Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Κατά 41% μείωσε τα έξοδα λειτουργίας της η ΔΕΥΑ μέσα στο 2015

Σε προηγούμενο άρθρο του το Ε.Β. είχε παρουσιάσει τους  ισολογισμούς της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 που εγκρίθηκαν  και δημοσιεύτηκαν με  καθυστέρηση 6 ετών στο Διαύγεια  την περασμένη εβδομάδα.  Οι 4  ισολογισμοί   δημοσιευθηκαν στο Ε.Β.  γιατί δημοσιεύτηκαν στο  Διαύγεια  όλοι μαζί.  Αναγνώστης με   σχόλιο   του ενημέρωσε το Ε.Β. για  την δημοσίευση στο Διαύγεια του  ισολογισμού  της επιχείρησης για  το 2015 τον Απρίλη του  2016. Ο ισολογισμός της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για το  2015 δημοσιεύεται στο τέλος του άρθρου.

Στην ώρα του
Ο ισολογισμός της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α για το 2015 είναι πρώτος ισολογισμός της επιχείρησης που δημοσιεύτηκε στις 21/4/2016 εντός της προθεσμίας των 4 μηνών μετά την λήξη του οικονομικού έτους που θέτει ο νόμος (παρ ζ, άρθρο 5 του Ν.1069/1980).Πρώτη φορά θετικά αποτελέσματα χρήσης το 2015
Για πρώτη φορά από    το 2011 που ιδρύθηκε η  ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α παρουσιάζει  θετικά αποτελέσματα το   2015.  Το 2014 η επιχείρηση παρουσίασε στον ισολογισμό της  -51.140 Ευρώ  ζημιά,  το  2015 παρουσίασε ένα μικρό κέρδος  ύψους 31.712 Ευρώ  (διαφορά 82.853 Ευρώ) . Οι συσσωρευμένες ζημιές της επιχείρησης για πρώτη φορά άρχισαν το  2015  να μειώνονται κατά 3%


41 % μείωση των εξόδων λειτουργίας
Τα έξοδα λειτουργίας  της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α  (κόστος  πωλήσεων στον ισολογισμό )  μειώθηκαν κατά 175.312 Ευρώ το 2015. Από  597.341 το 2014 μειώθηκαν στα 422.029 Ευρώ (41.54% μείωση)


39% μείωση των διοικητικών εξόδων
Παρομοίως τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας  μειώθηκαν  από 123.773 Ευρώ το 2014 σε  89.097 Ευρώ το  2015 (34.676 ευρώ ή  38.92% μείωση)


11% μείωση των βραχυπρόθεσμων οφειλών της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α
Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α δεν πήρε νέα τραπεζικά  δάνεια το  2015 και καταφέρει να  μειώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της από   906.449 Ευρώ το 2014 σε  800.444 ευρώ το 2015  (106.005 Ευρώ ή  11.69% μείωση των υποχρεώσεων της)


Θετική η καθαρή αξία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α

Η καθαρή αξία , η περιουσιακή θέση της επιχείρησης , δηλαδή "πόσο κάνει - αξίζει " η επιχείρηση εάν υποθέσουμε ότι "διαλύεται"¨ σήμερα για πρώτη φορά γίνεται  θετική  το  2015   και κυμαίνεται  στα  70.092 Ευρώ. Το 2014 η  καθαρή  αξία  της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α  ήταν αρνητική (-161.678 Ευρώ).


Βελτίωση των  περισσότερων αριθμοδεικτών

Σύγκριση αριθμοδεικτών του 2015 σε  σχέση  με το  2014 και αξιολόγηση της αλλαγής για την ΔΕΥΜΛΑ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ:ΠΕΡΙΟΔΟΣΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ              
2015 2014ΔΕΥΜΛΑΑΠΙΣΤΩΤΕΣ
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης-8.644€ -229.732€ΘετικόΘετικό
Μέγιστος βαθμός μείωσης ρευστότητας-1.09%-33.95%ΘετικόΘετικό
Μέγιστη πτώση Κυκλ. Ενερ/κού μέχρι:800.444€906.449€
Ρευστότητας0.990.75ΘετικόΘετικό

Ταχύτητας εισπράξεων (ημέρες)515 ημέρες401 ημέρεςΑρνητικόΑρνητικό

Κυκλ/κής ταχ/τας καθαρού πάγιου εν/κού (φορές)1.3 φορές1.1φορέςΘετικόΘετικό
Κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (φορές)0.5 φορές0.5 φορέςΣτάσιμοΣτάσιμο
Βαθμού ξένων προς ίδια κεφάλαια (φορές)43.3 φορές-16.2 φορέςΘετικόΑρνητικό
Βαθμού χρήσης ξένων κεφαλαίων97.7%106.6%ΑρνητικόΘετικό
Περιθωρίου μικτού κέρδους23.0%-11.1%ΘετικόΘετικό
Περιθωρίου λειτουργικού κέρδους23.7%13.8%ΘετικόΘετικό
Περιθωρίου καθαρού κέρδους5.8%-9.5%ΘετικόΘετικό
Απόδοσης συνολικών κεφαλαίων (ROA)2.6%-4.4%ΘετικόΘετικό
Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE)115.7%67.4%ΘετικόΘετικό


ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Δείχνει τη συνολική ρευστότητα της μονάδας.
Μέγιστος βαθμός μείωσης ρευστότητας Δείχνει το ποσοστό μέχρι το οποίο μπορεί να μειωθεί το κυκλοφορούν ενεργητικό της μονάδας, πριν αυτή εισέλθει σε κατάσταση αδυναμίας να εκπληρώσει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Μέγιστη πτώση Κυκλ. Ενερ/κού μέχρι: Το παραπάνω εκφρασμένο ως συγκεκριμένο ποσό.
Ρευστότητας Δείχνει την ικανότητα της μονάδας να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της.
Ταχύτητας εισπράξεων (σε ημέρες) Δείχνει το μέσο χρονικό διάστημα που πέρασε από τη δημιουργία μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων (από πελάτες).
Κυκλ/κής ταχ/τας καθαρού πάγιου εν/κού (φορές) Δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία η μονάδα χρησιμοποίησε την καθαρή πάγια περιουσία της για τη δημιουργία πωλήσεων.
Κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (φορές) Μετράει την αποτελεσματικότητα με την οποία η μονάδα χρησιμοποίησε το σύνολο του ενεργητικού της για τη δημιουργία πωλήσεων.
Βαθμού ξένων προς ίδια κεφάλαια (φορές) Δείχνει το ποσοστό που συνεισφέρουν οι μέτοχοι της μονάδας, σε σχέση με αυτό που συνεισφέρουν οι πιστωτές της.
Βαθμού χρήσης ξένων κεφαλαίων Δείχνει το ποσοστό συνεισφοράς των πιστωτών της μονάδας στο
σύνολο της περιουσίας της.
Περιθωρίου μικτού κέρδους Δείχνει το ποσοστό των εσόδων που μένει στη μονάδα μετά την
πληρωμή του κόστους των προϊόντων που πούλησε.
Περιθωρίου λειτουργικού κέρδους Δείχνει το ποσοστό που μένει στη μονάδα πριν από οποιοδήποτε  χρηματοοικονομικό έξοδο. Θεωρείτε από πολλούς ότι δείχνει τα γνήσια κέρδη της μονάδας.
Περιθωρίου καθαρού κέρδους Δείχνει το ποσοστό που μένει μετά την πληρωμή όλων των εξόδων.
Απόδοσης συνολικών κεφαλαίων (ROA) Δείχνει την ικανότητα της μονάδας να παράγει κέρδη χρησιμοποιώντας όλη τη διαθέσιμη περιουσία της.
Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) Δείχνει την ικανότητα της μονάδας να παράγει κέρδη χρησιμοποιώντας την επένδυση των μετόχων της. Ρευστότητα 

            20112012201320142015
Δείκτες Ρευστότητας ΔΕΥΜΛΑΑ
Γενικής Ρευστότητας      41.8%45.4%66.6%74.7%98.9%
Άμεσης Ρευστότητας           6.9%11.4%8.2%9.5%2.3%

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας  μετρά την Ισορροπία μεταξύ "ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ" στοιχείων του συνθέτουν τον Ισολογισμό. Δηλ. σε τι % οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει μία Επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της (για αυτό καλείται ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ) .
Όσο μεγαλύτερος του 100 % τόσο το καλύτερο...  ;

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας ή Ρευστότητα ασφαλείας . Σε τι % μπορεί να αντεπεξέλθει - επαρκεί η Επιχείρηση Α Μ Ε Σ Α στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της. ΑΜΕΣΑ σημαίνει σε τι % το Ταμείο , Οι Λογαριασμοί Όψεως και όποιο άλλο στοιχείο του Ενεργητικού ΑΜΕΣΑ ρευστοποιήσιμο (επιταγές ολίγων ημερών) μπορούν να καλύψουν το σύνολο των Βραχ. Υποχρεώσεων .
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο καλύτερος ...


Αποτελεσματικότητα 


20112012201320142015
Δείκτες Αποτελεσματικότητας  ΔΕΥΜΛΑΑ
Ταχ. Είσπραξης απαιτ.227 ημ190 ημ285 ημ401 ημ 515 ημέρες
Ταχ. Πληρωμής υποχρ.649 ημ558 ημ488 ημ616 ημ 533 ημέρες
Κυκλ. Ταχύτητα ενεργ.608 ημ492 ημ519 ημ782 ημ 806 ημέρες 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι Απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτης της παραμένουν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ (πίστωση) . Δείχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ" που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ της.
Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο καλύτερος (συνήθως)...

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένουν ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ . Δείχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ της (ή το αντίστροφο , την "Τιμολογιακή Πολιτική" των Προμηθευτών προς την συγκεκριμένη επιχείρηση).
Ο δείκτης κρίνεται σε σχέση με τον δείκτη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και σε σχέση με την φύση της επιχείρησης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.  Σε πόσες ημέρες η επιχείρηση "ανακυκλώνει" - "αξιοποιεί" και "μετατρέπει" το Σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ σε πωλήσεις . Δείχνει , δηλαδή την ικανότητα της επιχείρησης (επιχειρηματία) να αξιοποιεί στην μάχη της αγοράς όλα τα εφόδια που διαθέτει ..δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού (πάγια - εγκαταστάσεις κ.λ.π) .
Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο "καλύτερος" σε σύγκριση πάντα με την φύση της επιχείρησης.Βελτίωση της αποδοτικότητας


20112012201320142015
Δείκτες αποδοτικότητας ΔΕΥΜΛΑΑ
περιθώριο μεικτού κέρδους -24.8%-8.7%2.2%-11.1% 23.0%
περιθώριο καθ. κέρδους-56.7%-38.1%-30.7%-44.6% -2.5%


απόδοση όλων κεφαλαίων-33.9%-25.3%-21.5%-20.8%  -1.2%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Δείχνει σε % το Μικτό περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν , την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο που καθορίζεται την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Καταδεικνύει και έμμεσα την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος....
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Δείχνει σε % το ΚΑΘΑΡΟ περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν (άρα δείχνει την καλή και συνετή διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης). Καταδεικνύει (ιδιαίτερα) και την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος....
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...
.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Δείχνει σε % τον βαθμό αξιοποίησης των Συνολικών ( Ιδίων και Ξένων/Δανεικών) Κεφαλαίων , την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα Συνολικά Κεφάλαια (λεφτά των Συνεταίρων, Δάνεια από Τράπεζες , Πίστωση από Προμηθευτές κ.λ.π ) και να παράγει από αυτά ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...20112012201320142015
Δείκτες δραστηριότητας ΔΕΥΜΛΑΑ
Κεφαλαιακή διαρθρωση-125.3%-115.6%-70.6%-23.7%8.6%
Δανειακής επιβάρυνση133.3%124.9%114.4%106.6%97.6%
παγειοποιησης ενεργητικου55.3%48.5%37.4%41.2%34.5%
καλυψη παγιων με διαρκή κεφαλαια-60.2%-56.2%-38.5%-16.0% 6.6%


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δείχνει τι % των Ξένων Κεφαλαίων (Δάνεια , Προμηθευτές , Πιστωτές κ.λ.π) αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης (συμμετοχή των μετόχων) .
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα (όμως... μεγάλη σημασία έχει η φύση της επιχείρησης).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  Δείχνει το % των Ξένων Κεφαλαίων (Δάνεια , Προμηθευτές , Πιστωτές κ.λ.π) σε σχέση με το Σύνολο του Παθητικού (Υποχρεώσεις) . Δείχνει το βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από Ξένα (προς αυτή..) Κεφάλαια ...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δείχνει το % των ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κτίρια , μηχανήματα , έπιπλα , εξοπλισμός κ.λ.π ) σε σχέση με το Σύνολο του Ενεργητικού ("απαιτήσεις" - περιουσία επιχ/σης)
Ο δείκτης εκτιμάται σε σχέση με την φύση της επιχείρησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δείχνει σε τι % καλύπτουν = έχουν χρηματοδοτήσει τα ΠΑΓΙΑ στοιχεία του Ενεργητικού όλα τα Μακράς αποπληρωμής κεφάλαια του παθητικού (Ίδια κεφάλαια και Μέσο Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια).
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...και ιδιαίτερα πάνω του 100 % ...
Να συνεκτιμήσουμε την διαχρονική μείωση της αξίας των Παγίων από τις ετήσιες αποσβέσεις...


 καθαρή αξία της  ΔΕΥΑΜΛΑΑ  


20112012201320142015
έξτρα κεφ. κίνησης-508.688 €  -617.248 €  -373.529€ -315,399 € -27.247 €
καθαρή θέση-298.234 €  -411.734 € -211.297€ -161.687 €  70.092 €


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / "ΕΠΙΠΛΕΟΝ" ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ)
Το επιπλέον (ανώτατο) Βραχυπρόθεσμο Κεφάλαιο Κίνησης (Δάνειο συνήθως) που πιθανόν χρειάζεται η επιχείρηση για την ομαλή λειτουργία της .
Εάν είναι αρνητικός αριθμός σημαίνει ότι το υφιστάμενο βραχυχρόνιο κεφάλαιο είναι παραπάνω από το κανονικό και η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει ή τα Ίδια Κεφάλαια ή τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια....
Οσο μεγαλύτερος και θετικός είναι ο αριθμός (ΚΕ>ΒΥ) τόσο η επιχείρηση καλύπτει πιο άνετα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Η καθαρή αξία , η περιουσιακής θέση της επιχείρησης , δηλαδή "πόσο κάνει - αξίζει " η επιχείρηση εάν υποθέσουμε ότι "διαλύεται"¨ σήμερα. Σημαντικός δείκτης για Πιστωτές - προμηθευτές και Τράπεζες (δείχνει τι "αντίκρισμα αξίας" υπάρχει έναντι του πιστωτικού τους κινδύνου)  Δεν συμπεριλαμβάνεται π.χ φήμη , σήματα , πελατολόγιο κ.λ.π...μιλάμε ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - στατικά... Όσο μεγαλύτερο το ποσό τόσο καλύτερα ..

Ισολογισμός του 2015

Ισολογισμός του 2014
Διαβάστε   επίσης


Με καθυστέρηση στην δημοσιότητα το οικονομικό χάλι και οι ζημιές της ΔΕΥΑ (περίοδος Ψαρρού)

39 Σχόλια:

Άρχισε να μπαίνει τάξη επιτέλους. Μπράβο Στράτο

Η μείωση ή αύξηση των δαπανών είναι ανάλογη με την παραγωγή έργου.

Προς 1:37 νομίζω ότι κάνεις λάθος γιατί την τετραετία του ψαρρού δεν έγιναν έργα και αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις εύκολα από την μικρή αύξηση των παγίων στοιχείων του ισολογισμου από το 11 έως το 14. Αν είχαν γίνει έργα θα είχαν ενσωματωθεί στα πάγια. Ο Ψαρρός και δάνειο πήρε 120 χιλ. Ευρώ και τις δαπάνες αύξησε και τις οφειλές τις δευα αύξησε και έργο δεν έκανε. Αυτό λέγεται κακή διαχείριση και κατάσπατάληση.

Κάποιος έγραψε ότι τα πάγια της δευα την περίοδο Ψαρρού αυξήθηκαν κατά 70 χιλ. Αύξηση δυσανάλογα μικρή για να δικαιολογησει το δάνειο των 120 χιλ. Ευρώ και την αύξηση στις ληξιπρόθεσμων οφειλές αυτή την περίοδο. Μην λέτε ότι θέλετε χωρίς στοιχεία. Μπράβο στον κ. ΠΆΛΗΟ για την συνετή διαχείριση του

Σιγα μην του πουμε και μπραβο..μπραβο που μεχρι τον νοεμβριο ειχαμε προβληματα με το νερο;η μπραβο για την ποιοτητα νερου;

προσ
2 Ιανουαρίου 2017 - 4:49 μ.μ.
αν εχεις προβλημα εσυ .....απο τις ροβιες μπορεις να το
καταγγειλεις οχι να συκοφαντεις ρουφιανοσυκοφαντη

Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους αγαπητέ 11:14. Τι ήταν πριν και τι είναι τώρα. Εκτός και αν έχεις αλλά στοιχεία πιο επίσημα από τον ισολογισμό.

Μπράβο Στράτο. Συνέχισε το έργο σου στην ΔΕΥΜΛΑΑ,οι δημότες είμαστε στο πλευρό σου


ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΜΙΣΗ ΜΗΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ .......

ΠΡΟΣ
4 Ιανουαρίου 2017 - 2:22 π.μ.
ΑΥΠΝΟΣ ΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΜΟ
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙς ΠΟΛΚΥ ΑΚΟΜΑ ΟΠΩΣ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΡ....Α

Ο Στρατος είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος της δευα και να τον διώξετε την επιτυχια δεν θα του την πάρετε τα μούτρα σας θα φατε και θα βγει προς τα έξω η σαπίλα σας.

αλατζας-βουλγαρης το νεο διδυμο της δευα.ο αλατζας ειναι πολυ επιτυχιμενος σε θεση ευθυνης αφου ηταν υπευθυνος εργοταξιαρχης της εταιρειας που κατασκευαζε το μετρο στην αθηνα για πανω απο 20 χρονια

ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΥΤΕ 2 ΜΗΝΕΣ

PROS
4 Ιανουαρίου 2017 - 10:03 μ.μ.
TΑ ΨΩΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ
ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΟΥ ΑΛΗΤΗ

κατι μασουλανε στη ΔΕΥΑ για να την θελουν τοσο πολυ
αφου εχουν υποβαλει παραιτηση απο παντου γιατι θελουν μονο
εκει?
τι θελουν αραγε?
μασα η συγκαληψη ?
ο χρονος μπροστα μας θα δειξει

Ξεχάσατε για λίγο το θα φύγει ο Καλυβιωτης το Πάσχα,τα Χριστούγεννα,την άνοιξη ,το καλοκαίρι...και αρχίσατε θα φύγει ο Στρατος.
Σας έχει περάσει απο το μυαλό πως μπορεί να φύγει όλη η παρεούλα σας?

Φαίνεται πως είσαι πολύ καλά ενημερωμένος 10:03 ή είσαι ένας απο τους κυρίους που κινούν τα νήματα της τοπικής μας εξουσίας,σε παρακαλώ ΠΟΛΥ,εσυ σίγουρα ξέρεις,ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ για μια χρεωκοπημένη εταιρεία?
Ο καβγάς και η αποστασία ήταν για την ΔΕΥΑ, εκτός απο τον Κουκουρικο που απο μόνος του είναι προβληματικός ,οι άλλοι είναι πιόνια του κεχριώτη.
Όλοι φλερτάρουν την πολύφερνη νύφη ΔΕΥΑ σκοτώνονται για χάρη της ΓΙΑΤΙ???

ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ ΛΕΜΕ ΑΦΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΛΑΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗ ...

προς 1,23.αφου ειναι ετσι οπως τ λες τι προβλημα εχεις αστους να ελεγχουν και την υπερχρεωμενη δευα.θα βρουν τον μπελα τους

Τελικά σε αυτό τον τόπο όποιος προσφέρει τρώει τόσο λάσπη από ανεύθυνα και αμόρφωτα κομπλεξικά άτομα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και που συντέλεσαν στο να φτάσει ο Δήμος μας σε μία απόλυτα εξευτελιστική κατάσταση από την κακοδιαχείριση, την σπατάλη και την κατάχρηση! Αλήθεια οι ισολογισμοί της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν με καθυστέρηση 6 ετών στο Διαύγεια!! Αυτό δεν λέει κάτι? που ήταν οι προηγούμενοι? Γιατί τα έκρυβαν? Μήπως ήθελαν να κρύψουν την αρρωστημένη κατάσταση που οι ίδιοι δημιούργησαν? Μήπως αυτό αφήνει άναυδο τον κάθε εντιμο Δημότη ? Και δε μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι ασκούν κριτική στα έργα του 2015 όπως αντικατοπτρίζονται στον Ισολογισμό του έτους 2015 που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης! Δηλαδή αυτό το συμμάζεμα μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος συμπολίτης μας? Τις οφειλλές που εξοφλούνται τμηματικά από την τωρινή Διοίκηση και οι οποίες δημιουργήθηκαν επί διαχείρισης της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος? Ας σοβαρευτούμε λοιπόν και να ήμαστε ευγνώμονες που επιτέλους συμμορφώνεται η οικονομική κατάσταση με τη συμβολή ατόμων που απώτερος σκοπός τους είναι η οικονομική ανάκαμψη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης μέσα από την μείωση λειτουργικών εξόδων και δαπανών στο μέτρο των αναγκαίων και όχι των περιττών! Αξίζει συγχαρητηρίων και να έχει την θέληση και την υπομονή που έχει δείξει μέχρι τώρα και μέσα από τόσο πόλεμο, ο κ. Παληός και το υπαλληλικο προσωπικό που συμβάλλει για την διεκπεραίωση του δύσκολου έργου του.

5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΕ Ο ΓΙΑΝΙΟΣ;

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΗ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΡΟΛΟΓΙΑ... (ΜΟΜΦΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ...ΑΛΑΓΗ..) ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ

ο παλιος και ο γιαννιος δωσανε τελος στον κατηφορο της δευα

Στην ιστοσελίδα Λιμνιωτικα,στα Δημος ΜΑΛΙΑΝ υπάρχουν κάποια σχόλια απο το2012 καθώς και τα ονόματα των μελών του τότε Δ Σ,διαβάστε τα.
Δεν είναι τυχαίο το ποιος ευθύνεται για το τότε αίσχος και τον σημερινό πόλεμο εναντίον του δημάρχου και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι απο τους πλέν πολέμιος του δημάρχου ,μέχρι που αντιστέκεται να πληροφορήσει τους αναγνώστες του ότι η δημοτικη αρχή έχει αλλάξει εδώ και λίγα χρόνιο.
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΑΜΟΓΙΑ και ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ.

9:40
Διόρθωση,στον ιστότοπο Βορεια Εύβοια.

http://limniotikanews.blogspot.gr/2012/11/blog-post_13.html
εδω σχολιαζεις, τωρα εφυγε η αποχετευση κυριε βασιλοπουλε αλλα σαν θετικο δεν το γραφεις σε κανενα αρθρο σου

ο γιανιος και ο παλιος νυκοκυρεψανε την δευα.πληρωνουμε τα τρεχοντα και σιγα σιγα εξοφλουν και τα παλια χρεη.ο ψαρος χρησιμοποιουσε την δευα ωγια αλισβερισι καιρουσφετι .πληρωνε ολες τις αμαρτιες του απο εκει.ασχετα αν ο γιανιος παραιτηθηκε και εφυγε αφησε καλο ονομα στην πιατσα το ιδιο κανει και οπαλιος.βεβαια υπαρχουν πολλα που δεν κανανε αλλα μπρος στο χαλι της διοικησης του δημου η δευα παει πολυ καλυτερα.αν δεν πληρωνε και εργατες που δουλευουν στο δημο θα ειχε σχεδον ξεχρεωσει

Ο ΓΙΑΝΙΟΣ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΕΚΑΝΕ

Για τους Βιολογικούς Μαντουδίου και Λίμνης δεν κάνετε κουβέντα. Έγινε καμία παρέμβαση στον υποθαλάσσιο αγωγό και δεν το μάθαμε; Τώρα λειτουργούν χωρίς προβλήματα; Αυτοί που έκαναν σκληρή κριτική τώρα έχασαν τη μιλιά τους. Αλλά τι να πούν αφού είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την σημερινή κατάντια του Δήμου. Καταντήσαμε να είμαστε οι τελευταίοι όλων πάρτε το χαμπάρι.

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ.ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΨΑΡΟ

ΠΡΟΣ6
Ιανουαρίου 2017 - 8:23 π.μ.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ....ΕΞΥΠΝΕ!!!!!!!!

αφου φαγατε φολα απο τον Δημαρχο τωρα τα βαλατε με τον Παλιο
ωρα να φατε και απο αυτον
ε ...Παλιε?

ΠΡΟΣ
6 Ιανουαρίου 2017 - 7:18 μ.μ.
ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΩΡΙΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΡΙΚΙΑ
ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ .
ΜΠΟΡΕΙ ...ΛΕΩ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΟΥΝ ΤΟ
Β....ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ.

7/1/2017 - 7:51 π.μ. Μάθε πρώτα να γράφεις και μετά κάνε κριτική.

ΠΡΟΣ
5 Ιανουαρίου 2017 - 2:33 μ.μ.
ΚΑΝΕ ΟΡΕΞΗ
ΦΕΚ 1326 16-6-2011 ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΕΥΑΜΛΑΑ
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί
την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις
εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 της 25027/84
αποφ. Υπ. Εσωτερικών ΦΕΚ 244/Β΄)

ΠΑΛΙΕ ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ.ΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=LKPNf_eNkjo

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.