Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Σε δημοπρασία έκταση στα καμίνια Ροβιών για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών στις 24 Ιουλίου


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Διακηρύσσει ότι :
Την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 και
από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 09:30 θα γίνεται η κατάθεση δικαιολογητικών
και
ώρα 10:00 θα διεξαχθεί ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής
των Δημοπρασιών του ΑΓΔΠ Εύβοιας δημόσιος πλειοδοτικός
διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Εύβοιας, όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται παρακάτω.

Α 3. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, Δ.Δ. ΛΙΜΝΗΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΒΙΕΣ, ΘΕΣΗ “ΚΑΜΙΝΙΑ”
ΘΕΣΗ 03: Ροβιές, Θέση “ΚΑΜΙΝΙΑ” Δ.Δ. Λίμνης, συνολικού εμβαδού

Ε=50,00 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, με τιμή
εκκίνησης 06,00€/τ.μ.
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/έτος x 3 έτη = 900,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
(Α) – Χ 430766,79, Ψ 4298004,11
(Β) – Χ 430772,08, Ψ 4297997,76
(Γ) – Χ 430767,32, Ψ 4297994,32
(Δ) – Χ 430762,03, Ψ 4298000,14
(Ε) – Χ 430766,79, Ψ 4298003,58
Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Β1. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Διενεργείται υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας
Δημοπρασιών του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Εύβοιας (ΑΓΔΠ),
(αρ. 1 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού
Οικονομικών) η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στα
γραφεία της Υπηρεσίας.
Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική (αγγλικού τύπου)», δηλ.
οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά του στην Τριμελή Επιτροπή
Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του ΑΓΠΔ Εύβοιας, στους χρόνους που ορίζονται
παραπάνω. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί όλες τις προσφορές
μεγαλοφώνως. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με
το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη με τη σειρά που εκφωνούνται
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση αυτή
μεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Για την αποδοχή κάθε προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο
4 της αρ. ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να δηλώσει
πρoς την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πρίν την έναρξη αυτης,
παρουσιάζοντας νόμιμη απλή εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει
για δικό του λογαριασμό.
Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι
μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της
δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο
πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι
τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από
τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία
υψηλότερη έγκυρη προσφορά.
Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού
ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό
της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα
πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.