Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ειδικά για τον πρακτικόγράφο

Εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έως και 31-12-
2017 για ένα (1) υπάλληλο του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας
Άννας, κατηγορίας/κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, ο οποίος θα εκτελεί
χρέη ειδικού γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαντουδίου –
Λίµνης – Αγίας Άννας.

Καθορίζουµε το όριο υπερωριακής εργασίας να είναι αυτό που
πραγµατοποιείται χωρίς να ξεπερνά το ανώτατο όριο των εκατόν
είκοσι (120) ωρών ανά εξάµηνο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
αυξοµείωσης µεταξύ των δύο εξαµήνων.
Η ωριαία αµοιβή θα καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις της υπ’
αριθµ. 2/2015/∆ΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους µε θέµα «Παροχή οδηγιών για την
εφαρµογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)
«Μισθολογικές ρυθµίσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθµού, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου (Ν.Π.∆.∆.) και Ιδιωτικού
∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) καθώς και των ∆.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν.3429/2005 (314/Α΄) και άλλες µισθολογικές διατάξεις».
Η δαπάνη της αµοιβής θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0002 του
σκέλους των εξόδων του εγκεκριµένου µε την υπ΄αριθµ. πρωτ.
997/69930/17.05.2017 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α:7Η0ΜΟΠ10-36Ν)
Προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας
που φέρει την ένδειξη : «Αποζηµίωση πρακτικογράφου για την τήρηση
των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» µε συνολική πίστωση
1.500,00 €.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το
άρθρο 79 παράγραφος 4 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων (ν.
3463/2006)

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.