Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Το εφετείο ακυρώνει απόφαση του Ψαρρού για ορισμό προϊσταμένης. Νέα προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών

Με την απόφαση 504/16.04.201 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΛ5-ΒΣ6) ο δημαρχος κ. Ψαρρός τοποθέτησε το 2014  την κ.******** , Κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού(Οικονοµολόγος) µε Βαθµό Β΄, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης –
Αγίας Άννας. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την Α163/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ Α΄ Βαθµού Νοµού Εύβοιας όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ΄ αριθµ. 12/06.07.2017

Με βάση τα παραπάνω ο τώρινος δήμαρχος κ. Καλυβιώτης  εξέδωσε την παρακάτω απόφαση
1. Τ ο π ο θ ε τ ο ύ µ ε  α ν α δ ρ ο µ ι κ ά από 16 Απριλίου 2014
(ηµεροµηνία αρχικής τοποθέτησης) την κα**************,
Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε Βαθµό Α΄ , ως
Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας µε καθήκοντα που αναλυτικά
περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας
(ΦΕΚ 2092/Β/21.09.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στο
Άρθρο 17 «Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων» του Μέρους
3 «∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ».

2. Η επιλογή της ανωτέρω ολοκληρώθηκε µε απόφαση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ΟΤΑ Α΄ Βαθµού Νοµού Εύβοιας όπως αυτή διατυπώνεται στο
υπ΄ αριθµ. 12/06.07.2017 Πρακτικό του µε θέµα «Ακύρωση της υπ΄ αριθµ.
504/16.04.2014 Απόφασης ∆ηµάρχου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας,
σύµφωνα µε την Α163/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά».

3. Η ανωτέρω µε την τοποθέτησή της κατατάσσεται αναδροµικά την 16η
Απριλίου 2014 από το Βαθµό ∆΄ στο Βαθµό Β΄ , σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015».

4. Στην ανωτέρω θα καταβληθεί αναδροµικά από την 16η
Απριλίου 2014 το µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015»
καθώς και η µισθολογική διαφορά που προκύπτει από την κατάταξή της στο
Βαθµό Β’.

5. Η ανωτέρω τοποθετείται έως την επιλογή προϊσταµένων από το οικείο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του
Υ.Κ. (κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007) όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ
51/Α/29.03.2010) «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», του άρθρου 10 του
ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» και
του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων,
συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια,
αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες
διατάξεις».

6. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω ασκεί τα καθήκοντά της µέχρι την επιλογή των
Προϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 «Μεταβατικές
διατάξεις» του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων,
συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια,
αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες
διατάξεις».

7. Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται, για όσο χρονικό διάστηµα ασκεί τα
καθήκοντά της, το µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από
το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».

Με την παρούσα απόφασή µας παύει να ισχύει η υπ΄ αριθµ. 466/5906/23.06.2017
(Α∆Α : ΩΚ7ΚΩΛ5-16Φ) Απόφαση ∆ηµάρχου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, µε
θέµα «Τοποθέτηση αναπληρώτριας Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών».

15 Σχόλια:

Οι τοποθετήσεις προϊσταμένων του Ψαρρού με τα γνωστά κριτήρια. Ο Στεργίου τι έχει να πει;

και όμως η ζημιά που προξένησε ο Κύριος Ψαρρός στο Δήμο είναι τεράστια τοποθετόντας υπάλληλο κατωτέρων προσόντων σε μια τόσο νευραλγικη θέση .Ντροπή και στον καλυβιώτη που συγκάλυπτε όλα αυτα τα χρόνια

yparxoyn kai alloi ypallhloi poy ua eprepe na exoyn fygei kai o kalybiotis siopa

ΕΙΧΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΨΑΡΡΟΣ

Προς 3.29 μ.μ. και 3.34 μ.μ. κ. ΓΣ και κα. ΖΒ.
ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΝΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ.
Η ΛΑΣΠΗ, ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ, Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

3:34
Είχε ο Καλυβιώτης τη δυνατότητα να το κάνει?
Απο κακία έχουμε μπόλικη.

Όπως αντιλαμβάνεσαι κάποιος θα πληρώσει την νύφη.
Ο ένας υπάλληλος πρέπει να πληρωθεί αναδρομικά.
Ο παλιός θα πρέπει να επιστρέψει χρήματα που ίσως έχει δαπανήσει?
Πολύ αναστάτωση για ηλιθιότητες ηλιθίων.
Μήπως ο Δήμος (εμεις)πληρώσουμε τις αμαρτίες ?

Θα έπρεπε να καταλογιστούν στον Δήμαρχο που παράνομα αποφάσισε κλπ.
Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμαρχος που είναι για τέσσερα χρόνια (αφού μπορεί να μην επανεκλεγεί) να αποφασίζει παράνομα την τοποθέτηση προϊσταμένων και να πληρώνει ο Λαός τις παρανομίες του.

Προς 5:42
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΛΛΟΣ ΕΙΧΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ!

Γιατι
πρεπει να παρει αναδρομικα το επιδομα ευθυνησ αφου δεν ειχε ευθυνη?
Γιατι
να επιστρεψει η αλλη τα χρηματα εφοσον εκανε την δουλεια για τα χρηματα που επαιρνε?
Αφηστε τις μακακιες
Ελεος
Το πιο σωστο να περασουν και απο συνεντευξη και οι δυο
οπως και στον ιδιωτικο τομεα
Οποια ειναι ικανοτερη να παρει τη θεση
Μονο ετσι θα προκοψουμε

ΠΡΟΣ 8:31
Μάλλον το διοικητικό εφετείο λέει μακακιες και δεν ξέρει τι του γίνεται, θα ακυρώσουμε και τα δικαστήρια τώρα όταν δεν μας βολεύουν και έτσι θα προκόψουμε λες, τι άλλο θα διαβάσουμε

ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΜΑΚΙΕΣ ΓΙΩΡΓΟ, ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;;;;
ΜΑΜΑΚΙΕΣ ΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΘΑ ΦΑΝΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ Η ΡΙΤΑ ΚΡΑΤΑΓΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Το διοικητικό εφετείο δεν ασχολήθηκε από μόνο του. Προσέφυγε η δεύτερη θιγόμενη υπάλληλος την οποία ο Φαρρός κορόϊδευε με το γνωστό του ρουσφετολογικό ύφος.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.