Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου των ενταλμάτων προπληρωμής των ενισχύσεων των ρητινεργατών για το 2015- Ύψος ενίσχυσης και δικαιούχοι


Συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου των πληρωμών Χρηματικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) των οικονομικών ενισχύσεων ρητινεργατών Ν. Ευβοίας για την παραγωγή ρητίνης έτους 2015


Με απόφαση του ο O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Συγκροτησε Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, Απόδοσης Λογαριασμών από την Τράπεζα Πειραιώς Υποκατάστημα Μαντουδίου των ΧΕΠ που εκδίδονται στο όνομά της, για την πληρωμή οικονομικών ενισχύσεων των ρητινεργατών για την παραγωγή ρητίνης έτους 2015, στα πλαίσια της πυροπροστασίας των δασών, ως παρακάτω:

Υποκατάστημα Τράπεζας Πειραιώς Μαντουδίου
α. Την Γιαννούλα Ντάλα Δ/ντρια υποκαταστήματος Τράπεζας Πειραιώς Μαντουδίου, αναπληρούμενη από την Ελένη Οικονόμου νόμιμη αναπληρώτρια της.
β. Την Δέσποινα Κομίλη, Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας, Αναπληρούμενη από την Ζωή Κοτρώνη Δασάρχη του Δασαρχείου Λίμνης γ. Τον Βασίλειο Παζάρα Δασολόγο, Προϊστάμενο Τμήματος Δασαρχείου Λίμνης , αναπληρούμενος από την Ελένη Στάμου Δασολόγο Προϊσταμένη Τμήματος του Δασαρχείου Λίμνης
Β. Έργο της Επιτροπής είναι το καθοριζόμενο από τις ως άνω διατάξεις και αποφάσεις, που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Ειδικότερα αυτή θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής Χ.Ε.Π. κατά περίπτωση, που αφορούν στην πληρωμή Οικονομικών Ενισχύσεων για τα δάση και τους ρητινεργάτες για την παραγωγή ρητίνης έτους 2015.
Γ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου.


Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τη αριθμ. 143587/2809/20-10-2016 (ΦΕΚ 3520 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών»:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών,κατά το έτος 2015, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2015.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οιοποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.
2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.
2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2015.
2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2015.
3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,378€ ανά κιλό ρητίνης (2.200.000€/5.801.117 κιλά ρητίνης περίπου).
3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis.

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων
Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

5) Συνολική πίστωση του προγράμματος
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.200.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. 2111 έτους 2016.
6) Γενικά
6.1 Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθορίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της παρούσης.

6.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.