Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Πραξικομματική αλλαγή πρωτόκολλου: Διαφοροποίηση Στέφου, Κουκουρίκου και Βούλγαρη από την Πετ-κοκική σύμπραξη


Από το πρακτικό της αρίθμ. 13 / 22-5-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση απονομής τιμητικής πλακέτας κατά την υποδοχή του
Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ιερά μονή γέροντος Οσίου
Δαυίδ και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα προκειμένου να
εγκριθεί πίστωση για την προμήθεια και απονομή τιμητικής πλακέτας κατά την
υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος στην Ιερά Μονή Γέροντος Οσίου Δαυίδ την 2α
Ιουνίου 2018.
Παρακαλώ όπως εκφράσετε τις απόψεις σας.
Το δημοτικό συμβούλιο συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι
ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του
1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κρίνει την συνεδρίαση της 22-5-2018 κατεπείγουσα.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσούρας Δημήτριος πήρε το λόγο και
είπε: Κύριοι σύμβουλοι την 2α
Ιουνίου 2018 στα πλαίσια της επισήμου
αναγγελίας της αγιοκατάταξης του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ιακώβου
(Τσαλίκη) ηγούμενου της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος στην οποία
θα παραβρεθούν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Δήμος θα απονείμει τιμητικές
πλακέτες με το κείμενο:
Με αφορμή την επίσημη αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου
(Τσαλίκην) προσφέρεται με τα βαθυτάτου σεβασμού.
Εκ του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Καλυβιώτης
Το τμήμα Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών μας έστειλε την
αρίθμ. 24/2018 τεχνική περιγραφή με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσώπων» με
ενδεικτικό προϋπολογισμό 120,00 ευρώ, την οποία θα πρέπει να εγκρίνουμε.
Παρακαλώ όπως εκφράσετε τις απόψεις σας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε στο δημοτικό
σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Καντζούρα Ιωάννη, ο οποίος είπε:
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι , στην ιερά μονή Γέροντος οσίου Δαυίδ στις
2/6/2018 θα παραστεί ο Παναγιότατος Οικουμενικός πατριάρχης κ.κ
Βαρθολομαίος. Θα παραστεί στον Δήμο μας διότι ένα πολύ μεγάλογεγονός για την ορθόδοξη εκκλησία θα συντελεστεί , θα γίνει η τελετή
αγιοκατάταξης του μακαριστού γέροντα Ιάκωβου.
Είμαστε όλοι πανευτυχείς από αυτό το γεγονός και είναι ευλογία για τον
τόπο μας η άφιξη του Οικουμενικού μας πατριάρχη .
O Παναγιότατος οικουμενικός πατριάρχης είχε ξαναεπισκεφθεί τον τόπο
μας στον όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο πριν δέκα εννέα χρόνια και τότε ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αντιπροσωπευτικά απεύθυνε
χαιρετισμό και επέδωσε αναμνηστική πλακέτα .
Εμείς ως Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας πρέπει με σεβασμό να
κάνουμε απονομή τιμητικής πλακέτας ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στον
Παναγιότατο οικουμενικό πατριάρχη για την αμέριστη προσφορά του και
τις προσευχές του για το ελληνικό έθνος και όλη την ανθρωπότητα.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 158 παρ. 3 περίπτ. γ΄ Ν.3463/06
προβλέπεται η Απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και
φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων,
τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου .
Α. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως διαθέσετε πίστωση ποσού 650,00
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 00-6443.0005 για «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών».
Β. Να εγκρίνεται την δαπάνη ποσού εξακόσια πενήντα (650) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τον K.A. 00-6443.0005 «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα» του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018, για την κατασκευή τιμητικής πλακέτας διαστάσεων 26Χ21, εντός
κατάλληλης πολυτελούς θήκης (κασετίνα) και στο άνω μέρος της θα έχει
χαραγμένο το ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ όπως απεικονίζεται παρακάτω και θα
αναφέρει το λόγο για τον οποίο επιδίδεται στον τιμώμενο και
συγκεκριμένα:
«ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Κ.Κ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥCIA TOY CΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙCTOY ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤCΑΛΙΚΗΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΝ Β.ΕΥΒΟΙΑ ΙΕΡΑC MONHC ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ & ΤΙΜΗC ΕΝΕΚΕN ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΕΛΛΕΙΠΕC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟC TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟC ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑC ΚΑΘ΄ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΗC ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗC
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑC ΕΩC THN CΗΜΕΡΩΝ .
ΔΗΜΟC ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗC – ΑΓΙΑC – ΑΝΝΑC
02/06/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ CΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗC ΑΝΔΡΕΑC
Γ. Να εξουσιοδοτηθεί o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου να προσφέρει την τιμητική πλακέτα στον Οικουμενικό
Πατριάρχη.

Δ. Ο αναπληρωτής του Δημάρχου να φροντίσει ώστε να γίνουν όλες οι
ενέργειες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου ώστε εγκαίρως να
φτιαχτεί η τιμητική πλακέτα και να παραληφθεί ώστε ο Πρόεδρος Του
Δημοτικού Συμβουλίου να την απονείμει .
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του:
α) Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κατσούρα Δημητρίου
β) Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Καντζούρα Ιωάννη
γ) το άρθρο 158 παρ. 3 περίπτ. γ΄ Ν.3463/06
δ) τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ε) τις τοποθετήσεις από τους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους, ως εξής:
Στεργίου Ιωάννης: Κληθήκαμε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να λάβουμε απόφαση για απονομή
τιμητικής πλακέτας στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στα
πλαίσια της επίσκεψής του κατά την 2α
και 3η
Ιουνίου στην Μονή Οσίου Δαυϊδ
«Γέροντος», όπου θα προεξάρχει στην επίσημη Αγιοκατάταξη του Γέροντα π.
Ιακώβου.
Η επίσκεψη του Παναγιότατου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για τους
κατοίκους της περιοχής.
Η απονομή της πλακέτας μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, όπως και η
διάθεση της απαραίτητης πίστωσης που απαιτείται.
Όσο αφορά την εκπροσώπηση του Δήμου θεωρείται επιβεβλημένη, με την
παρουσία του δημάρχου και σε περίπτωση κωλύματος με τον νόμιμο
αναπληρωτή του, ο οποίος κατά την άποψή μου πρέπει να απευθύνει
χαιρετισμό – καλωσόρισμα στο Πρόσωπο του Παναγιότατου εκ μέρους των
πολιτών της τοπικής μας κοινωνίας, καθώς και με την συμμετοχή του
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος θα εκπροσωπήσει τα μέλη του
συλλογικού μας οργάνου.
Παζάρας Βασίλειος: Ψηφίζω την πίστωση των 120 ευρώ για προμήθεια των
πλακετών, ψηφίζω να προτείνει ο Δήμος για συνοδό τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και για την πλακέτα ότι έχει αποφασίσει η Μητρόπολη.
Βούλγαρης Αναστάσιος: Εγώ δεν ψηφίζω γενικά, δεν θέλω να δοθεί
πλακέτα, δεν ψηφίζω την πίστωση, είμαι κατά, καμιά διαδικασία.
Στέφου Κυριακή:. Εγκρίνω την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας και την
πίστωση των 120 ευρώ για την κατασκευή των πλακετών και να τηρηθεί τα
πρωτόκολλο όσο αφορά την παράδοση τους στα τιμώμενα πρόσωπα.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (11/7) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
α) Την απονομή τιμητικής πλακέτας ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στον
Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη στα πλαίσια της τελετή αγιοκατάταξης
του μακαριστού γέροντα Ιάκωβου που θα λάβει χώρα στην ιερά Μονή
Οσίου Δαυίδ.
β) Η τιμητική πλακέτα θα είναι διαστάσεων 26Χ21, εντός κατάλληλης
πολυτελούς θήκης (κασετίνα) και στο άνω μέρος της θα έχει χαραγμένο το
ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και θα αναφέρει το λόγο για τον οποίο επιδίδεται στον
τιμώμενο και συγκεκριμένα:

«ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Κ.Κ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥCIA TOY CΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙCTOY ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤCΑΛΙΚΗΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΝ Β.ΕΥΒΟΙΑ ΙΕΡΑC MONHC ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ & ΤΙΜΗC ΕΝΕΚΕN ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΕΛΛΕΙΠΕC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟC TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟC ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑC ΚΑΘ΄ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΗC ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗC
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑC ΕΩC THN CΗΜΕΡΩΝ .
ΔΗΜΟC ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗC – ΑΓΙΑC – ΑΝΝΑC
02/06/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ CΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗC ΑΝΔΡΕΑC
γ). Εξουσιοδοτείται o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου να προσφέρει την τιμητική πλακέτα στον Οικουμενικό
Πατριάρχη.
δ) Ο αναπληρωτής του Δημάρχου να φροντίσει ώστε να γίνουν όλες οι
ενέργειες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε εγκαίρως να
φτιαχτεί η τιμητική πλακέτα και να παραληφθεί ώστε ο Πρόεδρος Του
Δημοτικού Συμβουλίου να την απονείμει .
ε) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας ,την πραγματοποίηση δαπάνης
και την διάθεση πίστωσης ποσού εξακόσια πενήντα (650) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τον K.A. 00-6443.0005 «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα» του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018, για την κατασκευή τιμητικής πλακέτας διαστάσεων 26Χ21, εντός
κατάλληλης πολυτελούς θήκης (κασετίνα).
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :
Κατσούρας Δημήτριος – Γεωργάκαινα Ελένη –Παληός Ευστράτιος-
Παζάρας Βασίλειος- Στέφου Κυριακή-Κουκουρίκος Ηλίας :Εγκρίνουμε την
αρίθμ. 24/2018 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας ,το κείμενο όπως η
πρόταση του κ. Αντιδημάρχου και οι αναμνηστικές πλακέτες να δοθούν στους
επισήμους σύμφωνα με όσα καθορίζει το πρωτόκολλο.
Βούλγαρης Αναστάσιος: Δεν ψηφίζω
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Στέφου Κυριακή Παζάρας Βασίλειος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα Ελένη
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Βούλγαρης Αναστάσιος
Αλατζάς Ευάγγελος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία


Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


27 Σχόλια:

Καντζούρας πάλι με κείμενο Μάρκου καταλύει τους θεσμικούς ρόλους Ερπετική γενικολογία Στεργίου. Αυτοί οι "δημοκράτες" θά έρθουν αύριο να ζητήσουν την ψήφο μας

Πιο πολλά από την πλακέτα στοίχισε η συνεδρίαση για την απόφαση έκρισης της

Γεια σου Καντζούρα (Μάρκου) νταβατζή. Αναφέρομαι στη πάράκάτω παράγραφο 

"Δ. Ο αναπληρωτής του Δημάρχου να φροντίσει ώστε να γίνουν όλες οι
ενέργειες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου ώστε εγκαίρως να
φτιαχτεί η τιμητική πλακέτα και να παραληφθεί ώστε ο Πρόεδρος Του
Δημοτικού Συμβουλίου να την απονείμει ."

Αν το κείμενο της πλακέτας είναι όπως ακριβώς αναγράφεται παραπάνω είναι λάθος. Το σωστό .........ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙCTOY ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ IAKΩΒΟΥ ΤCΑΛΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ........

και πριν 19 χρονια 27/5/99 ο τοτε προεδρος του δημοτ.συμβουλιου Κηρεως εδωσε πλακετα και τον καλοσορισε κιολας η νομοθεσια ο προεδρος εκπροσωπει ολο το Δ.Σ. οι αλλοι δημαρχος η αναπληρωτης 16 η 4 ατομα

ΠΡΟΣ ΕΒ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :
Κατσούρας Δημήτριος – Γεωργάκαινα Ελένη –Παληός Ευστράτιος-
Παζάρας Βασίλειος- Στέφου Κυριακή-Κουκουρίκος Ηλίας

25 Μαΐου 2018 - 1:29 μ.μ.
εισαι μεγαλος ΜΑΚΑΚΑΣ ΚΑΝ...ΥΡΑ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΚΑΝΕΣ ΤΟΤΕ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΙΟΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΦΑΣΙΣΤΑΚΟ
ΑΝ ΕΒΓΑΙΝΕ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑΓΛΥΦΕΣ
ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ
ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΑΦΙΕΔΕΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ,ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΙ,ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΟΙ,ΓΛΥΦΤΕΣ,ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ ΚΛΠ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΝΤΟΥΛΑΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Οι μούτσοι που π@@@@@με γίναν καπεταναίοι. Κι εσύ Χρήστο έχεις τις ευθύνες σου.

Ο ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ.ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ.ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Κ ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣ Κ ΞΕΒΑΛΤΩΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ.ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΦΑΙΡΟΝΤΕ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΑΥΤΗΣ.ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Προς 6.06 πμ
Φίλε έχεις ψυχολογικά Αυτό δείχνει η ανάρτηση σου 6 η ώρα το πρωί και όχι οι μαλακιες που γράφεις .αν θέλεις να βάλει ο αντρικανας κανα συμβούλιο στις 5 το πρωί μπας και ηρεμισεις λίγο.τι φανατικούς οπαδούς έχεις ρε Χρήστο από τα άγρια χαράματα αγωνίζονται για το καλό του τόπου από το κινητό τους.
Τα χάπια μουυυυυυυυυυυυυυυυυ

Για διαβασε καλύτερα τη τοποθέτηση Βούλγαρη και τι ψήφισε ο Βούλγαρης 12:00

26 Μαΐου 2018 - 12:08 μ.μ.

Για να ποαρω το μεροκαματο σηκωνομαι απο τις 5.30
Δεν ειμαι αργοσχολος του δημοσιου
Οταν εσυ ξυπνας εγω γυρναω απο τη δουλεια χαραμοφαη

Πραξικοπηματικος είναι ο τρόπος που ενημερώνετε εσείς οι το ελεύθερου βήματος.

Προς 3.03
Όταν ένας άνθρωπος αγωνίζεται για το μεροκάματο και ξυπνάει στις 5 δεν έχει πρώτο μελιμα του να γράφει να βρίζει στο Ελ βήμα ,αλλά να πάει στην δουλειά του .άρα δεν δουλεύεις απλά είσαι ένας αργοσχολος που η ζωή σου είναι να βρίζεις απλά για να ξεσπας τα ψυχολογικά σου. Άααα και να ξέρεις ότι σήμερα είναι Σάββατο και ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει. Από τις εμμονές σου και τα ψυχολογικά που έχεις έχεις χάσει την αίσθηση του χρόνου.
Τα χάπια μουυυυυυυυυυυυυυυυ

26 Μαΐου 2018 - 8:08 μ.μ.
Μιλας σαν δημοσιος υπαλληλος
Σημερα σαββατο δεν δουλευω
Ο απλος μεροκαματιαρης δουλευει και σαββατο και κυριακη
Και να επισυμανω
Δεν εβρισα κανεναν
Χαρακτηρισμους εκανα
Αν προσβληθηκες λιγο σημαινει οτι επιασαν τοπο
Καλημερα στην εργατια

Γεια σου Σούλα ωραία η φωτογραφία του συζύγου που έστειλες στο eviatop. Ανάγνωση έμαθε ή τα είπε συλαβιστά. Είδα δύο κόλλες χαρτί στη φωτογραφία

Προς τον ψυχακια 6.22
ΧΑΦΙΕΔΕΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ,ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΙ,ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΟΙ,ΓΛΥΦΤΕΣ,ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ ΚΛΠ
Ωραίος πάλι καλά δεν βρίζεις,αφού για σένα δεν είναι βρισιές άσε τους αναγνώστες να βγάλουν τα συμπεράσματα τους.
Μπορεί να φωνάζεις και την μάνα σου την γυναίκα σου τα παιδιά σου έτσι .
Δεν προσληθηκα μν αγχώνεσαι ούτως η άλλος τέτοια άτομα με αφήνουν παντελώς αδιάφορο για τα λεγόμενα τους
Για σου δουλεφταρα μου πολιτισμενε με γλώσσα υπονομου

27 Μαΐου 2018 - 4:21 μ.μ.

TH MANA KAI THN OIKOGENEIA NA MHN THN ANAKATEYEIS ALHTARA GIA KANENAN
TO APODEIKNEIEIS ME TA LEGOMENA SOY OTI ANHKEIS SE EYTH THN KATHGORIA ANURVPVN -ZVVN POY ANAFEREI O 6.22

 

Του Παντελη ΜπουκαλαΚείων νόμιμονΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 30.11.2007

«Αν δεν μπορεί κάποιος να ζει καλά, ας μη ζει καν κακά». Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε το «Κείων νόμιμον», το έθιμο δηλαδή των κατοίκων της αρχαίας Κέας οι οποίοι, με γενεσιουργό αιτία την πολιορκία τους από τους Αθηναίους, προχώρησαν σε μια βαριά απόφαση, όπως την αναφέρει ο Στράβων: να παίρνουν κώνειο όσοι ξεπερνούσαν τα εξήντα χρόνια της ζωής τους και να πεθαίνουν, ώστε να επαρκεί η τροφή για τους υπόλοιπους («προσέταττε γαρ ο νόμος τους υπέρ εξήκοντα έτη γεγονότας κωνειάζεσθαι και του διαρκείν τοις άλλοις την τροφήν»). Μια γουλιά κώνειο λοιπόν, δυο κουβέντες παρηγόριας από τους περιλειπόμενους, που ξέρουν ότι θα βρεθούν κι αυτοί αργά ή γρήγορα μπροστά στο ίδιο σταυροδρόμι, στο ίδιο έθιμο, και ιδού μια σίγουρη και ριζική λύση του συνταξιοδοτικού, που δεν μπορεί, θα ταλάνιζε και τους αρχαίους ημών, αφού όλα από αυτούς τα έχουμε πάρει, τα καλά και τα κακά.

29/10/1961: Ανένδοτος Αγώνας, καληνύχτα σας.

Μπα νευριαζεις ?εγώ δεν εβρισα ούτε αποκάλεσε κανέναν όπως τους αποκαλεί εσύ
,εσύ ο ίδιος λες ότι δεν είναι βρισιές και σε προτρεπω να χρησιμοποιηεις το πλούσιο λεξιλόγιο σου προς τα μέλη της οικογένειας σου .
Και επίσης όταν εσύ βρίζεις τους σύζυγους τους από τις γυνσικες,τους γονείς των παιδιών , τα παιδιά των μανάδων γιατί όλους αυτούς που βρίζεις έχουν και οικογένειες, είναι καλά?
Μν ξεγιμνωνεις άλλο το χαρακτήρα σου,καταλάβαμε το σκεπτικό σου.
Όσο αφορά των μεγάλο φιλοσοφο 6.22 καλά είναι να σκεφτείς τα λόγια των αρχαίων και άμα θέλεις κάνε την αρχή εσύ και άσε τους παραδειγματισμους.

27 Μαΐου 2018 - 4:21 μ.μ.

___Για σου δουλεφταρα μου πολιτισμενε με γλώσσα υπονομου____

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ
ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΩΛΥΜΠΑΤΕ

TO KEIMENO THΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ?ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ <> ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ 12:22 ΟΤΙ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΘΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΟΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 10 ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ)

ΜΠΡΑΒΟ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ!
ΜΕ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣΤΟΝ 2:06.

Καλά 2:06 τόσο βλήμα είναι και χρειάζεται τέτοια νομική κάλυψη ή οι λομογιές του είναι τόσες πολλές!
Ευτυχώς που της νομικής του υποστήριξης ηγείται ο μεγάλος τοπικός νομικός.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.