Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας στο δήμο μαςΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ενέκρινε την χρηματοδότηση της δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας στο δήμο μας με το ποσό των 164.160,00 €


Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «OneStopShοp», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. θα ενισχύσουν τις ευρύτερες πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως:

  • Η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
  • Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ,
  • Οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
  • Η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης κα.
Προσλήψεις και στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας
Για την στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας, θα προσληφθούν άτομα, με σχέση πλήρους απασχόλησης, για τρία χρόνια, όσο δηλαδή και το διάστημα που το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτείται με Ευρωπαϊκούς πόρους.

Η πρόσληψη  θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των δήμων στη διαδικασία για τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό για τους δήμους μέχρι 40.000 κατοίκους, τα κέντρα κοινότητας θα στελεχωθούν με δυο υπάλληλους. Από 40.000 μέχρι 100.000 κατοίκους τα κέντρα κοινότητας θα στελεχωθούν με τρεις υπαλλήλους, ενώ σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων θα προσληφθούν τέσσερις υπαλληλοι.
Σύμφωνα με τις εντολές των αρμόδιων υπουργείων, οι Δήμοι πρέπει άμεσα να προχωρούν στη διαδικασία των προσλήψεων προσωπικού των Κέντρων Κοινότητας. Η διαδικασία περιγράφεται απόλυτα σε κείμενο της ΕΕΤΑΑ: Τα βήματα για την πρόσληψη προσωπικού στα Κέντρα Κοινότητας.


Το Κέντρο Κοινότητας

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αιτείται τη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ακολουθώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής πολιτείας και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης,
παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες.
Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά
προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με επιμέρους φορείς
και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους.Το ΚΚ θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες
07:30 π.μ. ως 15:30 μ.μ.
5. Παραδοτέα πράξης:
Βασικό παραδοτέο της πράξης θεωρείται ο ωφελούμενος πληθυσμός του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Άννας (περιοχή παρέμβασης) ο οποίος
θα καταγραφεί σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα. Επιμέρους παραδοτέα της πράξης και άλλες λεπτομέρειες λειτουργίας περιγράφονται στην
Απόφαση Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 164.160,00 €
Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί
στην Απόφαση Ένταξης. Οι δαπάνες λειτουργίας περιλαμβάνουν:
τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της Κεντρικής Δομής και Παραρτήματος/ων Ρομά ή/και ΚΕΜ, όταν υπάρχουν (δηλαδή συμβάσεις
ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά
πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο)
τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως
κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ
1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).
Για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός ΟΠΣ: 5008052 (Κωδ. Απόφασης:3319) Σελίδα 4
η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες
προδιαγραφές (π.χ. λειτουργία του Κέντρου και παροχή των υπηρεσιών), όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην Απόφαση Ένταξης και,
παραστατικά δαπανών για τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικά πληρωμής) για την επαλήθευση της
πραγματοποίησης των λοιπών δαπανών της πράξης, η επιλεξιμότητα των οποίων εξαρτάται μόνο από την επιλεξιμότητα των άμεσων δαπανών

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.