Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Πρόστιμα στην Ονυξ ΕΠΕ για 4 παραβάσεις στο λατομείο μαρμάρου στο όρος Ξηρό στους ΚουρκουλούςΜετά από αυτοψία που έγινε το Φεβρουάριο του 2016  από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας σε συνεργασία µε κλιµάκιο του ∆ασαρχείου Λίµνης στους χώρους του λατοµείου µαρµάρων στην θέση < ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ> ∆.∆. Κουρκουλών του ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης Αγίας Άννας διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν τέσσερεις (4) όροι της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρων έκτασης 63.879 τ.µ µε
απόθεση µαρµαρικής λατύπης σε γήπεδο εµβαδού 20.022 τ.µ. από την εταιρεία ΟΝΥΞ ΕΠΕ στην
θέση <ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ> ∆.∆.Κουρκουλών της ∆.Ε Ελυµνίων του ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης Αγίας
Άννας Ν. Ευβοίας και συγκεκριµένα
1η Παράβαση: Περιµετρικά του λατοµείου στο σύνολο αυτού δεν έχει αφεθεί ζώνη προστασίας και
οπτικής αποµόνωσης πλάτους 8 µέτρων ,αλλά µόνον σε ορισµένα σηµεία υπήρχε, ενώ σε
κάποια άλλα δεν είχε αφεθεί. (όρος 2 της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008 ΑΕΠΟ)
2η Παράβαση:Η πορεία της εκµετάλλευσης δεν ακολουθεί την µελέτη που προβλέπει κατασκευή
τριών βαθµίδων µέγιστου ύψους 8 µέτρων και πλάτους 6 µέτρων στο σύνολο αυτής αλλά αλλού
υπήρχαν δύο βαθµίδες , αλλού τρείς και αλλού καµία(όρος 12 της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008
ΑΕΠΟ)
3η Παράβαση Όπως διαπιστώθηκε κατά την ηµέρα της αυτοψίας στους χώρους της
εκµετάλλευσης, η αποκατάσταση αυτής δεν συµφωνεί µε αυτήν που αποτυπώνεται στα
υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα και δεν υπάρχει τροποποίηση της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για αυτήν που έχει ήδη εφαρµοσθεί(όρος 13 της µε α.π. 50081/5443/21-
7-2008 ΑΕΠΟ)
4η Παράβαση: Το χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης δεν συµφωνεί µε το χρονοδιάγραµµα της
ΜΠΕ
Οι εν λόγω παραλήψεις συνιστούν παραβάσεις της (17) σχετ. και η µη υποβολή φακέλου
τροποποίησης ΑΕΠΟ σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης δραστηριότητας συνιστά παράβαση των άρθρων 6 και 11 του Ν. 4014/ΦΕΚ209Α/21-9-2011.
(όρος 28 της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008 ΑΕΠΟ) Λαµβάνοντας υπ όψη τα παραπάνω:
αποφασίστηκε
η επιβολή διοικητικών κυρώσεων ήτοι πρόστιµο δύο χιλιάδων ευρώ(2.000,00 ευρώ) στην
επιχείρηση ΟΝΥΞ ΕΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Νόµου 1650/1986(ΦΕΚ 160 Α/18-10-1996
) όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 3010/2002(ΦΕΚ91/Α) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21
του Νόµου 4014/11(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) επιµεριζόµενο για τις βεβαιωµένες παραβάσεις ως
εξής:
- για την πρώτη παράβαση , πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ(500,00 ευρώ)
-για την δεύτερη παράβαση , πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ
-για την τρίτη παράβαση ,πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ(500,00 ευρώ)
-για την τέταρτη παράβαση, πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ(500,00 ευρώ)
Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).
Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, απευθύνεται
στον Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας/∆νση
∆ιοίκησης/Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν.Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35131 Λαµία) εντός 15
ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1
του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-
2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ.3 του
Ν.1650/1986 όπως ισχύει εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999,
άρθρο 66, παρ.1).

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.