Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Για μονάδες υψηλής ρύπανσης το 94% των εκτάσεων που ρυμοτομήθηκαν για παραγωγικές δραστηριότητες στην ΒΙΠΕ

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με συμμεριζόμενος  τις έντονες και αλλεπάλληλες αντιρρήσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου μας και ενέκρινε το ρυμοτομικό σχέδιο της ΒΙΠΕ Μαντουδίου (επισήμως γνωστού και σαν ΕΠΠΑΜΑΝ).

Μια σύντομη μελέτη της απόφασης αποκαλύπτει ότι το 70% (480 στρέμματα) από  τα 695 στρέμματα της ΒΙΠΕ προορίζεται για την δημιουργία εργοστασίων.
Από τις εκτάσεις αυτές
-το 94,5%  ( 470,6 στρέμματα στα Οικοδομικά Τετράγωνα  2, 3, 5α, 5β, και 7) προορίζονται για μονάδες οποιουδήποτε βαθμού ρύπανσης (υψηλή όχληση) και
-μόνο το 5,5%  (26,3 στρέμματα στα Ο.Τ. 6 και 8) προορίζονται για μονάδες έως και μεσαίας  όχλησης.

Η ήδη εγκατεστημένες μονάδες (αποτελούν το 38% (179 στρέμματα στα Ο.Τ. 5α και 5β) ) των εκτάσεων που προορίζονται για παραγωγικές μονάδες.

Δυο επισημάνσεις

-Η παλαιά κοίτη του Κυμασιώτη για την οποία δικάζονται σύμβουλοι της Δημ. Αρχής Ψαρρού (επειδή παρέβλεψαν την ύπαρξη της παλαιάς κοίτης) αναγνωρίζεται και ορίζεται πλέον σαν κοινόχρηστος χώρος

-Τα έργα υποδομής της ΒΙΠΕ πρέπει να ολοκληρωθούν σε 3 χρόνια και μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως και  σε ποσοστό 75% από το κράτος

- Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αναστέλλεται η έκδοση αδειών δόμησης καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής εργασίας εντός των ορίων της ΒΙΠΕ μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου (για την διαπίστωση τήρησης των όρων της απόφασης έγκρισης  ΒΙΠΕ και των χρονοδιαγραμμάτων) με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής.    Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας της ΒΙΠΕ.

Η παλαιά κοίτη του Κυμασιώτη (θαλασσί ημικύκλιο) ορίζεται πλέον σαν
 κοινόχρηστος χώρος και τα υπάρχοντα κτίσματα θα γκρεμιστούν


Δορυφορική φωτογραφία του παραπάνω χώρου της παλαιάς κοίτης του ποταμού πού γίνεται κοινόχρηστος

Ο kireas.org ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την παρακάτω ανακοίνωση για το θέμαΗ ανακοίνωση του kireas.org

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την πολεοδομικής μελέτης της ΒΙΠΕ ή επισήμως του του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου (ΕΠΠΑΜΑΝ) Τύπου Α’ (υψηλής όχλησης) μην λαμβάνοντα υπόψη του την αρνητική απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (με αριθμ. 80/2015 και ΑΔΑ: 69Ε7ΩΛ5-ΙΚΣ)

Η ΒΙΠΕ ή ΕΠΠΑΜΑΝ αποτελείται από:

Α. Τη Ζώνη Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (θέση «Φούρνοι Μαντουδίου») η οποία περιλαμβάνει:
α. Το Ο.Τ. 1 που προορίζεται για κέντρο διοίκησης του ΕΠΠΑΜΑΝ.
β. Το Ο.Τ. 4 που προορίζεται για κέντρο διοίκησης των παραγωγικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, ή είναι ήδη εγκατεστημένες, στα Ο.Τ. 5α και 5β.
γ. Τα Ο.Τ. 2, 3, 5α, 5β, και 7 που προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων κάθε βαθμού όχλησης (ΥΨΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ, με την εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στον «Πολεοδομικό Κανονισμό - Επιτρεπόμενες Χρήσεις».
δ. Τα Ο.Τ. 6 και 8 που προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων έως και μέσης όχλησης.
ε. Τα Ο.Τ. 9, 10, 11, και 12 που προορίζονται για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Β. Τη Ζώνη Λιμενικής Εξυπηρέτησης (θέση «Σκάλα Δαφνοποτάμου») η οποία περιλαμβάνει:
α. Τα Ο.Τ. 13 και 14 που προορίζονται για την ανέγερση και λειτουργία (ή και τη λειτουργία υπαρχουσών) αποθηκευτικών και λοιπών υποστηρικτικών/βοηθητικών τους εγκαταστάσεων.
β. Τα Ο.Τ. 15 και 16 που προορίζονται για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.


Επισης κυρώνεται η τροποποίηση της οριοθέτησης του ρέματος «Κυμασιώτης» όπως αυτή καθορίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 2352/94237 /25-11-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας και σημειώνεται στα διαγράμματα οριοθέτησης με μπλε γραμμή στα Ρυμοτομικά Διαγράμματα


Τι θα γινει στην συνέχεια;
Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την κατάρτιση από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΕ)της πράξης εφαρμογής, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων Μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, η ΕΠΠΑ Μαντουδίου ΑΕ συντάσσει τεχνικές μελέτες των έργων που έχουν εγκριθεί με την απόφαση έγκρισης του Πάρκου , τις υποβάλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μαζί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και δύναται να ξεκινήσει την εκτέλεσή τους (άρθρο 51 ν.3982/11)

Τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση της πράξης εφαρμογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους με από φαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόσθετη παράταση μέχρι ενός (1) έτους μπορεί να χορηγείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα απρόβλεπτα εμπόδια για την πρόοδο των εργασιών και εφόσον η πρόοδος των έργων βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να εκτιμηθεί ότι εντός της νέας αυτής προθεσμίας είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων

Επιχορήγηση
Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 2 και αφορούν: α) στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, β) στην εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται), γ) στην κατασκευή έργων υποδομής, δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ε) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων, στ) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, ζ) στις δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά ως και με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά, η) στις δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά, θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου, ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων, ια) στις δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 7. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας. 8. Η ιδία συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και καλύπτεται από το αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου για την ίδρυση της εταιρείας) και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. (άρθρο 51 ν.3982/11)


Χάρτες ρυμοτομικού σχεδίου ΕΠΠΑΜΑΝ
Ζώνη Λιμενικής Εξυπηρέτησης ΕΠΠΑΜΑΝ
Η απόφαση έγκρισης


24 Σχόλια:

ιδιωτική ΒΙΠΕ με κρατικό χρήμα. Ωραίοι . Ούτε το 25% δεν θα πληρώσει η ΤΕΡΝΑ θα βγάλει και κέρδος από τα χωματουργικά

ΤΕΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 3 ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΠΗΡΕ ΧΘΕΣ

Ο δρόμος για το Πήλι καταργήθηκε ή θα μας αφήνουν να περνάμε μέσα από την ΒΙΠΕ;

Για προσέξτε μεθόδευση η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 30/12/16 και στο Διαυγεια στις 16/01/2017 (ΑΔΑ 7ΡΠΛΟΡ10-ΣΦΨ). Θα την βιαζόταν η ΤΕΡΝΑ. Ετσι είχε γίνει και με την απόφαση έγκρισης της ΒΙΠΕ που βγήκε στο ΦΕΚ παραμονη πρωτοχρονιάς 31/12/12.
Προφανώς για να φαγωθεί χρόνος με τις ενστάσεις που είναι ένας μήνας από την δημοσίευση.

Ερωτώ το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει πάρει τόσες αποφάσεις ενάντια στην ΒΙΠΕ θα το βάλει σαν κατεπείγον θέμα στις 25 Ιανουαρίου για να κάνει ένσταση κατά της απόφασης (π.χ. για το δρόμο πηλίου και άλλα) ή θα συνεχίσει να ασχολείται με του πυροφύλακες;

Οι αγρότες θα αποζημιωθούν για την έκταση μεταξύ παλιά και νέας κοίτης που τους καταπατούν. Η επιδότηση που θα πάρουν για την ΒΙΠΕ καλύπτει και δαπάνες για την κτήσης γης;

Ποιος θυμάται την Αχλαδερή; Ρωτήστε τους παλιούς να σας πουν;

Θα τον βάλετε σαν επείγον θέμα στο συμβούλιο στις 25 του μήνα; θα κάνετε ένσταση πριν χαθούν οι προθεσμίες;

Στο οικοδομικό τετράγωνο 5α και 5β που γράφεται ότι είναι υψηλής όχλησης έχει εγκατασταθεί η επεξεργασία λευκόλιθου που είναι μέσης όχλησης.πως σας διέφυγε?

Περίεργα, τα οικοδομικά τετράγωνο 5α και 5β όπου βρίσκονται οι υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας Λευκόλιθου δεν περιορίζονται νομικά στο βαθμό όχλησης (μεσαία) αυτών των δραστηριοτήτων όπως έγινε με τα μικρά ΟΤ 6 και 8 που είναι μεσαίας όχληση, Τα ΟΤ 5α και 5β χαρακτηρίζονται υψηλής όχλησης ή οιουδήποτε βαθμού όχλησης. Γιατί αν η ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να παραμείνει στην επεξεργασία Λευκολιθου; Προφανώς κάτι έχει στο μυαλό της και θέλει να έχει μελλοντικά την δυνατότητα να αντικαταστήσει τις πεπαλαιωμένες σημέρινες εγκατάστασεις με κάτι άλλο

Προφανώς για να θέλει η τέρνα την ΒΙΠΕ ως υψηλή όχληση θα έχει
στα σχέδια της ,να φέρει ρυπογόνες μονάδες ,ποιος θα ήθελε να επενδύσει σήμερα στην Ελλάδα ,εκτός απο αυτόν που δεν τον αφήνουν αλλού στην Ευρώπη? Η περιοχή μας ποια πλεονεκτήματα έχει να προσφέρει σε μια βιομηχανία σε σχέση π.χ.με τα οινόφυτα που είναι δίπλα στην εθνική και σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας?

προς20/1/2017 12.40 Οπως σωστά έγραψες οποιουδήποτε βαθμού όχλησης και επελέγη η κατασκευή σύχρονων βιομηχανικων εγκαταστάσεων μέσης όχλησης ( πεπαλαιωμένες δεν λέγονται προφανώς οι εγκαταστάσεις διετίας )

ΠΡΟΣ 12¨49΄

Με την διεθνή πτώση των τιμών προϊόντων μαγνησίτη μετά την άρση ποσοστωσεων για την Κίνα, η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ θα κάνει αυτό που κάνουν συνηθως τετοιες επιχειρήσεις θα καταβροχθίσουν όλες τις κρατικές επιδοτήσεις για το απατηλό όνειρο και μετά θα ψαξουν για τον στρατηγικό επενδυτή να του προσφέρουν το δυσεύρετο δικαίωμα να ρυπαίνει όσο θέλει, Μηπως έχετε υπόψη σας τι έγινε στο Επιχειρηματικό Πάρκο μεσαίας όχλησης του Αγίου Αθανασίου (ΒΙΠΑΘΕ); που εγκαινίασε ο Τσοχατζόπουλος και έσερναν τα όρνια τα δικά μας να τους δείξουν πως γίνεται η ανάπτυξη.

Λειτουργεί 9 χρόνια τώρα. Πηγαινετε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία στο παρακάτω σύνδεσμο πόσες επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί (0) και αν δεν είστε πωρωμένοι ή δεν μαζεύετε ψήφους (μέσω υποσχέσεων εργασίας στην ΤΕΡΝΑ)θα καταλάβετε τι γίνεται.

http://www.vipathe.gr/gr/ependites.asp

ΕΦΑΓΕ ΠΟΡΤΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΕΡΑ 300 ΧΙΛ.ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΗΡΕΑ 4-3 Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Πετσετα παρτε τους να σκουπιζουν τον ιδρωτα τους

20 Ιανουαρίου 2017 - 10:21 μ.μ.


ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ?
ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ?
ΟΛΟΙ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΕΦΤΑ
ΒΡΕ ΟΥΣΤ

ΚΑΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΘΙΟ

ΦΑΓΑΤΕ ΤΟΝ ΜΠΟΥΛΟ ΑΘΩΟΙ ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΚΥΜΑΣΙΟΥ

Ότι απόφαση και να πάρθηκε είναι όλοι τους καταδικασμένοι στην συνείδηση των δημοτών για τις λαμογιές τους

ΠΡΟΣ 6 19 ΜΜ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΛΙΤΩΝ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ,Η ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΟΥΛΑ ΣΑΣ:

ΝΑΙ 7:44 ΟΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΔΟΥΝ

ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ.

Πράγματικά φίλε 8:18 και να αγιάσει το στόμα σου . Αυτούς που είχε Δίπλα του Ο Ενωτιάδεις ήταν περαστικοί και το αποδείξανε γιατί οι ίδιοι τώρα γλύφουν και καταστρέφουν τον Κλυβιώτη και περιμένουν τον ΠΑΖΑΡΑ .

Ο ΠΑΖΑΡΑΣ ΞΕΦΟΥΣΚΟΣΕ ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

Παρακαλώ το ΕΒ να δημοσιεύσει την απόφαση του Δήμου Πολυγύρου να πάει στα Δικαστήρια την ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ για να εισπράξει τα λατομικά τέλη. Ο δήμος μας τι κάνει; εισπράττει αυτά τα τέλη; Παρακαλώ όσους σοβαρούς, μη πουλημένους δημ. συμβούλους έχουν απομείνει να βάλουν αυτό το θέμα στο Δημ. Συμβουλιο.

Οι εκμεταλλευτές Λατομείων αδρανών υλικών τα οποία
ανήκουν στο δημόσιο σε ΝΠΔΔ ή σε ιδιώτες , υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως
ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ, μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργεί το λατομείο.
(αρ.15 Ν.2115/2013, ΣτΕ.4189/01 Δ. ΔΙΚ.2004 σελ.771, Εγκύκλιος, Υπουρ.
Βιομ. Ενερ. Και Τέχν.) Δ10/Φ5/6510/1995 και Δ10 /Φ68/5283/1993.
Το παραπάνω τέλος υπολογίζεται σε ποσοστό 5 % στην τιμή πώλησης των λατομικών προϊόντων επί αυτ/του στον χώρο του λατομείου.
Το ειδικό τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την βεβαίωση και είσπραξη των δημοτικών (εσόδων δεν προβλέπεται δε η μετακύλιση του σε βάρος των αγοραστών των λατομικών προϊόντων ( αρ.19 παρ 3Ν. 1428/84)
Για τα Λατομεία Βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται τέλος 2% αρ. 27 παρ.8Ν.2130/93. Όπως θα έχετε πληροφορηθεί η μεταλλευτική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε που λειτουργεί στην περιοχή της Γερακινής, παράγει και εκποιεί τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες τόννους αδρανών υλικών (βλ. σχετικά τιμολόγια της σε διάφορες εταιρείες)
εισπράττει το τίμημα και δεν αποδίδει στον Δήμο το υπό του νόμου οριζόμενο τέλος 5%, ισχυριζόμενη ότι λειτουργεί ως μεταλλείο και δεν είναι υποχρεωμένη για την καταβολή ενός τέτοιου τέλους.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D1%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%9C-%CE%9C40?inline=true


Το άρθρο 63 παρ. 3 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24). Με αυτό ορίστηκε ότι οι ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και οι άδειες μεταλλευτικών ερευνών θα πληρώνουν στο εξής ένα τέλος (ένα είδος royalty), το οποίο έμεινε να καθοριστεί με μία κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών.
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/413

Mε την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 235) ορίστηκε ότι ποσοστό 20% των τελών που θα εισπράττει ετησίως το Δημόσιο από τα ιδιωτικά μεταλλεία θα διατίθεται στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η εκμετάλλευση και οι οποίοι υφίστανται όλη την επιβάρυνση. Η πρώτη διάθεση στους δήμους του ποσοστού που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αφορά μισθώματα και τέλη αντίστοιχα, που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν για το έτος 2013.

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/548


Η Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 λέιε Επιβάλλεται από 1/1/2013 σε ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων ετήσιο τέλος, το οποίο είναι αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του εκμεταλλευτή που απορρέει από υφιστάμενη ή νέα ιδιωτική συμφωνία ή συμβολαιογραφική πράξη. Στην καταβολή του τέλους υποχρεούνται οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτούργησαν έστω και για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα.
Επιβάλλεται από 1/1/2013 σε αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων ετήσιο τέλος. Στην καταβολή του τέλους των αποθεματικών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούται ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτης ή μισθωτής) για το ημερολογιακό έτος επιβολής του τέλους.Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1800).
Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19105
AΝΩΝΥΜΕ 25 Ιανουαρίου 2017 - 7:58 μ.μ.
Ο ΠΑΖΑΡΑΣ ΔΕΝ ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΑΣΗ

Ο ΚΑΛΥΒΙΏΤΗΣ ΚΟΙΜΑΤΕ ΟΡΘΙΟΣ. ΑΝ ΨΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΘΑ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ . ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΟΛΑΚΕΣ .

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.