Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Οι παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στο προϋπολογισμό του δήμου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου. Έτσι σύμφωνα με την αριθμ. 134/2016 απόφαση μας συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. , Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μας απέστειλε το με αριθμ. πρωτ.1331/4-11-2016 έγγραφο του με το οποίο μας εκφράζει την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προέκυψαν και στα οποία θα πρέπει νε επέλθουν οι  αναγκαίες προσαρμογές από την οικονομική επιτροπή παρατίθενται ως εξής :


Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των εγγράφων του προϋπολογισμού
σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι μετά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψαν υποχρεώσεις
του Δήμου για τις οποίες οι σχετικές ΚΥΑ εκδόθηκαν μετά την 9/9/2016 όπου και καταρτίστηκε το
σχέδιο από την Οικονομική Επιτροπή και γιαυτό το λόγο υπήρξε μια προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την αύξηση εργοδοτικών εισφορών για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), την διαδικασία απόσπασης μονίμων υπαλλήλων προς το Δήμο, την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ έως 31.12.2017.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
Αγίας Άννας έτους 2017 όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα πρόσφατα στοιχεία και σας καλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Κουτσουράς Σταύρος, και είπε : Ψηφίζω το προσχέδιο του
προϋπολογισμού με επιφύλαξη.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Παρακαλώ τον κ. Σ.
Κουτσουρά να αιτιολογήσει τις επιφυλάξεις του ώστε να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε και να
πράξουμε αναλόγως .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και της διευκρινιστικής ΚΥΑ 23976/22-7-2016
των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1331/4-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α. ,
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα
να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
έτους 2017, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά διαμορφώνεται ως εξής :


Το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών αναπροσαρμογών
που επήλθαν σ’ αυτό υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.