Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ποια "αιτιολογία" διέγραψαν οφειλές δημοτών προς το Δήμο

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια μερικές από τις αποφάσεις διαγραφής οφειλών προς το Δήμο τις οποίες παραθέτουμε στην κρίση σας. Θα δημοσιεύσουμε και τις άλλες όταν αυτές αναρτηθούν στο Διαύγεια

Το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοφανώς  επικαλούμενο λανθασμένα  τις  διατάξεις του άρθρου 6, ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14  καθώς  και του ότι ότι δεν έχει δοθεί ειδοποίηση του άρθρου 174 του ΚΔΚ παρ.3 περ. α΄ (πού αφορά μόνο τις προσαυξήσεις και όχι την οφειλή ) για να παραγράψει   μια σειρά από οφειλές προς το δήμο. Στην τελευταία απόφαση του (περ. 11) δεν επικαλέστηκε κανένα νόμο ή κανονισμό.

20ετία
Ο νόμος προβλέπει ότι ύστερα από 20 χρόνια και όχι 5 που "λανθασμένα"  επικαλέστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο παραγράφονται οι συγκεκριμένες  απαιτήσεις του Δήμου μας.
Σύμφωνα  με γνωμοδότηση του κ Ζυγούρη  και άλλων νομικών προς την ΚΕΔΕ οι νεότερες διατάξεις του α. 3 του ΝΔ 31/1968 (της 28.11/2.12.1968) καθώς και του α.276 του Ν.3463/2006,......., ερμηνευόμενες συνδυαστικά και σύμφωνα με το σκοπό τους, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ειδικώς επί τελών κ.λπ. των ΟΤΑ δεν εφαρμόζεται η παλαιότερη διάταξη του ά. 6 ΑΝ 344/1968 (της 2.4/5.4.1968), αλλά εφαρμοστέα τυγχάνει αναλογικώς η σχετική διάταξη του αρθρο 86 του ν.2362/1995 και έτσι χρόνος παραγραφής των αξιώσεών αυτών είναι η εικοσαετία.  Το άρθρο 86 του ν.2362/1995 έχει επικαιροποιηθεί στο άρθρο 136 παρ. 3 Ν. 4270/14

Προσαυξήσεις μόνο
Το αρθρο 174 του ΚΔΚ παρ.3 περ. α΄  που επικαλέσθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπει Στους Δήμους  που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης.
 Η μη αποστολή ατομικής ειδοποίησης ή η αποστολή ατομικής ειδοποίησης που έχει ατέλειες στα στοιχεία της, έχει ως συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη του δημοτικού ταμία (ΣΤΕ 3214/1999) την οποία θα πρέπει να αναζητήσει το Δημ. Συμβουλιο.


Στην συνεδρίαση  της  8-11-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου διαγράφηκαν μετά από αίτηση οι παρακάτω οφειλές με τις εξής αιτιολογήσεις:

Η εισήγηση του κ. Δημάρχου για όλες  τις υποθέσεις ήταν : «Για το συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με τον νόμο δεν απαιτείται καμία εισήγηση από τον Δήμαρχο. Αφού τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου θέλουν εισήγηση από το Δήμαρχο υπεύθυνα σας λέω τα εξής που θα είναι εισήγηση μου για το σύνολο των θεμάτων που εκκρεμούν. Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου για κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση αναλυτικά και τίποτε περισσότερο»Οι διαγραφές και η αιτιολόγηση


 1. του Μ******* διαγραφή οφειλών ύδρευσης –αποχέτευσης ετών 2009 και 2010.
Αποφασίστηκε η διαγραφή του ποσού οφειλής και των προσαυξήσεων του κ. Μ****** Β***** του Νικολάου (Κωδικός 8192) τελών ύδρευσης-αποχέτευσης , γιατίέχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το  Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου που ανέφερε  ότι η οφειλή υφίσταται και ότι η επισυναπτόμενη απόδειξη πληρωμής αφορά κατανάλωση έτους 2008 και όχι ανεξόφλητες οφειλές έτους 2009 και 2010
Κατσούρας Δ-Χαλιούλιας Ι-Παληός Ευσ= Όπως η εισήγηση κ. Δημάρχου
Περήφανου Ν-Κουστουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π-Κουκουρίκος Ηλ-Βούλγαρης Αν-Τάρλας Κ-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε -Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68  και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)


2. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των προσαυξήσεων της κας ******* του Αλεξάνδρου (Κ.Α 1154) τελών ύδρευσης- αποχέτευσης , γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
Στέφου Κυριακή =Παρούσα Κατσούρας Δ= Λευκό Παληός Ε - Χατζής Αν= Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Στεργίου Ι –Καντζούρας Ι-Μουργιάς Ι-Παζάρας Β-Λιαγκάκης Ε-Δανέλης Ι- Τάρλας Κ-Βούλγαρης Αν-Κουκουρίκος Ηλ- Αρβανίτης Παν-Γιαννιός Κ- Κουτσουράς Σ-Περήφανου Ν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)

3. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των προσαυξήσεων του οφειλέτη κ.********* του Δημητρίου (ΚΑ 2638) τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
Το Τμήμα  Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται και ότι έχουν σταλεί ειδοποιήσεις.
Κατσούρας Δημήτριος : Να διαγραφούν μόνο οι προσαυξήσεις Χαλιούλιας Ιωάννης –Παληός Ευστράτιος: Όπως η εισήγηση της Υπηρεσίας Περήφανου Ν-Κουτσουράς Στ-Γιαννιός Κ-Αρβανιτης Π- ΚουκουρικοςΗλ- Βούλγαρης Αν-Τάρλας Κ-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε-Παζάρας Β-Καντζούρας Ι- Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία

4. Την διαγραφή της οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του κ.*******του Σταματίου (ΚΑ 1776) τελών ύδρευσης- αποχέτευσης γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 αφορά οφειλές ύδρευσης –αποχέτευσης ετών 2004 και 2005 .
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)5.  διαγραφή οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του οφειλέτη κ.Π******** του Δημητρίου (ΚΑ 2223) τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
το Τμήμα Εσόδων,Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται και αφορούν το αρίθμ. 906372 υδρόμετρο της οικίας του στη Λίμνη
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)

6. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του κ. ******** (Κ.Α 464) τελών ύδρευσης ,γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το Τμήμα Εσόδων,Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
γ)τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι: Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)

7. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων της οφειλής της κ. ******* (Κ.Α 6364) γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι- -Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία


8.Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του ********  (Κ.Α 2491) γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)


9.  ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι την διαγραφή ποσού οφειλής και νομίμων προσαυξήσεων κ. Σ********  (Κ.Α 9520) γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)


 10. Την διαγραφή των προσαυξήσεων οφειλής ΤΑΠ και του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του Τ************** του Κων/νου (ΚΑ 923) που αφορά την ύδρευση, γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄) 2. Την πληρωμή της οφειλής ΤΑΠ
το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
 Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= 1)Διαγραφή της οφειλής που αφορά την ύδρευση επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄) 2) Να πληρωθεί η οφειλή ΤΑΠ

 11. Την διαγραφή οφειλής και νομίμων προσαυξήσεων στο όνομα κ. ******υ του Νικολάου (Κωδ. 10439) που αφορά πρόστιμα για ελεύθερη κατασκήνωση έτους 2011.
την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,που είναι: « Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου για κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση αναλυτικά και τίποτε περισσότερο» β)Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι: Χαλιούλιας Ι-Παληός Ευσ-Στεργίου Ι –Καντζούρας Ι= Συμφωνούμε με την άποψη της Υπηρεσίας Αλεξίου Δ-Χατζής Αν-Λιαγκάκης Ευσ-Βούλγαρης Αν-Παζάρας Β –Μουργιάς Ι- Περήφανου Ν –Κουτσουράς Στ-Αρβανίτης Π-Γιαννιός Κ-Κουκουρίκος Ηλ- Τάρλας Κ-Δανέλλης Ι= Να διαγραφή η οφειλή
Το  Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου που αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά με την ανωτέρω σχετική αίτηση εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 4 του ν.2160/1993(συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 Α΄199) που τροποποιείται με την παρ. 3 του λα. 36 ν. 4179/2013 και αντικαθίσταται ως εξής: «Επιβολή προστίμου .Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο ,που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α΄57). Επίσης σύμφωνα με το αρ.38 του Ν. 4055/2012(ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012) εισήχθη τροποποίηση, η οποία προβλέπει ότι η ελεύθερη κατασκήνωση τιμωρείται με κράτηση (και όχι φυλάκιση πλέον) έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες(3.000) ευρώ. Συνεπώς για το ελεύθερο κάμπιγκ προβλέπεται μία διοικητική κύρωση(πρόστιμο 300 ευρώ) και μία ποινική (κράτηση έως 6 μήνες ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ) η οποία επιβάλλεται από τον δικαστή κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δικαστική απόφαση που αναφέρεται στην αίτηση αφορά την ποινική δίωξη και όχι την διοικητική κύρωση, που επιβάλλεται από τον βεβαιούν την παράβαση, αστυνομικά ή λιμενικά όργανα, βάσει της οποίας βεβαιώθηκε η οφειλή στο Δήμο. 
Οι άλλες διαγραφές που έχουν αναρτηθεί προς το παρόν στο Διαύγεια αφορούσαν λάθος χρεώσεις και λάθος έγραφες


30 Σχόλια:

Γενναιόδωροι. Από την τσέπη τους θα τα πληρώσουν. Χαρίζουν τα πάντα. Η τελευταία περίπτωση βγάζει μάτι.
Θα ήθελα να ξέρω αν απέρριψαν καμία αίτηση διαγραφής;

Ο-η Αρθρογραφος να ρωτησει επ αυτου τον συνηγορο του πολιτη και τους νομους που διεπουν καποια πραγματα και να αφησει τις γνωμοδοτησεις τυχαιων .. η παραγραφη ειναι στη πενταετια

Χα χα ο Ζυγουρης ειναι νομικος συμβουλος της ΚΕΔΚΕ ..χαχα αυτος που εκανε τη γνωμοδοτηση δλδ .. ο Υπαλληλος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ δλδ γνωμοδωτει και λεει 20ετια

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που συγκροτούν την πλειοψηφία
στο δημοτικό συμβούλιο είναι λαϊκιστές, ανεύθυνοι και άσχετοι.
Ψηφίζουν χωρίς καμία γνώση για τις συνέπειες που μπορεί να
έχουν οι πολίτες.
Είμαι λογιστής και παρακαλώ τους δημότες, που τους διέγραψαν
την οφειλή, να ζητήσουν δημοτική ενημερότητα και τότε θα
καταλάβουν τον εμπαιγμό και την ηλιθιότητα των δημοτικών
συμβούλων, γιατί θα δουν το χρέος τους μεγαλύτερο.

ωρε πως φαινονται οι ψηφοκαπηλοι οι οποιοι με τα λεφτα των
αλλων κανουν παιγνιδιενω εμεις τα κοροιδα πηγαμε και πληρωσαμε
θα φατε καλα στις επομενες

ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΡΟ ΡΕΤΑΛΙΑ

Αν παραγράφεται η οφειλή όταν παρέλθει η 5αετία, γιατί χρειάζεται απόφαση του δ.σ ;; Μήπως μας δουλεύουν για να κάνουν τα ρουσφέτια τους ; Η περιφέρεια και ο επίτροπος τι θα κάνουν ; Θ ανεχθούν αυτήν την δωροδοκία στους ψηφοφόρους των κυρίων συμβούλων ;

ΠΡΟΣ 4:28 και 4:37μμ
Γιατι παραπλανείς

Ο Συνήγορος του Πολίτη που αναφέρεις κάνει λόγο για 25 χρόνια και προτείνει "την επανεξέταση του νοµοθετικού πλαισίου αναφορικά µε την
παραγραφή των απαιτήσεων των δήµων. "

για μελετησε λίγο την έκθεση του και ειδικα την σελ.21

http://www.thermi.gov.gr/info/wp-content/2014/10/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%9F%CE%A4%CE%91.pdf

Προς 7¨51
"Ο Συνήγορος θεωρεί ότι όπως έχει κρίνει το ΣτΕ45
, η έναρξη της παραγραφής
προϋποθέτει την εντός της αποσβεστικής προθεσµίας έκδοση της ταµειακής
βεβαίωσης του χρέους. Εν τούτοις, ελλείψει απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού
∆ικαστηρίου που να επιλύει οριστικά τη σύγκρουση της νοµολογίας των δύο
ανώτατων δικαστηρίων, κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση του ζητήµατος µε
νοµοθετική παρέµβαση"

Λοιπον αυτο το κανει ακομα χειροτερο διοτι σε ενα τοσο ασαφες θεμα το οποιο υπαρχει συγκρουση νομων ερχετε ο Δημος χωρις να υπαρχει νομικη βαση με την οποια να στηριχτει και ζητα χρηματα απο πολιτες.Λαμπρα

8:48
Για άλλη μια φορά το Δημοτικό μας Συμβούλιο σαν ανώτατο όργανο πού είναι, πάνω απο ΣτΕ και Άρειο Πάγο, έλυσε την νομική διαφορά των δυο Ανώτατων Δικαστηρίων. Η απόφαση αυτή θα μπει στο νομολογία και θα είναι χρήσιμη για τους δικαστές της χώρας

Και γιατί παρακαλώ δεν είχαν σταλεί ειδοποιήσεις;Τί έκανε η αρμόδια υπηρεσία τού Δήμου;Δεν υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν;Κανείς δεν πρέπει να είναι στο απυρόβλητο.Λέμε τώρα!!!

Δεν γίνετε να εκφράζετε τις διαφωνίες σας ή τις κρίσεις σας από τον καναπέ ή την καρέκλα του καφενειου.
Κάντε προσφυγη στην Περιφέρεια, στείλτε τις αποφασεις στη Δικαιοσύνη, να αναλάβουν οι πλέον αρμόδιοι να ερευνήσουν και να καταλογήσουν τις όποιες και σε όποιους αναλογούν ευθύνες.
Απλά πράματα.

προς 1.06 πμ

χαχαχαχα κλαιω ρε φιλε!

Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ηταν ότι δεν διαγράφονται οι οφειλές αυτές.
Ειναι βεβαιωμένες οφειλές που ούτε λάθος εγγραφή υπήρξε ούτε πενταετία έχει περάσει.Τώρα πως οι φωστήρες του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισαν,ένας θεός ξέρει.ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΟΥΛΑΚΙΑ.ΑΝΙΚΑΝΟΙ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.ΜΟΝΟ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ.ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΔΣ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.

Καμία απολύτως εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν υπήρχε παρά μόνο ένα σημείωμα το οποίο έλεγε πως η οφειλή υφίσταται. Σαφώς και υπήρχε οφειλή γιατί αν δεν υπήρχε δεν θα είχαν και κανένα νόημα οι αιτήσεις των δημοτών. Ας φροντίσει το αρμόδιο τμήμα του δήμου να εφαρμόζει αυτά τα οποία προβλέπονται και να πληρώνουν όλοι οι δημότες αυτά που τους αναλογούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για εντυπώσεις και τίποτε άλλο.

ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ , ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΨΓΦΙΣΟΥΝ ΔΘΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΚΟΥΖΕΙ Η ΚΛΑΙΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ. ΓΙΑΤΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝΕ ΑΛΟΥ ΦΑΝ ΠΑΡΚ ?

Η αρμόδια υπηρεσία εσόδων , θα πρέπει να γνωρίζει και να Προστατέψει τον Δήμο , αν οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι παράνομες . Διότι φέρει αποκλειστική ευθύνη η υπηρεσία για την εφαρμογή τους ή μη. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή και μη θέλοντας να προκύψει μετέπειτα θέμα , ότι η Οικονομική Υπηρεσία θα πρέπει με έγγραφο να κάνει ανακοπεί αυτών των αποφάσεων διαφορετικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση φέρει ακέραιη την ευθύνη τυχών πρόκλησης ζημίας από ελλείψεις και παραλήψεις .

ΠΡΟΣ 18 Νοεμβρίου 2016 - 12:57 π.μ.
ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΠΟΨΗ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ,ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ.

Επανέρχομαι και σας λέγω με παράδειγμα αυτή τη φορά . Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο παραδείγματος χάρη αποφασίσει να πηγαίνουν οι κάτοικοι στο πρατήριο υγρών καυσίμων και παίρνουν δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης . Η οικονομική υπηρεσία θα το δεχτή και προβεί στην έκδοση ενταλμάτων πληρωμής κανονικά ? . Έτσι είναι και εδώ φίλε μου με την διαγραφή οφειλών .
Εάν οι διαγραφές κακώς ψηφίστηκαν από Δημοτικό Συμβούλιο τότε οφείλει η Οικονομική Υπηρεσία να προστατέψει το Δήμο και τους Συμβούλους κάνοντας υπόμνημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και Κυρίως προς Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση . Σε οιαδήποτε άλλη περίπτωση συνιστά παράβαση καθήκοντος των Υπηρεσιών.

ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "ΟΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ" ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΤΑΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ. ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ;

προς 18 Νοεμβρίου 2016 - 8:52 π.μ.
Ειστε ο Δημαρχος ?

Είναι μερικοί από την κλίκα Στεργίου-Κανζτούρα-αποστάτες,
που δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν,
ότι το θέμα των διαγραφών προβλέπεται αυστηρά από το νόμο
και δεν εξαρτάται από κανέναν.
ΑΠΛΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
Σας θυμίζω την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που
διέγραψε τα χρέη της ΛΑΜΔΑ στο Κυμάσι.
Τι νομίζετε, διεγράφησαν;;;;

ΚΟΠΕΝΕ 2.22μ.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ-ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ ΕΙΣΤΕ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΙ.
ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.

Φοβερο παραδειγμα ! Βασιζεστε σε μια μια γνωμοδοτηση ξαναλεω ενος υπαλληλου της ΚΕΔΕ .. ο ιδιος ο νομος εχει ασαφιες ως προς την παραγραφη , και καλειτε πολιτες οι οποιοι δεν εχουν ειδοποιηθει και αγνοουσαν την υπαρξη αυτων των οφειλων και τους λετε τωρα οτι εχουν οφειλη.. Δεν μιλω για μπαταχτζηδες διοτι ο δημος μπορει να προφυλαχθει απο αυτους και ξερει τον τροπο.. Το ιδιο και οι υπαλληλοι του..

Προς τον αρθρογράφο

Γράψατε: Η μη αποστολή ατομικής ειδοποίησης ή η αποστολή ατομικής ειδοποίησης που έχει ατέλειες στα στοιχεία της, έχει ως συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη του δημοτικού ταμία (ΣΤΕ 3214/1999) την οποία θα πρέπει να αναζητήσει το Δημ. Συμβουλιο.

Δυστυχώς το άρθρο 4 (Ατομική ειδοποίηση) του ΝΔ 356/1974 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5
του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α 288/31.12.2013) με ημερομηνία ισχύος την 1.1.2014 ως ακολούθως:

1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β` της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα
πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη
υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιμο του άρθρου 6 του παρόντος.

Και εγώ θέλω να βρώ με ποιό νόμο μπορεί τελικά να αποδοθούν ευθύνες και στους προισταμένους των υπηρεσιών που μένουν στο απυρόβλητο.

TΩρα που ΟΛΟΙ εχουμε πτωχευσει ειναι προφανες οτι θελουμε να μας αφαιρεθουν χρηματα απο την υδρευση και την αποχετευση.Οι συμβουλοι που υπεγραψαν την αποφαση θελουν τον ΚΑΙΑΔΑ για ξεπλημα της αμαρτιας.

Καλό θα ήταν να μάθουμε ποιό είναι το συνολικό ποσό που θέλησε όλο αυτό το τσούρμο να διαγράψει,παραβαίνοντας κάθε έννοια δικαίου και ηθικής. Θλιβερή και η θέση των τριών συμβούλων της ας πούμε αριστεράς..Στα λόγια μιλάνε για ισότητα,αλλά στην πράξη κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους ίσους!! Ευτυχώς που υπάρχει το Ε.Βήμα και μαθαίνουμε ποιοί και πώς ψηφίζουν οι "εκλεκτοί"μας σύμβουλοι,αλλά να είναι βέβαιοι πως αυτή η απόφαση δεν θα περάσει..

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους και οι ρόλοι του καθενός είναι απολύτως διακριτοί. Σε ένα Δήμο οι Αποφάσεις λαμβάνονται από τη αιρετή Διοίκηση αλλά δεν είναι εφαρμόσιμες εάν δεν απολαμβάνουν των εγκρίσεων των υπηρεσιακών Διευθυντών και προϊσταμένων .
Οι δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν υποχρέωση την αποκλειστική επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος και όχι το πολιτικό ή οικονομικό συμφέρων ημετέρων και την ταύτιση τους με πολιτικούς προϊσταμένους για απολαμβάνουν άδειες από την σημαία , παρακολούθηση μονίμως σεμιναρίων , ή την παράθεση γευμάτων και λοιπών διευκολύνσεων στην υπαλληλική τους εξέλιξή όταν καθημερινά αποδεικνύουν την ανικανότητά τους .
Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεν προκαθορίζεται, ωστόσο η συγκεκριμενοποίησή της υπακούει στην αρχή της νομιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχή της νομιμότητας και κατά συνέπεια μια διαγραφή οφειλών που δεν συνάδει με την νομοθεσία και θίγει τα συμφέροντα του Δήμου ενοχοποιεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες οι οποίες δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις επιταγές της .

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.