Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Θαύμα, άνοιξαν οι ουρανοί: Οι δικηγόροι άρχισαν να κάνουν προσφορές στο ΔήμοΜετά την δικηγορική λειψυδρία για την εκπροσώπηση του δήμου στις κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων της Λάμδα Ναυς ΑΕ,  διεκδίκησης αναδρομικών επιδομάτων αδειας από 37 δημοτικούς υπαλλήλους και η γνωμοδότηση για αν θα διωχθούν ποινικά οι κκ. Μάρκου και Ψαρρός για σφετερισμό των χρημάτων του Ασθενοφόρου, οι δικηγόροι της Εύβοιας άρχισαν να κάνουν προσφορές όπως προκύπτει από το παρακάτω πρακτικό. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε στα θαύματα.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/03-07-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δήµου για την από 24-4-2017 αίτηση (Διαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων] των «Α********
Κωνσταντίνας κ.λ.π» ενώπιον του Μονο µελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Σή µερα την 3 Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δηµοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 6030/27-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξη ς.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
5. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜΕΛΟΣ
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόµιµα
2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -
- ΜΕΛΟΣ Ο οποίος δεν προσήλθε λόγω σοβαρού κωλύµατος θεωρείται δικαιολογηµένα
απών µε την σύ µφωνη γνώµη και των πέντε (5)παρόντων µελών της Επιτροπής
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήµου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κύριοι Σύµβουλοι,

Θέτω υπόψη σας από 24-4-2017 αίτηση (Διαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων] των «Α********
Κωνσταντίνας κ.λ.π» και η οποία έλαβε από το Δήµο αριθμ. πρωτ. 3699/5-5-2017 ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Η συζήτηση της υπόθεσης είχε προσδιοριστεί στις 7/6/2017
και επειδή δεν είχε οριστεί δικηγόρος έλλειψη προσφοράς, συζητείτε µετά από αναβολή στις 5-7-
2017
Για την υπόθεση αυτή έχουμε την προσφορά του δικηγόρου κ. Ε****** η οποία έλαβε από Δή µο αριθµ. πρωτ. 5933/23-6-2017, ο οποίος για την εκπροσώπηση του Δή µου στις 5-7-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας προσφέρει το ποσό των 236,00 € συν Φ.Π.Α., δηλαδή 292,64
Προτείνω όπως ορίσουµε τον κ. Γ******** δικηγόρο Χαλκίδας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήµου για την ανωτέρω υπόθεση, αποδεχθούμε την προσφορά του συνολικού ποσού
292,64 €, µε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αµοιβές νοµικών» του προύπολογισµού οικ. έτους 2017.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
3. Το σχετικό φάκελο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήµου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας τον κ.
Γ********, δικηγόρο Χαλκίδας ΑΜ Δ.Σ.Χ 2****, για να καταθέσει προτάσεις
και εκπροσωπήσει τον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στην από 24-4-2017 αίτηση
(Διαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων] των «Α********* κ.λ.π» ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας που συζητείτε στις 5-7-2017.
Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δή µο, ποσού 292,64
Γ-.Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αμοιβές
νομικών» του προύπολογισμού οικ. έτους 2017.
Σύ µφωνα µε τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4 Σχόλια:

Συνεργεία Δημοτικών υπαλλήλων με αποστάτες και παράταξη Στεργίου. αν ελεχξουμε πως προσλήφθηκαν οι περισσότεροι θα καταλάβουμε πολλά

καντε ελεγχους φερτε εισαγγελεις αστυνομικους προσλαβετε και αλλους ΚΑΛΥΒΟΩΤΙΔΕΣ ανοιξτε φυλακες καντε κατι να σωθουμε απο τα τερατα .ΕΡΓΑ ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ

Θα έρθουν οι 'άξιοι και οι αξίες"και με την φόρα που θα έχουν,μιάς και θα έχουν πέντε χρόνια νηστικοί θα γεμίσουμε 5Χ5, θα χορτάσουμε χορούς, λουκουμάδες,σουβλάκια,φιλαρμονικές.........
Η χρυσή εποχή έργων Μάρκου,Ψαρρού επιτέλους θα ξαναβιώσει,το χρήμα θα ρέει......
Άντε να βολέψουμε και κανά παιδάκι μας,όχι δηλαδή μόνο εμείς να βολευόμαστε πρέπει να προσέξουμε τα νιάτα.......
Αποστάτες,Νέα (γερασμένη) Πνοή,μπλοκάρετε ότι μπορείτε ο ακατανόμαστος πρέπει να φρεναριστεί γιατί αλοιμονο μας.

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση ο κος Δήμαρχος κατάφερε ,αφού εξαπάτησε τα παρόντα μέλη της επιτροπής να περάσει πρόταση για ορισμό δικηγόρου για να καταθέσει αναίρεση σε απόφαση του Διοικητικού εφετείου την 16/6/2017 που δικαιώνει την υπάλληλο του Δήμου Βοκορόκου ζωή και διατάσει να οριστεί ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.Ο Δήμος και τα όργανά του δεν επιτρέπεται να έχουν καμία ανάμειξη όσον αφορά την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων.Αρμόδιο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο και ασφαλώς τα διοικητικά δικαστήρια.Παρόλα αυτά ο κος Δήμαρχος προσπαθεί να μην εκτελέσει την εν λόγω απόφαση,προσφέυγει εναντίον της ενώ δεν έχει έννομο συμφέρον και καλύπτει την εως μέχρι τώρα διευθύντρια καψάλα καλομοίρα την οποία είχε ο Ψαρρός ορίσει παράνομα το 2011 οπως είχε αποφανθει η αποκεντρωμένη διοίκηση με εγγραφό της ,το οποίο απέστειλε στο δήμο τότε αλλα ο ψαρρός το εξαφάνισε και το 2014 στις κρίσεις προισταμένων το δίδυμο αυτό αφαίρεσε από την προσφεύγουσα μόρια για να παραμείνει η κα Καψάλα διευθύντρια.Ὄλα αυτά ο Καλυβιώτης τα γνώριζε από όταν ανέλαβε. Γιατί καλύπτει την έως μέχρι τώρα διευθύντρια και δεν θέλει να αναλάβει η δικαιοθείσα απο το Εφετείο? φοβάται μηπως ανακαλύψει κάτι?Το σύνθημά του ήταν η νομιμότητα.τι έχει κάνει μέχρι τωρα για αυτή την παρανομία που ασφαλώς έχει ζημιώσει τον Δήμο?Τίποτα.Το αντίθετο,συνεχίζει να καλύπτει τους παρανόμους.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.