Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Θέσεις για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στο δήμο μας

Από το Πρακτικό 4/3-7-2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςτου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.


ΘΕΜΑ
«Εισήγηση για την δημιουργία θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 στο
Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 3 Ιουλίου 2017 του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο
δημοτικό κατάστημα Λίμνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6029-27-6-
2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη
αυτής σύμφωνα με το άρθρο 75 και 73 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ- ΜΕΛΟΣ
3. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΜΕΛΟΣ
4. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ
5. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ – ΦΛΩΚΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΕΛΟΣ
Ο οποίος δεν προσήλθε λόγω σοβαρού
κωλύματος θεωρείται δικαιολογημένα απών
με την σύμφωνη γνώμη και των πέντε (5)
παρόντων μελών της Επιτροπής

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 1ο
Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, μας έστειλε εισήγηση για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου η οποία έχει ως κάτωθι:

Θέμα: «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

Σας υποβάλουμε εκ νέου τις αποφάσεις των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με το
αντικείμενο του θέματος και σας αναφέρουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010, το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προτείνει τις θέσεις που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής
ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την
εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους,
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.»
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές
μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό
πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν
πενήντα (150) μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που
έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».
Λίμνη 25 - 5 –2017
Αρ. πρωτ. Δ.Υ.
Με το αριθμ. πρωτ. 2072 / 8-3-2017 έγγραφό μας ζητήσαμε από όλες τις Δημοτικές / Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου μας να προτείνουν τις θέσεις στάσιμου εμπορίου έτους 2017.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων που παραλάβαμε - τις οποίες
σας διαβιβάζουμε συνημμένα – προτείνονται τα κάτωθι:
Δ.Κ. Λίμνης
1) Θέση «Καμάρες» (απέναντι από πρώην ελαιοτριβείο) Οπωροκηπευτικά
2) Θέση «Καναλάκια» (λίγο πάνω από την αποθήκη του Δήμου) Οπωροκηπευτικά
3)
Τ.Κ. Αγίας Άννας
4 θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
1) Δύο θέσεις διαστάσεων 2χ2 τ.μ.
2) Μία θέση διαστάσεων 14χ2.5 τ.μ.
3) Μία θέση διαστάσεων 2.5χ10 τ.μ.
όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Τ.Κ. Κεχριών: Αρνητική Απάντηση
Τ.Κ. Κοτσικιάς: Αρνητική Απάντηση
Τ.Κ. Κουρκουλών: Αρνητική Απάντηση
Τ.Κ. Μαντουδίου
4 θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
1) Μία θέση πλησίον της γέφυρας στην αριστερή πλευρά της εισόδου προς Μαντούδι
2) Μία θέση απέναντι από τον παιδικό σταθμό Μαντουδίου
3) Δύο θέσεις στην παραλία Κυμασίου
Τ.Κ. Μετοχίου: Αρνητική Απάντηση
Τ.Κ. Πηλίου
1) Μία θέση μετά τη γέφυρα αριστερά. Στάσιμη Καντίνα
Τ.Κ. Προκοπίου
Εισηγείται, αν συσταθεί υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία.
Το 2016 είχαν συσταθεί τρεις θέσεις με οπωροκηπευτικά.
Τ.Κ. Σκεπαστής: Αρνητική Απάντηση
Δεν απάντησαν οι κοινότητες:
Τ.Κ. Αμελάντων
Τ.Κ. Αχλαδίου
Τ.Κ. Βλαχιάς
Τ.Κ. Δαφνούσας
Τ.Κ. Κεράμειας
Τ.Κ. Κερασιάς
Τ.Κ. Κηρίνθου
Τ.Κ. Παπάδων
Τ.Κ. Ροβιών
Τ.Κ. Σπαθαρίου
Τ.Κ. Στροφυλιάς
Τ.Κ. Φαράκλας
Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Ροβιών, σας θέτω υπόψη σας ότι στον χώρο έξω από τη μονή
Οσίου Δαυίδ διενεργείται υπαίθριο στάσιμο εμπόριο:
11 Θέσεις με είδη Λαϊκής Τέχνης – Χειροτεχνήματα
5 Θέσεις με μέλι-ξηρούς καρπούς-βότανα
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση με την οποία να εισηγηθείτε
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Συνημμένα:
1) Το αριθμ. πρωτ. 2072 / 8-3-2017 έγγραφό μας
2) Η υπ΄ αριθμ. 9/2017 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης
3) Η υπ΄ αριθμ. 1/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας
4) Η υπ΄ αριθμ. 1/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κεχριών
5) Το αριθμ. πρωτ. 1/28-3-2017 έγγραφο Τοπικής Κοινότητας Κοτσικιάς
6) Η υπ΄ αριθμ. 1/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κουρκουλών
7) Η υπ΄ αριθμ. 4/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου
8) Το αριθμ. πρωτ. 2072/8-3-2017 έγγραφο Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου
9) Η υπ΄ αριθμ. 4/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Πηλίου
10)Η υπ΄ αριθμ. 1/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Προκοπίου
11)Η υπ΄ αριθμ. 1/2017 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστής
Ο Προϊστάμενος
Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):«Το
υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους,
ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι
εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που
προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη
σχετική ειδική άδεια.»
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές
μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό
πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων. Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας
επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί
από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους,
που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1β, του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του
Κ.Δ.Κ..
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
• την παρ.3 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
• το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010
• την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
• την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
• Την από 25-5-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Τις προτάσεις των μελών της ΕΠΟΙΖΩ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου κατ’ επάγγελμα ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 4 ΑΔΕΙΕΣ
Α) Μία θέση πλησίον της γέφυρας στην αριστερή πλευρά της εισόδου Μαντουδίου
Β) Μία θέση απέναντι από τον Παιδικό Σταθμό
Γ) Δύο θέσεις στην παραλία Κυμασίου

ΚΗΡΙΝΘΟΥ 1 4 ΑΔΕΙΑ
Στο παρκάκι και η οποία θα πρέπει να είναι καλαίσθητη και μετά τη λήξη της χρήσης να γίνει αποξήλωση της.

ΠΗΛΙΟΥ 14 ΑΔΕΙΑ
Στην παραλία Πηλίου, μετά την γέφυρα αριστερά, τοποθέτηση καντίνας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 5 4 ΑΔΕΙΕΣ
Στην οδό Οσίου Ιωάννου Ρώσσου-Μελίνας Μερκούρη (τρίγωνο), με οπωροκηπευτικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 4 ΑΔΕΙΕΣ Στην πλατεία της παραλίας
«ΑΓΚΑΛΗ» ,
Α) Δύο θέσεις διαστάσεων 2χ2 τ.μ.
Β) Μία θέση διαστάσεων 14χ2,5 τ.μ.
Γ) Μία θέση 2,5χ10 τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ 2 4 ΑΔΕΙΕΣ Α) Μία θέση στη περιοχή«Ελαιοτριβείο» μία θέση οπωροκηπευτικά.
Β) Μία θέση στη περιοχή «Καναλάκια» μία θέση
οπωροκηπευτικά

ΡΟΒΙΩΝ 16 4 ΑΔΕΙΕΣ
Στο χώρο έξω από την Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ


Σύμφωνα με αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
1. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.