Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Με το Τεχνικό Πρόγραμμα, το εξώδικο ορκωτού λογιστή και συμμετοχή στο «Δίκτυο πόλεων με λίμνες» θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο





Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά  την Παρασκευή 11η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00,



Θέματα:

1. Διάλυση σύμβασης έργου «Επέκταση φωτισμού από Μουργιές έως Συνεταιρισμό Ροβιών»
Εισηγητής: κ. Γερογιάννης Γιώργος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας (Πλατεία Ηρώου) και των γύρω κοινοχρήστων χώρων (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου,αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας) – Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία – Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου) – Αναδιαμόρφωση του εμπορικού δρόμου (Οδός Οσίου Ιωάννου Ρώσσου)».
Εισηγητής: κ. Γερογιάννης Γιώργος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας.

3. Έγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή Τεχνικών Αποστράγγισης οικισμού Κεράμειας».
Εισηγητής: κ. Γερογιάννης Γιώργος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας.

5. Αιτήσεις διαγραφής οφειλών
Εισηγητής: κ. Κουκουρίκος Ηλίας, Πρόεδρος Δ.Σ.

6. Αίτηση κας Βασιλικής Αλεξίου για μείωση μισθώματος.
Εισηγητής: κ. Κουκουρίκος Ηλίας, Πρόεδρος Δ.Σ.

7. Αίτηση κ. Ευαγγέλου Αλεξίου για εξόφληση ενταλμάτων
Εισηγητής: κ. Κουκουρίκος Ηλίας, Πρόεδρος Δ.Σ.

8. Κατανομή πίστωσης (β΄ κατανομή 2015) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
Εισηγητής: κ. Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

9. Αντικατάσταση μέλους Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: κ. Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

10. Ανανέωση άδειας πλανοδίου εμπορίου.
Εισηγητής: κ. Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

11. Περιορισμοί Βοσκής στα Δάση Βλαχιάς, Κούλουρο – Μαρούλι.
Εισηγητής: κ. Κουτσουράς Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος

12. Ψήφιση πίστωσης για τιμητικές εκδηλώσεις τοπικών ηρώων και έγκριση προγράμματος εκδήλωσης «Για τους Έλληνες πεσόντες της ΕΛΔΥΚ 1974».
Εισήγητης: κ. Χαλιούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

13. Κατανομή πιστώσεων:
α. ΣΑΤΑ παλαιών ετών
β. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων παλαιών ετών
γ. ΣΑΤΑ έτους 2015
Εισηγητής: κ. Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

14. Φάκελος εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης με επιφύλαξη δικαιωμάτων του κου Ευθύμιου Κουτρουμπή.
Εισηγητής: κ. Κουκουρίκος Ηλίας, Πρόεδρος Δ.Σ.

15. Συμμετοχή του Δήμου στο «Δίκτυο πόλεων με λίμνες».
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος




Σχετικά με τον εκκαθαριστή (θέμα 14)

Ο κ. Δήμαρχος αναφερόμενος στο θέμα της εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στις 25.4.15  είχε αναφέρει τα παρακάτω:

"Δεν υπάρχει εικόνα τι παρέλαβε, τι διαχειρίστηκε και πώς, τι παραδίδει προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη σωρεία λογιστικών και άλλων εγγράφων που αλλάζουν τελείως τα αποτελέσματα της λογιστικής εικόνας της κοινωφελούς και γενικότερα της οικονομικής εικόνας".

 Με την αριθμ.123/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η λύση &  εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μ-Λ-Α.Α.
 Ο εκκαθαριστής ανέλαβε να κάνει την εκκαθάριση σύμφωνα με την από 18 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη σύμβαση στην οποία δεν προβλεπόταν ημερομηνία παράδοσης της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης.

 Όπως έχει δηλώσει και ο εκκαθαριστής στο από 22/09/2014 ηλεκτρονικό μήνυμά του είχαν προσδιοριστεί οι κάτωθι ημερομηνίες παράδοσης της εκκαθάρισης:
· στις 31/05/2013 που δεν έγινε
· με την 207/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση της λύσης & εκκαθάρισης μέχρι τέλος του 2013, που δεν έγινε.
· με το από 22-09-2014/13:22:31 ηλεκτρονικό μήνυμα ο εκκαθαριστής δήλωσε ότι «οριοθετεί πλέον τελεσίδικα και οι δύο δημοτικές επιχειρήσεις θα συντάξουν ισολογισμούς λύσης & εκκαθάρισης μεημερομηνία 30/09/2014 και θα σας παραδοθούν τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία έως το τέλος Οκτωβρίου 2014 για να εγκριθούν εν συνεχεία από το Δ.Σ.», τα οποία και δεν τήρησε.
 Με το υπ’ αριθμ. 1323/09-02-2015 έγγραφό μας είχαμε ειδοποιήσει τον εκκαθαριστή ότι πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία λύσης & εκκαθάρισης.
 Στις 16/02/2015 (αρ.πρωτ. Δήμου 1715/18-02-2015) μας απέστειλε τα αντίγραφα λύσης & εκκαθάρισης, ήτοι:
 αναλυτική έκθεση λύσης & εκκαθάρισης
 ισολογισμούς λύσης & εκκαθάρισης
(Με ζημία χρήσεως #404.484,01# €
 πρακτικό συνεδριάσεως του εκκαθαριστού της 31/12/2014, το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον Δήμαρχο και τον κ. Καραντάκη (λογιστή).
Γεγονός το οποίο δεν έγινε και διαμαρτυρόμαστε. Μη αληθή αναφορά και δεν αποδεχόμαστε.
 επιστολή ολοκλήρωσης της λύσης & εκκαθάρισης.
 Στην έκθεσή του τα βασικά σημεία είναι:
· οφειλές που περιλαμβάνουν:
Προμηθευτές #4.865,00# €, Τράπεζες(δάνεια) #64.037,67# € και Πιστωτές διάφοροι #149.878,18# € τοοποίο αναλύεται σε αποδοχές προσωπικού #146.199,88# € &βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις #3.678,30# €.

· Προϊόν εκκαθάρισης. Θα έπρεπε στην έκθεσή του να αναφέρει:
Α) Τι παρέλαβε όταν του ανατέθηκε η εκκαθάριση (βιβλία, στοιχεία κ.λ.π.)
Β) Την περίοδο από ανάληψης εκκαθάρισης, τι πληρωμές και τι εισπράξεις και ποιες ενέργειες έγιναν.

Γ) Τι παραδίδει στο Δήμο.
Δεν υπάρχει εικόνα τι παρέλαβε, τι διαχειρίστηκε και πώς, τι παραδίδει προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Επίσης ότι πρόκειται να παραδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραδοθεί με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
 Δεν έχουν ληφθεί υπόψη σωρεία λογιστικών και άλλων εγγράφων που αλλάζουν τελείως τα αποτελέσματα της λογιστικής εικόνας της κοινωφελούς και γενικότερα της οικονομικής εικόνας. Τα έγγραφα που πρέπει να λάβει υπόψη ο εκκαθαριστής είναι στο συνημμένο πίνακα και
τηρούνται στο γραφείο της Δ.Ε. Νηλέως στην Αγία Άννα και είναι στη διάθεση του εκκαθαριστή.
 Μετά τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει η παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και να λάβει υπόψη του τα έγγραφα προαναφερόμενα έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της εκκαθάρισης χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα.




Σχετικά με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες (θέμα 15)

Η συγκρότηση δικτύου Δήμων – Πόλεων με Λίμνη προχώρησε στις   4 Οκτωβρίου 2012 στο Λιδωρίκι στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013”, με βασικό κίνητρο την πεποίθησή ότι μέσα από μια κοινή δράση οι Δήμοι που θα συμμετέχουν στο δίκτυο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τoυς σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τους υδάτινους πόρους και την αειφόρο ανάπτυξη. Κομβικοί στόχοι του δικτύου είναι καταρχήν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προστασία των υδάτινων πόρων, και ιδιαίτερα των λιμνών. Η ανταλλαγή απόψεων διαχείρισης με άλλους Δήμους της Ελλάδας και η συμμετοχή Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πολυετείς εφαρμοσμένες πρακτικές τους στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα δώσει επενδυτικές ευκαιρίες και ταχύρρυθμη ανάπτυξη στους Δήμους.
φωτογραφία από την ίδρυση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες στο Λιδωρίκι στις 4.10.12


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Σήμερα 4 Οκτωβρίου 2012 στο Λιδωρίκι τα μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, με κοινό στοιχείο την ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών λιμνών στις περιοχές τους και με γνώμονα τον κεντρικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στις αντίστοιχες οικονομίες τους, υπογράφουν την παρούσα διακήρυξη με την επιθυμία για την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, πέρα από τον τομέα της διαχείρισης των λιμνών και στο επίπεδο του πολιτισμού, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Γι’ αυτό, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ειρήνη και στην ευημερία των κατοίκων τους, οι παραπάνω Δήμοι αποφάσισαν να συσφίξουν την φιλία των αντίστοιχων πόλεων και κοινοτήτων τους για την διατήρηση μόνιμων δεσμών μεταξύ τους, διευκολύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων τους, επικυρώνοντας την αρχή για σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία θεωρείται απαράβατη και αναφαίρετη.

Αναγνωρίζοντας ότι η αυξανόμενη ανεξαρτησία των διαφόρων κοινωνιών επιβάλλει μια δημοκρατική τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση για ουσιαστική ειρήνη.

Πεπεισμένοι ότι οι δεσμοί που θα αναπτυχθούν θα ενώσουν τoυς πολίτες των Δήμων μας και θα αποτελέσουν ένα θεμελιώδες στοιχείο για την πορεία προς την ανάπτυξη της συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά προωθώντας έτσι μια ανθρώπινη κοινωνία.

Δεσμευόμαστε

Με βάση τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των Δήμων μας,

Να διατηρούμε τους μόνιμους δεσμούς μεταξύ των Δήμων μας, προκειμένου να προωθούμε το διάλογο, να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και να εκτελούμε όλες τις από κοινού δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας,

Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και αποτελεσματικής συνεργασίας, το αληθινό πνεύμα της αδελφοσύνης, για την κοινή πλέον πορεία μας,

Να ενεργούμε με βάση τους κανόνες της φιλοξενίας, σεβόμενοι τις διαφορές μας, σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, προκειμένου οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων Δήμων να προωθούν τη συμμετοχή κάθε πολίτη στο διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών,

Να προάγουμε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και το κράτος δικαίου, μέσω των ανταλλαγών και της συνεργασίας μας,

Να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην υποστήριξη της επιτυχίας αυτής της σημαντικής δέσμευσης για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία που συνίσταται στην ενότητα του δικτύου πόλεων με Λίμνες.»

3 Σχόλια:

Τι θέλει ο Κουτρουμπής 4 χρόνια το παιδεύει. Ούτε στη Ζήμενς δεν πήραν τόσο χρόνο οι έλεγχοι των ορκωτών. Θα κρατήσει ο δήμος την προθεσμία πού του έδωσε μέχρι το τέλος του μήνα;

"Μετά τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει η παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και να λάβει υπόψη του τα έγγραφα προαναφερόμενα έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της εκκαθάρισης χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα" Έτσι εξηγείται το εξώδικο

το τεχνικο προγραμμα δεν ψηφηστηκε οι υπηρεσιεσ περασε αποφαση δεν φευγουν απο μαντουδι ηρθε το τελοσ καλυβιωτη οι αλοι γραφουν εσεισ γιατι που ειναι που παρατηθηκαν οι 9

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.