Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 χωρίς το αμφιθέατρο στο Κυμάσι και το Πάρκο Κυκλοφ. Αγωγής στην Φαράκλα. Παραμένει το ρουσφέτι στα Φτεριαρά


Στις 30 Αυγούστου 2017 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε  να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του  2018. Η επιτροπή  προσκάλεσε τα τοπικά συμβούλια και τους δημοτικούς συμβούλους   να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα.   Δεν απάντησαν οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Άννας, Κοτσικιά,  Βλαχιάς,  Σπαθαρίου, Δαφνούσας, Στροφυλιάς και Φαράκλας καθώς και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι  Κουτσουράς Σταύρος,  Κουκουρίκος Ηλίας,  Παληός Ευστράτιος, Αλατζάς Ευάγγελος,  Περήφανου Νίκη,  Στεργίου Ιωάννης,  Στέφου Κυριακή, Ψαρρού Ελπίδα,  Καντζούρας Ιωάννης,  Κανελλόπουλος Ιωάννης,  Μουργιάς Ιωάννης, Αλεξίου Δημήτριος,  Λιαγκάκης Ευστάθιος και Γεωργαντζής Ευάγγελος.Από το Τεχνικό Πρόγραμμα του  2018 κόπηκαν τα παρακάτω πού είχαν προβλεφθεί στο πρόγραμμα του 2017.
-η Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικής εκτάσεως ( ΑΒΚ 2113 Δημόσιο κτήμα) στην παραλία «Κυμάσι» Τ.Κ Μαντουδίου.. (Αμφιθέτρο , υδραγωγείο , οικίσκος τουριστικής ανάδειξης , χαμηλός φωτισμός γηπέδου 5χ5 .) 71.000 Ευρώ,
-η Κατασκευή πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Φαράκλα. 2.000 ευρώ


-Μειώθηκε το ποσό για το ρουσφετό-έργο μετατόπιση αγροτικών δρόμων Πελέκι & Φτεριαρά του αναδασμού Κάμπου Μαντουδίου » . 9.000 Ευρώ σε 7.500 Ευρώ


-Επανήλθαν η ασφαλτόστρωση της οδού Κολοκοτρώνη, πού είχε κόψει οι αποστάτες μαζί με την παράταξη Στεργίου το 2016Από το Πρακτικό 03/30 – 08 - 2017 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

Στη Λίμνη, σήμερα, Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ύστερα από την 7915/23-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλυβιώτης Χρήστος, Πρόεδρος/Δήμαρχος

2. Γεωργάκαινα Ελένη, Μέλος/Αντιδήμαρχος

3. Χαλιούλιας Ιωάννης, Μέλος/Αντιδήμαρχος

4. Κατσούρας Δημήτριος, Μέλος/Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαθά Αθηνά, Δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.


5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.»


A. Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 7551/10-08-2017 εγγράφου του κ. Δημάρχου, τα κάτωθι τοπικά συμβούλια της δημοτικής κοινότητας υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της
καθεμίας:

1. Δημοτική Κοινότητα Λίμνης την με αριθμ. 15/29-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

2. Τοπική Κοινότητα Κεχριών την με αριθμ. 5/18-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

3. Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών την με αριθμ. 2/16-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

4. Τοπική Κοινότητα Ροβιών, την με αριθμ. 1/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

5. Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής, την με αριθμ. 2/16-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

6. Τοπική Κοινότητα Κοτσικά, με το αρ.πρωτ. 4/18-08-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της.

7. Τοπική Κοινότητα Αμελάντων, με το αρ.πρωτ. 1/21-08-2017έγγραφο του Εκπροσώπου της.

8. Τοπική Κοινότητα Κερασιάς, την με αριθμ. 1/22-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

9. Τοπική Κοινότητα Κεράμειας, το με αρ.πρωτ. 1/21-08-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της.

10. Τοπική Κοινότητα Παππαδών, την με αριθμ. 2/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

11. Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου, την με αριθμ. 3/22-08-2017απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

12. Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου, την με αριθμ. 1/18-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

13. Τοπική Κοινότητα Μετοχίου, το από 21/08/2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της.

14. Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου, την με αριθμ.10/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.


15. Τοπική Κοινότητα Προκοπίου, την με αριθμ. 4/25-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

16. Τοπική Κοινότητα Πηλίου, την με αριθμ. 6/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.Δεν απάντησαν μέχρι σήμερα οι κάτωθι Τοπικές Κοινότητες:

1. Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας

2. Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς

3. Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς

4. Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου

5. Τοπική Κοινότητα Δαφνούσας

6. Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς

7. Τοπική Κοινότητα ΦαράκλαςB. Επιπρόσθετα με το αρ.πρωτ. 7552/10-08-2017 έγγραφο του Δήμου, ο κ. Δήμαρχος ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη σύνταξη του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 2018.


Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατέθεσαν τα
κάτωθι:
1. το από 17/08/2017 έγγραφο του ο κ. Παζάρας Βασίλειος
2. το από 21/08/2017 έγγραφο του ο κ. Σκομπρής Νικόλαος
3. το από 21/08/2017 έγγραφό της η κα Φλώκου – Κωνσταντάκη Σοφία
4. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο της η κα Σεσοντή Μαρία
5. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Δανέλη Ιωάννη
6. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Γιαννιός Κων/νου
7. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Τάρλα Κυριάκου
8. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Χατζή Ανδρέα, Προέδρου Δ.Σ.
9. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη
10. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Βούλγαρη Αναστασίου

Δεν απάντησαν μέχρι σήμερα οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Κουτσουράς Σταύρος
2. Κουκουρίκος Ηλίας
3. Παληός Ευστράτιος
4. Αλατζάς Ευάγγελος
5. Περήφανου Νίκη
6. Στεργίου Ιωάννης
7. Στέφου Κυριακή
8. Ψαρρού Ελπίδα
9. Καντζούρας Ιωάννης
10. Κανελλόπουλος Ιωάννης
11. Μουργιάς Ιωάννης
12. Αλεξίου Δημήτριος
13. Λιαγκάκης Ευστάθιος
14. Γεωργαντζής Ευάγγελος

Γ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με την Τεχνική Υπηρεσία και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου επεξεργάστηκαν όλα τα στοιχεία για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. Η ιεράρχηση των έργων, τα οικονομικά διαθέσιμα και η κατανομή έγιναν όπως προβλέπεται από το νόμο. Τα υπόλοιπα έργα, που προτάθηκαν δεν κατέστει δυνατό να ενταχθούν (λόγω οικονομικής αδυναμίας) και είναι αναγκαία, θα είναι υπόψη για αναμόρφωση ή για το επόμενο Τ.Π. ή εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.1 του άρθρου 266, τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 και την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
 το Ν.4172/2013
 τις αποφάσεις των συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή
 τα έγγραφα των Δημοτικών Συμβούλων
 τα στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου (Τεχνικής και Οικονομικής)ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018, ως ακολούθως:

Διαβάστε επίσηςΟι αλλαγές του Τεχνικού Προγράμματος των αποστατών- Αφαίρεσαν έργο πού είχαν οι ίδιοι προσθέσει στο περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα


Σοκαριστική ρουσφετολογική εξυπηρέτηση των αποστατών σε μικροιδιοκτησιακά συμφέροντα πρώην δημάρχου μέσω του "υπερεπείγοντος" Τεχνικού Προγράμματος

Οι αλλαγές του Τεχνικού Προγράμματος των αποστατών- Αφαίρεσαν έργο πού είχαν οι ίδιοι προσθέσει στο περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα

Η συζήτηση για το "υπερεπείγον" Τεχνικό Πρόγραμμα των 9 αποστατών πού περιμέναμε 6 μήνες


Με ποιές "αιτιολογίες" απέρριψαν για 3η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Οι ξεκούδουνες αμπελοφιλοσοφίες με τις οποίες 14 σύμ-βουλοι απέρριψαν για 2η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017


Άξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις

44 Σχόλια:

ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΙΈΣ ΥΠΟΒΆΛΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΝ ΤΟΠΙΚΆ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ. ΠΙΣΤΕΎΩ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΩΔΊΑ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΈΤΟΣ ΤΟ ΊΔΙΟ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.

Με την διοικητική αποβολή το αμφιθέατρο τους μάρανε; Τα 7.000 ευρώ για κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στο Κυμασι που θα γίνουν; στην έκταση πού έγινε η αποβολή ενάντια στο δήμο;

Τα 7.500 για την μετατόπιση του δρόμου στα Φτεριαρά. Πού θα μετατοπιστεί ο δρόμος στα χωράφια των απέναντι; ή θα κάνετε ζικ-ζακ στο χωράφι του Τριάντη; Από ποιον θα πάρετε έκταση;

Κύριε Παπαμητσο από όσο γνωρίζω ένα από τα εργακια που έγιναν πέρυσι είναι στον δικό σας οικισμό. Τεχνικό αποστράγγισης Αγκαλης. Και με αυτά που μας λέτε δείχνετε τον αρνητισμο σας και προσπαθείτε να δικαιολογηθειτε που δεν απαντήσατε όπως οι άλλοι πρόεδροι για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος. Δυστυχώς είστε μία παρωδία εσείς και οι αποστάτες.

Κ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΥ ΑΥΤΗ (12.30 π.μ.) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΣΟΥ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΑΠΛΩΣ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΓΙΑΤΙ:
- ΕΙΝΑΙ ΣΤΥΡΑ, ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΟΥ.
"ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ"
- ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ;;
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ;;
- ΕΔΕΙΞΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ;;
- ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓ. ΑΝΝΑΣ;;
- ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ;;
Κ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟ.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
ΤΩΡΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΣΕ ΜΑΘΑΝΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ΣΥΧΩΡΕΜΕΝΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ.

ΔΗΜΑΡΧΕ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΥΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΙΠΟΤΑ.
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ. Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΨΑΡΡΟΥ
ΕΙΧΕ ΘΗΤΕΙΑ 3,5 ΕΤΩΝ. ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ!!!!!!!!!!!!!!

ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ (7.57π.μ.)ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΙΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΚΡΙΝΙΑ) ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΞΙΑΣ 5000 ΕΥΡΩ .Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΟ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΕΡΣΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Τ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΕΑΝ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ. Υ.Γ.ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟΣ.

ΚΑΙ ΕΣΎ ΦΊΛΕ ΑΝΏΝΥΜΕ (8.57 π.μ.)ΠΟΥ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΊΣΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΎΦΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΌΜΕΝΩΝ ΣΟΥ. ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΛΈΓΕΣΑΙ ΔΗΜΌΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΛΆ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΕ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΊΑ ΣΟΥ ΑΛΛΆ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΦΕΙΣ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΛΕΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΡΊΝΕΙ Ο ΚΌΣΜΟΣ ΌΠΩΣ ΚΡΊΝΕΙ ΚΑΙ ΕΜΈΝΑ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΓΡΆΨΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΉΣΩ ΔΗΜΌΣΙΑ ΣΕ ΌΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΈΧΩ ΞΑΝΑΚΆΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ.

ΠΑΠΑΜΗΤΣΟ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ?
ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΕΙΣ ΠΑΘΕΙ
ΝΟΜΙΖΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΑ
ΕΣΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΓΕΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΤΟΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΚΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

13 Σεπτεμβρίου 2017 - 3:57 μ.μ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΛΛΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗ ΝΟΥΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΟ ΕΞΗΣ
ΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ?
ΜΑΖΕΨΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ?
ΕΙΧΕΣ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ?
ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟ?
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Η ΟΧΙ?
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΟ
ΦΤΑΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΟΙΠΟΝ Η ΚΑΤΙ ΕΥΣΥΝΕΊΔΗΤΟΙ ΚΟ....ΕΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΒΡΩΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΡΑΙΤΙΣΟΥ ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ ΚΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ........Υ
ΜΟΝΟ ΒΡΩΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ME ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΣΟΣ ΝΑ ΖΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ

ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΓΙΣΤΡΟ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ,ΑΓΙΑΝΝΑΣ,ΠΑΠΑΔΩΝ ,ΑΧΛΑΔΙΟΥ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ,ΠΗΛΙΟΥ,ΦΑΡΑΚΛΑΣ,ΡΟΒΙΩΝ,ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ,ΚΕΧΡΙΩΝ,ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ???

6:38
Εσύ απο πού ήρθες?
Αρχίσατε την ταλαίπωρη ιστορία του προϋπολογισμου?
Ντροπή σας.
Αίσχος.
Μας κουράσατε, μας αηδιάσατε!

13 Σεπτεμβρίου 2017 - 6:45 μ.μ.

οι πολιτες διαλεξαν ΔΗΜΑΡΧΟ
οχι
προεδρους
οι προεδροι βγηκαν απο πλειοψηφια σε σχεση με αλλους
οποιος δεν συμφωνει με την δημοτικη αρχη με την οποια ειναι
εκλεγμενος παραιτειτε αξιοπρεπως
αλλιως πριονιζει τις καρεκλες της δημοτικης αρχης και
θεωρειται σαμποτερ της δημοκρατιας
οι εκλογες εγιναν δημοκρατικα και ωφειλετε να την σεβαστειτε
αλλως παραιτιστε και ερχονται αλλοι
αλλα σαν παλια καραβανα ο παπαμητσος ηξερε τον νομο
ηξερε οτι θα ειχε πλειοΨηφια στο τοπικο
και λεει
καλος ο μισθος της τεμπελιας
ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑΤΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ

Να παραιτηθούν όσοι τη μόνη σχέση που έχουν με το δήμο είναι η παραλαβή της αποζημίωσης τους.
Μερικοί ούτε καν φυσικά δεν βρίσκονται στα χωριά τους αλλά ζουν/εργάζονται μακριά.
Δικαίωμα τους να αναζητήσουν την τύχη τους αλλά τα χωριά τους έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται.

Ο ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΕΊΝΑΙ ΧΡΌΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΊΖΕΙ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΑΝΆΓΚΗ ΤΑ 300 ΕΥΡΏ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΌ

και για ποιο λόγο δεν παραιτείται τότε; Τι προσφέρει;

Αφου τοχει παρει ο ανηψιος του απο το 2013 αυτος τι εχει

ΠΡΟΣ 7,12.ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΕ

ΠΡΟΣ ΟΡΝΕΟΝ 7,12.ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΘΑ ΕΒΓΑΙΝΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ???Ο ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΡΑΤΑΓΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΣ 92+1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ!!ΚΑΚΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΚΑΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΠΙΣΤΕΎΩ ΌΤΙ ΑΡΚΕΤΆ ΑΣΧΟΛΉΘΗΚΑ ΜΑΖΊ ΣΑΣ ΣΉΜΕΡΑ ΜΙΚΡΆ ΚΑΚΆ ΑΝΏΝΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΆΚΙΑ

10:28
Καληνύχτα επώνυμε ΜΕΓΑΛΕ πολιτικάντη!
Στις επόμενες εκλογές δήμαρχος.
Όνειρα γλυκά.

13 Σεπτεμβρίου 2017 - 8:14 μ.μ.
an den taxeis anagkh paraitisoy
ΨΕΥΤΟΚΟΚΚΟΡΑ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΠΟΛΥΟΔΟΜΙΈΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΝ ΣΩΜΑΤΕΩΝ ΚΩΜΑΤΟΣΚΥΛΩΝ ΣΥΜΦΕPOΝΤΟΛΟΓΩΝ ΡΟΥΦΙΑΝΟΤΣΑΤΣΩΝ ΔΟΣΟΙΛΟΓΩΝ .... ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ..ΥΠΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΡΙΧΟΡΩΝ.

13 Σεπτεμβρίου 2017 - 6:45 μ.μ.
ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ
ΓΙΑΤΙ?
ΠΟΥΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ?
ΠΟΥΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΒΙΩΝ?
ΠΟΥΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ?

ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΨΑΧΤΕΙ.ΠΟΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ,Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ,ΑΥΡΙΟ ΑΝ ΧΙΟΝΙΣΕΙ,ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΔΡΟΜΟ,ΡΕ Ρ......,ΟΤΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΜΕΝΕΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Μ....... ΠΟΥ ΔΕΡΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΗΖΕΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ;ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΡΕ Κ.......;ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΗΣΑΝ ΑΣΦΑΛΩΣ...ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ,,ΟΧΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ,,ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,,,ΛΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ,ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥΝ,ΠΟΙΟ,ΚΑΙ ΠΟΤΕ,,ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΣΤΕΙΛΑΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ;ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ..ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Π.........ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ,,ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΟΥΡΑΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΟΥ.

βεβαια εχεις δικιο να μεινει μονος να κυβερναει σαν τον λουδοβικο.αυτος δεν ειναι ικανος να κανει τα αυτονοητα .δεν βλεπετε σε τι χαλι εχει καταντησει τα χωρια μας.τα βραδια ο κοσμος παει με τα κερια

9:14
Πού πήγαν άραγε οι πολυέλαιοι του Ψαρρού?
Μπας και δεν έχεις πάρει είδηση πως δεν ζεις πιά στα Παρίσια?
Μάλλον ζεις μόνιμα στα σκοτάδια.

ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΖΕΤΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΕΣΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΜΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ ΑΠ´ ΤΑ ΑΡΧ.....ΔΙΑ ΤΟΥ.
ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΘΑΡΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ
ΠΟΣΟ ΑΛΗΤΕΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΙ, ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΕΙΣΤΕ.

Τι έγινε ρε παιδιά με τους Καντζούρα, Αρβανίτη, Μουργιά και κανά δυό άλλους;
Ακούγεται ότι παραιτούνται ή κάτι άλλο συμβαίνει;

ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΟΤΙ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΘΑ
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΣΑΣ.
ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ.

ΒΡΕ ΑΝΤΕ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΑΙ 4 ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΝΑΤΑΙ ΡΗΜΑΞΑΝ ΟΛΑ ΔΙΑΛΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΦΑΣΙΣΤΑΡΑ 11.44 μ.μ.
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.
ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΡΙΑ ΑΛΗΤΕΣ.
ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΚΟΠΡΙΤΕΣ.

"Ου εν τω πολλών το ευ" έλεγαν κάποιοι σοφοί πατριώτες μας κ. 11:44.
Λίγους "τρελλούς" θέλει η Πατρίδα για να ξελασπώσει, κάποιους που για το καλό των πολλών το προσωπικό τους όφελος θα το παραμερίσουν.
Απο "δήθεν" έχουμε χορτάσει.
Άλλος λασπολογεί και νομίζει πως κάνει διάλογο,άλλος κουνιέται και νομίζει πως διοικεί, άλλος μπερδεύει τις μηχανορραφίες με την στρατηγική....
Πρέπει επιτέλους,πριν είναι αργά,να αλλάξουμε.

Θα πολεμησουμε μεχρι να ΦΥΓΗ η καλυβιωτοπαζαρεα

φασιστακο ΓΝΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (12.08 πμ)δεν σε κολαει ο υπνος.ουτε τεσσερα ατομα δεν ειστε.σε βριζουν και οι τεσσερις.μονος σου εμεινες.κοιτα προσεχτικα γυρω σου και θα το δεις οσο τυφλωμενος και αν εισαι απο την εξουσια .ΑΛΛΙΩΣ ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΟΛΟΓΕΣ .ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΑΚΟ

Βρισκομαστε στιν δισαρεστι θεση γιά τήν περιοχή Μαντουδιου

ΤΙ ΦΤΙΑΞΑΤΕ.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΠΑΝΤΟΥ
1)ΣΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΕΡΑ ΒΡΩΜΙΕΣ ΠΑΝΤΟΥ(κουνουπι φετος φουλ αντε να ερθι κανενα κουνουπι τιγρις και εχουμε θυμα);;;;;

ΠΟΡΤΑΡΑ ΣΠΑΖΜΕΝΟ ΣΤΑ 2 Ή ΨΕΦΤΟΓΕΦΥΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΙ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΑ ΣΤΑ 500Μ ΤΟΞΙΚΑ ΛΉΜΑΤΑ
ΤΟΞΙΚΑ ΛΉΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΦΕΤΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΠΕΔΙΏΝ ΚΑΙ ΖΑΛΑΔΕΣ ΝΑΦΤΙΕΣ ΕΜΕΤΟΥΣ -ΉΛΙΚΙΩΜΕΝΟΝ
ΒΥΘΟΣ...ΒΟΥΡΚΟΣ ΛΉΜΑΤΟΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΝΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΟΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΨΑΡΙΏΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΟΛΑ ΠΟΤΑΜΙ.ΚΑΊ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΑΛΕΙΑ ΤΟΞΙΚΑ ΘΕΣΙ ΑΧΛΑΔΕΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΠΡΟΚΟΠΙ ΛΙΜΝΙ ΣΠΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΦΤΙΝΣΕΩΣ ΑΦΤΟΚΙΝΉΤΟΝ
ΜΙΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ -ΉΛΕΚΤΡΟΚΟΛΙΣΙΣ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.
απο τον πρώιν προεδρο.Α.Λ
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ (ΚΟΝΑΚΙ)
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ δαφνη
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ γεροβουνο
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ αποθικι μπαλιουργια συμβολεο τιμι ενοικιασης 10ετοιας?
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ ενα μερος κυμασιου-αμιτσας.
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ αγ αποστολοι
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ αγ.Νικολα
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ βρομονερα με υποστεγα και αντλιες νερου
ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΙΣ δαφνοποταμο απο ιδιωτες με φορτιγακια τυπου τροχοσπιτιον Ανασφαλιστα χωρις πινακιδες.με αποτελεσμα τις αναγγες?. Ψιοφια ψαρια. καλαμαρια.φωτιες .....
τή κάνουν οι ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ? Αστυνομιες λιμεναρχεια πήροσβεστικι τμήμα υγειονομικου ελενχου..

8:40
Το ονομά σου για να σε ψηφίσω.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΤΙ ΜΕΙΝΑΝ ΤΕΣΣΕΡΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΣΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 12
ΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 12 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ

4:10
Μάλλον θα ξαναδούμε την επαναλαμβανόμενη ανηθικότητά τους με τον προϋπολογισμο.
Απύθμενη ηλιθιότητα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.ΙΣΙΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ

ΠΡΟΣ 12 48 ΜΜ ΤΟ ΟΝΟΜΑΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΠΑΖΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΠΑΖΑΡΕΩΝ

ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ "ΟΔΥΣΕΑΣ"

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.