Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Προσκληση ΕΣΠΑ για την υποβολή προτάσεων για ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Προθεσμία 21 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ»

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

  Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση του ειδικού στόχου 29 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. Δράση 14.6ii.29.14-16.1: Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός 2.000 ? 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16. Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμό συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου. Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην 5η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν σε νέα/μεταφερόμενα έργα, δηλαδή: α. έργα που υποβάλλονται για πρώτη φορά ή β. έργα που χαρακτηρίζονται ως νέα/μεταφερόμενα στο τελικό πρόγραμμα εξυγίανσης του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-2013 και των οποίων οι δαπάνες θα βαρύνουν το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και δύνανται να έχουν: β1. Υποέργα εργολαβιών που ήδη υλοποιούνται (υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις) ή που έχουν σε εξέλιξη την διαγωνιστική διαδικασία ή που είναι ώριμα προς δημοπράτηση (διαθέτουν μελέτες και τεύχη δημοπράτησης), β2. Υποέργα μελετών τεχνικών έργων που ήδη υλοποιούνται από την ολοκλήρωση των οποίων εξαρτάται η υλοποίηση βασικού τεχνικού έργου, β3. Υποέργα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που ήδη υλοποιούνται ή που θα κριθούν αναγκαία για την έγκαιρη και λειτουργικά αποτελεσματική υλοποίηση βασικού/ών Υ/Ε της πράξης,
i. Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,
ii. Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 ικ με βάση τις
κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ),
iii. Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη
βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε οικισμούς προτεραιότητας,
δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και
διάθεση των λυμάτων. Με την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο
τμήμα του οικισμού (οικιστικός πυρήνας). Επιλέξιμη είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές που
διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του
οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο
ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και σε διανοιγμένους δρόμους οι οποίοι
δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα δόμησης και αποτελούν λειτουργικό σύνολο
δικτύου. Επεκτάσεις σχεδίου με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο που δεν είναι κατοικημένες ή είναι πολύ αραιά κατοικημένες
δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271,
Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με
πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), με πρόβλεψη 20ετίας και τις εξής προϋποθέσεις: 1. Η
δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση
πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών όπως αυτός
καταχωρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ,
2. Η άρδευση να είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός,
Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν) και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ κρίνονται επιλέξιμες ως αναπόσπαστο τμήμα
καλής και αποδοτικής λειτουργίας της βιολογικής βαθμίδας ενώ οι δαπάνες της τριτοβάθμιας επεξεργασία (χημική
απομάκρυνση Ρ, διύλιση, μετααερισμός, οζόνωση κλπ) για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, δεν
θεωρούνται επιλέξιμες, ακόμη και αν προβλέπονται από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη
δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί,
Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα,
Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας,
Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο,
Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον(στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους),
επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή
και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη ΚΩΔ. 2
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
ΚΩΔ. 14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Δεν εφαρμόζεται ΚΩΔ. 0
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 3ΤΣ16
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικής χρήσης των πόρων ΚΩΔ. 06
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
ΚΩΔ. 6ii
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά
κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών
λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
ΚΩΔ. 29

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται
υπογεγραμμένη στην
 «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Υψηλάντη 12, Λαμία
35100
από την 06/03/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 21/08/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής
προτάσεων)

Ολοκληρη η πρόσκληση

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.