Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Τι βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές για τον Ισολογισμό του 2014; Η επιτροπή λογοκρισίας ανέλαβε έργο


Στις 7-5-2019 σε ειδικής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε η έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2014 (θητεία Ψαρρού μέχρι τον Αύγουστο του 2014). Σήμερα δημοσιεύτηκαν στο Διαύγεια αυτή της συζήτησης. Επιμελώς και σκανδαλωδώς, έχουν αφαιρεθεί από τα πρακτικά ο απολογισμός άλλα και αυτά που βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές. Γιατί αυτή συσκότιση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα;

Όσον αφοράν του ορκωτούς λογιστές τα πρακτικά αναφέρουν "Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον λογιστή Ιωάννη Ράλλη, εκπρόσωπο της εταιρίας «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας οικονομικού έτους 2014, οι οποίοι ανέλυσαν τα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν από Δημοτικούς Συμβούλους"


Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 7-5-2018 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 76 /2018 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-
Αγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα-πρακτικογράφο του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιο.
Στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Απολογισμού –
Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2014, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χατζής Ανδρέας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα παρακάτω:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του
Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή
λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,
ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα
εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η
δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά
τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους
που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό
συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα
διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών
ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο
ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι
διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων
κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και
διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις
παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη
επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής
υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει
τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από
τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την
έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση
του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του
σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία
παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω
ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή
ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη
απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη
πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει,
υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα
αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του
άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος
γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε
μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας»
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7, η κατά
τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των
προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών
στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των
προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε
εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία
εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι
οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε
περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις
καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του
νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.
Με την υπ’ αριθμ. 57/2015(ΑΔΑ &ΑΔΘΩΛ5-4Β7) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου ορίστηκε ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014 η εταιρεία «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ»
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και
αποτελέσματα χρήσης του Δήμου για το οικον. έτος 2014 προέβη στη
σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 66/2015 απόφασή της (ΑΔΑ
67ΨΓΩΛ5-ΝΟΟ) ενέκρινε τον απολογισμό του Δήμου έτους 2014 και επίσης
με την υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφαση της ενέκρινε την έκθεση Οικονομικής
Επιτροπής επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων
χρήσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163
του Ν. 3463/2006.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον λογιστή Ιωάννη Ράλλη, εκπρόσωπο της
εταιρίας «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο επί
των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
οικονομικού έτους 2014, οι οποίοι ανέλυσαν τα στοιχεία του Ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν
από Δημοτικούς Συμβούλους.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
• το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114),
• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7 (ΦΕΚ Α' 68),
• το άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ Α' 284),
• το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή,
• την υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής επί του Απολογισμού, του
Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
• την υπ’ 57/2015(ΑΔΑ &ΑΔΘΩΛ5-4Β7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή , και την αρίθμ.66/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού
οικονομικού έτους 2014»
• τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, ως τα ηχογραφημένα
και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, το Προσάρτημα
καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην αριθ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 7, του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68).
3. Την υποβολή της παρούσας και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο
άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Παζάρας Βασίλειος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα Ελένη
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Κουτσουράς Σταύρος
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Χαλιούλιας Ιωάννης
Περήφανου Νίκη
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Γεωργατζής Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2 Σχόλια:

Λογοκρισία απο Σταύρο και παρέα!
ΧΑ ΧΑ ΧΑ

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής
υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει
τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από
τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας


Που είναι η έκθεση έλεγχου παλληκάρια; την θάψατε;

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.