Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Υπεράνω του νόμου. Διαβάστε πως κάλυψαν Σκομπρή, Κανελλόπουλο, Καντζούρα, Μουργιά και Αρβανίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Άνευ αξίας και περιεχομένου οι παραιτήσεις Γιαννιού, Τάρλα, Βούλγαρη και Δανέλη από τις επιτροπές του δήμουΣύμφωνα με το άρθρο 9  του κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου (ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛ5-Ζ)  και του κανονισμού της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛ5-9) ο πρόεδρος των  επιτροπών ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειμένου να προβεί στην αντικατάστασή του. Ο νόμος προβλέπει ότι αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.


Ακολουθώντας αυτό το άρθρο ο κ. Καλυβιώτης σαν πρόεδρος των επιτροπών ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε την αντικατάσταση των Σκομπρή Νικόλαου (5 αδικαιολόγητες απουσίες) και του κ. Κανελλόπουλος Ιωάννη (3 απουσίες) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, των κκ.  Μουργιά, Αρβανίτης και Καντζούρα από την Οικονομική Επιτροπή και των κκ. Τάρλα, Γιαννιού, Δανέλη και Βούλγαρη που υπέβαλαν πρωτοκολλημένες αιτήσεις παραίτησης από όλες τις επιτροπές του Δήμου των Ιούνιο του 2015.


Το Δημοτικό Συμβούλιο περιφρονώντας  την σχετική νομοθεσία έκανε  δεκτούς τους λόγους απουσίας πού έφεραν  οι κκ. Σκομπρής  και, Κανελλόπουλος και δικαιολόγησε τις απουσίες τους από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επίσης έκανε  δεκτούς τους λόγους απουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ. Αρβανίτη ,Καντζούρα  και Μουργιά
 Δεν πήρε απόφαση για την αντικατάσταση των συμβούλων πού παραιτήθηκαν από τις επιτροπές.

Ο κ. Σκουμπρής ισχυρίσθηκε ότι εργάζεται όταν γίνονται οι συνεδριάσεις και ο κ. Κανελόπουλος  ότι αδυνατεί να παραστεί λόγω επαγγέλματος . Ο κ. Αρβανίτης είπε ότι το μήνα Απρίλη υπήρχαν αυξημένες φοροτεχνικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να παραστεί. Οκ. Καντζούρας είπε ότι η  όπως  η νύφη του είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν  στην Αθήνα και ο. κ. Μουργιάς είπε  μία δύο φορές ήταν άρρωστος, άλλη μία είχε πάει στην Πάτρα. Συμπληρώνοντας "Τώρα βέβαια δε θυμάμαι τις ημερομηνίες ακριβώς και δε χρειάζεται βέβαια"!.
Κανένας τους δεν παραιτήθηκε από την επιτροπή λόγω κολλήματος και κανένας τους δεν εξήγησε γιατί δεν ενημέρωσε  έγκαιρα ντον πρόεδρο της Επιτροπής για το κώλυμα του , προκειμένου προσκληθεί στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.


Δεν τους καλύπτει ο νόμος
Το άρθρο 9  του κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου (ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛ5-Ζ)  και αυτό του κανονισμού της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛ5-9) προβλέπουν  (στις παρ. 11 και 12) τα παρακάτω:

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).
Το μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συμβεί, ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής και με πράξη του το αντικαθιστά (παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

Σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ 1908/2002, η συνήθης επαγγελµατική απασχόληση του ∆ηµοτικού Συµβούλου δεν δικαιολογεί τη µη συµµετοχή του στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών και δεν συνιστά λόγο που να αίρει ή να δικαιολογεί την υποχρέωσή του ως ∆ηµοτικού Συµβούλου, εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθούν δικαιολογηµένα απόντες οι. Κανελλόπουλος και Αρβανίτης.


Ο ν.4071/2012 (άρθρο 7, παρ. 8) προβλέπει ότι «8. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.» επομένως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και  ο κ. Σκομπρής
Τα πρακτικά

Από το πρακτικό της αρίθμ. 24 / 1-11-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΘ Ε Μ Α : Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Όπως είδατε στον φάκελο του θέματος της σημερινής συνεδρίασης
υπάρχουν δύο θέματα, το πρώτο αφορά την αντικατάσταση μελών της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 75 του
ν.3852/2010 και το δεύτερο θέμα αφορά την αντικατάσταση μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επίσης σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.
Αναφέρεται λοιπόν στο άρθρο 75 στην παρ. 4 του ν.3852 ότι αν ένα μέλος
της Επιτροπής της Οικονομικής ή της Ποιότητας Ζωής απουσιάζει
αδικαιολόγητα για τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις το Δημοτικό
Συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.
Ακριβώς αυτό ζήτησα εγώ από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ώστε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με πράξη του να αντικαταστήσει
όλα όσα μέλη παρέβησαν αυτές τις διατάξεις.
Και συγκεκριμένα για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχουν παραβεί τη
διάταξη αυτή ο Σκομπρής Νικόλαος που έχει απουσιάσει στην 2η,3η,4η,5η
και 6η συνεδρίαση του έτους 2016 και ο κ. Κανελλόπουλος Ιωάννης που
έχει απουσιάσει στην 14η,15η ,16η και 17η συνεδρίαση του έτους 2015.
Επίσης επεσήμανα στον Πρόεδρο ότι για την αντικατάσταση των ανωτέρω
μελών της Οικονομικής Επιτροπής να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις παραίτησης
από όλες τις επιτροπές του Δήμου των κατωτέρω Συμβούλων:
Την χωρίς ημερομηνία αίτηση του κ. Κυριάκου Τάρλα που έλαβε από τον
Δήμο αριθμ. πρωτ. 6055/3.6.2015.
Την χωρίς ημερομηνία του κ. Δανέλη που έλαβε από τον Δήμο αριθμό
πρωτοκόλλου 6102/4.6.2015.
Την χωρίς ημερομηνία του Κωσταντίνου Γιαννιού που έλαβε από τον Δήμο
αρ..πρωτ. 6129/4.6.2015
Την χωρίς ημερομηνία αίτηση του κ. Αναστασίου Βούλγαρη που έλαβε από
τον Δήμο αριθμό πρωτοκόλλου 6223/8.6.2015.
Οι παραιτήσεις των ανώτερων Συμβούλων θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο
να γίνουν, προκειμένου να έχουμε εύρυθμη λειτουργία και της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το λόγο στη συνέχεια πήραν οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
Σκομπρής Νικόλαος: Δεν αισθάνομαι κατηγορούμενος για κάτι. Τα πρωινά
δουλεύω, εργάζομαι, ως καθηγητής Μαθηματικός Γ.Ε.Λ Μαντουδίου από κει
και πέρα αν οι συνεδριάσεις γινόντουσαν ώρες που θα μπορούσα να
παρευρεθώ ,θα παρευρισκόμουν. Και ζητώ συγνώμη γι' αυτό.

Κανελόπουλος Ιωάννης: Εγώ λόγω επαγγέλματος πραγματικά
αδυνατούσα να έρθω. Τι να λέμε τώρα ψέματα; Δυο φορές με γυρίσανε πίσω,
έμπαινα στη Λίμνη για να έρθω σε συνεδριάσεις και με γυρίσανε πίσω λόγω
δουλειάς. Αυτές είναι οι αιτιολογίες μου, δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ δεν έπινα
καφέ και δεν ανέβαινα στην αίθουσα συνεδριάσεων..

Στεργίου Ιωάννης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι ομολογώ ότι είναι πρώτη
φορά που συμβαίνει αυτό όσα χρόνια υπηρετώ τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και δεν αισθάνομαι καλά να είναι εδώ συνάδελφοι και να
απολογούνται γιατί λείψανε μία, δύο ή τρεις φορές από κάποια συνεδρίαση
Επιτροπής.
Κι επίσης και μια παρατήρηση, έφερε ο Δήμαρχος θέμα αντικατάστασης
κάποιων συναδέλφων οι οποίοι είχαν υποβάλει παραιτήσεις τον 6ο/2015,
δηλαδή 17 μήνες πριν! Τώρα το θυμήθηκε; Σε δύο μήνες θα εκλέξουμε τις
νέες επιτροπές.
Εν πάση περιπτώσει, όπως και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν, αυτό
αποτελεί μία πρωτοτυπία του Δημάρχου, και πράγματι είναι πρώτη φορά
Δήμαρχος που βάζει θέμα αντικατάστασης μελών των Επιτροπών στο
Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη λήξη της θητείας, επικαλούμενος την απουσία
αυτών σε κάποιες συνεδριάσεις των επιτροπών.
κ. Δήμαρχε η πρόθεσή σας να αντικαταστήσετε, και επιτρέψτε μου επειδή
και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, εγώ θα τοποθετηθώ και για τις δύο, δε θα επανέλθω. Δεν
χρειάζεται.
Η πρόθεσή σας λοιπόν να αντικαταστήσετε από μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής τους συναδέλφους κ. Σκομπρή Νικόλαο και Κανελλόπουλο δείχνει
ακόμα μια φορά την εμπάθειά σας προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απώλεια της πλειοψηφίας και η άρση της εμπιστοσύνης των συνεργατών
σας στο πρόσωπό σας, σας έχει δημιουργήσει πραγματικά σύγχυση και
πανικό και γι αυτό καταφεύγετε σε κινήσεις τέτοιες οι οποίες είναι
πρωτόγνωρες για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντί να ασχοληθείτε
με τα τόσο σοβαρά και πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος,
κάθεστε κλεισμένος σε ένα γραφείο και κάνετε προσθαφαιρέσεις των
παρουσιών των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είτε στις επιτροπές, είτε
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς, έχετε γίνει από Δήμαρχος απουσιολόγος
όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος ο Αρβανίτης.
Κι ερωτώ κ. Δήμαρχε, αυτές οι ελάχιστες απουσίες δημιούργησαν πρόβλημα
στη λειτουργία του Δήμου; Ματαιώθηκε καμία Επιτροπή λόγω έλλειψης
απαρτίας; Απ΄ όσο παρακολουθώ η απάντηση είναι πως όχι.
Κατά συνέπεια οι λόγοι λοιπόν οι οποίοι επικαλείστε για δυσλειτουργία του
Δήμου είναι αβάσιμοι. Ο Δήμος δε λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί γιατί
ευθύνονται τα μέλη των επιτροπών και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ευθύνεστε εσείς. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει κ.κ. συνάδελφοι και δίνει
αυξημένο αριθμό μελών στην πλειοψηφούσα παράταξη, έναν αριθμό ικανό,
ώστε να συνεδριάζει και χωρίς την παρουσία των μελών της αντιπολίτευσης.
Αυτό το λέω και να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι τα μέλη των παρατάξεων
της αντιπολίτευσης που προβλέπονταν να συμμετέχουν δε θα πρέπει να είναι
και παρόντα για να το ξεκαθαρίσω.
Αν τώρα όπως είπα και πριν η πλειοψηφία των μελών της παράταξης σας
έχει άρει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο το δικό σας, είναι θέμα δικό σας και
όχι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι. συνάδελφοι τα μέλη των επιτροπών που ο Δήμαρχος
ζητάει την αντικατάστασή τους προέβαλλαν πριν από λίγο λόγους
αντικειμενικούς οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να παραστούν σε μερικές
ελάχιστες συνεδριάσεις αυτών. Λόγους τους οποίους θεωρώ ότι όλοι μας στο
σύνολο όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα τους κάνουμε δεκτούς.
Ένα μέρος των συνεδριάσεων ήταν έκτακτες, πάντα γίνονται και λόγω
άλλων υποχρεώσεων και εργασιών που είχαν προγραμματίσει έκαναν
αδύνατη την παρουσία τους. Όλες οι συνεδριάσεις όπως είπανε γίνονται σε
ώρες που δυσκολεύουν την παρουσία των συναδέλφων, δηλαδή από ότι
παρακολουθώ τις προσκλήσεις 11:00 με 1:00 το μεσημέρι, οπότε
δυσκολεύουν την παρουσία των συναδέλφων κυρίως των επαγγελματιών,
αλλά και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων.
Η μη αποδοχή με βάση αυτά που ακούσαμε από την πλευρά του Δημάρχου
μιας και είναι και Πρόεδρος των επιτροπών να συνεδριάζουν οι επιτροπές και
στις άλλες Δημοτικές Ενότητες επίσης είναι ένα πρόβλημα με δεδομένο τις
μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν οι συνάδελφοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι.

Η παρουσία έκτακτων συμβάντων και υποχρεώσεων που μπορεί να
προκύψουν στον καθέναν από μας είναι επίσης λόγος και λόγοι μη
παρουσίας και συμμετοχής σε οιαδήποτε συνεδρίαση. Η θητεία των μελών
των σημερινών επιτροπών φτάνει στη λήξη, σε λιγότερο από τέσσερις μήνες
θα έχουμε δημαιρεσίες για την ανάδειξη των επιτροπών της δεύτερης
δημοτικής περιόδου.
Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι και με το σκεπτικό
που καταθέτω και με δεδομένο και το υπογραμμίζω πως οι ελάχιστες
απουσίες των συναδέλφων από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής δε δημιούργησαν κανένα απολύτως θέμα στη λειτουργία του Δήμου.
Θεωρώ λοιπόν πως δε συντρέχει κανένας λόγος αντικατάστασής τους.
Κι επίσης κλείνω με το γεγονός ότι ο Δήμος έχει συστήσει και κάποιες
επιτροπές. Η μία Επιτροπή είναι και μία τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
κ. Αντιδήμαρχε της οποίας είστε και Πρόεδρος; Ε, αυτή λοιπόν λέω να
προτείνετε να την καταργήσουμε, γιατί συστάθηκε μόνο στα χαρτιά, δε
λειτούργησε ποτέ. Να την καταργήσουμε, δε χρειάζεται. Τα έχουμε λυμένα
όλα τα θέματα. Αυτά είχα να καταθέσω και ευχαριστώ.

Παζάρας Βασίλειος: Λοιπόν προσωπικά αν ήμουν Δήμαρχος και
Πρόεδρος των ανωτέρω επιτροπών δε θα κατέφευγα στο άρθρο αυτό που
παραπέμπει ότι σε τρεις απουσίες μέλη επιτροπών, συνεχόμενες
αδικαιολόγητες να ζητούσα την αντικατάσταση. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν
αναβλήθηκε καμία συνεδρίαση και δεύτερον δε θα γινόταν στην δική μου
θητεία με τίποτα.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, συμβαίνει γιατί έχει δημιουργηθεί
αυτή η κατάσταση εδώ στο Δήμο. Το να βγάζουμε λόγους και οτιδήποτε
κάνουμε είναι σα να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο.
Αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί που
έχουν οδηγηθεί. Αναφέρομαι προσωπικά, εγώ είμαι σε δύο επιτροπές, σε δύο
επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιες σχολικής επιτροπής, δεν
απουσίασα από καμία, καμία φορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο απουσίασα μία
μόνο φορά κι αυτή τη φορά που απουσίασα ειδοποίησα, ενημέρωσα τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την απουσία μου.
Άρα οφείλουμε όλοι μηδενός εξαιρουμένου όσοι είμαστε Δημοτικοί
Σύμβουλοι και είμαστε μέλη σε επιτροπές για την απουσία μας να
ενημερώνουμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όταν πρόκειται για
Δημοτικό Συμβούλιο και τον αντίστοιχο Πρόεδρο των επιτροπών όταν
συνεδριάζουν οι επιτροπές.
Τώρα θέτουμε μια ευθεία ερώτηση στο σώμα κι όποιος μπορεί να μου το
απαντήσει, γνωρίζει, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω να μου απαντήσει.
Λοιπόν στο έγγραφο που συνοδεύει την πρόσκληση μέσα στο φάκελο,
υπάρχει ένα έγγραφο που συνοδεύει την πρόσκληση και λέει η περίπτωση
της αντικατάστασης τακτικού μέλους της επιτροπής με πράξη του Δημοτικού
Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς τουλάχιστον
συνεχείς συνεδριάσεις. Η παράβαση του νόμου είναι ολοφάνερη. Εάν εμείς
πάρουμε, ρωτάω, εάν εμείς πάρουμε, λέει απαιτείται πράξη, αν εμείς κάνουμε
πράξη και πούμε ότι να μην αντικατασταθούν αυτή η απόφαση, αυτή η πράξη
θα εγκριθεί από την Περιφέρεια; Αυτό λέω εγώ.
Πιστεύω ότι στην αναφορά είπα ότι για την απουσία, προκειμένου να
απουσιάσουμε ενημερώνουμε, ενημερώνουμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου όταν πρόκειται για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και τον
Πρόεδρο των επιτροπών όταν πρόκειται για συνεδρίαση επιτροπών και είπα
την δική μου την πρακτική. Και οφείλουμε είπα να γνωρίζουμε αυτό το άρθρο,
αυτό είπα και ρώτησα αυτή την ερώτηση που έκανα ποιος μπορεί να μου την
απαντήσει; Να μου την απαντήσει.
Κουκουρίκος Ηλίας : Όταν κ. Πρόεδρε ήμουνα Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, όταν συνεργαζόμασταν με τον Δήμαρχο προκειμένου να βάλω
θέματα για την επόμενη συνεδρίαση και τον ρωτούσα ποια είναι τα θέματα
που θα ήθελε να μπουν τα δικά του, μου είχε προτείνει και είχα κάνει δεκτή
την πρόταση του πάρα πολλές φορές να βάλω θέματα τα οποία δεν είχαν
συζητηθεί καν ή στην Οικονομική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής. Δηλαδή έπρεπε να βγάλω σήμερα προσκλήσεις; Την επόμενη μέρα
συνεδρίαζε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή η Οικονομική Επιτροπή. Θα
μπορούσα να μην το κάνω δεκτό αυτό έτσι; Αν ακολουθούσα την τακτική που
ακολουθεί ο Δήμαρχος σήμερα, θα έλεγα Δήμαρχε ο κώδικας λέει ότι όταν
πάρει την πρόσκληση ο Δημοτικός Σύμβουλος να έχει τη δυνατότητα την
επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα που βγαίνουν οι προσκλήσεις να έχει τον
φάκελο, να υπάρχει ο φάκελος πλήρης σε όλα τα θέματα προκειμένου να
ενημερωθεί. Αυτό είχε γίνει πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι
πρωτόγνωρο. Εγώ ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα από το '82, μπορεί η
ενασχόλησής μου με τα δημοτικά πράγματα να ήταν καταστροφή σύμφωνα με
τον Δήμαρχο για τη Λίμνη, αλλά ασχολούμαι και ξέρω, είναι η πρώτη φορά
που συμβαίνει αυτό και πραγματικά αισθάνομαι, έχω εκπλαγεί αρνητικά,
κυριολεκτικά έχω εκπλαγεί.
Λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όλες, μα όλες
σχεδόν οι δικαιολογίες που προέβαλαν οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
πρέπει να γίνουν αποδεκτές από όλους

Αλεξίου Δημήτριος: Ένα σκεπτικό θέλω προς το Δημοτικό Συμβούλιο και
συγχρόνως σε κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα ο κ. Δήμαρχος στο τέλος να μου
απαντήσει.
Η λήξη, η θητεία των επιτροπών λήγει στις 5.3.2017, μόλις 4 μήνες από
σήμερα. Αναρωτιέμαι αν βοηθάει τη σημερινή, ξεχωριστή μάλιστα συνεδρίαση
πρόωρα με θέμα να αντικαταστήσουμε τα μέλη των επιτροπών, αν βοηθάει
στην καλυτέρευση της λειτουργίας του Δήμου, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι
καλή, έχει φανεί σε όλα σχεδόν τα Δημοτικά Συμβούλια.
Εγώ προσωπικά κ. Δήμαρχε δεν αμφισβητώ τα στοιχεία που μας φέρατε αν
απουσιάσανε ή όχι, αν είναι 3, 7 ή 17. Αλλά οι δικαιολογίες όμως, δείτε θέλω
να πιστεύω ότι εδώ ήρθαμε στρατευμένοι κάποιοι πολύ, κάποιοι ακόμα
περισσότερο να προσφέρουμε οικειοθελώς. Επομένως το να μπαίνει μομφή ή
κατηγορία ότι η δουλειά αυτή, η κούραση, η ταλαιπωρία που δεν αμείβεται με
τίποτα θέτει σε κινδύνους τη λειτουργία του Δήμου, δεν το δέχομαι.
Οι απουσίες και οι δικαιολογίες που επικαλέστηκαν, ειλικρινά θέλω να
πιστέψω ότι δεν έχουν λόγους να μας λένε ψέματα.
Όμως κ. Δήμαρχε ήταν όντως τόσο μεγάλες οι δυσκολίες που σας
προβάλανε στη λειτουργία του Δήμου; Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να το
αποσύρετε. Δε βοηθάει στην καλυτέρευση παραπέρα της λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου μας. Θα είναι μία πράξη η οποία θα αποσυμφορήσει
πιστεύω, αλλά όμως συγχρόνως θα παίρνατε και κάποιες άλλες παραπέρα
προεκτάσεις αυτής της θέσης σας.
Τι θα γίνει αν σήμερα από δω δεν περάσει η πρότασή σας; Αναρωτιέμαι, θα
βγείτε ενισχυμένος από δω μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο; Κι αν
όντως θα βγείτε ασθενέστερος. Σε τι βοηθάει αυτό; Το σκεφτήκατε;
Επιπλέον, ποια μέλη να αντικαταστήσετε ποια μέλη; Ελάχιστα αν κατάλαβα
καλά μείνανε. Να τους δώσετε διπλούς και τριπλούς ρόλους; Νομίζω ότι δε
βοηθάτε κ. Δήμαρχε. Για άλλη μία φορά θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε
ψυχανάλυση εδώ μέσα όλοι μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και τις
μεγαλύτερες και τις πρώτες απ' όλες εσείς κ. Δήμαρχε. Για άλλη μια φορά δεν
βοηθάτε.
Εάν υπάρχουν, σας δημιουργήσανε τέτοια προβλήματα στη λειτουργία την
πραγματική του Δήμου αυτή η σύνθεση τα 3 στους 5 εν πάση περιπτώσει, τι
εμπόδιο σας βάλανε; Αν κάτι άλλο στοχεύετε γιατί αυτό διαφαίνεται, δεν
μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτή είναι λόγοι που επικαλείστε για να
αντικατασταθούν 2,5 με 3 μήνες μόλις πριν τη λήξη της θητείας τους. Και
επανερχόμαστε αν χρειαστεί.

Δήμαρχος: Όσον αφορά τις απουσίες αν είναι δικαιολογημένες ή όχι αυτές
οι συνεδριάσεις έχουν δημοσιευτεί, έχουνε πάρει ΑΔΑ κι αν κάποιος θα
μπορούσε να είναι δικαιολογημένος πάρα πολύ απλά θα μπορούσε να πάρει
ένα τηλέφωνο τον αναπληρωματικό του να έρθει να τον αντικαταστήσει. Δεν
τα κάνανε και αναγκάστηκα να στείλω έγγραφο στα μέλη των επιτροπών που
να τους κοινοποιώ και στους αναπληρωματικούς ότι πρόκειται να γίνει
συνεδρίαση, μόνο και μόνο για να μην απουσιάζουν για να μπορεί να
λειτουργεί ο Δήμος.
Όσον αφορά τα όσα είπε ο κ. Στεργίου, δυστυχώς φτάσατε να κρίνετε το
νόμο. Πήγατε πάνω από τον νόμο. Εγώ σας αναφέρω πάρα πολύ απλά τι λέει
ο Νόμος. Δεν είναι ούτε διαθέσεις ούτε ορέξεις κανενός Δημάρχου. Ο νόμος
λέει αυτά, αν θέλετε να τον σεβαστείτε μπορείτε, αν όχι επίσης. Είναι δική σας
υποχρέωση.
Ότι πρώτη φορά συμβαίνουν στο Δήμο είναι γεγονός, γιατί πρώτη φορά
συμβαίνουν Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην υπερασπίζονται τα συμφέροντα του
Δήμου και των πολιτών.

Ζητάτε συναινέσεις ενώ προκαλείτε πάρα πολύ κι έχετε φέρει το Δήμο σε
αυτή την κατάσταση. Ότι ο Δήμος μας κατ εξαίρεση απ όλους τους Δήμους
της Ελλάδας έχει φτάσει σ' αυτό το σημείο να είναι ένας Δήμος χωρίς
Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από το νόμο, αυτό είναι γεγονός.
Ότι τώρα το θυμήθηκα σας βεβαιώνω ο νόμος είναι γραμμένος από το 2010.
Επίσης εγώ δεν ήρθα να γίνω απουσιολόγος όπως ισχυρίζεστε για να
ειρωνευτείτε. Ήρθα να καταγράψω τις υποχρεώσεις μου όπως αναφέρει ο
νόμος και σας βεβαιώνω λοιπόν ότι αυτό που έκανα εγώ είναι και
αρμοδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λοιπόν στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.3852 αναφέρει: σε Σύμβουλο που
απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αναφέρεται και στην
Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό
Συμβούλιο,μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234
του παρόντος νόμου η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση
υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης.
Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα
πέραν των 30 ημερών πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.
Και στην παρ. 5 έτσι για να καταλαβαινόμαστε λέει: ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον ελεγκτή
νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Συμβούλου σε
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης αποτελεί
από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
Σας διαβάζω το νόμο, όχι τις προσωπικές μου απόψεις.

Παζάρας Βασίλειος : Για να διευκολύνω το σώμα κάνω πρόταση αναβολής
της σημερινής συνεδρίασης και να έρθει σε χρόνο μεταγενέστερο από τότε
που συμπληρώνονται τα δυόμισι χρόνια.
Τότε δεν μπαίνει, γιατί μετά τον Μάρτη του 2017 γίνεται υποχρεωτικά
ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών των επιτροπών.

Στεργίου Ιωάννης: Όσο για την πρόταση νομίζω λοιπόν ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει αποδεκτούς του λόγους της απουσίας τους
ξεχωριστά για τον καθένα.

Περήφανου Νίκη: Θα ήθελα να πω και κάποια λόγια παραπάνω, για την
καλύτερη λειτουργία του Δήμου και σε αυτές τις επιτροπές καλό θα είναι να
συμμετέχουν μέλη που μπορούν να συμμετέχουν. Τώρα αν υπάρχει νόμος
που λέει αν λείψουν θα πρέπει να αντικατασταθούν νομίζω ότι είναι το
καλύτερο, γιατί κι εγώ θα ήθελα να είμαι μέλος αλλά δεν μπορώ λόγω
υποχρεώσεων, δε με καλύπτουν τα ωράρια, οπότε θα προτιμούσα να είναι
κάποιος άλλος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Σκομπρής Νικόλαος και Κανελλόπουλος
Ιωάννης δεν συμμετείχαν στην κατάρτιση της απόφασης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 99 παρ.1 του Ν. 3463/2006.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και το αρίθμ. πρωτ. 9731/7-10-
2016 έγγραφο Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα
«Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την
παρ. 4,αρθρο 75,Ν.3852/2010»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κάνει δεκτούς τους λόγους απουσίας των δημοτικών συμβούλων ,μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ. Σκομπρή Νικολάου , Κανελλόπουλου Ιωάννη (όπως αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της απόφασης) ) και δικαιολογεί τις απουσίες τους από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας.

Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Παζάρας Βασίλειος: Αναβολή της σημερινής συνεδρίασης και να έρθει σε χρόνο μεταγενέστερο από τότε που συμπληρώνονται τα δυόμισι χρόνια.
Παληός Ευστράτιος-Κατσούρας Δημήτριος: Λευκό
Γεωργάκαινα Ελένη-Περήφανου Νίκη : Να εφαρμοστεί ο ΝόμοςΑπό το πρακτικό της αρίθμ. 24 / 1-11-2016 συνεδρίασης τουΔημοτικού ΣυμβουλίουΑριθμός 

Θ Ε Μ Α : Αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας


O Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Όπως είδατε στον φάκελο του θέματος της σημερινής συνεδρίασης
υπάρχουν δύο θέματα, το πρώτο αφορά την αντικατάσταση μελών της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 75 του
ν.3852/2010 και το δεύτερο θέμα αφορά την αντικατάσταση μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επίσης σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.
Αναφέρεται λοιπόν στο άρθρο 75 στην παρ. 4 του ν.3852 ότι αν ένα μέλος
της Επιτροπής της Οικονομικής ή της Ποιότητας Ζωής απουσιάζει
αδικαιολόγητα για τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις το Δημοτικό
Συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.
Ακριβώς αυτό ζήτησα εγώ από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ώστε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με πράξη του να αντικαταστήσει
όλα όσα μέλη παρέβησαν αυτές τις διατάξεις.
Και συγκεκριμένα για την Οικονομική Επιτροπή έχουν παραβεί τη διάταξη
αυτή ο κ. Μουργιάς Ιωάννης, ο κ. Αρβανίτης Παναγιώτης και ο κ. Καντζούρας
Ιωάννης που έχει ο καθένας τουλάχιστον τρεις φορές απουσιάσει.
Συγκεκριμένα ο κ. Μουργιάς Ιωάννης έχει απουσιάσει από την Οικονομική
Επιτροπή στις με αριθμό 5, 6 και 7 συνεδριάσεις έτους 2015, στην 20, 21 και
22 του έτους 2015 και στις συνεδριάσεις 18, 19 και 20 του έτους 2016.
Ο κ. Αρβανίτης Παναγιώτης έχει απουσιάσει στις συνεδριάσεις του 2016 με
αριθμό 9, 10 και 11 και ο κ. Καντζούρας Ιωάννης για το 2016 στις με αριθμό
18, 19 και 20.
Επίσης επεσήμανα στον Πρόεδρο ότι για την αντικατάσταση των ανωτέρω
μελών της Οικονομικής Επιτροπής να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις παραίτησης
από όλες τις επιτροπές του Δήμου των κατωτέρω Συμβούλων:
Την χωρίς ημερομηνία αίτηση του κ. Κυριάκου Τάρλα που έλαβε από τον
Δήμο αριθμ. πρωτ. 6055/3.6.2015.
Την χωρίς ημερομηνία του κ. Δανέλη που έλαβε από τον Δήμο αριθμό
πρωτοκόλλου 6102/4.6.2015.
Την χωρίς ημερομηνία του Κωσταντίνου Γιαννιού που έλαβε από τον Δήμο
αρ.πρωτ. 6129/4.6.2015
Την χωρίς ημερομηνία αίτηση του κ. Αναστασίου Βούλγαρη που έλαβε από
τον Δήμο αριθμό πρωτοκόλλου 6223/8.6.2015.
Οι παραιτήσεις των ανώτερων Συμβούλων θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο
να γίνουν, προκειμένου να έχουμε εύρυθμη λειτουργία και της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Το λόγο στη συνέχεια πήραν οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

Αρβανίτης Παναγιώτης: Η λίστα απουσιών των Επιτροπών εντάσσεται όχι
στην άκρατη κατά βούληση τυπολατρία που χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής, αλλά στο ότι στοχεύει στον πλήρη έλεγχο των
Επιτροπών. Δηλαδή επιτροπές χωρίς πολυφωνία, χωρίς σύνθεση απόψεων
και προτάσεων, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς Δημοκρατία και όλα αυτά στο
όνομα της υποτιθέμενης εύρυθμης λειτουργίας των επιτροπών, έτσι
υπογράφει από κάτω.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως σκέφτεται ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί η αλλοίωση της απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της συνεδρίασης της 16.8.2016 που ενσωματώθηκε παράνομα η
απόφαση 574 του Δημάρχου. Ρωτάω τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής να μου απαντήσει αν θέλει κι αν μπορεί στις ακόλουθες ερωτήσεις.
Πρώτη ερώτηση γιατί μέσα σε διάστημα 15 ημερών, μιλάω προσωπικά για
τις απουσίες τις δικές μου, 4/4ου έως 19/4ου έκανε τρεις συνεδριάσεις, από
σκοπιμότητα να με οδηγήσει σε απουσίες μία δύσκολη φορτωμένη από
φοροτεχνικές υποχρεώσεις περίοδο όπως ο Απρίλης ή από ανικανότητα
προγραμματισμού; Σκοπιμότητα λοιπόν ή ανικανότητα, να μας απαντήσει τι
ισχύει από τα δύο.
Δεύτερη ερώτηση, γιατί θυμήθηκε μετά από 6 μήνες την εύρυθμη λειτουργία
της επιτροπής και τις απουσίες μου; Από τον Απρίλιο δηλαδή τώρα τις
θυμήθηκε. Μέχρι τώρα καλά πηγαίνανε τα πράγματα. Μήπως το πρόβλημά
του ήταν η έντονη αντίδρασή μου για την 574 απόφαση Δημάρχου;
Τρίτη ερώτηση, γιατί απαξιοί να λάβει υπόψη του ότι είμαι επαγγελματίας και
προγραμματίζει συνεδριάσεις όχι μόνο σε εργάσιμες ώρες, αλλά και σε ώρες
εργασιακής αιχμής χωρίς στοιχειώδη συνεννόηση. Μήπως η στοιχειώδης
συνεννόηση είναι κι αυτή κατά βούληση όπως η τυπολατρεία του;
Ενημερώνω στο σώμα ότι το μήνα Απρίλη υπήρχαν αυξημένες
φοροτεχνικές υποχρεώσεις πέρα από τις πάγιες μηνιαίες. Αναλυτικά αναφέρω
απόδοση ΦΠΑ μηνιαία και τριμηνιαία, υποβολή ΑΠΔ, υποβολή φορολογικών
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων που για πρώτη φορά ξεκίνησαν
τόσο νωρίς, υποβολή συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο
τρίμηνο, υποβολή και απόδοση δήλωσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
Συνημμένα υποβάλω και συγκεντρωτικό πίνακα φοροτεχνικών
υποχρεώσεων του μηνός Απριλίου από την έγκριτη οικονομική ιστοσελίδα
γιατί εγώ διαβάζω μόνο έγκριτες οικονομικές ιστοσελίδες κι όχι αυτές που
πάνε και κρύβονται σαν τους κουκουλοφόρους Χρυσαυγίτες της περιοχής
μας. Από την έγκριτη λοιπόν οικονομική ιστοσελίδα του tax7.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι είναι και το απουσιολόγιο των επιτροπών, μια
ακόμα πρωτοτυπία του Δημάρχου τουλάχιστον σε πανευβοϊκό επίπεδο, όπως
πρωτοτυπία πανελλαδική βέβαια είναι το σχέδιο κατάρτισης του τεχνικού
προγράμματος, όπως πανελλαδική πρωτοτυπία είναι και η μίσθωση του
υποκαταστήματος του ΙΚΑ στον Δήμο μας. Αυτός που είναι αδικαιολογήτως
απών από τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου είναι ο Δήμαρχος.
Την τοποθέτησή μου την καταθέτω γραπτώς στον γραμματεία του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για να δώσω έτσι τη δυνατότητα στο
Δήμαρχο αν θέλει να καταφύγει στον εισαγγελέα κατά την προσφιλή του
μέθοδο.
Καντζούρας Ιωάννης : Αγαπητοί συνάδελφοι στα δυόμισι χρόνια που
έχουν περάσει που έχουν γίνει γύρω στις 50 συνεδριάσεις Οικονομικής
Επιτροπής. Ο Δήμαρχος ποτέ δεν ρώτησε ποια ημέρα διευκολύνονται τα μέλη
για συνεδρίαση. Δεν τον ένοιαξε και ούτε τόλμησε να συνεδριάσει στο
Μαντούδι ή στην Αγ. Άννα γιατί τα έξοδα με τα καύσιμα από το 2012 τα
επιβαρυνόμαστε οι ίδιοι και θα μπορούσαμε ισότιμα να συνεδριάζαμε και στις
τρεις ενότητες για διευκόλυνση όλων μας.
Ο Δήμαρχος δεν θέλει κανέναν στα πόδια του, θέλει μόνο να συνεδριάζει με
δικούς του ανθρώπους. Δεν θέλει να τον ελέγχει κανένας εντελώς. Αυτό το
γεγονός το σημερινό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Ενώ πρέπει όπως έλεγε ο
Δήμαρχος να λειτουργεί με διαφάνεια, αυτός πάει να κάνει τις συνεδριάσεις
κρυφά. Να υπήρχε τρόπος να κρυβόταν στις Αμέλαντες, να μην τον βλέπει
κανένας και να κάνει εκεί τις επιτροπές και τις διαβουλεύσεις και τα συμβούλια
του. Η διαφάνεια που έλεγε πάει περίπατο.
Όσον αφορά το θέμα της απουσίας μου το επί 19 ημερών τρεις
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 13/7ου, 22/7ου και 2/8ου όπως
γνωρίζετε όλοι είχε ένα πρόβλημα η νύφη μου σοβαρό υγείας και ήμουνα
στην Αθήνα και δεν μπορούσα να είμαι παρών.
Προτείνω στο σώμα να μη δεχτεί την πρόταση του Δημάρχου και να τεθεί η
πρότασή μου σε ψηφοφορία ότι είναι σοβαρός ο λόγος της απουσίας μου από
την Οικονομική Επιτροπή και να παραμείνω σαν μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής.

Μουργιάς Ιωάννης: Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά
τα πράγματα. Ερχόμαστε χιλιόμετρα αμισθοί για να μπορέσει να λειτουργήσει
ο Δήμος, να δουλέψουμε για τον Δήμο. Ερχόμαστε, μας παρουσιάζει χίλια
προβλήματα, δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί; Γιατί τα
προβλήματα τα οποία παρουσιάζει ο Δήμαρχος ο οποίος ευθύνεται για την μη
λειτουργία, για την κακή λειτουργία του Δήμου μας δημιουργεί πρόβλημα
τεράστιο.
Απουσίασα όπως είπε ο Δήμαρχος κάποιες συνεδριάσεις. Βεβαίως όχι εγώ
και οι υπόλοιποι απουσίαζαν. Είναι και ορισμένοι οι οποίοι ενώ απουσίαζαν
δεν παρουσιάζονται ότι πρέπει να αλλαχθούν. Γιατί; Αυτό δείχνει ότι θέλει να
βγάλει τα άτομα εκείνα τα οποία προσπαθούν να λειτουργήσει σωστά ο
Δήμος και να κρατήσει εκείνα τα πειθήνια όργανά του. Είναι πολύ πονηρός.
Βεβαίως και απουσίασα κάποιες μέρες, μία δύο φορές ήμουν άρρωστος,
άλλη μία είχα πάει στην Πάτρα. Τώρα βέβαια δε θυμάμαι τις ημερομηνίες
ακριβώς και δε χρειάζεται βέβαια. Πιστεύω όμως ως άτομο μέσα στο
Συμβούλιο και μέσα στην Οικονομική Επιτροπή έχω παρουσιαστεί τις
περισσότερες φορές.
Θα παρακαλέσω λοιπόν το σώμα η πρόταση του Δημάρχου να μη γίνει
δεκτή και να παραμείνω ως έχει στην Οικονομική Επιτροπή.

Δήμαρχος: Στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Αρβανίτης, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής έχει την ευθύνη να συγκαλεί όποτε απαιτείται για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των πολιτών την Οικονομική
Επιτροπή. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Σύμβουλοι.
Ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω αυτά που είπε ο κ. Αρβανίτης ούτε μου πέρασε
από το μυαλό να κάνω απανωτές συνεδριάσεις για να απουσιάζει ο
Αρβανίτης; Δεν έχουν καμία λογική. Απλώς εκφράζουν προθέσεις. Που να
ξέρω εγώ αν θα μπορούσε να απουσιάζει ώστε να κάνω τέτοιου είδους
σκέψεις; Απλώς είναι δείγμα ποιότητας σκέψης. Άτοπο εντελώς.
Γιατί μετά από 6 μήνες το σκέφτηκα. Διαμαρτύρεστε ότι το έκανα και το
έκανα όχι γιατί κ. Μουργιά εσείς απουσιάζατε συνολικά μία, δύο, τρεις,
τέσσερις, πέντε, έξι, δώδεκα φορές, με την ανοχή μου, άνθρωποι είμαστε και
ο νόμος θα ξεπεραστεί καμιά φορά, δεν είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αλλά
από την άλλη να δέχομαι τις επικρίσεις σας γιατί εφαρμόζεται ο νόμος δεν έχει
καμιά βάση.
Μετά, γιατί οι συνεδριάσεις γίνονται σε ώρες εργασίας; Δεν αποτελεί
σκοπιμότητα, γιατί οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γίνονται ώρες που πρέπει να παραβρίσκεται και η
Γραμματέας του Δήμου. Η γραμματέας του Δήμου δεν μπορεί να είναι πέραν
του γνωστού ωραρίου όπως παράδειγμα είναι ο Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου, γιατί οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται
σύμφωνα με το νόμο κατά το δυνατόν απογευματινές ώρες ώστε να
διευκολύνονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κι αυτό εφαρμόζουμε.
Στην Οικονομική Επιτροπή λοιπόν σκεφτείτε να γινόντουσαν ώρες εκτός
ωραρίου, δε θα ερχόταν κανένας και για ότι θα χρειάζονταν οι διάφοροι
Σύμβουλοι ή τα μέλη της Επιτροπής δε θα είχαν την δυνατότητα να
πληροφορούνται τις απόψεις των υπηρεσιών του Δήμου. Και μετά πως θα
ερχόταν ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου;
Επομένως δεν αποτελεί κρίση ή επιλογή του Προέδρου της επιτροπής για
το πότε θα γίνουν οι συνεδριάσεις. Εφαρμόζεται ο νόμος.
Τι έκανα λοιπόν εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση; Διαπίστωσα πάρα πολύ
απλά ότι έχει γίνει παράβαση του νόμου και ζήτησα όπως ακριβώς
αναφέρεται ότι εάν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα για
τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο με πράξη
του το αντικαθιστά. Δεν ζήτησα τίποτα περισσότερο, την αντικατάστασή τους,
να διευκολυνθούν και να κρίνουν οι ίδιοι αν μπορούν να έρχονται αυτές τις
ώρες ή όχι. Θα έπρεπε από μόνα τους τα μέλη να φροντίσουν αν θα
παραμείνουν ή όχι στην Επιτροπή αν διευκολύνονται ή όχι. Αυτά όσον αφορά
τον κ. Αρβανίτη.
Ισχύουν τα ίδια και για τον κ. Καντζούρα με την επιπλέον απάντηση ότι ο κ.
Καντζούρας είπε ότι ο Δήμαρχος θέλει να συνεδριάζει με τους δικούς του.
Αναφέρομαι στο σώμα ότι ο νόμος ορίζει ποια είναι τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, ποια είναι από την πλειοψηφία και ποια από την μειοψηφία.
Επομένως η άποψη αυτή δεν έχει καμία ούτε λογική, ούτε ηθική, ούτε
νόμιμη βάση. Απλώς είναι οι απόψεις του κ. Καντζούρα .
Όσον αφορά τον κ. Μουργιά που είπε ότι κάποιοι απουσιάζουν και δεν
αναφέρονται, δηλαδή ότι έκανα επιλογή εγώ. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι
αφενός δεν έκανα καμία επιλογή, αφετέρου εάν εσείς έχετε στοιχεία που εγώ
ξέχασα για κάποιους θα σας παρακαλέσω να τα φέρετε.
Διαφορετικά τα όσα αναφέρατε εδώ ότι έκανα επιλεκτική την επιλογή μου όχι
μόνο δεν έχουν βάση, αλλά δείχνουν και προθέσεις. Και δεν είμαι πονηρός,
είμαι ένας απλός άνθρωπος που έχω στοιχειώδη νοημοσύνη, λογική, αρχές
και κανόνες. Αλλού να αναζητήσετε να βρείτε πονηρούς αχρεωστήτως

Στεργίου Ιωάννης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι ομολογώ ότι είναι πρώτη
φορά που συμβαίνει αυτό όσα χρόνια υπηρετώ τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και δεν αισθάνομαι καλά να είναι εδώ συνάδελφοι και να
απολογούνται γιατί λείψανε μία, δύο ή τρεις φορές από κάποια συνεδρίαση
Επιτροπής.
Κι επίσης και μια παρατήρηση, έφερε ο Δήμαρχος θέμα αντικατάστασης
κάποιων συναδέλφων οι οποίοι είχαν υποβάλει παραιτήσεις τον 6ο/2015,
δηλαδή 17 μήνες πριν! Τώρα το θυμήθηκε; Σε δύο μήνες θα εκλέξουμε τις
νέες επιτροπές.
Εν πάση περιπτώσει, όπως και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν, αυτό
αποτελεί μία πρωτοτυπία του Δημάρχου, και πράγματι είναι πρώτη φορά
Δήμαρχος που βάζει θέμα αντικατάστασης μελών των Επιτροπών στο
Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη λήξη της θητείας, επικαλούμενος την απουσία
αυτών σε κάποιες συνεδριάσεις των επιτροπών.
κ. Δήμαρχε η πρόθεσή σας να αντικαταστήσετε, και επιτρέψτε μου επειδή
και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, εγώ θα τοποθετηθώ και για τις δύο, δε θα επανέλθω. Δεν
χρειάζεται.
Η πρόθεσή σας λοιπόν να αντικαταστήσετε από μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής τους συναδέλφους κ.κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, Καντζούρα Ιωάννη,
Μουργιά Ιωάννη, δείχνει ακόμα μια φορά την εμπάθειά σας προς τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απώλεια της πλειοψηφίας και η άρση της εμπιστοσύνης των συνεργατών
σας στο πρόσωπό σας, σας έχει δημιουργήσει πραγματικά σύγχυση και
πανικό και γι’ αυτό καταφεύγετε σε κινήσεις τέτοιες οι οποίες είναι
πρωτόγνωρες για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντί να ασχοληθείτε
με τα τόσο σοβαρά και πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος,
κάθεστε κλεισμένος σε ένα γραφείο και κάνετε προσθαφαιρέσεις των
παρουσιών των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είτε στις επιτροπές, είτε
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς, έχετε γίνει από Δήμαρχος απουσιολόγος
όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος ο Αρβανίτης.
Κι ερωτώ κ. Δήμαρχε, αυτές οι ελάχιστες απουσίες διότι έχουν γίνει 70
συνεδριάσεις στα 2,5 χρόνια της Οικονομικής Επιτροπής δημιούργησαν
πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου; Ματαιώθηκε καμία Επιτροπή λόγω
έλλειψης απαρτίας; Απ΄ όσο παρακολουθώ η απάντηση είναι πως όχι.
Κατά συνέπεια οι λόγοι λοιπόν οι οποίοι επικαλείστε για δυσλειτουργία του
Δήμου είναι αβάσιμοι. Ο Δήμος δε λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί γιατί
ευθύνονται τα μέλη των επιτροπών και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ευθύνεστε εσείς. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει κ.κ. συνάδελφοι και δίνει
αυξημένο αριθμό μελών στην πλειοψηφούσα παράταξη, έναν αριθμό ικανό,
ώστε να συνεδριάζει και χωρίς την παρουσία των μελών της αντιπολίτευσης.
Αυτό το λέω και να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι τα μέλη των παρατάξεων
της αντιπολίτευσης που προβλέπονταν να συμμετέχουν δε θα πρέπει να είναι
και παρόντα για να το ξεκαθαρίσω.
Αν τώρα όπως είπα και πριν η πλειοψηφία των μελών της παράταξης σας
έχει άρει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο το δικό σας, είναι θέμα δικό σας και
όχι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι. συνάδελφοι τα μέλη των επιτροπών που ο Δήμαρχος
ζητάει την αντικατάστασή τους προέβαλλαν πριν από λίγο λόγους
αντικειμενικούς οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να παραστούν σε μερικές
ελάχιστες συνεδριάσεις αυτών. Λόγους τους οποίους θεωρώ ότι όλοι μας στο
σύνολο όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα τους κάνουμε δεκτούς.
Ένα μέρος των συνεδριάσεων ήταν έκτακτες, πάντα γίνονται και λόγω
άλλων υποχρεώσεων και εργασιών που είχαν προγραμματίσει έκαναν
αδύνατη την παρουσία τους. Όλες οι συνεδριάσεις όπως είπανε γίνονται σε
ώρες που δυσκολεύουν την παρουσία των συναδέλφων, δηλαδή από ότι
παρακολουθώ τις προσκλήσεις 11:00 με 1:00 το μεσημέρι, οπότε
δυσκολεύουν την παρουσία των συναδέλφων κυρίως των επαγγελματιών,
αλλά και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων.
Η μη αποδοχή με βάση αυτά που ακούσαμε από την πλευρά του Δημάρχου
μιας και είναι και Πρόεδρος των επιτροπών να συνεδριάζουν οι επιτροπές και
στις άλλες Δημοτικές Ενότητες επίσης είναι ένα πρόβλημα με δεδομένο τις
μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν οι συνάδελφοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι.
Η παρουσία έκτακτων συμβάντων και υποχρεώσεων που μπορεί να
προκύψουν στον καθέναν από μας είναι επίσης λόγος και λόγοι μη
παρουσίας και συμμετοχής σε οιαδήποτε συνεδρίαση. Η θητεία των μελών
των σημερινών επιτροπών φτάνει στη λήξη, σε λιγότερο από τέσσερις μήνες
θα έχουμε δημαιρεσίες για την ανάδειξη των επιτροπών της δεύτερης
δημοτικής περιόδου.
Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι και με το σκεπτικό
που καταθέτω και με δεδομένο και το υπογραμμίζω πως οι ελάχιστες
απουσίες των συναδέλφων από τις συνεδριάσεις τόσο της Οικονομικής
Επιτροπής δε δημιούργησαν κανένα απολύτως θέμα στη λειτουργία του
Δήμου. Θεωρώ λοιπόν πως δε συντρέχει κανένας λόγος αντικατάστασής
τους.
Κι επίσης κλείνω με το γεγονός ότι ο Δήμος έχει συστήσει και κάποιες
επιτροπές. Η μία Επιτροπή είναι και μία τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
κ. Αντιδήμαρχε της οποίας είστε και Πρόεδρος; Ε, αυτή λοιπόν λέω να
προτείνετε να την καταργήσουμε, γιατί συστάθηκε μόνο στα χαρτιά, δεν
λειτούργησε ποτέ. Να την καταργήσουμε, δε χρειάζεται. Τα έχουμε λυμένα
όλα τα θέματα. Αυτά είχα να καταθέσω και ευχαριστώ.
Παζάρας Βασίλειος: Λοιπόν προσωπικά αν ήμουν Δήμαρχος και
Πρόεδρος των ανωτέρω επιτροπών δε θα κατέφευγα στο άρθρο αυτό που
παραπέμπει ότι σε τρεις απουσίες μέλη επιτροπών, συνεχόμενες
αδικαιολόγητες να ζητούσα την αντικατάσταση. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν
αναβλήθηκε καμία συνεδρίαση και δεύτερον δε θα γινόταν στην δική μου
θητεία με τίποτα.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, συμβαίνει γιατί έχει δημιουργηθεί
αυτή η κατάσταση εδώ στο Δήμο. Το να βγάζουμε λόγους και οτιδήποτε
κάνουμε είναι σα να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο.
Αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί που
έχουν οδηγηθεί. Αναφέρομαι προσωπικά, εγώ είμαι σε δύο επιτροπές, σε δύο
επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιες σχολικής επιτροπής, δεν
απουσίασα από καμία, καμία φορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο απουσίασα μία
μόνο φορά κι αυτή τη φορά που απουσίασα ειδοποίησα, ενημέρωσα τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την απουσία μου.
Άρα οφείλουμε όλοι μηδενός εξαιρουμένου όσοι είμαστε Δημοτικοί
Σύμβουλοι και είμαστε μέλη σε επιτροπές για την απουσία μας να
ενημερώνουμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όταν πρόκειται για
Δημοτικό Συμβούλιο και τον αντίστοιχο Πρόεδρο των επιτροπών όταν
συνεδριάζουν οι επιτροπές.
Τώρα θέτουμε μια ευθεία ερώτηση στο σώμα κι όποιος μπορεί να μου το
απαντήσει, γνωρίζει, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω να μου απαντήσει.
Λοιπόν στο έγγραφο που συνοδεύει την πρόσκληση μέσα στο φάκελο,
υπάρχει ένα έγγραφο που συνοδεύει την πρόσκληση και λέει η περίπτωση
της αντικατάστασης τακτικού μέλους της επιτροπής με πράξη του Δημοτικού
Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις τουλάχιστον
συνεχείς συνεδριάσεις. Η παράβαση του νόμου είναι ολοφάνερη. Εάν εμείς
πάρουμε, ρωτάω, εάν εμείς πάρουμε, λέει απαιτείται πράξη, αν εμείς κάνουμε
πράξη και πούμε ότι να μην αντικατασταθούν αυτή η απόφαση, αυτή η πράξη
θα εγκριθεί από την Περιφέρεια; Αυτό λέω εγώ.
Πιστεύω ότι στην αναφορά είπα ότι για την απουσία, προκειμένου να
απουσιάσουμε ενημερώνουμε, ενημερώνουμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου όταν πρόκειται για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και τον
Πρόεδρο των επιτροπών όταν πρόκειται για συνεδρίαση επιτροπών και είπα
την δική μου την πρακτική. Και οφείλουμε είπα να γνωρίζουμε αυτό το άρθρο,
αυτό είπα και ρώτησα αυτή την ερώτηση που έκανα ποιος μπορεί να μου την
απαντήσει; Να μου την απαντήσει.
Κουκουρίκος Ηλίας : Όταν κ. Πρόεδρε ήμουνα Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, όταν συνεργαζόμασταν με τον Δήμαρχο προκειμένου να βάλω
θέματα για την επόμενη συνεδρίαση και τον ρωτούσα ποια είναι τα θέματα
που θα ήθελε να μπουν τα δικά του, μου είχε προτείνει και είχα κάνει δεκτή
την πρόταση του πάρα πολλές φορές να βάλω θέματα τα οποία δεν είχαν
συζητηθεί καν ή στην Οικονομική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής. Δηλαδή έπρεπε να βγάλω σήμερα προσκλήσεις; Την επόμενη μέρα
συνεδρίαζε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή η Οικονομική Επιτροπή. Θα
μπορούσα να μην το κάνω δεκτό αυτό έτσι; Αν ακολουθούσα την τακτική που
ακολουθεί ο Δήμαρχος σήμερα, θα έλεγα Δήμαρχε ο κώδικας λέει ότι όταν
πάρει την πρόσκληση ο Δημοτικός Σύμβουλος να έχει τη δυνατότητα την
επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα που βγαίνουν οι προσκλήσεις να έχει τον
φάκελο, να υπάρχει ο φάκελος πλήρης σε όλα τα θέματα προκειμένου να
ενημερωθεί. Αυτό είχε γίνει πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι
πρωτόγνωρο. Εγώ ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα από το '82, μπορεί η
ενασχόλησής μου με τα δημοτικά πράγματα να ήταν καταστροφή σύμφωνα με
τον Δήμαρχο για τη Λίμνη, αλλά ασχολούμαι και ξέρω, είναι η πρώτη φορά
που συμβαίνει αυτό και πραγματικά αισθάνομαι, έχω εκπλαγεί αρνητικά,
κυριολεκτικά έχω εκπλαγεί.
Λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όλες, μα όλες
σχεδόν οι δικαιολογίες που προέβαλαν οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
πρέπει να γίνουν αποδεκτές από όλους
Αλεξίου Δημήτριος: Επειδή θα ψηφίσω κι εγώ εδώ στη συνέχεια θέλω λίγο
χρόνο.
Ένα σκεπτικό θέλω προς το Δημοτικό Συμβούλιο και συγχρόνως σε κάποιες
ερωτήσεις θα ήθελα ο κ. Δήμαρχος στο τέλος να μου απαντήσει.
Η λήξη, η θητεία των επιτροπών λήγει στις 5.3.2017, μόλις 4 μήνες από
σήμερα. Αναρωτιέμαι αν βοηθάει τη σημερινή, ξεχωριστή μάλιστα συνεδρίαση
πρόωρα με θέμα να αντικαταστήσουμε τα μέλη των επιτροπών, αν βοηθάει
στην καλυτέρευση της λειτουργίας του Δήμου, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι
καλή, έχει φανεί σε όλα σχεδόν τα Δημοτικά Συμβούλια.
Εγώ προσωπικά κ. Δήμαρχε δεν αμφισβητώ τα στοιχεία που μας φέρατε αν
απουσιάσανε ή όχι, αν είναι 3, 7 ή 17. Αλλά οι δικαιολογίες όμως, δείτε θέλω
να πιστεύω ότι εδώ ήρθαμε στρατευμένοι κάποιοι πολύ, κάποιοι ακόμα
περισσότερο να προσφέρουμε οικειοθελώς. Επομένως το να μπαίνει μομφή ή
κατηγορία ότι η δουλειά αυτή, η κούραση, η ταλαιπωρία που δεν αμείβεται με
τίποτα θέτει σε κινδύνους τη λειτουργία του Δήμου, δεν το δέχομαι.
Οι απουσίες και οι δικαιολογίες που επικαλέστηκαν, ειλικρινά θέλω να
πιστέψω ότι δεν έχουν λόγους να μας λένε ψέματα.
Όμως κ. Δήμαρχε ήταν όντως τόσο μεγάλες οι δυσκολίες που σας
προβάλανε στη λειτουργία του Δήμου; Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να το
αποσύρετε. Δε βοηθάει στην καλυτέρευση παραπέρα της λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου μας. Θα είναι μία πράξη η οποία θα αποσυμφορήσει
πιστεύω, αλλά όμως συγχρόνως θα παίρνατε και κάποιες άλλες παραπέρα
προεκτάσεις αυτής της θέσης σας.
Τι θα γίνει αν σήμερα από δω δεν περάσει η πρότασή σας; Αναρωτιέμαι, θα
βγείτε ενισχυμένος από δω μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο; Κι αν
όντως θα βγείτε ασθενέστερος. Σε τι βοηθάει αυτό; Το σκεφτήκατε;
Επιπλέον, ποια μέλη να αντικαταστήσετε ποια μέλη; Ελάχιστα αν κατάλαβα
καλά μείνανε. Να τους δώσετε διπλούς και τριπλούς ρόλους; Νομίζω ότι δε
βοηθάτε κ. Δήμαρχε. Για άλλη μία φορά θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε
ψυχανάλυση εδώ μέσα όλοι μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και τις
μεγαλύτερες και τις πρώτες απ' όλες εσείς κ. Δήμαρχε. Για άλλη μια φορά δεν
βοηθάτε.
Εάν υπάρχουν, σας δημιουργήσανε τέτοια προβλήματα στη λειτουργία την
πραγματική του Δήμου αυτή η σύνθεση τα 3 στους 5 εν πάση περιπτώσει, τι
εμπόδιο σας βάλανε; Αν κάτι άλλο στοχεύετε γιατί αυτό διαφαίνεται, δεν
μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτή είναι λόγοι που επικαλείστε για να
αντικατασταθούν 2,5 με 3 μήνες μόλις πριν τη λήξη της θητείας τους. Και
επανερχόμαστε αν χρειαστεί.
Δήμαρχος: Όσον αφορά τις απουσίες αν είναι δικαιολογημένες ή όχι αυτές
οι συνεδριάσεις έχουν δημοσιευτεί, έχουνε πάρει ΑΔΑ κι αν κάποιος θα
μπορούσε να είναι δικαιολογημένος πάρα πολύ απλά θα μπορούσε να πάρει
ένα τηλέφωνο τον αναπληρωματικό του να έρθει να τον αντικαταστήσει. Δεν
τα κάνανε και αναγκάστηκα να στείλω έγγραφο στα μέλη των επιτροπών που
να τους κοινοποιώ και στους αναπληρωματικούς ότι πρόκειται να γίνει
συνεδρίαση, μόνο και μόνο για να μην απουσιάζουν για να μπορεί να
λειτουργεί ο Δήμος.
Όσον αφορά τα όσα είπε ο κ. Στεργίου, δυστυχώς φτάσατε να κρίνετε το
νόμο. Πήγατε πάνω από τον νόμο. Εγώ σας αναφέρω πάρα πολύ απλά τι λέει
ο Νόμος. Δεν είναι ούτε διαθέσεις ούτε ορέξεις κανενός Δημάρχου. Ο νόμος
λέει αυτά, αν θέλετε να τον σεβαστείτε μπορείτε, αν όχι επίσης. Είναι δική σας
υποχρέωση.
Ότι πρώτη φορά συμβαίνουν στο Δήμο είναι γεγονός, γιατί πρώτη φορά
συμβαίνουν Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην υπερασπίζονται τα συμφέροντα του
Δήμου και των πολιτών.
Ζητάτε συναινέσεις ενώ προκαλείτε πάρα πολύ κι έχετε φέρει το Δήμο σε αυτή
την κατάσταση. Ότι ο Δήμος μας κατ’ εξαίρεση απ’ όλους τους Δήμους της
Ελλάδας έχει φτάσει σ' αυτό το σημείο να είναι ένας Δήμος χωρίς Δημοτικό
Συμβούλιο όπως προβλέπεται από το νόμο, αυτό είναι γεγονός.
Ότι τώρα το θυμήθηκα σας βεβαιώνω ο νόμος είναι γραμμένος από το 2010.
Επίσης εγώ δεν ήρθα να γίνω απουσιολόγος όπως ισχυρίζεστε για να
ειρωνευτείτε. Ήρθα να καταγράψω τις υποχρεώσεις μου όπως αναφέρει ο
νόμος και σας βεβαιώνω λοιπόν ότι αυτό που έκανα εγώ είναι και
αρμοδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λοιπόν στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.3852 αναφέρει: σε Σύμβουλο που
απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αναφέρεται και στην
Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό
Συμβούλιο,μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234
του παρόντος νόμου η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση
υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης.
Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα
πέραν των 30 ημερών πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.
Και στην παρ. 5 έτσι για να καταλαβαινόμαστε λέει: ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον ελεγκτή
νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Συμβούλου σε
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης αποτελεί
από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
Σας διαβάζω το νόμο, όχι τις προσωπικές μου απόψεις.
Παζάρας Βασίλειος : Για να διευκολύνω το σώμα κάνω πρόταση αναβολής
της σημερινής συνεδρίασης και να έρθει σε χρόνο μεταγενέστερο από τότε
που συμπληρώνονται τα δυόμισι χρόνια.
Τότε δεν μπαίνει, γιατί μετά τον Μάρτη του 2017 γίνεται υποχρεωτικά
ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών των επιτροπών.
Στεργίου Ιωάννης: Όσο για την πρόταση νομίζω λοιπόν ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει αποδεκτούς του λόγους της απουσίας τους
ξεχωριστά για τον καθένα.
Περήφανου Νίκη: Θα ήθελα να πω και κάποια λόγια παραπάνω, για την
καλύτερη λειτουργία του Δήμου και σε αυτές τις επιτροπές καλό θα είναι να
συμμετέχουν μέλη που μπορούν να συμμετέχουν. Τώρα αν υπάρχει νόμος
που λέει αν λείψουν θα πρέπει να αντικατασταθούν νομίζω ότι είναι το
καλύτερο, γιατί κι εγώ θα ήθελα να είμαι μέλος αλλά δεν μπορώ λόγω
υποχρεώσεων, δε με καλύπτουν τα ωράρια, οπότε θα προτιμούσα να είναι
κάποιος άλλος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αρβανίτης Παναγιώτης ,Καντζούρας Ιωάννης
και Μουργιάς Ιωάννης δεν συμμετείχαν στην κατάρτιση της απόφασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ.1 του Ν. 3463/2006.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και το αρίθμ. πρωτ. 9718/7-10-
2016 έγγραφο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αντικατάσταση
μελών της Οικονομικής Επιτροπής ,σύμφωνα με την παρ. 4,αρθρο
75,Ν.3852/2010»
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κάνει δεκτούς τους λόγους απουσίας των δημοτικών συμβούλων ,μελών
της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ. Αρβανίτη Παναγιώτη ,Καντζούρα Ιωάννη,
Μουργιά Ιωάννη (όπως αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της απόφασης) και
δικαιολογεί τις απουσίες τους από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας.
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Παζάρας Βασίλειος: Αναβολή της σημερινής συνεδρίασης και να έρθει σε
χρόνο μεταγενέστερο από τότε που συμπληρώνονται τα δυόμισι χρόνια.
Παληός Ευστράτιος-Κατσούρας Δημήτριος: Λευκό
Γεωργάκαινα Ελένη-Περήφανου Νίκη : Να εφαρμοστεί ο Νόμος34 Σχόλια:

ΔΗΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΝ ΟΧΙ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ.ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ.ΠΗΓΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΜΕ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΙ

ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΣ; ΦΤΑΙΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΣ ΚΟΠΑΝΕΣ Η ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ; ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΤΙΝΑΝΑΙ ΑΝΑΠΟΛΕΙΣ;

"Τώρα βέβαια δε θυμάμαι τις ημερομηνίες ακριβώς και δε χρειάζεται βέβαια"!. Ωραίος ο Μουργιάς; το Δημοτικό Συμβούλιο το θεώρησε εγκυρη αιτιολόγηση των απουσιών του . Ούτε τα προσχήματα.

Αυτός ο Αλεξίου πως ήθελε να γίνει και βουλευτής με τις μάρες που αμολάει. Άσχετος

ΨΑΧΝΑΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΕΝΑΣ ΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΕ ΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΜΟΝΑΡΧΕΣ

πραγματικα εχει μετατραπει σε καφενειο το δημοτικο συμβουλιο με τον αντρικανα καφετζη και τον καλυβιωτη σερβιτορο.τον μαρτιο που θα εγκατασταθει επιτροπος στο δημο ισως στρωσουν λιγο τα πραγματα μεολους τους ανοητους αποστατες κατζουροστεργειειδες και ναιναιδες

Μπορεί το Συμβούλιο Επικρατείας να μην δέχεται αυτές τις δικαιολογίες σαν βάσιμες, τις δέχεται το Δημοτικό μας Συμβούλιο σαν ανώτατο όργανο πού είναι.

κατσουρασ και παλιος ψηφισαν λευκο στην προταση του δημαρχου!!!καλα ουτε με αυτους δεν ειχε συννενοηθει πριν φερει το θεμα και ξεφτιλιστει!!τωρα τι περιμενει να συνεναισουν στο τεχνικο προγραμμα και τον προυπολογισμο!!!!θα φαει τα σαμαρια του

ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ.ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΠΟΤΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ .Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΜΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΣΑΡΙΕΣ.ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΟΥΤΕ Ο ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΠΡΟΤΩΤΥΠΙΑ ΟΠΩΣ ΑΡΕΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ!!

Τα μέλη των επιτροπών έχουν καθήκον να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών των οποίων είναι μέλη.
Σε περίπτωση κωλύματος τους αντικαθιστούν αναπληρωματικοί.
Δεν διάβασα κάποιον να είπε πως ενημέρωσε για κάποιο κώλυμα ώστε να κληθεί ο αναπληρωματικός.
Πλήρης απαξίωση των Δημοτικών επιτροπών.
Θεωρούν ότι με την απουσία τους και την ενδεχόμενη μη συγκρότηση επιτροπής θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον Δήμαρχο και όχι στην λειτουργία του Δήμου ! ! !
Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις συνεδριάσεις και προσπαθούν να δικαιολογηθούν προκλητικά.

Αιδώς κύριοι ! !

ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ.Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΑΥΤΗ Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΑΡΕΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 8¨23 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ, ΤΟΝ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΙΕΣ, ΤΗΝ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ, ΤΙΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΤΗΝ ΑΣΧΕΤΙΛΑ.
ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΜΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΤΟΠΟ. ΖΗΜΙΑ ΚΑΝΕΤΕ

8,57 ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑ 11 .ΑΣΧΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ.ΣΑΠΙΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ
Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΠΙΛΑ, ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΙΤΕΣ, ΤΟΥΣ
ΚΛΕΦΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ.
ΔΗΜΑΡΧΕ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

´Οποιος παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια καταλαβαίνει
πόσο λίγοι, άχρηστοι, ανίκανοι και άσχετοι είναι οι αποστάτες
και οι Καντζουροστεριου.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ;;;

ΠΑΛΙ ΕΦΥΓΕ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!!!!ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΣ!!!1

ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ.
ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΞΑΝΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΨΕΥΤΗ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ!!!!ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΟΥ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΗ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

ΠΑΛΙ ΑΠΟΨΕ ΕΦΥΓΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΟΠΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΒΛΑΧΙΩΤΕΣ;

αστείο το επιχείρημά σου αγαπητέ 8/11/2016 8,23 μμ
έχουμε Δημοτικούς Συμβούλους με ένα βαρύ παρελθόν για ατασθαλίες και διασπάθιση δημοσίου χρήματος που ψιθυριστά όλοι τις έχουμε ακούσει, κάποιοι ελέγχονται για πράξεις τους ή παραλήψεις τους και ζητάς να ξαναπάρουν την διαχείριση του Δήμου?
Τι άλλο θα μπορούσαν να προσφέρουν εκτός από συγκάλυψη των πράξεων τους και καταλήστευση του Δήμου?
Ποιος δεν ξέρει τα έργα και τις ημέρες τους στην δημοτική εξουσία?

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ.ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΡ ΗΛΙΑ ,ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

ΠΡΟΣ

9 Νοεμβρίου 2016 - 1:00 π.μ.

ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΥΣ
Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ. Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΔΟΞΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΠΡΟΣ 1,15.ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΤΑΡΛΑ-ΧΑΤΖΗ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙΕΙΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΕΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟΥ ΠΟΥΕΙΧΑΝ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!!ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΕΤΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ.ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΤΑΡΛΑΣ -ΧΑΤΖΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΤΕ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΑΪΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΤΟΠΟ ΑΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙΣ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΙ ΛΑΜΟΓΙΟ.ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΣΤΟ ΝΗΛΕΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ.Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΙ ΣΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΧΑΙΝΟΜΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!!ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ!!!ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ!!ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΙΑΝΝΑΡΟ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΝ ΤΑ ΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΛΗ ΚΑΙ ΛΙΑΓΚΑΚΗ

Παρακαλώ μη γράφετε γιά τον Αντρικάνα.
Αντί για καλό του κάνετε πολύ κακό.
Ευχαριστώ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Προς τους παλαιούς δημοτικούς συμβούλους.
Δεν ντρέπεστε λιγάκι που για τόσα πολλά χρόνια πίσω δεν
ξεκαθαρίσατε τα χρέη προς το δήμο και τώρα ταλαιπωρούνται
οι πολίτες, τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Λίγο φιλότιμο δεν έχετε, ντροπή σας παλιοτόμαρα.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ.
ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ, Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.
ΔΗΜΑΡΧΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ...........

ψευτες και λαμογια;ειπε ο καλαβρης το καλυβιωτη και τον χαλιουλια

Γιατί στέλνετε τον Καλαβρή στον Εισαγγελέα,
αφού ξέρετε την αλήθεια και ποιός τον έστειλε.

Σύμβουλοι δεν είναι δυνατόν να φύγουν αν πρωτα δεν εφαρμοστεί ο νόμοσ στα αρχιλαμόγια

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.