Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Εμμένει στην στείρα άρνηση η παράταξη Στεργίου, καταψηφίζει το προϋπολογισμό του 2018 στην Οικονομική Επιτροπή

Από το Πρακτικό 13/31-8-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : «Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους 2018».

Κύριοι Σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 63 & 266 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 4 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013 η εκτελεστική επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των
υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και
εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική
επιτροπή και έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 77 & 78 του Ν.4172/2013 ορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού από τα συλλογικά όργανα των δήμων και περιφερειών και την υποχρέωση αυτών ενσωμάτωσης αυτού, από την οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται.


Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν
την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν
αποφανθεί, τότε η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τις προτάσεις της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
21602/7-7-2017 έγγραφο ΥΠ.Δ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή:
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013: «Η Εκτελεστική
Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο
κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση τους για όποιες
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 5/2017 απόφαση
για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Μετά τον έλεγχο από το Υπουργείο Εσωτερικών θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για
έγκριση.

Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Κουτσουράς Σταύρος, και είπε : Εγώ θέλω να κάνω την εξής
τοποθέτηση. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να
υποβληθεί μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώστε να μπει στην βάση δεδομένων του οικονομικού
παρατηρητηρίου και να μας κάνει τις παρατηρήσεις του για να το διορθώσουμε.
Τεχνικά τουλάχιστον, όπως μας τον ανέλυσαν οι υπηρεσίες εδώ, ο κ. Γεραλής και ο κ. Καραδήμος,
φαίνεται ότι είναι και ισοσκελισμένος και αποθεματικά έχει. Εν πρώτοις λοιπόν δεν φαίνεται να έχει
κάποιο πρόβλημα. Παρότι όμως είναι κατά παρέκκλιση, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε ολοκληρωμένο
το τεχνικό πρόγραμμα για να έχουμε ακριβή ποσά.
Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο μπαίνοντας στο δεύτερο σκέλος που είναι το ρεαλιστικό κομμάτι του
σχεδίου του προϋπολογισμού, ότι ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Δεν
έχει περάσει από τη διαδικασία της διαβούλευσης, που σημαίνει ότι μπορεί μέσα από τη διαδικασία
που θα τηρηθεί να έχουμε διαφοροποιήσεις.
Κατά συνέπεια στο ρεαλιστικό του κομμάτι δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη.
Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα ψηφίσω το Σχέδιο του προϋπολογισμού με επιφύλαξη, για τους λόγους
που προανέφερα.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Να σας ενημερώσω, αν
δεν το ξέρετε, ή δεν το διαβάσατε, ότι δεν έχει συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γιατί
δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι φορείς για την συγκρότησή της.
Επίσης μετά από ερώτημα που τέθηκε από το Δήμο με το αριθμ. πρωτ. 6012/26-6-2017 έγγραφο στο
αρμόδιο γραφείο του ΥΠ.Δ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού των ΟΤΑ , μας
απεστάλει το αριθμ. πρωτ. 21602/7-7-2017 έγγραφο του το οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ.
6729/18-7-2017 και σύμφωνα με το οποίο η μη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης δεν επηρεάζει την διαδικασία κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού η
οποία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας χωρίς τη συμμετοχή
αυτής.
Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Αρβανίτης Παναγιώτης, ο οποίος δήλωσε ότι θα
καταθέσει επιστολή την οποία διαβάζει :
-------------------------------------------------------------------------------------
«Λοιπόν για τρίτη χρονιά παρακολουθούμε τον Δήμαρχο να μην θέλει να έχει την ψήφιση του
τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού εντός των προθεσμιών.
Για τρίτη χρονιά θα επαναλάβω, την μεθοδευμένη λασπολογία και ρίψη ευθυνών στους δημοτικούς
συμβούλους πιστεύοντας ότι θα πείσει τον ελεγκτή νομιμότητας να μας τιμωρήσει. Ο δήμαρχος
καθυστερεί την έναρξη διαδικασιών για σύνταξη τεχνικού προγράμματος, για αυτό και ο πρόεδρος
του δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε έγγραφο, διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/52435/ΔΠΓΚ 7-7-
2018 Υπουργείου Οικονομικών της Διεύθυνση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, τα σχέδια των
ενοποιημένων προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών, και των εποπτευομένων νομικών
προσώπων ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ πρέπει να
αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31/8/2017 στην Διεύθυνση προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης(ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ.
Επίσης στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι η μη τήρηση των αρχών κατά την κατάρτιση και εκτέλεση
του προϋπολογισμού, συνιστά ουσιώδη παράβαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπενθυμίζω το
άρθρο 72 του ν. 3852/2010 που ορίζεται ότι : H οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, και συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2658/28-7-2017 Άρθρο 2 παρ.4 Για τις διαδικασίες διαβούλευσης ,τη σύνταξη
του προσχεδίου και του σχεδίου του Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και δημοσίευση του,
μετά των αντίστοιχων προβλεπόμενων προθεσμιών εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης
αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η
ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη
δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.
Ενώ το άρθρο 63 του ν.3852/2010 λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή Καταρτίζει και εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Πώς είναι δυνατόν σήμερα να ψηφίσουμε σχέδιο προϋπολογισμού, αφού καμία συμμετοχή δεν
έχουμε στην κατάρτιση και ούτε είναι δυνατόν τελευταία ώρα να κάνουμε αλλαγές.
Εγώ αλλά, και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι έστειλαν έγγραφα που ζητούσαμε το αυτονόητο, να
έχουν ενημέρωση για τις προτάσεις των προέδρων, και περί των οικονομικών στοιχείων.
Όμως, επειδή τα έγγραφα αυτά, ως συνήθως δεν λήφθηκαν υπόψη από τον κύριο Δήμαρχο, επειδή
δεν έχουν γίνει οι ενέργειες για καταλογισμό προστίμων στον Δήμαρχο, που λόγω υπαιτιότητας του
υπεβλήθηκαν στον Δήμο , επειδή η εκτελεστική επιτροπή δεν μας έχει κάνει καμία ενημέρωση, επειδή
οι ανάγκες έργων έχουν εκ των πραγμάτων κάποια απόκλιση από αυτές του 2017, επειδή δε
συμφωνούμε με τη fast – track διαδικασία ανάρτησης των σχεδίων Π/Υ και τεχνικού προγράμματος .
Ψηφίζω και προτείνω και στα άλλα μέλη

Να εγκρίνουμε υπό πίεση για ανάρτηση το σχέδιο προϋπολογισμού μόνο και μόνο ώστε να είμαστε
σύμφωνοι με το έγγραφο του κυρίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των
προθεσμιών.».
-------------------------------------------------------------------------------------
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Ο κ. Αρβανίτης με τα όσα
κατέθεσε, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η γνωστή
αντιπολιτευτική τακτική του και η συμπεριφορά του, μετά την παραίτησή του από αντιδήμαρχος
είναι καταχωρημένη σε έγγραφα και για τις παράνομες πράξεις και παραλήψεις του, θα αποφανθούν
τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και η Δικαιοσύνη.

Το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Ιωάννης Καντζούρας, και είπε : Και εγώ θα
καταθέσω αυτό το χαρτί εδώ στα πρακτικά, και θα το αναγνώσω:
------------------------------------------------------------------------------------------
«Το άρθρο 63 του Καλλικρατικού νόμου λέει ότι η οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται
στο δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του.
Θα αναφέρω το υπ’ αριθμ. 7616/11-8-2017 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με το
οποίο ζητά ενημέρωση όλων των συμβούλων και συνεργασία από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη
σύνταξη ενός κοινά αποδεκτού τεχνικού προγράμματος. μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση δεν
υπήρξε και η εκτελεστική επιτροπή δεν δείχνει να έχει διάθεση για συνεργασία αλλά και ούτε να
εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα της παρότι οι υπηρεσίες εργάστηκαν σωστά.
Όλα αυτά δείχνουν το σκοπό του δημάρχου που και για φέτος επιλέγει την τακτική της απαξίωσης
του ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων.
Ο προϋπολογισμός μας δόθηκε το τελευταίο λεπτό, ενώ έπρεπε να μας είχε δοθεί τουλάχιστον δύο
ημέρες πριν.
Εμείς ως αντιπολίτευση διαφωνούμε ριζικά με αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις που εφαρμόζει ο
κύριος Δήμαρχος.
Να θυμίσω ότι η παράταξή μας είναι αντιπολίτευση και υποχρεούται να προστατεύει τον Δήμο από
τέτοιου είδους επικίνδυνες μεθοδεύσεις και διοίκηση από την μειοψηφία. Δεν εγκρίνω
προϋπολογισμούς και τεχνικά σχέδια του ποδαριού. Ευχαριστώ.».
------------------------------------------------------------------------------------------
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Καταθέτει λοιπόν
έγγραφο και ο κ. Καντζούρας.
Και εγώ θα συμπληρώσω, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, η ίδια κατάσταση με του κ.Αρβανίτη.


Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και της διευκρινιστικής ΚΥΑ 25595/26-7-2017
των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 21602/7-7-2017 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και
Προϋπολογισμού των ΟΤΑ το οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ.πρωτ. 6729/18-7-2017
5. Την αριθμ. 5/2017 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής.
Και με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ (Χ. Καλυβιώτης, Πρόεδρος, Στ. Κουτσουράς μέλος, Η.
Κουκουρίκος μέλος, Π. Αρβανίτης μέλος) και δύο (2) κατά (Ι. Καντζούρας Αντιπρόεδρο, Ι.
Μουργιάς μέλος)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους
2018, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά είναι :
11 Σχόλια:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 31 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ .

Ο.κ καραγκιοζη,προυολογισμο,οπως λες το 2018',αλλα και σεις,,αμα δειτε εκλογικη νικη,στις δημοτικες εκλογες,να μου γραψεις.

ΜΕΓΑΛΕ ΠΤΡΙΩΤΗ 9:57
Τίποτα δεν πρέπει να προχωρήσει μέχρι ΕΣΥ να πάρεις την εξουσία στο στιβαρά
και ικανά χέρια σου.
1 Απριλίου 2018 να παραγγείλεις κουστούμι και
31 Απριλίου 2018 θα είσαι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΤΙ ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΤΙ ΔΕΚΕΒΡΗΣ ΤΙ ΑΠΡΙΛΗΣ ,ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ Η ΑΝΙΚΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΟΧΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20 Σεπτεμβρίου 2017 - 12:13 μ.μ.

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΓΩ
ΟΜΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΨΗΦΙΣΤΙΚΑΤΕ
ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΙ

12:13 ΒΑΛΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΑΝ ...ΑΝ.. ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΟΤΣΙΑ

Σοφὸς γὰρ ἦν Αἴσωπος ὁ μυθοποιός, ὃς ἔφη τοὺς ἀνθρώπους δύο πήρας ἕκαστον φέρειν, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν. Γέμειν δὲ κακῶν ἑκατέραν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἔμπροσθεν τῶν ἀλλοτρίων, τὴν δὲ ὄπισθεν τῶν αὐτοῦ τοῦ φέροντος. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν ἐξ αὐτῶν κακὰ οὐχ ὁρῶσι, τὰ δὲ ἀλλότρια πάνυ ἀκριβῶς θεῶνται (Θεμίστιος)

Εσύ 12.13 μ.μ. και οι ελάχιστοι όμοιοί σου δεν θέλετε να καταλάβετε ότι τον Δήμαχο δεν μπορείτε με ψέματα, με λάσπη και με συκοφαντίες να τον φθείρετε,
να τον μειώσετε, να απογοητευτεί και να φύγει, για να αναλάβετε εσείς με πραξικόπημα την εξουσία στο δήμο.
Οι πολίτες ψήφισαν τον Καλυβιώτη για Δήμαρχο και οφείλετε σεβασμό στη επιλογή των πολιτών και στη δημοκρατία.
Εσάς και το Δήμαρχο σας χωρίζει ΧΑΟΣ.
Δεν είστε σε θέσει ούτε να τον παρακολουθήσετε και μάλλον τον ζηλεύετε, γιατί δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γιά την απερίγραπτη συμπεριφορά σας.
Πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς οι πολίτες γνωρίζουμε πολύ καλά την απαράδεκτη συμπεριφορά σας εναντίον μας.
Η καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού 2016 και 2017 και τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιουργήσατε σε μας τους πολίτες δείχνουν ότι είστε ακατάλληλοι για να υπηρετείτε τα κοινά και πρέπει να απομακρυνθείτε
γιά το καλό όλων μας. ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ. ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ? ΟΤΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΟΒ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ Η ΕΚΛΟΓΕΣ

Με ποιο τρόπο δηλαδή προστατεύετε το δήμο με αυτή την στείρα αντιπολίτευση και την ελειψη αντιπροτασεων. Εκτός και αν θεωρείτε αντιπρόταση το να αναλάβετε εσείς παγώνοντας εν τω μεταξύ την λειτουργία του Δήμου και την διευκόλυνση των δημοτών. Ήσασταν πάνω γιαπολλές 4τίες και γνωρίζουμε τα έργα σας και τι θα κάνετε αν ξαναβγείτε

ομόφωνα για το καλό του τόπου και των ημετέρων αυλοκολάκων πρέπει να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.