Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Το Δασικό Χωριό Παπάδων θύμα του τακτικισμού κωλυσιεργίας στην ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου για το 2017


Ο δήμος ερημοδίκησε στην δίκη για το Δασικό Χωριό στις 5 Απριλίου γιατί δεν είχε ψηφισθεί ακόμη ο προϋπολογισμός να μπορεί να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος να εκπροσωπήσει το Δήμο.  Ο δήμος δεν απάντησε σε καμιά από τις οχλήσεις του δασαρχείου Λίμνης, πράγμα πού οδήγησε την υπόθεση στα δικαστήρια.


Με καθυστέρηση 2,5  μηνών δημοσιεύτηκαν σήμερα  στο Διαύγεια  τα πρακτικά συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία αποκαλύπτεται πως  ο δήμος έχασε την μίσθωση του Δασικού χωριού.

Το Δασικό Χωριό Παπάδων εκμισθώθηκε στο Δήμο Νηλέως, στις 7-1-2008 με 1000€ το χρόνο. Ο δήμος Νηλέως το υπεκμίσθωσε  σε  ομόρρυθμη εταιρεία.

  Το  2015  διακόπηκε η λειτουργία του Δασικού Χωριού, και λόγω  της εγκατάλειψης είχε  εκτεταμένες ζημίες.

Στις 15-2-2016 και 1-6-2016 το Δασαρχείο Λίμνης ζήτησε από το δήμος να προβεί στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του χώρου, ωστόσο ο Δήμος  ουδέποτε απάντησε.
 Στις 1-8-2016 καταγγέλθηκε η  σύμβαση μισθώσεως λόγω παράβασης των όρων αυτή εκ μέρους του Δήμου.

 Το Ελληνικό Δημόσιο έκανε  αίτηση του για την  λήψη ασφαλιστικών μέτρων και  αγωγή  για την απόδοση του  μισθίου (Δασικού Χωριού).

Σύμφωνα με το δήμαρχο η Οικονομική Επιτροπή λόγω έλλειψης προϋπολογισμού  είχε αναβάλλει την λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου να εκπροσωπήσει το δήμο στο ειρηνοδικείο στις  5 Απριλίου.  Σημείωση ότι ο προϋπολογισμός του 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβουλίου στις 27 Απριλίου με αρνητική ψήφο από την παράταξη Στεργίου.

 Οι δυο υποθέσεις δικάστηκαν τις 5 Απριλίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας.Ο
Δήμος  δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στην δίκη και λόγω ερημοδικίας κέρδισε την υπόθεση το  Ελληνικό Δημόσιο.

Δυο μήνες  μετά την απόφαση του δικαστηρίου στις  8 Ιουνίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον κ. Μάρκου να γνωμοδοτήσει επί της απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας για το Δασικό Χωριό Παπάδων.

Στις 28/6/2017 ο κ. Μάρκου γνωμοδοτεί  ότι ο Δήμος δεν δύναται να προσβάλει την  απόφαση του Ειρηνοδικείου για τα ασφαλιστικά μέτρα  αλλά μπορει να  ασκήσει αίτηση ανάκλησης - μεταρρύθμισης  στην περίπτωση που επήλθε μεταβολή των πραγμάτων (συντήρηση), η οποία να δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ως άνω αποφάσεως.  Αναφορικά με την  απόφαση απόδοση του μισθίου παρήλθε η προθεσμία άσκηση έφεσης.Η απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο στις 11-5-2017.Από το Πρακτικό 12/26-07-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων για της αριθμ. 86/2017 & 87/2017 αποφάσεις του
Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, που αφορούν το Δασικό Χωριό Παπάδων, μετά από γνωμοδότηση
δικηγόρου.»


Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής :
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας υπενθυμίζω ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση μας με τις αριθμ. 84 &85/2017 αποφάσεις μας
είχαμε ορίσει τον δικηγόρο κ. Μάρκου Κωνσταντίνο όπως γνωμοδοτήσει επί των αριθμ. 86/2017 & 87/2017 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την από 28-6-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Μάρκου
Κωνσταντίνου η οποία έλαβε αριθμ.πρωτ. 6141/29-6-2017 από το Δήμο και η οποία αναφέρει τα
εξής:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣ
Κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής μερίμνη σας
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Θέμα : Η υπ’ αριθμόν 86/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας (διαδικασία περιουσιακών
(μισθωτικών) διαφορών και η υπ’ αριθμόν 87/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας
(διαδικασία ασφαλιστικών διαφορών).
****************
Δυνάμει της υπ’αριθμόν 3104/7-1-2008 αποφάσεως παραχώρησης του γενικού Γραμματέως
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκμισθώθηκε στο Δήμο Νηλέως, καθολικός διάδοχος του οποίου είναι
ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με απευθείας συμφωνία από το Δασαρχείο Λίμνης το
Δασικό Χωριό «Παπάδες – Κρύα Βρύση» έναντι ετήσιου μισθώματος χιλίων ευρώ (1000€), ενώ το ως άνω μίσθιο υπεκμισθώθηκε εκ μέρους του Δήμου Νηλέως στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στη Σαλαμίνα (οδός Μαραθώνος αρ. 17). Ωστόσο το Δασαρχείο Λίμνης διαπίστωσε ότι από το έτος 2015 έχει διακοπεί η λειτουργία του Δασικού Χωριού, το οποίο ένεκα της εγκατάλειψης του φέρει εκτεταμένες ζημίες που χρήζουν αποκαταστάσεως και όχλησε σχετικώς αρχικώς με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 332/24304/15-2-2016 και εν συνεχεία με το υπ.αριθμ. πρωτ. 1498/94945/1-6-2016 έγγραφο του το Δήμο Σας, έτσι ώστε να προβεί στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του χώρου, ωστόσο ο Δήμος σας ουδέποτε απάντησε στα ως άνω έγγραφα. Κατόπιν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3796/123697/1-8-2016 αποφάσεως του Γενικού
Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καταγγέλθηκε η εν λόγω σύμβαση μισθώσεως λόγω
παράβασης των όρων αυτή εκ μέρους του Δήμο Σας.
Εξ αυτού του Λόγου το Ελληνικό Δημόσιο ήγειρε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας την από 2-3-
2017 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7/8-3-2017 αίτηση του περί λήψεως
ασφαλιστικών μέτρων καθώς επίσης την από 26-1-2017 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου 7/9-2-2017 αγωγή απόδοσης μισθίου κατά την διαδικασία των περιουσιακών και η των
μισθωτικών διαφορών.
Οι ως άνω υποθέσεις δικάστηκαν την 5η΄Απριλίου 2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας ενώ ο
Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, με αποτέλεσμα, ένεκα της ερημοδικίας του εναγόμενου Δήμου, οι αγωγικοί ισχυρισμοί του Ελληνικού Δημοσίου να θεωρηθούν ομολογημένοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 271 παρ. 3 ΚΠολΔ και να γίνει δεκτή η αγωγή αποδόσεως μισθίου καθώς επίσης η αίτηση περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων αντιστοίχως. Κατά συνέπεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 86/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας (Διαδικασία περιουσιακών (μισθωτικών) διαφορών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου και υποχρέωσε το Δήμο να αποδώσει στο ενάγον Ελληνικό Δημόσιο τη χρήση του ως άνω μισθίου, ήτοι το Δασικό Χωριό «Παπάδες - Κρύα Βρύση» και η υπ’ αριθμόν 87/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας (διαδικασία ασφαλιστικών διαφορών), η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου επιτρέποντας στα αρμόδια όργανα του Δασαρχείου Λίμνης να εισέλθουν εντός του Δασικού Χωριού προς καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί και προς αποκατάσταση αυτών με δαπάνη του Δήμου.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος παρέλειψε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του διά της
παράστασης του ή δια της εκπροσώπησης του από πληρεξούσιο δικηγόρο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Ιστιαίας προς αντίκρουση της από 2-3-2017 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου 7/8-3-2017 αιτήσεως περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και της από 26-1-2017 και
με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7/9-2-2017 αγωγής απόδοσης μισθίου του Ελληνικού
Δημοσίου και προς απόδειξη και ανταπόδειξη των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών.

Επιπροσθέτως εσφαλμένως ο Δήμος παρέλειψε να απαντήσει στα υπ’ αριθμ. πρωτ. 332/24304/15-
2-2016 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 1498/94945/1-6-2016 έγγραφα του Δασαρχείου Λίμνης,
ενημερώνοντας το Δασαρχείο σχετικά με την κατάσταση.
Αναφορικά με την δυνατότητα άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων εκ μέρους του Δήμου κατά
των ανωτέρω εκδοθεισών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, ο Δήμος δε δύναται να ασκήσει
ανακοπή ερημοδικίας κατά την διάταξη του άρθρου 501 του ΚΠολΔ διότι ο Δήμος κλητεύθηκε
νομίμως και εμπροθέσμως ενώ δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που να δικαιολογεί την
ερημοδικία του κατά την συζήτηση της ως άνω αγωγής και της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.
Επιπροσθέτως ο Δήμος δεν δύναται να προσβάλει την υπ’ αριθμόν 87/2017 απόφαση ασφαλιστικών
μέτρων με ένδικα μέσα ένεκα του αποκλεισμού ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που δέχονται ή
απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ, ενώ
δύναται να ασκήσει αίτηση ανάκλησης - μεταρρύθμισης του άρθρου 696 ΚΠολΔ μόνο στην
περίπτωση που επήλθε μεταβολή των πραγμάτων, η οποία να δικαιολογεί την ανάκληση ή τη
μεταρρύθμιση της ως άνω αποφάσεως
Αναφορικά με την δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της αριθμόν 86/2017 αποφάσεως
του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας κατά την διαδικασία των περιουσιακών (μισθωτικών) διαφορών, καθότι
παρήλθε η προθεσμία άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης, δεδομένου ότι η απόφαση
επιδόθηκε στο Δήμο στις 11-5-2017, όπως τούτο προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του
Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ευβοίας Νικολάου Δημ. Τσινίκου.
Σημείωση: Ο Δήμος ερημοδίκησε ενώ είχε την δυνατότητα να ζητήσει αναβολή μέχρι έγκρισης του
προϋπολογισμού για το διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου. Οι αποφάσεις χωρίς τα αναφερόμενα σ’
αυτές έγγραφα μου στάλθηκαν ταχυδρομικώς στις 23-6-2017, μετά από σχετική αίτηση μου.
Λίμνη 28-6-2017
Ο Γνωμοδοτών
Κωνσταντίνος Μάρκου
Δικηγόρος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προτείνω όπως κάνουμε δεκτή τη γνωμοδότηση του δικηγόρου , βάσει της οποίας χάθηκε η
δυνατότητα εκδίκασης της υπόθεσης σε ανώτερο βαθμό.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε : Χάθηκε γιατί όμως κ. Δήμαρχε; γιατί ενώ
μπορούσαμε τότε, δεν υπήρχε προϋπολογισμός, αυτό είναι σίγουρο εγκεκριμένος, όμως μπορούσαμε
να παρευρεθεί ένας δικηγόρος και να ζητήσει αναβολή της υπόθεσης. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό;

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Όχι, για τους εξής λόγους.
Ποιος θα όριζε τον δικηγόρο, αν δεν τον ορίσει η οικονομική Επιτροπή να πάρει την αναβολή;

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε : Δεν έχει συμβεί αυτό; δεν έχει ζητήσει
δικηγόρος το ίδιο χρονικό διάστημα, αναβολή, όχι ενός θέματος, πολλών θεμάτων έχω την εντύπωση,χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία;

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Όχι ποτέ, και αν έχει γίνει είναι
παράβαση του δικηγόρου, εκτός κι αν είχε οριστεί για την υπόθεση παλαιότερα, και ήταν
υποχρεωμένος να ζητήσει αναβολή.
Αυτή η υπόθεση πρωτοεισάγεται στα δικαστήρια και κανένας δεν θα μπορούσε να εκπροσωπήσει το
Δήμο χωρίς απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα εγώ, πήγα πολλές φορές στα δικαστήρια, ως νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 58 και δεν μου επετράπη ούτε να μιλήσω. Δεν ακούγεστε μου είπαν δήμαρχε, είσαι εκπρόσωπος μεν, αλλά στα δικαστήρια προέχουν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε : Νομίζω ότι πήγαν κάποιοι δικηγόροι,
αυθαίρετα πήγαν;


Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Πήγε ο ίδιος ο κ.Μάρκου σε ένα
δικαστήριο χωρίς να έχει εντολή από κανέναν, και ζήτησε αναβολή. Αλλά για την υπόθεση αυτή
πήγα μόνος μου και δεν μου επετράπη ούτε να μιλήσω.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε : Την διαβάσατε την γνωμοδότηση, την
άκουσα. Το ότι δεν δύναται αυτή τη στιγμή ο Δήμος να συνεχίσει να ασκεί ένδικα μέσα για τις
υποθέσεις του Δασικού χωριού, έχει να κάνει με την ερημοδικία.

Και είπαμε και λέει και στη γνωμοδότησή του ο δικηγόρος από κάτω, ότι θα μπορούσε να ορίσει να
πάρει αναβολή μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, και στη συνέχεια και τα λοιπά.
Αυτό έχει ξαναγίνει, για να μην κρύβουμε κάποια πράγματα, θα πρέπει να τα λέμε όλα. Αυτό έχει
ξανασυμβεί, και μάλιστα και πρόσφατα, μία δικηγόρος Σελίμη πήρε αναβολή, για μία υπόθεση που
αφορούσε τον Δήμο, δεν ξέρω αν η υπόθεση αυτή ήταν το κάμπιγκ τι ήταν, χωρίς να έχει περάσει
οικονομική Επιτροπή.
Και αυτό σημαίνει ότι και για την ίδια περίπτωση για το δασικό χωριό, ίσως θα μπορούσαμε, από την
στιγμή που και το δημοτικό Συμβούλιο πήρε σειρά αποφάσεων, σχεδόν ομόφωνα στις περισσότερες
φορές, που έλεγε ότι πρέπει να διατηρήσουμε το δασικό χωριό, κάνοντας αυτές τις βελτιωτικές
κινήσεις, βελτιώσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες του ελληνικού Δημοσίου, θα είχαμε τη δυνατότητα,
αν αυτές τις αποφάσεις τις εκτελούσαμε σε συνδυασμό με το διορισμό δικηγόρου για την λήψη
αναβολής. Και άμα την ψήφιση του προϋπολογισμού, τότε να τον ορίζαμε όπως προβλέπεται.
Εγώ λοιπόν έχω να πω, ότι εδώ δεν τηρήθηκαν οι αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, όλες αυτές
που πήραμε για το δασικό χωριό, ερημοδικήσαμε σαν Δήμος.
Αν απορρέουν και προκύπτουν ευθύνες, αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν, πρώτον.
Και δεύτερο, ο Δήμος επανειλημμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει ορίσει δικηγόρους χωρίς να έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό.
Γιατί για αυτές τις περιπτώσεις γινόταν και γι αυτήν δεν έγινε;

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Όποιος δικηγόρος
παρουσιάστηκε, με οποιοδήποτε ρόλο, ενώπιον δικαστηρίου χωρίς απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, παίρνει την ευθύνη, είτε ήταν για καλό, είτε για κακό του Δήμου, ξεκάθαρα.
Μία φορά κάποιος δικηγόρος πήρε αναβολή για τα ΑΜΕΑ και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Το συνηθίζουν
αυτό οι δικηγόροι, κακώς βέβαια, γι αυτό πρέπει να παρουσιάζουν στα δικαστήρια την απόφαση της
Ο.Ε. που τους ορίζει.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε : Μα η κα. Σελίμη δεν είχε καμία σχέση με
το Δήμο, πως πήγε από μόνη της, έτσι αυθαίρετα; δεν την ξέρω καν.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Αναφέρεσαι στην κ. Σελίμη,
δεν την γνωρίζω.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε : Άκουσα το όνομα, τι σχέση έχει αυτή με
τον Δήμο, και πως πήγε έτσι; ζήτησε αναβολή για υπόθεση κάμπινγκ. Και εμείς πρώτη φορά το
ακούμε αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Μήπως η δικηγόρος έστειλε
την βοηθό της να πάρει αναβολή; Το κάνουν αυτό. Όμως ξέρω για το κάμπινγκ ότι οι ίδιοι οι
αντίδικοι ζήτησαν αναβολή, μήπως η κ. Σελίμη είναι δικηγόρος αυτών;

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε : Όχι, όχι. Και μάλιστα επικαλέστηκε το
γεγονός ότι εσείς ήσασταν στην Λάρισα στο πειθαρχικό, ενώ την ίδια μέρα υπήρχε δικαστήριο, αυτό
επικαλέστηκε. Και εκείνη την ημέρα δεν ήσασταν στο πειθαρχικό γιατί ήμουνα εγώ και ο
Κουτσουράς εκεί.
4
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε : Δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι
δικηγόροι από μόνοι τους, και αν όσοι έκαναν τέτοια πράγματα και ζήτησαν αναβολές, εγώ θέλω να
γραφτεί στα πρακτικά, να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν, αν είναι οι δικηγόροι, οι
δικηγόροι.
Δεν μπορεί να συντελείται αυτό το πράγμα και για το δασικό χωριό, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που
πήραμε τόσες αποφάσεις, που το θέλαμε τόσο πολύ όλοι μας, έτσι;
Δεν θα ξαναπώ τα ίδια, τοποθετήθηκα δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε : Πέραν αυτού, έχουν συμβεί και
πράγματα σε βάρος του Δήμου, συγκεκριμένα είχαμε μία υπόθεση για κάποιον εργολάβο, και εμείς
θέλαμε να εκδικαστεί η υπόθεση να τελειώνει. Και επειδή ο δικηγόρος ήταν να πάει σε άλλη δίκη,
έστειλε κάποιον συνάδελφό του και ζήτησε αναβολή.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε : Εγώ θέλω να πω το εξής, αυτά τα
πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να μπούνε στην θέση τους. Παλιά θυμάμαι την υπόθεση των ΑΜΕΑ
είχε ασκήσει έφεση ο κ. Ευθυμίου από μόνος του. Έτσι είπατε και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστέψουμε δήμαρχε. Αυτά, να καταγράφονται στα πρακτικά, και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν τον δικηγόρο. Με ποιο δικαίωμα πήγε και ζήτησε από μόνος του αναβολή ή οτιδήποτε τότε; Να αποδοθούν, εγώ μιλάω με ονόματα και να γραφτεί στα πρακτικά. Και αν θέλει ο κύριος Ευθυμίου, ή ο κάθε κύριος Ευθυμίου, ας κινηθεί εναντίον μου. Ή ας βγει τελικά να πει κάτι άλλο που δεν το λέει, αν είναι αλλιώς τα πράγματα.

Το λόγο έλαβε ο κ. Καντζούρας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος και είπε : Εγώ να πω δύο λόγια, όλοι
μίλησαν.
Έχουμε πάρει πολλές φορές, πολλές αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, και μάλιστα ομόφωνα,
στο ότι το Δασικό Χωριό να μείνει στον Δήμο, είχε ένα έσοδο ο Δήμος το οποίο το έχασε.
Πήραμε απόφαση την άλλη φορά να ορίσουμε έναν δικηγόρο να γνωμοδοτήσει.
Για μένα ο Δήμος είχε την δυνατότητα να ζητήσει αναβολή με κάποιον δικηγόρο, έστω προφορικά.
Λέω υπάρχουν ευθύνες, ο Δήμος ερημοδίκησε, πήγαμε εκεί χωρίς δικηγόρο, και κάνανε το παιχνίδι
μόνοι τους.
Και για μένα πρέπει να κάνουμε δεκτή τη Γνωμοδότηση του δικηγόρου, και να πούμε, να αποδοθούν
οι ευθύνες εκεί που ανήκουν.

Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε : Εγώ αυτή τη στιγμή δήμαρχε, θέλω
να κάνουμε, να ασκήσουμε ένδικα μέσα. Αφού λέει η γνωμοδότηση του δικηγόρου, πράγματι έτσι
είναι, να ρωτήσουμε και άλλο δικηγόρο; ότι δεν μπορούμε. Εγώ τι να πω εγώ δηλαδή; εγώ δεν
συμφωνώ, τι να ψηφίσω; Δεν ψηφίζω τίποτα.

Θεωρώ ότι πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε την Γνωμοδότηση του δικηγόρου, ότι δεν
έχουμε την δυνατότητα εκ του νόμου να ασκήσουμε περαιτέρω ένδικα μέσα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
3. Την από 28-6-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Μάρκου Κωνσταντίνου η οποία έλαβε
αριθμ.πρωτ. 6141/29-6-2017 από το Δήμο .

Και σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, που τηρούνται στο
αρχείο της Οικονομικής Επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την γνωμοδότηση του δικηγόρου η οποία κατατέθηκε στο Δήμο την 28-6-2017 και
έλαβε αριθμ.πρωτ. 6141/29-6-2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
 ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 5. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17 Σχόλια:

ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΟΡΙΟ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΛΑ ΤΑΧΑΣΕ ΗΡΘΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ (ΚΡΕΜΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΠΠΑΔΕΣ)

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ . ΕΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

Ξεφτυλα οι μεν με το προϋπολογισμό μας βύθισαν στο σκοτάδι οι δε με την αναλγησία τους να μην απάντησουν στο Δασαρχείο και ακομη μετά την δίκη να χάσουν τις προθεσμίες για ανακοπή. Ντροπή. Ο προέδρος της ΤΚ παπάδων τι έκανε; ενημερώθηκε; πίεσε;

ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΕΡΝΟΥΝ ΟΛΟΙ

10:41
Η επιστολή που εστάλει απο τον πρόεδρο των Παπάδων στον υπουργό άλλα λέει.
Μπορείς να τη διαβάσεις και στο site του κ.Λαμπρου και του τοπικού.


Το Δασικό Χωριό ανακαινισμένο έχει δοθεί στη τοπική κοινότητα για εκμετάλλευση.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ. ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΙ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΠΑΡΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ?
ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΣΕΚΑΡΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΦΙΝΑ. ΤΩΡΑ ΑΝ ΤΡΩΤΕ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΦΕΡΑΤΕ ΜΕΤΑ ΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΔΩΝ.
ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ, ΔΕΝ ΡΩΤΑΓΕΣ ΚΑΗΜΕΝΕ!!!!!!!!!!

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΝΑΤΕ ΓΝΩΣΤΟΙ,
ΓΙΝΑΤΕ ΦΙΡΜΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ,
ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ, Η ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΩΖΟΥΝ.
ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΠΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ, ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, Η ΜΑΣΣΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ.
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΑ ΖΩΖΕΙ.
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΡΕΜΟΥΛΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ.
Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ.

Φιλαράκι 12.16 μ.μ.
Δεν θέλεις να καταλάβεις ότι ο καλυβιώτης θα είναι δήμαρχος και την επόμενη
τετραετία γιατί το θέλουμε εμείς οι πολίτες γιατί έδειξε ότι είναι ΚΑΘΑΡΟΣ και ΑΞΙΟΣ και δεν έχει καμία σχέση η ποιότητά του με ανθρώπους σαν και σένα και τους λίγους ομοίους σου.
Είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει το έργο του που κάποιοι σαν και σένα
εμποδίζουν. Στις προηγούμενες εκλογές δεν τον ψήφισα γιατί θεώρησα ότι θα είναι όμοιος με σας τα κοπρόσκυλα που είχε μαζί του στο ψηφοδέλτιο και που σας ξέρω πολύ καλά απο χρόνια.

προς 10,27 κ 11,10.καποτε μιλησες για καλυβιωτικα αγγουρια μονο που δεν προσεξες οτι ειναι στραβα και γυρνανε προς την κορυφη.ιδου η ροδος ιδου και το πηδημα για τον χρησταρα

ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 150 ΧΙΛ.ΕΥΡΩ ΧΡΙΣΤΑΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕΣ ΠΕΡΙΣΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΩΡΑ ΠΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΡΕ ΗΛΙΘΙΕ 9.16 π.μ. ΠΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ.
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΑΣ ΕΣΥ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ;

ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΠΕΡΥΣΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΔ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΖΗΤΑΝΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΛΠΑΚΙΑ ΝΤΡΟΠΗ

Όταν κάποιος αποτυγχάνει σε αυτό που ανέλαβε να κάνει, δεν τον σώζει τίποτα και κανένας η μόνη διέξοδος γι αυτόν είναι τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σας χ--ει ο κ---ς μου!!!!!!!!!!! Ο νοών νοείτο.

ΦΙΛΕ 12.15 <> ΕΝΟΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΜΕ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣ = ΠΑΡΑΓΓΑ. Υπαρχουμε ομως και εμεις που τα ξερουμε πολυ- πολυ καλα .........

Διαβαζω απο πολλοιυς παραπανω που εχουν γινει αυθεντια οικπνομολογοι να αναφερουν εδω ποσα ηταν τα καθαρα εσοδα του Δημου ολα αυτα τα χρονια!
η μηπως ειχε ζημιες?
Συνεφερ λοιπον να το ξαναπαρει η οχι?
Απντηστε μου με νουμερα και οχι με φανφαρες

Είναι κρίμα να παραμένει κλειστό!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.