Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό το κυλικείο του Γυμνασίου Μαντουδίου

Η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα
διενεργήσει η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την Α.Δ.Σ. 23/2017
ήτοι:1)Παπακωνσταντίνου Μαρία, Διευθύντρια Γυμνασίου Μαντουδίου 2)
Σκομπρής Νικόλαος Πρόεδρος Σχολ.Επιτροπής 3) Σταματίου Σταματική
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μαντουδίου, σε
συνάρτηση με α)την τιμή της προσφοράς β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση
σχολικού κυλικείου γ) την πολυτεκνική ιδιότητα.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α,β,γ, γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζετε επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου
υπολογίζεται ένα (1) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (5) μόρια.
Β.
Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:
1.Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου Μαντουδίου
στις 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
.
Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με
την ίδια διαδικασία στις 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα.
Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται
απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες
προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας
ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού
περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να
είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της
ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της
Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή
Ιδιωτικού Σχολείου

Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα
τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή
φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις.
Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη
των τριών (3) Ευρώ)
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από
την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
(Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
(Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
η) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά
την κατακύρωση του Διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο
κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να
καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχη εγγυητική καλής εκτέλεσης που
να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος. Η εγγυητική
επιστολή παρακρατείται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας
ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής
Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος
εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου
(Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ι)πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα
γονέα μονογονεϊκής οικογένειας .
ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην αρμόδια για τη
διενέργεια επιτροπή μέσω του Διευθυντή του Σχολείου και θα
πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής έως και τις
13:00 της
30/10/2017.

Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη , αρχίζει από την έγκριση των
πρακτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λήγουν την 30η Ιουνίου
του ενάτου χρόνου χωρίς καμμία δυνατότητα παράτασης . Ο εκμεταλλευτής

του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από
την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η
συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.

Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη
δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις
31 Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189.α.β.γ,
όπου υ=το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α=η
προσφορά, β=ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στις ημερομηνίες που
καταβάλλονται οι δόσεις, γ=οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με
αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.Ο αριθμός
των φοιτώντων μαθητών και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει
η δόση βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του Σχολείου. Για κάθε
δόση υποχρεούται να καταβάλει στη Σχολική Επιτροπή χαρτόσημο 3,6% επί
του ποσού, το οποίο θα αποδίδεται ετησίως με την υποβολή της φορολογικής
δήλωσης στην Δ.Ο.Υ. Λίμνης.

Υποβολή Αντιπροσφορών/Ενστάσεων

Αντιπροσφορές στον ανωτέρω διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού,
υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία
διενέργειας του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την
κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την
αποδοχή ή την απόρριψή της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.
Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση
υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.
8
.Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι
η Επιτροπή θα ζητήσει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα
έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε
επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
9
.Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό,
εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης
θα σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα «Ευβοϊκός Τύπος» ,θα τοποθετηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, στα Δημοτικά Καταστήματα και θα
αναρτηθεί στο Διαύγεια.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σκομπρής Νικόλαος
Παζάρας Βασίλειος
Κωνσταντάκη-Φλώκου Σοφία
Χαλιούλιας Ιωάννης
Παλάντζας Ιωάννης
Φορτοτήρα Ολυμπία
Αλεξίου Δημήτριος

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.