Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Προέγκριση μίσθωσης έκτασης 20 στρεμμάτων στην Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ στον «Όρμο Κόφινα»


Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προέγκρινε την μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων για μετεγκατάσταση υφιστάμενης
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. από τη θέση «Όρμος Κοκαλάκι» στη θέση «Όρμος Κόφινας» Τοπικής Κοινότητας Δαφνούσας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας.

Μετα πό την αρ. 598/123281/9.7.2015 (ΑΔΑ: ΩΝ0ΤΟΡ10-8ΤΦ) απόφαση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 1.078 τον/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων που προκύπτει από επέκταση υφιστάμενης
ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμμάτων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. στη θέση «Κοκαλάκι» Δ. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Ν. Εύβοιας και την αρ. 13434/2015 σύμβαση μίσθωσης.
Την από 8/8/2016 αίτηση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. με φάκελο τεχνικής έκθεσης για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμ. με σκοπό τη μετεγκατάσταση της υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη «Όρμος Κόφινας» Τοπικής Κοινότητας Δαφνούσας Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας.
αποφασίστηκε η προέγκριση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων για μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. από τη θέση «Όρμος Κοκαλάκι» στη θέση «Όρμος Κόφινας» Τοπικής Κοινότητας Δαφνούσας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας, εντός της ΠΑΥ Β8, σύμφωνα με την ή ΚΥΑ 31722/4.11.2011 (ΦΕΚ 2505 Β 2011) ΚΥΑ έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.
Η παρούσα προέγκριση δίνεται αποκλειστικά για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων που προκύπτει από μετεγκατάσταση υφιστάμενης (10 – σχετικό) εντός της ΠΑΥ Β8. Η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. θα αποτελέσει την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης μίσθωσης και άδειας λειτουργίας της προτεινόμενης από το φορέα μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

Η προτεινόμενη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρ. 31722/4.11.2011 (ΦΕΚ 2505 Β) ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
Η παρούσα απόφαση δίνεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Να γίνουν από την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., μετά την έκδοση της παρούσας εγκριτικής απόφασης, όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
β. Ο μισθωτής θα δέχεται ανεπιφύλακτα τον έλεγχο των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και θα
πρέπει να συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποδείξεις και αποφάσεις για τυχόν έργα που θα γίνονται
στην περιοχή με έγκριση των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών.
Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει την Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού υποβάλλοντας τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:5.000 υπογεγραμμένο από μηχανικό.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί μια κατ’ αρχήν έγκριση για παραχώρηση της θαλάσσιας έκτασης των 20 στρεμμάτων με μίσθωση και δεν δεσμεύει τη Δημόσια Διοίκηση για τη τελική έγκριση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης. Η ίδρυση της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θα πραγματοποιηθεί μετά την
έκδοση της απόφασης μίσθωσης-άδειας λειτουργίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η Μ.Π.Ε. και δεν εκδοθεί Α.Ε.Π.Ο., η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει.
Σύμβαση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης των 20 στρεμμάτων θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση ενιαίας απόφασης μίσθωσης – άδειας ίδρυσης & λειτουργίας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης μίσθωσης-άδειας λειτουργίας και για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του (4) σχετικού.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.