (ΘΕΜΑ 19)

Θέμα 15: Η αρίθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Θέμα 16: Η αρίθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και
έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας έτους 2014»
Η αρίθμ. 66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί:
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Θέμα 17: Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»(ΘΕΜΑ 20 στο ΔΣ))

Θέμα 18: Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού έτους 2016». (ΘΕΜΑ 21 στο ΔΣ))

Θέμα 19: Αιτήσεις διαγραφών κι εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό
Μαντουδίου(ΘΕΜΑ 22 στο ΔΣ))

Θέμα 20: Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνομιακών επιδομάτων(ΘΕΜΑ 23 στο ΔΣ))

Θέμα 21: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ 9ης ΜΑΙΟΥ) – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)» (ΘΕΜΑ 24 στο ΔΣ))

Θέμα 22: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία
γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της ΔΕ Ελυμνίων(ΘΕΜΑ 25 στο ΔΣ))

Θέμα 23: Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών Σχολείων. (ΘΕΜΑ 26 στο ΔΣ))

Θέμα 24: Αποδοχή δακοκτονίας 2017. (ΘΕΜΑ 6 ω)

Θέμα 25: Αίτηση κ. Χατζή Αθανασίου του Νικολάου για παραχώρηση
προσωρινής χρήσης γηπέδου στη θέση Σταυρός (ΘΕΜΑ 2 στο ΔΣ))

Θέμα 26: Επικαιροποίηση αναπλήρωσης τακτικού μέλους του Δήμου στο
Δ.Σ του Περ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας  (ΘΕΜΑ 27 στο ΔΣ) )

Θέμα 27: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΘΕΜΑ 28 στο ΔΣ))

Θέμα 28: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ
(Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών)(ΘΕΜΑ 29 στο ΔΣ))

Θέμα 29: Επικαιροποίηση της με αριθμ.85/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΣ8ΩΛ5-ΜΕΣ)
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου.

Θέμα 30: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εορτής
Οσίου Ιωάννου Ρώσσου στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου στις
25, 26 & 27 Μαΐου.


ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (31-109:Θέμα 31: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 32: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 33: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 34: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 35: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 36: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 37: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 38: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλή
Θέμα 39: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 40: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 41: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 42: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 43: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 44: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 45: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 46: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 47: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 48: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 49: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 50: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 51: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 52: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 53: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 54: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 55: Αίτηση κ. Παπαγελή Νικολάου του Αγγελή για διαγραφή οφειλής
Θέμα 56: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή
προσαυξήσεων οφειλής
Θέμα 57: Αίτηση κας Αγλαΐας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 58: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 59: Αίτηση κ. Γεωργίου Ευάγγελου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 60: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 61: Αίτηση κ. Ψαρρού Καλλιόπης ,για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 62: Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 63: Αίτηση κας Ρούσσου Ελένης για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 64: Αίτηση κας Καλαβρή Αικατερίνης για διαγραφή οφειλής .
Θέμα 65: Αίτηση κ. Παπαστάθη Κων/νου για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών
τελών.
Θέμα 67: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68: Εισήγηση Τμήματος Εσόδων –Περιουσίας και Ταμείου για
διαγραφή οφειλών κ.κ. Γροντή Αυγερινού του Δημητρίου, Γεραλή
Δημητριου του Κων/νου, Γάμπα Αθανασίας του Νικολάου ,Χατζή
Ηλία του Ανδρέα ,Δημητρίου Στάμου Ελένης του Αποστόλου,
Παναγιώτου Βασιλικής , Στάμου Κω/νας του Νικολάου
Θέμα 69: Στέγαση Δασονομείου.
Θέμα 70: Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Πηλίου για
διεξαγωγή μαθημάτων ζωγραφικής
Θέμα 71: Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης για παραχώρηση χώρου
για στέγαση γραφείου (ΘΕΜΑ 1)
Θέμα 72: Αίτηση κ. Γεωργίας Ριτσώνη περί ανεξέλεγκτου
πολλαπλασιασμού αδέσποτων ζώων
Θέμα 73: Αίτηση – αναφορά κατοίκων οικισμού Παλιόβρυσης με θέμα
«Αναφορά προβλημάτων και αίτημα για επίλυση τους».
Θέμα 74: Αίτηση κ. Τάρλα Κυριάκου.
Θέμα 75: Αίτηση Τμήματος Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.
Θέμα 76: Η αρίθμ. 3/2016 απόφαση τοπικού συμβουλίου Κεχριών περί
απομάκρυνσης από το μνημείο Ηρώων των μαρμάρινων
βαθμίδων λόγω επικινδυνότητας.
Θέμα 77: Η αρίθμ. 2/1016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Σχετικά με ερειπωμένη οικία στον οικισμό Ζωοδόχου
Πηγής».
Θέμα 78: Πρόγραμμα Υλοποίησης «Συλλογής, μεταφοράς και
ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και Λαμπτήρων».
Θέμα 79: Έγγραφο ΚΕΔΕ περί ψηφίσματος της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Θέμα 80: Παραχώρηση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στον κ. Ματσούκα
Ιωάννη του Δημητρίου, στην τοπική κοινότητα Προκοπίου. (ΘΕΜΑ 5)
Θέμα 81: Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού
Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού
καταβολής ισόποσων δόσεων.
Θέμα 82: Αίτηση παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
και αντικατάσταση της.
Θέμα 83: Αίτηση χορευτικού Ομίλου «ΤΟ ΛΥΜΝΙ» που ζητάει
επιχορήγηση.
Θέμα 84: Αίτηση Χορευτικού Συλλόγου «ΝΗΛΕΥΣ» για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης.
Θέμα 85: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου με θέμα «Εκκρεμότητες
μηχανημάτων σε οχήματα του Δήμου»
Θέμα 86: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου για παροχή πληροφοριών.
Θέμα 87: Αίτηση κ.κ. Κατζούρα Ι –Μουργιά Ι –Αρβανίτη Ι και Κουτσουρά
Στ. με θέμα ενημέρωση για την αγωγή 21/2016 από τον
Δήμαρχο και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (πρακτικό
16/14-6-2016 συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής)
Θέμα 88: Ανάθεση σε δικηγόρο κι έρευνα για τη λύση της υπεκμίσθωσης
του Δασικού Χωριού μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και της εταιρείας
Παπούλη & Σια ΟΕ
Θέμα 89: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 90: Αίτηση Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα
«Προφήτης Ηλίας» για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 91: Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση
χώρου για στέγαση του.
Θέμα 92: Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Λίμνης για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 93: Αίτηση Εταιρείας Ευβοικών Σπουδών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 94: Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών
Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση του γραφείου
τους.
Θέμα 95: Αίτηση κ. Πουλόπουλου Δημητρίου περί κατάπτωσης εγγυητικής
του επιστολής.
Θέμα 96: Αίτηση κ. Πάνου Ευθυμίου κατοίκου Μαντουδίου περί
χορήγηση χώρου στάθμευσης για τα φαρμακεία.
Θέμα 97: Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
Θέμα 98: Η αρίθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Ανταλλαγή δρόμων από τον κ. Αβέρωφ».
Θέμα 99: Αίτηση κ. Μακρή Δημητρίου κατοίκου Ροβιών για λύση της
σύμβασης μίσθωσης καταστήματος του στη θέση Μουριές λόγω
διακοπής εργασιών από 20/9/2016 .
Θέμα 100: Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης δημοτικού
συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που
βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας
Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας» .
Θέμα 101: Μερική ανάκληση της 140/2016 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Εισήγηση για την λειτουργία στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου σε τοπικές Κοινότητες του Δήμου για το
έτος 2016» .
Θέμα 102: Οριοθέτηση αγροτεμαχίου εντός παιδικής χαράς στον οικισμό
Ροβιών.
Θέμα 103: Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της
αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν.
2741/1999 (ΘΕΜΑ 3)
Θέμα 104: Επιστολή Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα
Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) για μείωση των δημοτικών φόρων και τελών.
Θέμα 105: Αίτηση κ. Μπλουκίδη Γ και Σια για διαγραφή οφειλής
Θέμα 106: Αίτηση κας Αλεξανδρίδη Αννας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 107: Αίτηση κας Τριανταφύλλου Μαρίας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 108: Αίτηση κ. Δούστου Γεωργίου για διαγραφή οφειλής
Θέμα 109: Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης


Ποια θέματα  αποφάσισε ο κ.Χατζής να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/5/2017  που δεν ήταν  στο αίτημα του δημάρχου;


4. Αίτηση δημοτικών συμβούλων πλειοψηφίας για παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Μαντουδίου


30. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Δήμου Χαλκιδέων


Ποια κρίσιμα-επείγοντα θέματα κατα την αίτηση του Δημάρχου δεν συμπεριέλαβε στην ημερησία διάταξη  της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου τυης 30/5/17 ο κ. Χατζής;


Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β).

Θέμα 15: Η αρίθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Θέμα 16: Η αρίθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και
έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας έτους 2014»

Η αρίθμ. 66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί:
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Θέμα 29: Επικαιροποίηση της με αριθμ.85/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΣ8ΩΛ5-ΜΕΣ)
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου.

Θέμα 30: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εορτής
Οσίου Ιωάννου Ρώσσου στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου στις
25, 26 & 27 Μαΐου.

21 Σχόλια:

σωστά η αίτηση του Κυνηγετικού συλλόγου είναι κρίσιμο θέμα και θα συζητηθεί πρώτο.

Πού πάτε ρε λαϊκιστές θέλετε και συγκέντρωση στο γυμναστήριο, ρεζίλια. σε ποια εποχή ζείτε;

Πού πάτε ρε ξεφτίλες με τα ΨΕΜΑΤΑ και τη ΛΑΣΠΗ.
Τι ζήτησε ο δήμαρχος και τι θέματα βάλατε στο συμβούλιο.
Ρεμάλια του κερατά κατζούριδες και αποστάτες, δεν έχετε
ίχνος σεβασμού και αξιοπρέπειας πάνω σας.
Εκείνο το νήπιο, ο αγράμματος, ο καφεντζής από Αγιάννα
καταλαβαίνει τι κάνει;;

Πώς μαζευτήκαμε τόσα πολλά θέματα. Κ το πας λαου λαου βλέπω Αντρέα ένα συμβούλιο το μήνα να λέμε ότι ο Καλυβιώτης δεν κάνει τίποτα.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑ;

Καταλαβαίνει ο δικός σου ο "μορφωμένος" εργολάβος που το παίζει δήμαρχος τι κάνει και αυτό μας αρκεί.

Στις 22 Μαΐου έστειλε 109 θέματα και έχει την απαίτηση να τα βάλει ο πρόεδρος σε μια συνεδρίαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ο άνθρωπος έχει θέματα και σίγουρα δεν είναι σοβαρός.

Προς τον 1.04 π.μ. και 1.13 π.μ. που είναι ο ίδιος,
το ξενυχτάει και το καίει πολύ.

Ο δήμαρχος είναι και μορφωμένος πολύ και πολύ άξιος και
μοναδικός σε ήθος και αρχές και δεν το παίζει δήμαρχος
αλλά ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΡΧ...Α

Αφιερωμένο στους κατσαπλιάδες, τους άσχετους και κακοήθεις,
που σχολιάζουν αρνητικά και λασπολογούν.
1. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είναι υποχρεωμένος
από το νόμο να συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο, να φέρνει
τα θέματα προς συζήτηση και να αποφασίζει το ΔΣ γιά την ομαλή
λειτουργία του δήμου και κυρίως προς ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
2. Επειδή ο πρόεδρος του ΔΣ είναι αγράμματος, άσχετος, κακοήθης,
ενεργεί δόλια και σε βάρος των πολιτών, αναγκάζεται ο δήμαρχος
να αναπληρώνει τον ανύπαρκτο πρόεδρο του ΔΣ και να ζητάει εγγράφως
τα δύο τελευταία χρόνια να γίνεται δημοτικό συμβούλιο και προτείνει
με σειρά πρωτεραιότας όλα τα θέματα που εκκρεμούν, γιά περισσότερο
απο ένα χρόνο με μοναδικό σκοπό ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
3. Εσείς οι τυφλωμένοι απο το πάθος της εξουσίας που χάσατε, η στέρηση
της εξουσίας που σας έχει καταντήσει χειρότερους απο τους αλκοολικούς
και τους ναρκομανείς έχετε υποχρέωση ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΤΕ τον εαυτό σας.

ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΡΟΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΠΑΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΕΓΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΣΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.


Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο 1β και θα καταλάβετε γιατί ο Χατζής πάει για παράβαση καθήκοντος.


Άρθρο 3 του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμοδιότητες μελών Προεδρείου – Αναπλήρωση Προέδρου –
Παραίτηση μελών Προεδρείου
1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου:
α. Συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση.
β. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης συνεργάζεται με τον δήμαρχο και τα άλλα όργανα του δήμου και τις υπηρεσίες αυτού.

γ. Φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους, υποχρεωτικά στο Δήμαρχο και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται.
δ. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους.
ε. Φροντίζει ώστε, πριν από τη συνεδρίαση, να βρίσκονται στη διάθεση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων οι φάκελοι επί των θεμάτων που θα συζητηθούν για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.
στ. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων κατά δημοτικές παρατάξεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
η. Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
θ. Ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, όταν δημοτικός σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις.
ι. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το δημοτικό συμβούλιο διατάξεων του ΚΔΚ και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η αναπλήρωση του Προέδρου γίνεται από όποιον από τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίο

και το υποχρεωτικά στην παράγραφο 1β θα σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί ο Καλυβιώτης του στέλνει τα θέματα της συνεδρίασης εγγράφως.

Σε πιάσανε στον ύπνο Χατζή.

Αυτο θα ειχε ισχυ αν ο δημαρχος που ειχε ζητησει τα θεματα ηταν λογικος ο δικος μας μονο λογικος δεν ειναι αφου ζηταει πανω απο εκατο θεματα εκ των οποιων τα περισσοτερα εχουν συζητηθει

Ο ΧΑΤΖΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΛΑΧΟΣ ΜΗΝ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ.ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΔΕΚΑΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ.ΚΡΑΤΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.ΣΤΙΣ ΕΦΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ.ΕΚΡΕΜΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Σε ποια παράγραφο το διάβασες αυτό; είμαι μια από τις αιτήσεις μεταξύ του θέματος 39 και θέματος 109 πού την έκανα πριν ένα χρόνο και δεν έχει συζητηθεί ακόμη. Γιατί η αίτηση του κυνηγετικού πού είναι και παράνομη είναι πιο σημαντική από την δική μου και μπήκε τώρα και μάλιστα πρώτη; να κάνεις περισσότερες συνεδριάσεις χατζή και να αφήσεις τα ψόφια

Γιά σου 10.53μ.μ αδιόρθωτε, αρρωστημένε, ανώμαλε, γνωστέ
δημοτικέ σύμβουλε. Θέλεις ιατρική παρακολούθηση και .......

ΡΕ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΘΥΜΙΘΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΝΑΤΕ.
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΣΙΠΑ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ, ΓΟΜΑΡΙΑ, ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ

Ρε παλιομαλάκα 10.53 μ.μ. διάβασε καλά τι ζητάει ο δήμαρχος
και θα καταλάβεις πόσο κόπανος είσαι.

27 Μαΐου 2017 - 11:09 μ.μ.

ΑΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ
ΘΑ ΑΡΓΙΣΟΥΝ ΛΙΓΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΚΕΙ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΝΕΙΣ

2. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κατά κανόνα δεν δημοσιεύονται. Εξαιρούνται μόνο οι δηλώσεις που υποβάλλουν ο Πρωθυπουργός, Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές και οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των προαναφερθέντων πολιτικών κομμάτων. Οι δηλώσεις υπόκεινται σε δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Ως προς το θέμα των δηλώσεων που δημοσιεύονται δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με όσα ίσχυαν με τον προηγούμενο νόμο.


ΤΟΥ ΨΑΡΡΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΧΑΤΖΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΘΕΤΗ ,ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ
ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ?

KATINEΣ..................καμία απολύτως ευθύνη σχόλια σχόλια

ΚΑΠΑΔΟΚΗΣ Η ΤΑΞΙΘΕΤΗΣ ΔΕΝ ΣΠΑΕΙ ΟΥΤΕ ΑΥΓΑ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.