Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

17 μόνιμους ΥΕ και ΔΕ για την καθαριότητα θα προσλάβει ο δήμος με ετήσιο κόστος 260.000 Ευρώ

Από το πρακτικό της αρίθμ.14/ 29-9-2017 κατεπείγουσας συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου


α«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών»

Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του
θέματος και ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο.
O Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ
94/29.06.2017 τεύχος Α ́)
« 1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. β ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α ́143),
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ύστερα από
εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών, σε κάθε
είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητας. Ειδικά για τη
σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές η απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής

επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού
κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά
παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους».
Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση των οργανισμών στο Εθνικό Τυπογραφείο οι
ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού
προσωπικού προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.
Στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 19/οικ. 22159/30.06.2017 επισημαίνεται ότι οι
ΟΤΑ υποβάλλουνς μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης υποβάλλουν αίτημα προγραμματισμού στο
Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων σύμφωνα με τη
διαδικασία της υπ ́αριθμ. προτ. 40703/16.12.2016 εγκυκλίου περί
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών , προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Με την υπ ́ αριθμ. 97/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η
οποία εγκρίθηκε με την υπ ́ αριθμ. 4895/131059/22.08.2017 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3168/Β/12.09.2017 η τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλουμε το αίτημά μας για κάλυψη
των θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών με τακτικό προσωπικό ήτοι για έντεκα
(11) ΥΕ θέσεις Συνοδών Απορριμματοφόρων, μία (1) θέση ΔΕ Χειριστή Μ.Ε.
(Σαρώθρου) τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και μία (1)
θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ
94/Α ́/29.06.2017).
2. Την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπ ́αριθμ. 19/οικ.22159/30.06.2017.
3. Την υπ ́ αριθμ. 97/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας.
4. Το ΦΕΚ 3168/Β/ 12.09.2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η τροποποίηση
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
5. Την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπ ́αριθμ. 25/40703/16.12.2016.
6. Την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών του
Δήμου μας με τακτικό προσωπικό.
7. Την άποψη του δημοτικού συμβούλου κ. Παζάρα Βασιλείου, που είναι:
«Για την επιτάχυνση και την διευκόλυνση των διαδικασιών κάλυψης των
θέσεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας,
πήραμε απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Αφού εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Οργανισμός από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης, μένει σ’ εμάς να προγραμματίσουμε την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ψηφίζω ναι».

ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, και συγκεκριμένα:

Έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
Κλάδου ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το
ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/05.03.2001 Τεύχος Α ́)
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου τομέα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.

Ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Κλάδου
ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (Σαρώθρου).
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το
ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/05.03.2001 Τεύχος Α ́)
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου τομέα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Ι Τάξης Δ ́ ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου ομάδας Β ́ ειδικότητας 4 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ ́
αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 Απόφασης του
αρμοδίου Υφυπουργού όπως τροποποιήθηκε –
συμπληρώθηκε με την υπ ́ αριθμ. οικ. 71993/301/Φ
113/3.7.2015 Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*).

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C) κατηγορίας.

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή
ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση των αδειών υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδειες
μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκαν βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
Κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το
ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/05.03.2001 Τεύχος Α ́)
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου τομέα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α)
Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και μοσοσυκλετών ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Απολυτήριος Τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας
Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων του Τομέα Οχημάτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας,
δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού
Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή
ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του ν. 1346/1983 ή του ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C) κατηγορίας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε
ισχύ.

Ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Κλάδου
ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το
ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/05.03.2001 Τεύχος Α ́)
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου τομέα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :
Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή
Ηλεκτρολόγου Α ́ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης
Ομάδας Α ́ Ειδικότητας ήΕγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και
επιγραφών Γ ́ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (*),

 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.
Β . Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ.
του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας , (ΦΕΚ 2092/Β/21.09.2011)
όπως τροποποιήθηκε ισχύει (ΦΕΚ 1853/Β/29.07.2013, ΦΕΚ 1392/β/7.7.2015
και ΦΕΚ 3168/Β/12.09.2017) έχει ως εξής:

Το ύψος της συνολικής δαπάνης που προκαλείται για την πληρωμή του
προαναφερθέντος αιτούμενου, προς πρόσληψη προσωπικού συνολικά δέκα
επτά (17) ατόμων ανέρχεται σε 258.341,76 € κατ ́ έτος και το προσωπικό
αυτό θα απασχοληθεί στις υπηρεσίες καθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού.
Δ. Ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και θα υπάρξει μέριμνα για
την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των
επομένων ετών με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α. τους σκέλους των εξόδων:
1 Κ.Α. 20.6011.0001 Αποδοχές τακτικού προσωπικού πίστωση
200.606,40 €
2 Κ.Α.20.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές 57.735,36 €
Ε.Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας για τις δικές της ενέργειες

1 Σχόλια:

ΣΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΕ ΔΗΜΑΡΧΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ .

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.