Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Αρχιερείς της παραπληροφόρησης ζητούν και αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ιστοσελίδας του δήμου. Αναρτήσεις μόνο με την έγκριση Καντζούρα, Αρβανίτη και Κουτσουρά

Απαγορεύεται στο δήμαρχο να ενημερώνει τους δημότες μέσω της ιστοσελίδας  του δήμου χωρίς την άδεια των Καντζούρα, Αρβανίτη και Κουτσουρά. Οποιαδήποτε ανάρτηση χωρίς την έγκριση τους θα καταγγέλλεται ως παράβαση καθήκοντος

Οι πετ-κοκίτες σύμβουλοι της σύμπραξης κκ. Αρβανίτης, Γιαννιός, Δανέλλης,Τάρλας Καντζούρας και Μουριάς έβαλα σαν θέμα την "αναβάθμιση"της ιστοσελίδας του Δήμου Malian.gov.gr . Ουσιαστικά αυτό που ζήτησαν είναι να μην γίνονται αναρτήσεις στην ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγκριση τους. Προσχηματικά,  ορίζουν τους εαυτούς τους σαν μέλη μια επιτροπής δεοντολογίας. Σύμφωνα με την απόφαση οι κκ. Καντζούρας,Αρβανίτης και Κουτσουράς  θα είναι τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας  της ιστοσελίδας Δήμου. Ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι απαγορεύεται να κάνουν αναρτήσεις  χωρίς την προηγούμενη  έγκριση των Καντζούρα ,Αρβανίτη και Κουτσουρά. αναζητήσαμε στο διαδίκτυο ποιοι άλλοι δήμοι της χώρας διαθέτουν τέτοιες επιτροπές. Δεν βρήκαμε κανένα άλλο δήμο.
Για την ιστορία οι κκ. Καντζούρας και Αρβανίτης βαρύνονται για παραπληροφόρηση των δημοτών  σχετικά με το θέμα της συγκάλυψης της δίωξης των υπευθύνων του σφετερισμού των χρημάτων του ασθενοφόρου αποκρύπτοντας καίρια σημεία από την γνωμοδότηση του δικηγόρου στο Διαύγεια (διάβασε εδώ). Τα στοιχεία αυτά έφερε στην φόρα, ο κ .Δήμαρχος (διάβασε εδώ).

Με την απόφαση αυτή είμαστε ο πρώτος δήμος στην χώρα που αποκτά επιτροπή ηλεκτρονικής λογοκρισίας. .
Τι προβλέπει ο νόμος;

Ο Καλλικράτης δεν προβλέπει την συγκρότηση τέτοιων επιτροπών στους δήμους και η απόφαση πιθανόν να ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη.

Η ΥΑ οικ.4055/09-09-2011 ΦΕΚ Β' 2147/26-9-2011) Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων. Σύμφωνα με το άρθρο της  ΥΑ προβλέπονται 3 υπέυθυνοι για τη διαχείριση περιεχομένου της ισοσελίδας
1. Η παραγωγή, επεξεργασία και διαχείριση του περιεχομένου ενός δημοτικού
διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για πληροφοριακά δεδομένα σε μορφή απλού
κειμένου ή υπερ-κειμένου, είτε πρόκειται για παρεχόμενες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φορέα. Η ευθύνη αυτή δεν
διαχέεται απρόσωπα στο φορέα, αλλά ανατίθεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που
κατέχουν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο φορέα, βάσει γραπτώς
καθορισμένης διαδικασίας.

2. Βασικοί ρόλοι στην παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου είναι:

α) Ο Ιδιοκτήτης Περιεχομένου (συγγραφέας) του περιεχομένου, ο οποίος
προετοιμάζει ή τροποποιεί το πληροφοριακό υλικό που δημοσιεύεται σε
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα,
την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνέπεια του περιεχομένου, καθώς και για
την επικαιροποίησή του, κάθε φορά που κάποιο πληροφοριακό δεδομένο που
περιλαμβάνεται σ' αυτό διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου. Ο ρόλος
του Ιδιοκτήτη Περιεχομένου μπορεί να ασκείται από οργανικές μονάδες ή
από καθορισμένα στελέχη του φορέα.
β) Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου, ο οποίος παραλαμβάνει από τον Ιδιοκτήτη το
προς δημοσίευση περιεχόμενο, το ελέγχει ως προς τη συμβατότητά του με τις
γενικές αρχές δημοσίευσης περιεχομένου του άρθρου 1 της παρούσας, τα
γενικά εκδοτικά πρότυπα του διαδικτυακού χώρου, που ο ίδιος έχει καθορίσει,
καθώς και τους ειδικότερους στόχους και πολιτικές δημοσιότητας,
ενημέρωσης, πληροφόρησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα
και το παραδίδει προς δημοσίευση στον Τεχνικό Υπεύθυνο, μαζί με τις
σχετικές οδηγίες για τη θέση, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητά του στον
διαδικτυακό τόπο. Επίσης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση όλων
των απαραίτητων δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής) και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας καθώς και για τη διασφάλιση της τήρησης των ορισμών του
νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επί του
περιεχομένου και των δεδομένων που αποθηκεύονται και διατίθενται από το
Διαδικτυακό τόπο του Δήμου. Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου είναι επίσης
υπεύθυνος για την τήρηση μητρώου αδειών για όλο το περιεχόμενο, δεδομένα
και λογισμικό που τηρείται από το Δήμο. Ο ρόλος αυτός μπορεί να ανατίθεται
σε προϊστάμενο τεχνικής ή διοικητικής οργανικής μονάδας του φορέα. Για
διακριτές ενότητες του διαδικτυακού τόπου είναι δυνατό να ορίζονται
αντίστοιχοι ρόλοι.
γ) Ο Τεχνικός Υπεύθυνος, ο οποίος παραλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή το
προς δημοσίευση περιεχόμενο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες για τη θέση και
τη λειτουργικότητά του στο διαδικτυακό τόπο και μεριμνά για την ανάρτησή
του σε συγκεκριμένη θέση και ιστοσελίδα. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο καταχωρήσεων (log file) στο διαδικτυακό τόπο, καθώς
και ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης και λήψης αντιγράφων εφεδρείας,
ικανό να επαναφέρει το πλήρες και ακριβές περιεχόμενο του διαδικτυακού
τόπου σε οποιαδήποτε προγενέστερη χρονική στιγμή. Ο ρόλος του Τεχνικού
Υπευθύνου μπορεί να ανατίθεται σε στέλεχος της μονάδας Πληροφορικής του
φορέα, ή σε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο ή εταιρεία πληροφορικής, επί τη βάσει Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθορισμένου Επιπέδου (Service Level Agreement - SLA).


Απόσπασμα από το πρακτικό της αρίθμ. 10 / 26-4-2018 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο 64 /2018ΘΕΜΑ: Αίτηση Δημοτικών συμβούλων με θέμα Αναβάθμιση τηςιστοσελίδας του Δήμου Malian.gov.gr .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα διαβάζει την αρίθμ. πρωτ. 2550/13-4-
2018 αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αρβανίτη Παναγιώτη ,Γιαννιού
Κων/νου ,Δανέλλη Ιωάννη ,Τάρλα Κυριάκου,Καντζούρα Ιωάννη και Μουριά
Ιωάννη ,που αναφέρει τα εξής:
« Με αίτησή μας προς το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσαμε να
συζητηθεί αυτό το θέμα γιατί πλέον είναι ανάγκη να υπάρξει οργάνωση για
την αξιοποίηση της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την διάδοση ασφαλών
πληροφοριών ώστε να διαχέονται στους πολίτες κατά τρόπο ορθολογικό
κατανοητό και αποτελεσματικό .
Η ιστοσελίδα www . malian . gov .gr έχει καταντήσει τσιφλίκη του Δημάρχου
και είναι εργαλείο συκοφάντησης των Δημοτικών Συμβούλων και
παραπληροφόρησης των πολιτών .
Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες αλλά και την υπόληψη των
υπηρεσιών και των Δημοτικών Συμβούλων .
Στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλα τα έγγραφα των υπηρεσιακών
παραγόντων και έγγραφα προσκλήσεων για Συμβούλια και επιτροπές.
Οτιδήποτε άλλο έγγραφο πέραν των ανωτέρω το οποίο θα υπογράφεται
από εξωτερικό συνεργάτη ή υπηρεσία ή από αιρετό παράγοντα Δήμαρχο ,
Αντιδήμαρχο , Πρόεδρο , Δημοτικό Σύμβουλο κ.λ.π θα εγκρίνεται από την
επιτροπή δεοντολογίας ιστοσελίδας Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας η
οποία επιτροπή θα αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους της
Δημοτικής Αρχής και δύο της μειοψηφίας που θα ορίσουμε τώρα καθώς και
γραμματέα υπάλληλο του Δήμου . Οποιαδήποτε ανάρτηση χωρίς την έγκριση
της επιτροπής δεοντολογίας θα καταγγελθεί ως παράβαση καθήκοντος».
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του
1. Την υποβληθείσα αίτηση
2. Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :
Παζάρας Βασίλειος: Με υπουργική απόφαση έχει εγκριθεί η ιστοσελίδα των
Δήμων, και εκεί μέσα έχει βάλει ορισμένες προϋποθέσεις.
Από τον Δήμο Λίμνης, είναι ορισμένοι δύο υπάλληλοι, που δουλεύουν στην
ιστοσελίδα διαχειριστές. Και μάλιστα σε κουβέντα που είχα μαζί τους, μου
είπαν ότι, χρειάζεται αφενός μεν και ένας υπάλληλος εξειδικευμένος για την
χρήση του ίντερνετ. Και από κει και πέρα, οτιδήποτε πληροφορία πάει να
αναρτηθεί, θα πρέπει να τύχει της έγκρισης αυτών, η οποία έγκριση θα
κοιτάζει αν το κείμενο αυτό συμφωνεί με αυτά που ορίζει η Υπουργική
απόφαση.
Αυτό συζήτησα εκεί με τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι.
Τώρα, το να δημιουργηθεί Επιτροπή κλπ, αν αυτό τα προβλέπει η
Υπουργική απόφαση ή όχι δεν το γνωρίζω. Την ενημέρωση από τους
υπαλλήλους αυτή έχω.
Κουτσουράς Σταύρος: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα,
διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και εξ όσων γνωρίζω έπαιξε αυτή η
ιστοσελίδα ένα ρόλο συκοφάντησης σε συναδέλφους Δημοτικούς
Συμβούλους. Η ιστοσελίδα του Δήμου πρέπει να είναι το φύλλο, η πλατφόρμα
εκείνη, μέσα από την οποία ο Δήμος θα ενημερώνει, θα δίνει στους πολίτες
χρηστικές πληροφορίες.
Και δεν θα έχει να κάνει μόνο με τις ανακοινώσεις και με τα τεκταινόμενα
στον Δήμο μας, αλλά οποιαδήποτε χρηστική πληροφορία μπορεί να
απασχολεί τους συμπολίτες μας, μέχρι και διαδικασίες για διακοπές νερού, για
οτιδήποτε χρηστική πληροφορία.
Εκτός όλων αυτών, θα πρέπει να είναι και το μέρος εκείνο μέσα στο οποίο
θα παρουσιάζει κάθε Δημοτική αρχή, που δεν είναι μόνον η συμπολίτευση,
είναι όλος ο Δήμος, είναι και η αντιπολίτευση και η ελάσσονα και η μείζονα, τις
θέσεις πάνω στα θέματα τα οποία έχει πρόβλημα η περιοχή μας.
Δηλαδή θα είναι εκείνη η πλατφόρμα, που θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο
οποιοσδήποτε Δημοτικός σύμβουλος, για να ενημερώνει ή να θέσει τις θέσεις
του υπόψη των πολιτών.
Και όχι να είναι ένα εργαλείο, το οποίο θα κάνει πολιτική κάθε φορά ο
εκάστοτε Δήμαρχος.
Για αυτό το λόγο λοιπόν, εγώ συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου
Καντζούρα, άσχετα αν και τι προβλέπει η Υπουργική απόφαση, που λέει ο
κύριος Παζάρας. Εγώ προτείνω να υπάρχει μία Επιτροπή δεοντολογίας, η
οποία κάθε φορά τα προς ανάρτηση κείμενα και θέματα, να περνάνε από
αυτήν την Επιτροπή. Να ενημερώνεται αυτή Επιτροπή, να δίνει την έγκρισή
της, και να περνάνε.
Θεωρώ λοιπόν, ότι επειδή χρησιμοποιήθηκε, αν θυμάμαι καλά την περυσινή
περίοδο, που δεν είχε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, και ήταν ένα εργαλείο
κατασυκοφάντησης εναντίον του Δημοτικού Συμβουλίου, το θεωρώ
απαράδεκτο. Δεν μπορεί λοιπόν.
Να βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες, και να είναι η ενημέρωση των δημοτών
μας, η ελεύθερη φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα όμως από κάποια
δεοντολογία. Να υπάρχει μία ασφαλιστική δικλείδα, δεν μπορεί να γράφει ο
καθένας ότι θέλει. Πέρα από τις ανακοινώσεις που θα βγάλει ο Δήμος, πέρα
από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, πέρα από τις αποφάσεις που θα
υπάρχουν, να υπάρχουν και χρηστικές πληροφορίες, όχι μόνο για τους
συμπολίτες μας αλλά και για τους επισκέπτες μας και για αυτούς που έρχονται
στο Δήμο μας, όπως τουριστικές πληροφορίες.
Εγώ λοιπόν, για την ασφάλεια στο ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει,
συμφωνώ με αυτή την πρόταση που είπε ο κύριος Καντζούρας και προτείνω
να ψηφίσουμε μία Επιτροπή δεοντολογίας, στην οποία θα υπάρχουν αιρετοί
Δημοτικοί σύμβουλοι, τον αριθμό θα το κρίνετε εσείς.
Στεργίου Ιωάννης: Συμφωνώ με ότι ακούστηκε, ότι η ιστοσελίδα του Δήμου
είναι επίσημο μέσο πληροφόρησης, δεν είναι οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Από
κει και πέρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να σπιλώνει
απόψεις, προσωπικότητες και να προβάλει άλλες απόψεις, οι οποίες πιθανόν
και πολλές φορές δεν είναι αληθείς.
Δεν θα ερχότανε σίγουρα τέτοιο θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν
δεν είχε προκύψει όλο αυτό το κακό ιστορικό, το οποίο εμείς σπιλώνουμε. Να
βγαίνεις δηλαδή και να λες ότι οι κακοί Δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι δεν
ψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Και δεν έβαζε όμως από την άλλη μεριά, ότι
εγώ δεν έχω πατήσει στην συνεδρίαση του προϋπολογισμού. Για να έχει
πλήρη πληροφόρηση ο πολίτης.
Αρβανίτης Παναγιώτης: Λοιπόν, η ιστοσελίδα του Δήμου δεν είναι τσιφλίκι
κανενός, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε έτσι, ούτε στην καλύτερη
περίπτωση η ιστοσελίδα του Δήμου να βγάζει ανακοινώσεις τύπου καφενείου.
Η ιστοσελίδα του Δήμου είναι να ενημερώνει και να προβάλει τα καλά του
Δήμου μας, να προβάλει τις αρετές του Δήμου μας, τις ομορφιές του Δήμου
μας, για αυτό λέμε και αναβάθμιση της ιστοσελίδας.
Να κάνουμε λοιπόν μια Επιτροπή που να την επιμελείται.

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την οργάνωση για την αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου με απώτερο
σκοπό την διάδοση ασφαλών πληροφοριών ώστε να διαχέονται στους
πολίτες κατά τρόπο ορθολογικό κατανοητό και αποτελεσματικό .
Στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλα τα έγγραφα των υπηρεσιακών
παραγόντων και έγγραφα προσκλήσεων για Συμβούλια και επιτροπές.
Οτιδήποτε άλλο έγγραφο πέραν των ανωτέρω το οποίο θα υπογράφεται
από εξωτερικό συνεργάτη ή υπηρεσία ή από αιρετό παράγοντα Δήμαρχο ,
Αντιδήμαρχο , Πρόεδρο Δ.Σ , Δημοτικό Σύμβουλο κ.λ.π θα εγκρίνεται από
την επιτροπή δεοντολογίας ιστοσελίδας Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας
Άννας η οποία συγκροτείται και θα αποτελείται από τους πιο κάτω
δημοτικούς συμβούλους:
Κουτσουρά Σταύρο ,τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον κ. Γιαννιό Κων/νο
Αρβανίτη Παναγιώτη , τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον κ.Σκομπρή
Νικόλαο
Καντζούρα Ιωάννη ,τακτικό Μέλος με αναπληρωτή την κα Στέφου Κυριακή
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Παζάρας Βασίλειος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Κουτσουράς Σταύρος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Αλατζάς Ευάγγελος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία
Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5

22 Σχόλια:

Εγκληματικά φασιστικά καθάρματα!

καλα ειναι να βριζει ο καλυβιωτης τους συμβουλους μπραβο δικαιο η τριμελη επιτροπη

Μια ακόμα απόφαση που θα καταργηθεί ως παράνομη.
Δυστυχώς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως οι παραβάσεις νόμων και αποφάσεων δεν νομιμοποιουνται με αποφάσεις ευκαιριακής πλειοψηφίας.
Ισως στις τροποποιήσεις που έρχονται με τον Κλεισθένη1 να βάλουν διάταξη με την οποία θα τιμωρούνται όσοι ψηφίζουν παράνομες αποφάσεις.

Διαβάζω και γελώ
Ο Κουτσούρας μιλάει για " ελεύθερη φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα όμως από κάποια δεοντολογία" και σκέφτομαι πως φίμωσαν και καθύβρισαν τον κηρεασ.οργ πρόσφατα για το πετ κοκ και κάθε άλλη φωνή διαφωνίας. Ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν έχουν τόσο έλεγχο και ανελευθερία.

Κουτσουρας: "συμφωνώ με αυτή την πρόταση που είπε ο κύριος Καντζούρας και προτείνω να ψηφίσουμε μία Επιτροπή δεοντολογίας"

Μόνο που ο Καντζούρας δεν μίλησε στο δημοτικό συμβούλιο από ότι διαβάζω. Μάλλον ήταν και ο Κουτσουρας με τον φίλο του το δικηγόρο και δικηγόρο του Καντζούρα όταν σύνταξαν το κειμενάκι

Αντε να ξεφορτωθουμε τους Κιμ Γιονγκ Ουνς πού έχουμε μπλέξει


Παζάρα και συ τέκνον Βρούτε;

6:38
Η κακία είναι χαρακτηριστικό των μικρόψυχων και ανοήτων.
Χαιρετίσματα λοιπόν στην "εξουσία"...............
Οι μάσκες πέσανε,ο οχετός αποκαλύφτηκε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.

1967. Χούντα. Αποφασίζομεν και διατάσσομεν. ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ στις εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο. Βλέπετε τότε δεν υπήρχαν ίντερνετ και ιστοσελίδες. Απόφαση ομόφωνη (επί 17 παρόντων από τους 27). Κοινός εχθρός που ενώνει αποστάτες και αντιπολίτευση, ο Δήμαρχος. Φασίζουσες αποφάσεις.

ρε φιλε7:03.ειμουνα στο δ.σ.μαντουδι εχει δικιο ο κουτσουρας ολη την προταση την εκανε ο κατζουρας μαλον ο κοτετσας δικηγορος την εφτιαξε

Και τι έγινε άμα θέλετε έλεγχο καντετο ,εμείς μετά θα τα ανεβάζουμε στο εβ.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ορντινάτσα του Καντζούρα,κατάντια!!!!!

ΑΡΒΑΝΙΤΗ παραμένεις εξαπτέρυγο,μόνο αφεντικό άλλαξες!!!

ΦΑΣΙΣΜΟΣ

ΠΑΖΑΡΑ πάει το όνειρο,πάει κι ο λογισμός.

8:22
Περίμενε να δεις τι θα παθει το ΕΒ. Σύντομα

Άντε να τους κλείσετε και αυτούς να έχουμε πλήρη συσκότιση. Χούντα

Αφού ξυπνήσατε έστω και τώρα κάτι είναι κι αυτό.
Επιτροπή τώρα να ελέκξει όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα που έχει αποστείλει ο Δήμαρχος. Έχετε κάθε δικαίωμα να γνωρίζετε ότι έχει σταλεί με το δικαίωμα και τη σφραγίδα του ανώτατου άρχοντα του τόπου.
Όπως επίσης έχετε και την υποχρέωση να προστατεύσετε τον οιονδήποτε που καθοιονδήποτε τρόπο μπορεί να θίγεται.

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΦΩΦΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΗΦΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

Τους πολιτες ποιος θα τους προστατεψει απο τους κλεφτες?????

Βόθρος βαθύς το στόμα των παρανόμων (Σολομώντας).
Αν και προσποιούνται τους θρησκευόμενους ούτε τον Θεό δεν φοβούνται με την υπεροψία που τους κυριεύει.

10:11 ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΠΑΜΕ ΓΙΑ 60 ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΕΙΣΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΤΙΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Μη ξεχνάμε και τους αναπληρωματικούς λογοκριτές

Κουτσουρά Σταύρο ,τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον κ. Γιαννιό Κων/νο
Αρβανίτη Παναγιώτη , τακτικό Μέλος με αναπληρωτή τον κ.Σκομπρή
Νικόλαο
Καντζούρα Ιωάννη ,τακτικό Μέλος με αναπληρωτή την κα Στέφου Κυριακή


Γεια σου Βελουχιώτη πού μπορείς ακόμα και κοιτάς κατάματα τους Μαντουδιανούς. Για ροχάλες είσαι

Και μην ξεχνάμε τους οπαδούς της λογοκρισίας. "Δημοκράτες" όλοι τους

Χατζής Ανδρέας
Παζάρας Βασίλειος
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Κουτσουράς Σταύρος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Αλατζάς Ευάγγελος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία

Ο Κουτσουράς μιλάει για συκοφαντία?
Λάλησε ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.