Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ξανα-παραιτήθηκε ο κ. Κουκουρίκος. Εκλογή νέου προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 ΟκτωβρίουΞανα-παραιτήθηκε από πρόεδρος του Δ.Σ. (όχι από Δημ. Σύμβουλος) ο κ. Κουκουρίκος

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30 θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  η «αίτηση παραίτησης του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου κ. Κουκουρίκου Ηλία» και  θα διεξαχθεί η εκλογή νέου Προέδρου, Την πρόσκληση υπογραφει ο ο Προεδρεύων Σύμβουλος Γιαννιός Κων/νος


Η Εκλογική Διαδικασία
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.7 του Ν. 3852/2010.  Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστι- κή, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπο- ρεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διε- τία. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλο- γή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.

1. Tο δημοτικό συμ-βούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην α πόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμ- βουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτεί- νεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτεί- νεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλή- λους του δήμου. 
2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμε- νους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος. 
 Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψη- φοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφο- ρία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκε- ντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των πα- ραγράφων 1 και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επι- τυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους πε-ρισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δι- καστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυα- σμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφασηΤο ιστορικό

Ο κ.  Κουκουρίκος είχε ξαναπαραιτηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου για προσωπικούς λόγους. . Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης  με  ανοικτή  επιστολή στις 18 Μαΐου κατάφεραν να τον  μεταπείσουν.  Στην επιστολή τους ανέφεραν:
«.....Σ’ αυτούς τους οκτώ (8) μήνες της θητείας σου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λειτούργησες με αίσθημα δικαίου, με σοβαρότητα χωρίς διακρίσεις, με απόλυτο σεβασμό προς όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις και με αίσθημα ευθύνης. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.Η μακρόχρονη ενασχόληση σου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η εμπειρία σου το ήθος και η ευγένεια σου, αποτελεί για όλους εμάς τους νεότερους σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση. 
Αγαπητέ μας Ηλία, σεβόμαστε απόλυτα τους προσωπικούς λόγους που επικαλείσαι, θεωρούμε όμως πως η παρουσία σου στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη θέση του Προέδρου συμβάλλει ευεργετικά προς την ομαλή και ορθή λειτουργία του, προσδίδει δε συνθετικό πνεύμα και προκαλεί ορθότερες αποφάσεις προς όφελος όλων των συνδημοτών μας.  Για όλους τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να παραμείνεις στο αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας την προσωπική σου υπέρβαση.
Με εκτίμηση
Οι συνάδελφοί σου, Αλατζάς Ευάγγελος, Αρβανίτης Παναγιώτης, Βούλγαρης Αναστάσιος, Γιαννιός Κων/νος, Γεωργάκαινα Ελένη, Δανέλης Ιωάννης, Κατσούρας Δημήτριος, Κουτσουράς Σταύρος, Παναγιώτου Κων/νος, Παληός Ευστράτιος, Σεσοντή Μαρία, Σκουμπρής Νικόλαος, Τάρλας Κυριάκος, Χατζής Ανδρέας, Χαλιούλιας Ιωάννης."

11 Σχόλια:

Το κογκλάβιο ξανα-αποφάσισε,συνεχίζει στον ολισθηρό δρόμο!!!Ανερμάτιστοι,ανεύθυνοι,επίορκοι...

Το Γραφειο του Προεδρου στην Αγια Αννα Τωρα Τωρα Τωρα Ηρθε η Ωρα Τωρα

το θελετε δεν το θελετε προεδρος θα ειναι η Μαρια

θυμησου 10 41 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΡΙΚΑΝΑΣ 100 ΤΙΣ 100

Μισες δουλιες...Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΝΑΝΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.ς

Δηλαδή εννοείτε ότι αυτός ο τόπος, με τον κάπελα απ την Αγία Άννα θα συνεχίσει να έχει, όπως και αρκετά χρόνια πριν, πρόεδρο του ΔΣ που δεν έχει τελειώσει το σχολείο? ΕΛΕΟΣ.

Γιατι Πρεπει Να Εισαι ΔΑΣΚΑΛΟΣ Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΝΑ Γ ΙΝΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΩ ΚΑΚΩΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑ Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΑΣ ...... ΒΓΑΛΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δεν μιλάμε για δασκάλους. Μιλάμε για άτομα που με το ζόρι έβγαλαν, αν έβγαλαν, το δημοτικό. Για ζήτησέ τους απολυτήριο.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.