Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Μέχρι το Μάρτη θα μπορεί ο δήμος να πληρώνει τα προνοιακα επιδόματα όσο παραμένει αψήφιστος ο προϋπολογισμός


Η παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13  προέβλεπε "όλα τα νομικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυ­βέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπο­λογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμε­νικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη."
Η διάταξη αυτή καταργήθηκε και επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα των δήμων να πληρώνουν τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους , σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. - ν. 3463/2006,
Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.Τα παραπάνω συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην οικονομική επιτροπή στις 4/1/2017

Από τα πρακτικά   της συνεδρίασης

Έχοντας υπόψη, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει Ψηφίσει τον προϋπολογισμό έτους 2017, ο
Δήμος μας θα λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. (v. 3463/2006).
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ, περί διάρκειας ισχύος του προυπολογισμού,
εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 3 Ιη Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος B')

ΟΜΩΣ, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 καταργούνται με την
περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.

Σημειώνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. - ν. 3463/2006, δεν έχει καταργηθεί έως
σήμερα. Συνεπώς, από την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 επανέρχεται σε ισχύ
η δυνατότητα των δήμων να πληρώνουν τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος Μαρτίου του
επόμενου οικονομικού έτους (αντί της 31ης Ιανουαρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

Επιπροσθέτως τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται με το αριθμ. πρωτ. οικ. 1467/18-1-2016 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση με θέμα « Ψήφιση και
επικύρωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Με βάση τα ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε τις κατωτέρω πιστώσεις για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης πληρωμής προνοιακών επιδομάτων .

Στον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους είχαν προβλεφθεί πιστώσεις στους
αντίστοιχους Κ.Α
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προέδρου
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του Κ.Δ.Κ
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10
την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14
άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος B'
- το αριθμ. πρωτ. οικ. 1467/18-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης .
- τον προυπολογισμό του οικ. Έτους 2016
- Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης Β/16,17,18,19,20,21,22,23/2-1-2017.
.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 268.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6741,0001 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Ενίσχυση
ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας».
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 150.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741,0002 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα
αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS».
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 105.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741,0004 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα
βαριάς νοητικής καθυστέρησης
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 24.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6741.00Ο5 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα
κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους».
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,000 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741,0006 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα
στεγαστικής συνδρομής».

Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741,0008 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα
Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου».
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 130.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6741,0009 του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα
τυφλότητας».
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15.6741.0Ο1Ο του
οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη «Επίδομα σε
κωφάλαλα άτομα».
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν δαπάνες του προυπολογισμού του τρέχοντος έτους 2017 και όχι του
προηγούμενου έτους 2016. Ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους θεωρείται ως προσωρινός
προϋπολογισμός του νέου έτους.
Τα χρηματικά εντάλματα στην περίπτωση αυτή εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αυτός προκύψει και εγκριθεί και δεν σχετίζονται με τη
διαχείριση του περασμένου χρόνου. Ως πιστώσεις του αναφερόμενου προϋπολογισμού έτους 2017
θεωρούνται αυτές του προϋπολογισμού του λήξαντος έτους 2016.

8 Σχόλια:

Μέχρι το Μάρτη είναι μόνο για τις ΥΠΟΧΡΈΩΤΙΚΕΣ δαπάνες οι πληρωμές των άλλων δαπανών σταματάει αυτό το μήνα. Πάλι εμείς θα πληρώσουμε το πόλεμο των αποστατων να ρίξουν το δήμαρχο. Θα μείνουμε απλήρωτοι μέχρι να αποφασίσουν να ψηφίσουν το προϋπολογισμό

Σιγά μν έχεις να λαβενεις.
Έτσι ρίχνεις τις ψευτιες σου.
Γιατί δεν λες το όνομα σου, σου χρωστάνε και ντρέπεσαι να το πεις.
οικολόγοι δεν τα τρώμε αυτά σας έχουν πάρει χαμπάρι και οι πετρες για το βρώμικο παιχνίδι σας.

Μπράβο "κυριοι" σπουδάσατε πολιτικό ήθος στη μακροχρόνια θητεία σας στα δημοτικά με λαμπρούς δασκάλους.
Άξιοι των μεγάλων αυτών πολιτικών.

Κύριε επώνυμε 12:29 Μπορείς να μας πεις το πιο απλό αν μπορεί ο δήμος να κάνει πληρωμές σε μην υποχρεωτικές δαπάνες αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός; δεν μας ενδιαφέρει το άχτι σου για τους οικολόγους και οι ανοησίες σου. Επί της ουσίας απάντησε.

Αποστάτες και κλίκα Στεργίου.
Πόσο ποιό πολύ αλήτες μπορεί να γίνετε με
αυτά τα αίσχη που γράφετε;;
Εμείς οι επαγγελματίες, που έχουμε συναλλαγές
με το δήμο απο παλιά και τώρα βλέπουμε τη μεγάλη
διαφορά που υπάρχει τώρα, τη διαφάνεια, την καθαρότητα
την εντιμότητα και το σεβασμό στον πολίτη συνεργάτη.
ΡΕΜΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΖΟΥΡΑ Τ Ε Λ Ο Σ Τ Ε Λ Ο Σ ...

Ποια διαφάνεια ρε ανθρωπέ μου. Στον ύπνο σου την βλέπεις; Γιατί όταν ξυπνήσεις θα την ψάχνεις αλλά δεν θα την βρεις.

ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΙΣΤΕ ΟΙΚΟΛΟΓΑΚΙΑ 2-3 ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ

Φίλε με τέτοιους λαχαναγορίτες σαν και εσένα έχουμε γίνει όλοι οικολόγοι. Συνέχισε και θα γίνουν και οι υπόλοιποι.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.