Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Άσκηση ανακοπής κατά της διοικητικής αποβολής του από το Κυμάσι αποφάσισε ο δήμος λόγω της άρνησης του να παραδόσει επίσημα το κτήμα στην Κτηματική


Με βάση την παρακάτω γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αντώνη Ευθυμίου για το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής του δήμου από το το Δημόσιο Κτήμα εμβαδού 33στρεμμάτων στο Κυμάσι η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά του  πρωτοκόλλου  και της αποζημίωσης.Η υπόθεση ανατέθηκε τον δικηγόρο κ. Μάρκου Κωνσταντίνο


Από το Πρακτικό 14/11-9-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΜαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. 

ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας – Λίμνη Ευβοίας
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αντώνη Αλεξ. Ευθυμίου, δικηγόρου και κατοίκου Λ. Αιδηψού, οδός Ερμού 38.
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω σχετικά με το υπ’ αριθμ. Αρ ΠΔΑ: .Α.Γ ΕΥΒ.36/20-7-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας το οποίο αφορά Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής.
Ειδικότερα με το εν λόγω έγγραφο αποβλήθηκε ο Δήμος από το Δημόσιο Κτήμα με ΑΒΚ 2113 Λίμνης εμβαδού 33.169,50 τ.μ. που δήθεν έχει καταλάβει παράνομα στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου και απαγορεύτηκε στο μέλλον κάθε πράξη στην έκταση αυτή που μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα κατοχής.

Κατά του εν λόγω, τώρα, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής δύναται ο Δήμος (κάτοχος) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1988 να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεως αυτού καθώς και να ζητήσει από το δικαστήριο αυτό την αναστολή εκτελέσεως του πρωτοκόλλου, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής.
Επειδή, τώρα, με την υπ’ αριθμ. 118/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου είχε
αποφασισθεί ομόφωνα «να μην υπογραφεί από τον κ. Δήμαρχο το πρωτόκολλο παράδοση-παραλαβης μεταξύ του Δήμου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» που αφορά την εν λόγω έκταση .
Επειδή, πάλι, με το υπ’ αριθμ. 4971/7-7-2016 έγγραφο του Δήμου έχει γνωστοποιηθεί στην παραπάνω υπηρεσία ότι «ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος».
Επειδή, τέλος, με την υπ’ αριθμ. 118/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτήν καθώς και το μέχρι σήμερα καθεστώς που επικρατεί στην επίδικη περιοχή
στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου, ήτοι πολύχρονη και νόμιμη κατοχή, κατασκευή και χρήση αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων κ.λ.π, θεωρώ ότι συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά του εν λόγω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
Η προθεσμία δε άσκησης των παραπάνω ενδίκων μέσων λήγει στις 17-9-2017 και προς τούτο πρέπει
να αναθέσετε άμεσα σε πληρεξούσιο δικηγόρο (αφού εγώ αδυνατώ και δεν προτίθεμαι να αναβάλλω)
την άσκηση αυτών.
Λ. Αιδηψού 4-9-2017
Με Τιμή
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προτείνω να αποφασίσουμε την αποδοχή της ανωτέρω από 4-9-2017 γνωμοδότησης του
δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 8320/4-9-2017.

Ο δικηγόρος κ. Μάρκου Κωνσταντίνος μας απέστειλε την από 11-9-2017 δήλωση – προσφορά του
που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 8515/11-9-2017 και μας γνωρίζει την πρόθεση του να ασκήσει
ανακοπή για την εν λόγω υπόθεση με αμοιβή σύμφωνη με τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου.

2. Το αριθμ. πρωτ. ΠΔΑ : Α.Γ.ΕΥΒ. 36/20-7-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 7737/17-
8-2017 .
3. Την από 4-9-2017 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο
αριθμ. πρωτ. 8320/4-9-2017.

4. Την δήλωση – προσφορά του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μάρκου που έλαβε αριθ.πρωτ.
8515/11-9-2017 από το Δήμο .
5. Το σχετικό φάκελο της υπόθεσης


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά του αριθμ. πρωτ. ΠΔΑ : Α.Γ.ΕΥΒ. 36/20-7-2017
εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το
οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 7737/17-8-2017 και αφορά Πρωτόκολλο Διοικητικής

Αποβολής από το Δημόσιο Κτήμα στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου με στοιχεία ΑΒΚ 2113, σύμφωνα μεόσα αναφέρονται στην από 4-9-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου.
2. Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής
εκτελέσεως κατά του εν λόγω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής τον δικηγόρο κ. Μάρκου
Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας με Α.Μ. 212/Δ.Σ.Χ. και η αμοιβή του θα είναι σύμφωνα με τον
ισχύοντα πίνακα αμοιβών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 4. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ

22 Σχόλια:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΙΣΑΙ ΚΡΙΜΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Ευτυχώς που οι σύμβουλοι του Μαντουδίου Μαντουδίου ψήφισαν να μην γίνει παράδοση του κτήματος στο Κυμάσι.

Τι σημαίνει άρνηση παράδοσης δημοσίου ΄κτήματος; Διαβάστε το άρθρο 23 του νόμου για την διαχείριση των δημοσίων κτημάτων. Μια τρύπα στο νερό και θα σας τρέχουν στα δικαστήρια. Έχει και τις ποινές το άρθρο 23, ρωτήστε το νομικό σας σύμβουλο ξέρει

Η ΈΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΜΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΗ ΚΑΜΙΑΣ ΜΑΙΜΟΥΣ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΑΡΧΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΑΙΜΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΖΩΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΪΜΟΥ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΕΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΑΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΗΡΕ ΔΡΟΜΟ.

Την υπόθεση την έχει αναλάβει δικηγόρος με αρχίδια,που έχει και την αποδοχή του 9:28.
Έτσι δεν είναι Ανόητε Λαϊκιστή?

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΑΝΕ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΕΣΕΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Εάν δεν υπήρχαν πολιτικοί όπως ο 9:28, η Ελλάδα δεν θα ήταν σε εποπτεία και ξένοι να μας διαφεντεύουν γιατί αυτοί ήταν οι εγκληματίες που μας χρέωσαν με την κακοδιαχείρησή τους.
Εξευτελιζομάστε, ανεργία, οικογενειακά οικονομικά δράματα, περιουσίες εξανεμίζονται,ανύπαρκτη παιδεία, εξαθλιωμένη περίθαλψη, τα χρεωστούμενα συνεχώς αυξάνονται ΑΛΛΑ ο λαϊκισμος που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση συνεχίσει με αισχρότητα να προκαλεί με την γνωστή αχαλίνωτη αυθάδεια.
ΞΥΠΝΑ 9:28.

ΠΡΟΣΒΑΛΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ 9.28 μ.μ. ΜΕ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΣΕ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΒΓΑΛΑΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ.
ΥΠΟΤΙΜΑΣ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΕΣΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.

ΗΣΟΥΝΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΚΥΜΑΣΙ.
ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΒΟΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΛΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΣΧΕΤΕ, ΑΓΓΡΑΜΑΤΕ, ΑΝΟΗΤΕ, ΝΤΕΝΕΚΕ.

Κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938, όπως αντικ. με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 263/1968, "ο αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος οιουδήποτε δημοσίου κτήματος, ευρισκομένου αναμφισβητήτως υπό την κατοχή του Δημοσίου, [b]τιμωρείται διωκόμενος αυτεπαγγέλτως[/b] δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ (6) μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δρχ.", κατά δε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ. 31/1968 "Αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του α.ν.1539/1938, ως αύται ισχύουν εκάστοτε και αι συναφείς προς αυτάς υπέρ του Δημοσίου διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δια την προστασία των κτημάτων αυτών...".
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για την πραγμάτωση του ανωτέρω εγκλήματος απαιτείται:
α) αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου (Δήμου ή Κοινότητας) κτήματος,
β) η κατάληψη να έγινε εν γνώσει του δράστη, αρκούντος και του ενδεχόμενου δόλου, ότι πρόκειται για τέτοιο κτήμα και
γ) το κτήμα να τελεί υπό την αναμφισβήτητη κατοχή του δημοσίου (Δήμου ή Κοινότητας)
(βλ. σχετικά 739/2009 Απόφαση ΑΠ)
[edit time=

Αφιερωμένο στον αισχρό και ανόητο 9.28 μ.μ. και στους ανεγκέφαλους του κατεστημένου του τόπου μας, που θέλουν να μας κυβερνήσουν.

Κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938, όπως αντικ. με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 263/1968, "ο αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος οιουδήποτε δημοσίου κτήματος, ευρισκομένου αναμφισβητήτως υπό την κατοχή του Δημοσίου, [b]τιμωρείται διωκόμενος αυτεπαγγέλτως[/b] δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ (6) μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δρχ.", κατά δε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ. 31/1968 "Αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του α.ν.1539/1938, ως αύται ισχύουν εκάστοτε και αι συναφείς προς αυτάς υπέρ του Δημοσίου διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δια την προστασία των κτημάτων αυτών...".
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για την πραγμάτωση του ανωτέρω εγκλήματος απαιτείται:
α) αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου (Δήμου ή Κοινότητας) κτήματος,
β) η κατάληψη να έγινε εν γνώσει του δράστη, αρκούντος και του ενδεχόμενου δόλου, ότι πρόκειται για τέτοιο κτήμα και
γ) το κτήμα να τελεί υπό την αναμφισβήτητη κατοχή του δημοσίου (Δήμου ή Κοινότητας)
(βλ. σχετικά 739/2009 Απόφαση ΑΠ)
[edit time=

ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΙ ΞΥΠΝΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ.
Η ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΜΑΣΙ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΤΌς ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ.
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΤΑΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ.

Πας να κρύψεις την ενοχή σου λαϊκιστή πολιτικάντη με την γνωστή σου λασπολογία.
Με βόθρο πας να καλύψεις τις παραλήψεις σου 12:08????
Τον φοβάστε τόσο πολύ που έχετε χάσει ακόμη και το μέτρο της δίκης σας αισχρότητας!

Για τον 12.08 μ.μ.
Όταν ένας .....είναι αδιόρθωτος και επιμένει ότι είναι έξυπνος τότε τι είναι;
ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ .......ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ........
Κύριε ...... 12.08 μ.μ. γράφεις ότι:
"Η ΔΟΥΛΙΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ"
Από ποιόν και απο πότε;
1. Από τους πρώην δημάρχους Κηρέως 2004 έως 2009 Τριάντη και Ενωτιάδη,
που δεν υλοποίησαν τους όρους της παραχώρησης ή μήπως θέλεις να τους
αποδοθούν ευθύνες.
2. Από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου που βεβαίωσε ψευδώς ότι
υλοποιήθηκαν οι όροι της παραχώρησης μέχρι τις 18.10.2009.
3. Απο το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που
ανοίκει στον ανεξάρτητο Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
4. Από τον βουλευτή Ευβοίας και Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου που γνωρίζει το
θέμα και υποσχέθηκε τη λύση του.
5. Από τους βουλευτές Ευβοίας που γνωρίζουν το θέμα και προσπάθησαν για
τη λύση του.
6. Απο τον αρμόδιο Υπουργό Αλεξιάδη που,υπέγραψε την άρση της
παραχώρησης.
7. Από την Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οκονομικών
επέβαλε το πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης του χώρου και επέβαλε στο
Δήμο διοικητική αποβολή.
8. Ο Δήμος που άσκησε ένδικα μέσα γιά το πρόστιμο και τη διοικητική αποβολή.

Κύριε ..... 12.08 μ.μ., φαίνεται ότι πέραν της ..... σου ότι μάλλον έχεις ευθύνες και ενοχές, που δεν υλοποιήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, που είναι
η αιτία που χάθηκε η έκταση στο Κυμάσι.

ΡΕ ...... 12.08 μ.μ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ.
ΕΣΥ ΚΟΙΜΑΣΕ ΟΡΘΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ.
ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΑΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΤΕ.
ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΛΑ. ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ......

12.08 μ.μ.
Ξύνεσαι στη γκλίτσα του τσοπάνη.
Πάς φιρί-φιρί να σου καταλογιστεί η αξία της έκτασης 33 στρέμματα,
το,κόστος του γηπέδου 5Χ5, το κόστος της πλακόστρωσης, της αποξήλωσης της δεξαμενής κ.λ.π. και ανοίγεις θέμα για διοικητικές και ποινικές ευθύνες υπαλλήλων και αιρετών.
Η βλακεία σου μπορεί να μας καταστρέψει ............ που θέλεις να γίνεις και δήμαρχο

17 Σεπτεμβρίου 2017 - 4:32 μ.μ.
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΛΗΨΗ?
ΕΓΙΝΕΣ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ?

Με μια πολιτική απόφαση μπορεί να ξαναδοθεί η έκταση στο Δήμο. όλα τα άλλα είναι τρίχες και σκοπιμότητες.

Πολιτική απόφαση, όντως μπορεί να λύσει το πρόβλημα 7:21, αλλά ποιά πολιτική απόφαση, της κομματικής σκοπιμότητας?
Για να εγκριθούν τα έργα στο Κυμάσι κάποιες Υπηρεσίες διαβεβαίωσαν ΨΕΥΔΩΣ ότι οι οροι της παραχώρησης είχαν ικανοποιηθεί!
Αν και ΗΞΕΡΑΝ για την παραπλάνηση και πως πολλά χρήματα είχαν σπαταληθεί επι πλέον σε έργα φιγούρας επαναπαύτηκαν στους πολιτικούς τους προστάτες και συνυπεύθυνους ολιγόρισαν.
Χιλιάδες ευρώ δαπανήθηκαν σε ξύλινα δάπεδα για να τα καταστρέψει το Αιγαίο σε 2-3 χρόνια, σε 5Χ5 έρημο να σκουριάζει και μια ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα δίπλα σε υποσχόμενη τουριστική περιοχή.
Ο Πάγκαλος είχε δίκαιο, μαζί τα φάγαμε (αν και όχι όλοι),αλλά ένα είναι σίγουρο για τα μικρά και μεγάλα εγκλήματα ένοχος δεν θα βρεθεί (έχουν προβλέψει και την διαγραφή).

Η έκταση στο Κυμάσι είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους θα επιστρέψει στο Δήμο. Κάνουμε καλή δουλειά γι αυτό.
Όσο γι αυτούς που αδράνησαν και αυτούς που ενεπλάκησαν στο να γίνει η ζημιά θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουν 1111

ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΛΙΓΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ
ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑΣΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ε,,και τι εγινε που πηρε το δημοσιο το κυμασι;καλυτερα που το πηρε.γιατι ετσι δεν θα καταπατηθει,οπως τοσες αλλες εκτασεις του δημου,και των σχολειων.ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΩΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝ ΤΟΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ;το πολυ πολυ κανενα παρκο,γεματο φιδια,χορτα,σκουπιδια,και σπασμενα παγκακια.ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ;ολοι σας γλυφετε,και χαιδευετε,και κανετε πολιτικη,με τα λεφτα των δημοτων.ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΥΤΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ,,ΓΙΝΑΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ΜΑΘΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΉΝΕΙΟ.ΜΕΡΙΚΟΙ -ΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ ΣΚΙΑΧΤΡΑ-ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ- ΚΥΡΙΚΕΣ ΨΕΦΤΩΠΑΤΡΙΩΤΟΝ.ΜΕΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΟΝΤΕ...
ΕΤΣΙ.. ΉΤΑΝ Ή ΠΕΡΙΟΧΟΙΜΑΣ ΕΤΣΙ ; ΝΤΟΥΜΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ...

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.