Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ο συνδυασμός Στεργίου και 7 αποστάτες μπλοκάρουν την συμμετοχή του δήμου στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες»

Στις 11/9/15 το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση για συμμετοχή του Δήμου μας στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ». Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κουκουρίκου Ηλία, Αλατζά Ευαγγέλου  ,Γεωργάκαινα Ελένης ,Κατσούρα Δημητρίου ,Κουτσουρά Σταύρου, Παζάρα Βασιλείου και Αλεξίου Δημητρίου που ήταν υπερ της συμμετοχής του δήμου στο δίκτυο

Κατά της συμμέτοχής του Δήμου στο "Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες" ψήφισαν οι παρακάτω:

Στέφου Κυριακή
Γιαννιός Κων/νος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Παναγιώτου Κων/νος
Σκομπρής Νικόλαος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Χατζής Ανδρέας
Στεργίου Ιωάννης
Μουργιάς  Ιωάννης
Καντζούρας ΙωάννηςΟ Δήμαρχος εισηγήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγ. Άννας στο «Δίκτυο πόλεων με λίμνες» ως εξής:
Το «Δίκτυο πόλεων με λίμνες» με έδρα το Δήμο Δωρίδας, αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλέψεις των κανονισμών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ( Ε.Κ).
Σκοποί της εταιρείας είναι:
•Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση λιμνών και περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.
•Η δημιουργία Ευρωπαϊκού χάρτη λιμνών.
•Η Έρευνα – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων για την ποιότητα και την χρήση των υδάτινων πόρων.
•Η Πράσινη Ανάπτυξη.
Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με τις εξής δράσεις:
 Την δραστηριοποίηση για την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών. Κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.
Την διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων, απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες, μορφών ανάπτυξης.
 Την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου.
 Την οργάνωση κοινών προγραμμάτων ( προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κτλ).
 Την πρόσβαση στην πληροφόρηση με την αξιοποίηση της τράπεζας πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και οι πόροι της εταιρείαςπροέρχονται ιδίως από:
Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της.
 Χορηγίες και Δωρεές.
 Κρατικές επιχορηγήσεις.
 Εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Εισηγούμαστε
Την συμμετοχή μας στο εν λόγω « Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» αποβλέποντας στην αποκόμιση εμπειριών κυρίως για την αξιοποίηση και διαχείριση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και την αξιοποίηση της τράπεζας πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών σχετικών με την πράσινη ανάπτυξη».
Το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού έλαβε υπόψη του:
α) την εισήγηση του Δήμαρχου,
β) τις διατάξεις του άρθρου. 101 Ν. 3852/10 & του άρθρου. 75 παρ. 1 εδ. β Ν. 3463/06
γ) τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:

Στεργίου Ιωάννης : Δεν θέλω να φανώ αρνητικός ως προς την πρόταση που κατατέθηκε και την εισήγηση που έγινε. Τα αποτελέσματα, για όσους Δήμους έχουν ενταχθεί, τα αποτελέσματα ακόμη δεν έχουν φανεί. Περισσότερο το βλέπω σαν μια ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των Δήμων που συμμετέχουν. Υπάρχει όμως ένα θέμα οι λίμνες.
Έχουμε λίμνες σε δημοτικό χώρο και τι είδους λίμνες είναι αυτές που έχουμε; Ποιος μπορεί να μας πει ότι οι λίμνες αυτές που δημιουργήθηκαν θα υπάρχουν και αύριο. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Θα πρέπει να διερευνηθεί τι ιδιοκτησιακό.

Παζάρας Βασίλειος: Την αξιοποίηση των λιμνών, που δημιουργήθηκαν από την εξόρυξη , ποιος θα την κάνει; Ο Δήμος από μόνος του ή η εταιρεία πουπρόκειται να γίνουμε μέλη πληρώνοντας την συνδρομή των 1500€. Στα 1500€ που θα δώσουμε στην εταιρία συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη που θα προωθηθεί στην Ευρώπη για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα;
Αλεξίου Δημήτριος: Κατ ́ αρχήν λέω ναι, προφανώς χρειάζεται λίγο ψάξιμο για όλα αυτά τα δίκτυα που λέει ότι χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σ ́ ότι αφορά εμάς ,για τον τουρισμό πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Αρκεί να σας αναφέρω ότι μερικές από αυτές τις λίμνες που ανέφερε ο Δήμαρχος είναι αντικείμενο προορισμού σχολείων ,όχι μόνο για ψυχαγωγία αλλά κι εκπαιδευτικούς σκοπούς και προγράμματα.

Αρβανίτης Παναγιώτης : Θέλω να ρωτήσω ποια είναι ακριβώς τα οφέλη για τον Δήμο ,αφού δεν αναφέρθηκαν στην εισήγηση κι επίσης αν η εταιρία έχει επισκεφθεί τις λίμνες αυτές αν όντως έχουν τις προδιαγραφές.

Μουργιάς Ιωάννης : Τα μέρη που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος έχουν λίμνες. Εμείς απλά έχουμε δύο ή τρία λατομεία που κρατάνε νερό. Βέβαια έχουν βοηθήσει πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα κι επομένως την άρδευση. Είναι παλιά λατομία που έχουν μετάλλευμα, Φοβάμαι μήπως μπαίνοντας σ ́ αυτή την εταιρία παρουσιαστούν αύριο άτομα από άλλες περιοχές ,σχεδόν άγνωστες στην περιοχή μας και φωνάζουν ότι εκεί δουλεύει μεταλλευτική επιχείρηση.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (11/7)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Δεν εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» . Να διερευνηθεί το θέμα και να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κουκουρίκου Ηλία, Αλατζά Ευαγγέλου ,Γεωργάκαινα Ελένης ,Κατσούρα Δημητρίου ,Κουτσουρά Σταύρου, Παζάρα Βασιλείου και Αλεξίου ΔημητρίουΣχετικά με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Η συγκρότηση δικτύου Δήμων – Πόλεων με Λίμνη προχώρησε στις   4 Οκτωβρίου 2012 στο Λιδωρίκι στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013”, με βασικό κίνητρο την πεποίθησή ότι μέσα από μια κοινή δράση οι Δήμοι που θα συμμετέχουν στο δίκτυο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τoυς σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τους υδάτινους πόρους και την αειφόρο ανάπτυξη. Κομβικοί στόχοι του δικτύου είναι καταρχήν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προστασία των υδάτινων πόρων, και ιδιαίτερα των λιμνών. Η ανταλλαγή απόψεων διαχείρισης με άλλους Δήμους της Ελλάδας και η συμμετοχή Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πολυετείς εφαρμοσμένες πρακτικές τους στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα δώσει επενδυτικές ευκαιρίες και ταχύρρυθμη ανάπτυξη στους Δήμους.
φωτογραφία από την ίδρυση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες στο Λιδωρίκι στις 4.10.12


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Σήμερα 4 Οκτωβρίου 2012 στο Λιδωρίκι τα μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, με κοινό στοιχείο την ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών λιμνών στις περιοχές τους και με γνώμονα τον κεντρικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στις αντίστοιχες οικονομίες τους, υπογράφουν την παρούσα διακήρυξη με την επιθυμία για την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, πέρα από τον τομέα της διαχείρισης των λιμνών και στο επίπεδο του πολιτισμού, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Γι’ αυτό, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ειρήνη και στην ευημερία των κατοίκων τους, οι παραπάνω Δήμοι αποφάσισαν να συσφίξουν την φιλία των αντίστοιχων πόλεων και κοινοτήτων τους για την διατήρηση μόνιμων δεσμών μεταξύ τους, διευκολύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων τους, επικυρώνοντας την αρχή για σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία θεωρείται απαράβατη και αναφαίρετη.

Αναγνωρίζοντας ότι η αυξανόμενη ανεξαρτησία των διαφόρων κοινωνιών επιβάλλει μια δημοκρατική τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση για ουσιαστική ειρήνη.

Πεπεισμένοι ότι οι δεσμοί που θα αναπτυχθούν θα ενώσουν τoυς πολίτες των Δήμων μας και θα αποτελέσουν ένα θεμελιώδες στοιχείο για την πορεία προς την ανάπτυξη της συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά προωθώντας έτσι μια ανθρώπινη κοινωνία.

Δεσμευόμαστε

Με βάση τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των Δήμων μας,

Να διατηρούμε τους μόνιμους δεσμούς μεταξύ των Δήμων μας, προκειμένου να προωθούμε το διάλογο, να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και να εκτελούμε όλες τις από κοινού δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας,

Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και αποτελεσματικής συνεργασίας, το αληθινό πνεύμα της αδελφοσύνης, για την κοινή πλέον πορεία μας,

Να ενεργούμε με βάση τους κανόνες της φιλοξενίας, σεβόμενοι τις διαφορές μας, σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, προκειμένου οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων Δήμων να προωθούν τη συμμετοχή κάθε πολίτη στο διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών,

Να προάγουμε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και το κράτος δικαίου, μέσω των ανταλλαγών και της συνεργασίας μας,

Να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην υποστήριξη της επιτυχίας αυτής της σημαντικής δέσμευσης για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία που συνίσταται στην ενότητα του δικτύου πόλεων με Λίμνες.»

6 Σχόλια:

Αν νομίζετε κύριοι 7 ότι η προσωπική σας κόντρα με το δήμαρχο εξυπηρετει τα συμφέροντα του δήμου, είστε γελασμένοι. Καλύτερα να πάτε σπίτια σας

Οι αλλοι δημοι μυρισαν λεφτα κ μπηκαν .
Ειναι προφανες οτι προσδοκουν χρηματα απο κοινοτικα προγραμματα για το περιβαλλον.
Δεν ειναι δυνατον να μην το καταλαβαν οι συμβουλοι . Οι παλαιες καραβανες θα το σφυριζαν στους φρεσκους
Αρα ποιος ειναι ο λογος που αντικεινται στο δημοτικο συμφερον ?
Ειναι ενα προγραμμα που εληξε αλλα προφανως θα συνεχισθει
Ειδικα τωρα που η Ευρωπη πασχιζει να τονωσει τις διακρατικες συνεργασιες

Με ποιά λίμνη να συμμετάσχει ο δήμος; Λιμνες είναι τα φράγματα των μεταλλείων; και ποιά ανάπτυξη να γίνει σε ιδιωτική περιοχή;
Εχει εκπονηθεί ποτέ κάποια μελέτη;

Αδιάβαστοι. Άλλο ιδιοκτησία άλλο μεταλειοκτησίες (χρήση/ εκμετάλλευση ). Έτσι τότε δώσατε δικαιώματα χρήσης για την Σκάλα φορτώσης και μετά μάθατε ότι είναι αυθαίρετο κτίσμα (οχι ιδιοκτησία)και τρέχατε να την νομιμοποιήσετε για την ΤΕΡΝΑ. Αν το ξέρατε νωρίτερα το λιμάνι θα είχε τελειώσει τώρα. Μας κατέστρεψε ο Σκαληστηρισμός (=ραγιαδισμός ).

Και μην ξεχνάμε τον παράνομο τρόπο με τον οποίο σταμάτησε η άρση των μεταλειοκτησιών μετά από τόσα χρόνια μη εκμετάλλευσης. Εν πάσει περιπτώσει πολλές από τις μεταλλείόκτησίες παραμένουν ανενεργές και πρέπει αυτοδίκαια να επιστρέψουν στο δημόσιο. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις δεν έγιναν και κάποιος (ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΈ ΚΚΕ?)πρέπει να ζητήσει να εφαρμοστεί ο νόμος και γυρίσουν στο Δημόσιο. Ποιος;

τελοσ ο καλυβιωτησ ουτε εχθεσ εμαθα δεν περασε το τεχνικο προγραμμα οι 9 η οι 7 χθεσ κατα τα αλλα παραιτηθηκαν ετσι λενε αμ δε --------------------

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.