Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Στα προσεχώς έστειλαν πρόταση του δημάρχου για πρόσληψη δικηγόρου ενόψει της "δικηγορικής λειψυδρίας" και αυτοκλησίας

Πρίν από την  λήψη απόφασης από την Οικονομική επιτροπή   για τον όρισμό δικηγόρου κατά της αίτησης ανακοπής της Λάμδα Ναυς ΑΕ ο κ. Καλυβιώτης  πρότεινε την πρόσληψη ενος  δικηγόρου στο Δήμο, για όλες τις υποθέσεις που τον αφορούν.. το αιτιολογικό ήταν ότι  δεν υπήρξε  πλήρη ανταπόκριση με προσφορές από δικηγόρους σε προσκήσεις του δήμου.  Σύμφωνα με τον κ. Καλυβιώτη "  υπάρχει από τι φαίνεται ένα σοβαρό πρόβλη μα, στο να μην έχουμε την δυνατότητα να
ορίσουμε δικηγόρους, είτε για γνωμοδότηση, είτε για εκπροσώπηση, με αποτέλεσμα, ενώ
παρέχονται καταληκτικές ημερομηνίες, να μην μπορεί να εκπροσωπηθεί ο Δήμος". Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε το  θέμα  να έρθει ως τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.


Σήµερα την 8 Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δη µοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4866/01-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ

4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ

5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ

7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ


Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήµου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συνεδρίασης, θα ήθελα να θέσω υπόψη
της επιτροπής, ορισµένα απλά πράγµατα:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κύριοι Σύµβουλοι,
Η παρούσα συνεδρίαση, σχεδόν στο σύνολό της, εκτός από ένα θέμα, αφορά το ορισμό δικηγόρου,
δηλαδή την ανάθεση υπηρεσίας σε δικηγόρο. Οι υπηρεσίες του Δήμου ζήτησαν με έγγραφό τους σε
διάφορους δικηγόρους, να προσέλθουν να δώσουν τις προσφορές τους, όπως ο Ν. 4412/2016
επιβάλλει. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις του Δήμου δεν είχαμε πλήρη ανταπόκριση με προσφορές από δικηγόρους.
΄Ετσι, υπάρχει από τι φαίνεται ένα σοβαρό πρόβλη μα, στο να μην έχουμε την δυνατότητα να
ορίσουμε δικηγόρους, είτε για γνωμοδότηση, είτε για εκπροσώπηση, με αποτέλεσμα, ενώ
παρέχονται καταληκτικές ημερομηνίες, να μην μπορεί να εκπροσωπηθεί ο Δήμος.
Για αυτό θα ήθελα να σας θέσω υπόψη, να προσλάβουμε έναν δικηγόρο στο Δήμο, για όλες τις
υποθέσεις που τον αφορούν. Κατ' αυτό τον τρόπο θα ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θα ήθελα να σας το θέσω υπόψη, κι αν εσείς το θεωρείτε ότι
είναι κατεπείγον και σοβαρό για τον Δή μο, να προχωρήσουμε και στην λήψη απόφασης ως έκτακτο
θέμα. 'Εχουμε την δυνατότητα από τον Ο.Ε.Υ. να προσλάβουμε σύμβουλο δικηγόρο, να αναθέσουμε
τις υποθέσεις του Δή μου. Θα είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί θα έχουμε γνωμοδοτήσεις από αυτόν τον
δικηγόρο για τα θέματα που έρχονται στο δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τη νομιμότητά τους,
αλλά και για τις απόφασης του δη μοτικού Συ μβουλίου.
Πέραν από το δη μοτικό Συμβούλιο θα έχουμε και την εκπροσώπηση του δικηγόρου αυτού ενώπιον
των δικαστηρίων, σε όλες τις έκτακτες υποθέσεις που θα παρουσιάζονται, ώστε να μη χάνουμε
καταληκτικές η μερομηνίες.
Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε
Είπατε προηγουμένως ότι προβλέπεται από τον Ο.Ε.Υ. νομικό τμή μα. Αυτή η πρόσληψη θα έχει να
κάνει με σύμβαση που θα γίνει μέσα από μια διαδικασία διαγωνισμού; με ποιο τρόπο ακριβώς θα
προβούμε σε αυτήν; Πείτε ότι σήμερα εδώ αποφασίζουμε, συζητιέται το θέμα και αποφασίζουμε να
πάρουμε δικηγόρο σύμβουλο, με ποιο τρόπο θα γίνει η επιλογή του δικηγόρου;»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Προβλέπεται από τις διαδικασίες, πως γίνεται η πρόσληψη δικηγόρου. Γίνεται μια διακήρυξη και
επιλέγεται ο καταλληλότερος δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει τα συ μφέροντα του Δήμου.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Θα έλεγα, να έρθει ως τακτικό θέμα όχι σήμερα, να ενη μερωθούμε, να σκεφτούμε, να δούμε τι γίνεται,
και να έρθει σαν τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ήρθε ως έκτακτο θέμα ακριβώς επειδή τώρα παρουσιάζεται για πρώτη φορά αυτό το πρόβλημα.
Βεβαίως εάν το αποφασίσετε να έρθει ως τακτικό θέμα, θα είναι στην επόμενη συνεδρίαση. Αλλά,
εγώ οφείλω να το θέσω υπόψη, γιατί υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη εκδικαστεί, χωρίς ο
Δή μος να παρευρίσκεται, δηλαδή, ερήμην του.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε
Εγώ είχα εκφράσει τη θέση μου από την προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής,
ήμουνα σαφέστατος, είχα ζητήσει να προσλάβουμε νομικό σύμβουλο. Τα έξοδα για πληρωμές
δικηγόρων είναι πάρα πολλά, ορίστε έχουμε 15 υποθέσεις σήμερα για ορισμό δικηγόρων. Και θεωρώ
ότι θα είναι καλό και για τα οικονομικά του Δή μου μας αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Τώρα, επειδή όμως πράγματι, σαν έκτακτό δεν μπορώ να έχω άποψη, πως, αν δε ξέρω τη διαδικασία
που προβλέπεται από το νόμο, καλά θα είναι να έρθει σαν τακτικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία
περίπτωση, ότι είμαι αρνητικός να συζητηθεί και σήμερα, έτσι; αλλά, να δούμε, να κάνουμε μία
συζήτηση πρώτα να δού με κάποιες παραμέτρους εν πάση περιπτώσει και να αποφασίσου με.

Υστερα, όσον αφορά τα ση μερινά μας θέματα, έτσι; ήθελα να διευκρινιστεί αυτό, ότι θα πρότεινα,
εφόσον αποφασίσουμε να προσλάβουμε νομικό σύμβουλο, να οριστούν οι συγκεκριμένοι δικηγόροι
οι οποίοι έχουν κάνει ήδη προτάσεις για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, και ο δικηγόρος ο νομικός
σύμβουλος πως θα τον αποκαλέσου με, που θα προσληφθεί, να αναλάβει όλα τα υπόλοιπα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η συζήτηση είναι πολύ ευχάριστη και διευκρινίζω. Μιλάμε για πρόσληψη δικηγόρου, και όχι
πρόσληψη νομικού συμβούλου βοηθού του δημάρχου, κατ επιλογή του δημάρχου. Η πρόσληψη
δικηγόρου, έχει την έννοια ότι ο δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπεί τον Δή μο, αντί των δικηγόρων που επιλέγει η Οικονομική Επιτροπή. Αντιθέτως ο νομικός σύμβουλος δεν παρίσταται στα δικαστήρια ως εκπρόσωπος, συ μβουλεύει νομικά τις υπηρεσίες.

Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι προτείνεται η πρόσληψη δικηγόρου. Από πλέον διετίας και πλέον, από
τότε που αναλάβαμε, ζήτησα και ασχολήθηκα πάρα πολύ για την πρόσληψη δικηγόρου και νομικού
συμβούλου. Δυστυχώς, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από δικηγόρους της περιοχής μας, γιατί
προβλέπεται συγκεκριμένη οικονομική του κάλυψη, που δεν τους ήταν ιδιαίτερο κίνητρο. Παρά
ταύτα, εάν καταλήξουμε να μη συζητηθεί το θέμα τώρα και αποφασιστεί και έρθει σε επόμενη
συνεδρίαση, θα σας φέρω, όλο το νομικό πλαίσιο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Τάρλα Κυριάκο, μέλος της Ο.Ε. και είπε

Εγώ θα έλεγα επειδή το θέμα είναι σοβαρό, και δε νομίζω να είναι κάποιος προετοιμασμένος από μας
σήμερα, να έρθει σαν τακτικό. Δεν είμαι αρνητικός να έρθει σαν τακτικό στην οικονομική Επιτροπή,
αλλά καλύτερα θα έλεγα να έρθει σαν τακτικό στο δη μοτικό Συμβούλιο που είναι το ανώτερο όργανο και να ακούσουμε και τις απόψεις και άλλων για το συγκεκριμένο θέμα. 'Ο μως, ξαναλέω, να το σώμα αποφασίσει να έρθει στην οικονομική Επιτροπή πάλι δεν είμαι αρνητικός.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε

Λοιπόν εγώ έχω να πω το εξής, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, ήμασταν υπέρ στο να οριστεί
ένας δικηγόρος για να μας εκπροσωπεί σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Επειδή προέκυψε κι αυτό τώρα
με τον 4412/2016 περί ορισμού δικηγόρου που υπάρχει μια διαδικασία στην οποία απαιτείται, αν
θέλετε είναι δύσκολη η διαδικασία, διότι πρέπει να βγει ανακοίνωση από το Δήμο ότι θέλουμε να
ορίσουμε δικηγόρο για αυτές τις υποθέσεις, να υπάρξει ανάληψη δαπάνης, να δοθούν προσφορές,
είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, και μπορεί κάποια στιγμή κάπου να σκοντάψει. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να μην εκπροσωπείται ο Δή μος και κατά συνέπεια να έχου με απώλειες.

Καλό θα είναι λοιπόν, εγώ δεν είμαι αντίθετος με το να προσλάβουμε έναν δικηγόρο, και να έχουμε τη στήριξή του σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν το Δή μο, καλό θα είναι όμως να έρθει σαν τακτικό θέμα, να προετοιμαστεί από σας κύριε δή μαρχε και να έρθει ως τακτικό στην επόμενη οικονομική Επιτροπή, με συγκεκριμένες προτάσεις, να δούμε τι προβλέπει ο Νόμος για το διαγωνισμό, πώς είναι οι διαδικασίες, και στην συνέχεια να έρθει και στο δη μοτικό Συμβούλιο, αφού πρώτα περάσει από την οικονομική Επιτροπή.

Θα πρότεινα όμως να γίνει μια προεργασία, είμαι υπέρ να προσλάβουμε δικηγόρο, και να μην
κάνουμε κάθε φορά όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί εξήγησα τους λόγους, αλλά θα πρότεινα να
έρθει σαν τακτικό, μόνο και μόνο για να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία πρώτον, και δεύτερο να
μην σκοντάψουμε στο θέμα, πως ένα έκτακτο, πως το φέραμε έκτακτο θέμα, να μην έχουμε
ακυρότητα στην απόφασή μας.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε

Το γιατί δεν θα πρέπει να συζητηθεί σαν έκτακτο, φάνηκε τώρα, όταν μας εξηγήσατε, εμένα
προσωπικά Δή μαρχε, ποια η διαφορά νομικού συμβούλου και δικηγόρου που θέλουμε να
προσλάβουν, έτσι;
Είναι κάποιες λεπτομέρειες λοιπόν, που καλά θα είναι να τις ξέρου με, να ενη μερωθού με και να έρθει σαν τακτικό πλέον θέμα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Να προχωρή σουμε στη διαδικασία, κι εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενη μερωθείτε πλήρως, ίσως
εγώ να έτρεξα νωρίτερα, επειδή είναι σε γνώση μου το θέμα. Θα ενη μερωθείτε πλήρως με όλα τα
στοιχεία που υπάρχουν για τον ορισμό δικηγόρου. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι καινούργιο και
πρωτότυπο για τον Δή μο μας, που επί πολλά χρόνια δεν είχε έναν μόνιμο δικηγόρο, και θα δείτε τι
σοβαρά οικονομικά οφέλη θα έχουμε.

Προτείνω το θέμα της πρόσληψης δικηγόρου στο Δήμο να έρθει ως τακτικό θέμα σε επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά την διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη την
πρόταση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το θέμα της πρόσληψης δικηγόρου στο Δή μο να έρθει ως τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής

10 Σχόλια:

ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜ ΔΕΝ ΣΦΑΞΑΝΕ

Καλά σου κάνουν Δήμαρχε! Δεν θες τη δύναμη της παράταξής σου, άτομα με ιδέες, θέληση, ανέγγιχτα από κομπίνες και με πολιτικό λόγο. Βγάλτα τώρα πέρα με τον Παληό και τον Χαλούλια!!!

Κουτσουράς,Κουκουρίκος.....ανέγγιχτοι ,πλάκα με κάνεις?
Κολλητοί με Μάρκου και Ψαρρό!
Μέχρι Καντζούρα και Χοροδιδασκαλισα γλείφουν.
Άραγε θα αξιωθούμε να δούμε όλες τις "υγιείς" δυνάμεις μαζί αδελφωμένες για το καλό του τόπου μας?
Αμίν και ο Θεός μαζί μας.

ΑΠΟ 4 Ιουλίου 2017 - 8:57 π.μ. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΠ ΕΞΩ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ.

ΑΝΤΙΚΑΝΑ- ΗΛΙΑ- ΣΤΑΥΡΟ - ΓΙΝΝΙΕ -ΑΠΛΥΤΕ -ΦΑΤΕ ΜΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΣΑΣ

ΤΟ ΝΟΥ ΤΟΥ Ο ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟΝ ΜΠΟΥΛΟ ΜΑΣ

Λαμπρέ πολιτευτή 6:15
Και η δική σου αισχρότητα μπορεί νάχει το τέλος της,και τα γίδια κάποτε θα ξυπνήσουν και ΔΕΝ θα μπορείς να σωθείς.
Μέγα ελάττωμα η αλαζονεία.
Μην ξεχνάς λειτουργείς ενάντια του συμφέροντος των συμπολιτών σου.
Είσαι τόσο ξετσίπωτους που δεν διστάζεις να καυχιέται για την αχαλίνωτη αισχρότητά σου.

ΣΤΟ ΑΛΛΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ

φέρετε μεγάλη ευθύνη παλαιοαποστάτες για την κατάντια του τόπου.τότε που στηρίζατε και είσασταν υποψύφιοι με τον καλυβιώτη δεν το βλέπατε? για το καλό του τόπου οφείλατε να είστε μέσα, να διαφονείτε, να λέτε ανοιχτά τη γνώμη σας, να προτείνετε και να επιτελείτε έργο. τα προσωπικά σας τί είχατε με τον δήμαρχο εμάς τους απλούς πολίτες δεν μας αφορούν. σας βλέπω όμως να τριγυρίζετε σαν σβούρες με σκοπό να εκλεγείτε στις επόμενες εκλογές ως αθώες περιστερές. ένα όμως έχω να σας πω. θα φάτε μαύρο στις επόμενες εκλογές. και αν δεν συμβεί αυτό μας αξίζει να είμαστε χώρα τρίτοκοσμική.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.