Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Με όρο η έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το 2017 από την Αποκεντρωμένη

Ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επικύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας, αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας οικονομικού έτους 2017 με την επιφύλαξη των παρακάτω επισημάνσεων.


-Την υποχρέωση του δήμου να επανελέγξει τις παραδοχές με βάσει τις οποίες κατάρτισε τον προϋπολογισμό σας για το οικ. έτος 2017 και στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σας να τον τροποποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2016, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικός.

-Την υποχρέωση του Δήμου, στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, να τροποποιήσει τους ΚΑΕ  προκειμένου να ισχύει ότι: ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΑΕ (1212, 1216, 1321, 1322, 1328, 5124)  = ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60-69), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 38577/30-11-2016 εγκύκλιο αριθ. 23 του Υπουργείου Εσωτερικών.Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.:

Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70.
Ως εκ’ τούτου  πρέπει να μεταφερθούν  οι εγγραφές που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) στους ανωτέρω Κ.Α."


Σχετικά με την επισήμανση η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρει


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Π∆Ε)
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) αποτελείται από το συγχρηµατοδοτούµενο
(ΕΣΠΑ) και το εθνικό τµήµα (εθνικό Π∆Ε). Επιχορηγήσεις από το Π∆Ε του έτους 2017 για έργα
εγγράφονται µόνο εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε Συλλογική Απόφαση Έργων
(Περιφερειών) (ΣΑΕ(Π)) του έτους 2016, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, ή του έτους
2017, κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017. Οι Συλλογικές Αποφάσεις
εκδίδονται µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Π∆Ε (ΟΠΣ Π∆Ε) που
λειτουργεί µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και ο τύπος τους προβλέπεται στο άρθρο 80 του ν. 4270/2014 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Στον ετήσιο προϋπολογισµό του δήµου δεν εγγράφεται ως έσοδο η
συνολική δαπάνη του έργου αλλά το ποσό της ετήσιας πίστωσης για το 2017, όπως αυτό
αναγράφεται στη Συλλογική Απόφαση.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις µέσω του εθνικού και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους
του Π∆Ε καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες, θα εκτιµηθούν αρχικά µε βάση τις σχετικές οδηγίες των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου οικονοµικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναµορφώνονται µε
βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συµπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους
2017. Η σχετική µεθοδολογία περιγράφεται στην Συχνή Ερώτηση – Απάντηση 2 του Παραρτήµατος
ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυµίζεται ότι στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µε ισόποση εγγραφή στο
σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων Π∆Ε που υλοποιού
νται από τον κάθε ∆ήµο µε υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.

Σηµειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισµών του 2017, είναι στη
διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγµατοποίηση υποθέσεων σχετικά µε ύψος των κατανοµών και
των πληρωµών για τα εν λόγω έργα µέχρι τη λήξη του 2016. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι µετά τη
λήξη της χρήσης 2016, οι προϋπολογισµοί 2017 είναι απαραίτητο να αναµορφωθούν καταρχάς
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του 2016, σχετικά µε το ύψος των εγκεκριµένων
πιστώσεων, των κατανοµών χρηµατοδότησης και των πληρωµών και, στη συνέχεια, λαµβάνοντας
υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2017.

Εν κατακλείδι, ο έλεγχος των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ 1212,
1216,1321,1322,1328 προϋποθέτει τη συνυποβολή από το δήµο της σχετικής Συλλογικής
Απόφασης (αρχικής, προένταξης ή τροποποιητικής) µε αναφορά στον Α∆Α ανάρτησης της στο
πρόγραµµα ∆ι@ύγεια. Σηµειώνεται ότι οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται και παρακολουθούνται
στις υπηρεσίες 60 – 69 και εποµένως ισχύει ότι:
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΑΕ (1212,1216,1321,1322,1328,5124) <= ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60 – 69)
Στην περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων ανάµεσα στα έσοδα και τις δαπάνες, πρέπει να ελέγχεται
επίσης η ορθότητα των σχετικών εγγραφών. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι ΚΑΕ 8262 και 8263
αντιστοιχίζονται υποχρεωτικά στις υπηρεσίες 60 – 69.


Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας οικονομικού έτους 2017, εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως:
ΈΣΟΔΑ: 11.162.233,94€
ΔΑΠΑΝΕΣ: 11.143.516,06€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 18.717,88€


Ο δήμος οφείλει  να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013) αλλά και για την ανάρτηση συνοπτικής κατάστασης αυτού στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως επίσης και για τη δημοσίευση αυτής σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύειο Δήμος

Α

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.