Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

11 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού με ετήσιο μισθολογικό κόστος 187.992 Ευρώ στον ΟΕΥ του Δήμου
Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 14-7-2017 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο 97 /2017
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α ́)

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος
A'):
«1.Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα
αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους,
των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες
σχετικές με την καθαριότητα . Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις
υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού
του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές
υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου
. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή
τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι
ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την
πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως
προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με
την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η
οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994
(Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17)
μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις
προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν
εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται
στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά
την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού
και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες
σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017, με την οποία παρέχονται
οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν
υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. ή
εφόσον οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις (ακόμη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για
την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, οι φορείς δύνανται να προβούν άμεσα στην
τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων θέσεων. Η τροποποίηση των Ο.Ε.Υ.
θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3584/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
το αρ.63 περ. στ’ του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σύμφωνα με τα οποία
απαιτείται:
- Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
- Απόφαση του οικείου συμβουλίου,
- Γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
- Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινομένων θέσεων καλύπτεται από τις
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές
υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση
των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και

Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους
προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών
μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των
συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι
Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων
Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την
προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος
των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο
οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου
των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί
δύο.»
Με την υπ’ αριθ. 102/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βεβαιώνεται ότι η
ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων
προτεινόμενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας ύψους 187.992,00 € καλύπτεται
από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αφού
μελέτησε τον υπάρχοντα Οργανισμό και την εκτίμηση της υπηρεσίας καθαριότητας
και έλαβε υπ’ όψη της τις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας προτείνει με την υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασή της τη σύσταση
έντεκα (11) νέων θέσεων στην Υπηρεσία Καθαριότητας
στους εξής κλάδους:
1.ΔΕ Οδηγών ΠΕΝΤΕ (5) θέσεις
2.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΕΞΙ (6) θέσεις.
Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων προτείνεται να αποτυπωθεί στον ισχύοντα
Οργανισμό με τις εξής τροποποιήσεις:
«Τροποποιεί το άρθρο 19
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
του ΜΕΡΟΥΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ως εξής:

Την
παρ. 4ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με τη
σύσταση ΠΕΝΤΕ (5) νέων θέσεων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ Οδηγών.
•Την παρ. 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με τη σύσταση
ΕΞΙ (6) νέων θέσεων Κατηγορίας/Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.»
Προτείνεται η αποδοχή της πρότασης της Εκτελεστικής επιτροπής και σας καλώ να
ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιου αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη:
-το άρθρο 65 ν. 3852/2010
-το άρθρο 10 του ν. 3584/07
- την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A')
-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017
-τα Πρακτικά των υπ' αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.05.2017 Γενικών Συνεδριάσεων της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
-τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (ΦΕΚ
2092/Β/21.09.2011), όπως τροποποίηθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1853/Β/29.07.2013 &
ΦΕΚ 1392/Β/07.07.2015)
- την υπ ́ αριθμ. 559/2016 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3472/Β/27.10.2016 με θέμα
4«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας, κατ ́ εφαρμογή της παρ. 1 ατου άρθρου 33 του ν. 4024/2011»
-την εκτίμηση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας, από την οποία προκύπτει
ότι στον ΟΕΥ οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις , ακόμη και αν πληρωθούν, δεν
επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών
-την υπ’ αριθ. 102/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
.
- την υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
-την εισήγηση του Προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιείται το άρθρο 19 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» του ΜΕΡΟΥΣ 4 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του ΟΕΥ (ΦΕΚ
2092/Β/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1853/Β/29.07.2013 &
ΦΕΚ 1392/Β/07.07.2015) του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και
προστίθενται οι εξής θέσεις στους παρακάτω κλάδους:
1. Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Κλάδο ΔΕ Οδηγών
ΠΕΝΤΕ (5) θέσεις.
2. Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στον Κλάδο ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας ΕΞΙ (6) θέσεις

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.