Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ατζέντης της Μονής Οσίου Δαυϊδ ο Στεργίου

Ρόλο ατζέντη της Μονής Οσίου Δαυϊδ, ανέλαβε ο κ. Στεργίου στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26.4.2018.  Τα αιτήματα θα μπορούσαν  να έρθουν στο δημοτικό συμβούλιο δια της κανονικής  οδού που ακολουθεί ο κάθε πολίτης χωρίς την διαμεσολάβηση του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης.

Το πρώτο αίτημα  κοστολογείται στα 45.000,00 €, και αφορά την συντήρηση της δημοτικής οδού Ροβιές – Μονή Οσίου Δαυϊδ – διασταύρωση Κερασιάς /Κοκκινομιλιάς.  Το δεύτερο αίτημα αφορά την διαμεσολάβηση του δήμου προς τις ιδιωτικές εταιρίες  FERRIES ΓΛΥΦΑ και aidipsoferriesneνα αλλάξουν το ωράριο του τελευταίου δρομολογίου της πορθμειακής γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου.


Από το πρακτικό της αρίθμ. 10 / 26-4-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 65 /2018
Θέμα: Συντήρηση της δημοτικής οδού Ροβιές – Μονή Οσίου Δαυϊδ –
διασταύρωση Κερασιάς /Κοκκινομιλιάς.


Ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» δημοτικός σύμβουλος κ.
Στεργίου Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο θέμα είχαμε ζητήσει ως
παράταξη με αίτησή μας στις 29/03/2018 προς τον Πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου να το εισάγει προς συζήτηση στο συλλογικό όργανο.
Είναι γεγονός πως το δημοτικό οδικό δίκτυο από Ροβιές προς την Ιερά Μονή
Οσίου Δαυϊδ του “Γέροντος” και μέχρι την διασταύρωση Κερασιάς –
Κοκκινομηλιάς το οποίο παρουσιάζει μεγάλη κίνηση προς και από την Ιερά
Μονή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λόγω των φθορών που έχει υποστεί το
οδόστρωμα (καθιζήσεις – λακκούβες), της ανύπαρκτης σήμανσης αλλά
κυρίως λόγω της επικίνδυνης προσπέλασης του χειμάρρου στην θέση
«Πουρνάρι» όπου είχαμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής τον Φεβρουάριο
2018.
Σήμερα καθώς αναζήτησα τον φάκελο του θέματος διαπίστωσα πως
υπάρχουν:
α) Το με αριθ. πρωτ. 21/27-02-2018 έγγραφο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυϊδ
προς τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με Θέμα: «Συντήρηση
του δρόμου Ροβιές – Κερασιά».
β) Η με αριθ. πρωτ. 2/5-3-2018 αίτηση κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας
Παπάδων προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας και τον Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με Θέμα:
«Συντήρηση του δρόμου Ροβιές – Κερασιά».
γ) Το με αριθ. πρωτ. 52156/963/15-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Ιερά Μονή Οσίου Δαυϊδ του
“Γέροντος” και την Τοπική Κοινότητα Παπάδων με Θέμα: «Συντήρηση
δημοτικής οδού προς Ιερά Μονή Οσίου Δαυϊδ», και
δ) Το με αριθ. πρωτ. 2857/24-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Τεχνικής
Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με Θέμα:
«Επικινδυνότητα ρέματος πλησίον οικισμού Δρυμώνα».
Στο (γ) σχετικό έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας αναφέρει
πως σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου από το Δήμο προτίθεται να
χρηματοδοτήσει αυτό με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα αποστείλει
εγκεκριμένη μελέτη.
Στο (δ) σχετικό έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναφέρει: πως έχει
προχωρήσει στην προεκτίμηση αμοιβών για ανάθεση σύνταξης μελέτης
οριοθέτησης η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τοπογραφική αποτύπωση,
υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη του χειμάρου στη θέση «Πουρνάρι». Η
εκπόνηση των μελετών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου
κατασκευής οχετού ή γέφυρας, ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν από αυτές. Το προεκτιμώμενο ποσό ανέρχεται στις 45.000,00 €.
Πρότασή μας είναι:
Α) Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να εισηγηθεί προς την Οικονομική
Επιτροπή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της
ανωτέρω πίστωσης των 45.000,00 €, και
Β) Η Τεχνική Υπηρεσία να εκπονήσει την μελέτη για την συντήρηση και την
σήμανση της ανωτέρω δημοτικής οδού, προκειμένου να προκύψει ο
συνολικός προϋπολογισμός που θα αφορά την συντήρηση, την σήμανση και
την κατασκευή τεχνικού ασφαλούς προσπέλασης του χειμάρρου στη θέση
«Πουρνάρι» ώστε να αναζητηθεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου – εργασιών.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του παραπάνω εισήγηση και τις γνώμες των
δημοτικών συμβούλων όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να εισηγηθεί προς την Οικονομική
Επιτροπή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της
πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση της δημοτικής οδού Ροβιές – Μονή Οσίου
Δαυϊδ – διασταύρωση Κερασιάς /Κοκκινομιλιάς» με το ποσό των
45.000,00 €, και
Β) Η Τεχνική Υπηρεσία να εκπονήσει την μελέτη για την συντήρηση και την
σήμανση της ανωτέρω δημοτικής οδού, προκειμένου να προκύψει ο
συνολικός προϋπολογισμός που θα αφορά την συντήρηση, την σήμανση και
την κατασκευή τεχνικού ασφαλούς προσπέλασης του χειμάρρου στη θέση
«Πουρνάρι» ώστε να αναζητηθεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου – εργασιών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 10 / 26-4-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Δρομολόγια πορθμειακής γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου.
Αριθμός Απόφασης Νο 55 /2018
Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο
επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» κ. Στερργίου Ιωάννης ζήτησε να
συζητηθεί το θέμα «Δρομολόγια πορθμειακής γραμμής Γλύφας –
Αγιοκάμπου»
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε
υπόψη του :
1. Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Στεργίου Ιωάννη για την
συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010
Αποφαίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ Χαρακτηρίζει το θέμα : «Δρομολόγια πορθμειακής
γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου»ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την
παρούσα συνεδρίαση του.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στεργίου Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σε όλους είναι γνωστό η Β.Κ. Εύβοια
συνδέεται με την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μέσω τον πορθμειακών
γραμμών Αρκίτσας – Αιδηψού και Γλύφας – Αγιοκάμπου. Το θέμα το
εισηγούμαστε στην σημερινή συνεδρίαση μετά από οχλήσεις και έκφραση
παραπόνων από αρκετούς τουριστικούς πράκτορες και γραφεία, και έχει να
κάνει με τις ώρες που πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων κυρίως
της γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου. Η αναχώρηση του τελευταίου
δρομολογίου από τον Αγιόκαμπο είναι σε καθημερινή βάση νωρίς το
απόγευμα, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά στην οργάνωση και την
πραγματοποίηση ημερήσιων εκδρομών – επισκέψεων προς το Δήμο μας ο
οποίος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου λόγω
της ύπαρξης του προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και της
Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του “Γέροντος.”
Πρότασή μας είναι το δημοτικό συμβούλιο να λάβει απόφαση με την οποία
θα ζητήσουμε από τις εταιρείες FERRIES ΓΛΥΦΑ και aidipsoferriesne που
έχουν αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων της πορθμειακής γραμμής
Γλύφας – Αγιοκάμπου στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και με στόχο την
εξυπηρέτηση των χρηστών της παραπάνω γραμμής να μεταφέρουν αργότερα
την ώρα αναχώρησης του τελευταίου καθημερινού δρομολογίου από τον
Αγιόκαμπο προς την Γλύφα. Είμαστε βέβαιοι πως θα δουν θετικά το αίτημά
μας και θα δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση και τα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει
Να ζητηθεί για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο παραπάνω εισηγητικό από
τις εταιρείες FERRIES ΓΛΥΦΑ και aidipsoferriesne που έχουν αναλάβει την
εκτέλεση των δρομολογίων της πορθμειακής γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου
στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και με στόχο την εξυπηρέτηση των
χρηστών της παραπάνω γραμμής να μεταφέρουν αργότερα την ώρα
αναχώρησης του τελευταίου καθημερινού δρομολογίου από τον Αγιόκαμπο
προς την Γλύφα

45 Σχόλια:

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΑΖΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ; ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ; ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ; ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ; ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΑΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ; ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΕΛΟΥΝ; ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ Ε.Β. ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ. ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ. ΔΗΛ ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΘΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΣΑΤΕ; ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΨΗΣΙΣΑΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η μητρόπολη, το ίδρυμα Αη Γιάννη καμιά χείρα βοηθείας; τίποτα; όλα ο δήμος;

Προς 4:19

Πρόταση; εξυπηρέτηση έκανε; ότι έχει σχέση με την εκκλησία ψηφίζεται αμέσως από όλους;
Σίγα να μην είναι το μόνο πράγμα που ντρεπόμαστε σαν δήμος, άλλα τα άλλα απλώς θάβονται. Δεν φέρνουν ψήφους.

Ο σύλλογος τουριστικών καταλυμάτων έχει επανειλημμένα κάνει σοβαρά αιτήματα που θα βοηθούσαν την επισκεψιμότητα στην περιοχή και θα ενίσχυαν την τοπική οικονομία
Εκεί δεν βρέθηκε κανένας ατζέντης.
Γιατί;ΒΡΕ ΜΑΚΑΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟΤΕ. ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΟΜΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ. ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ .ΤΩΡΑ ΘΑΑΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΟΣΤΕΡΓΙΑΠΟΣΤΑΤΕΣ. ΕΥΓΕ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΨΑΞΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Α ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΣΑ ΕΡΓΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ! Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ! ΑΣ ΤΟΥΣ ΕΒΑΖΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΠΩΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

11.36 Που εισαιΓΝΩΣΤΟΣ Κ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΣ.ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΟΥ.ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΕ ΑΝΕΧΤΗΚΑΜΕ

Η ΛΟΓΙΚΗ ..ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ,...ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΕΙΤΣΑΤΟΥ...ΖΗΤΩ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ...

16 Μαΐου 2018 - 6:48 π.μ.
ο ιδιος εισαι που καταδιδεις ,καταγγελεις , ρουφιανευεις , απειλεις
γιατι εισαι πολυ μικρος για να σηκωσεις αναστημα και να παλεψεις
Εισαι συνηθησμενος απο πολυ μικρος σε αυτου του ειδους τις τακτικες
και δεν τρομαζεις κανεναν
Απλα ξεφτυλιζεσαι σε ολους και πεισσοτερο στον εαυτο σου
Κοιταξου στον καθρεπτη να δεις τι βλεπεις
Ανθρωπο η κατι αλλο

Ότι προτείνει η αντιπολιτευση σας ενοχλεί, το μόνο που δεν σας ενοχλεί είναι η αδιαφορία και η πλήρης εγκατάλειψη του δημου από τον Καλυβιώτη και τους παρατραχαμενους του.

Οι προτάσεις και η ανάδειξη των προβλημάτων του τόπου και των πολιτών ορισμένους τους ενοχλούν. Γιατί άραγε τόσο μένος; Προτιμούν φαίνεται τα οποία προβλήματα να κρύβονται κάτω από το χαλί ή έχουν θέμα με το ποιος ή ποιοι τα αναδεικνύουν.

Προς
16 Μαΐου 2018 - 12:04 π.μ
Εγω δεν εχω αρχηγο. Ειμαι αρχηγος μονο του ευτου μου
Εσυ εχεις αναγκη απο αρχηγους γιατι εισαι ανικανος να σταθεις στα ποδια σου. Ειμαι πολιτης αυτου του Δημου και ντρεπομαι που ζω αναμεσα σε ατομα σαν και σενα

Αγαπητε 16 Μαΐου 2018 - 6:53 μ.μ.
Αλλο ειναι να εντοπιζεις τα προβληματα του τοπου και των πολιτων και να προτεινεις λυση γι αυτα
και
αλλο ειναι να τα καταγγελεις στον εισαγγελεα για να επιριψεις ευθυνες
για να πεσουν τιμωριες και να καθεσαι να χαιρεσαι σαν τον Νερωνα
Ο τελικος αποδεκτης ολων αυτων των ενεργειων δεν ειναι αλλος απο τον δημο που τον σπρωχνεται στη καταστροφη του.

Αναφέρεσαι προφανώς στο Νέρωνα του δημαρχιακού μεγάρου ο οποίος δεν ασχολείται με τίποτα άλλο εκτός από καταγγελίες.

Αγαπητέ 12:37,
Όταν το πρόβλημα είναι η ανηθικότητα και αισχρότητα αυτών που επιλέγησαν να υπηρετήσουν το κοινό καλό,πως προτείνεις να αντιμετωπιστεί?

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ: Όποιος θέλει να κουμαντάρει τους Έλληνες πρέπει να βαστάει ένα δισάκι γεμάτο, ομπρός το Χριστό, πίσω τους διαόλους και στη μέση το χρυσάφι.

2:18μ.μ
Χάϊ φασισταριό με τη "όμορφη" παρεούλα!
Όσο για τον Νέρωνα,τον βλέπεις κάθε μέρα στον καθρέφτη σου.

Όταν η ένωση των "δημοκρατικών" δολιοπλόκων δημιουργούσαν το σκάνδαλο των πυροφυλάκων και πανηγυρικά το δικαστήριο αποφάνθηκε αθώος ο "Νέρωνας",ομόφωνα συμφώνησε για την αθωότητα του και το Πειθαρχικό που τον παραπέμψετε και την υποδειγματική τιμωρία των συκοφαντών της αγαπητή σας φυλλάδα ,πως θα προστατευόταν απο την ασχήμια σας?
Όσο και να καμουφλάρεσαι η ασχήμια σου δεν κρύβεται.

Σε σενα 17 Μαΐου 2018 - 2:18 μ.μ. αναφερομε
σε σενα που κρυμενος με κουκουλα καταγγελεις ανωνυμα
τουλαχιστον αυτος εχει απιδια και σας καταγγελει επωνυμα

προς
16 Μαΐου 2018 - 11:53 π.μ.
Αν αυτος λεει αυτα που λες και μπορει ναχεις δικιο
εσυ τι κανεις?
Αποδικνυεις αυτα που λεει με τη σταση σου
Απεδειξε το αντιθετο προσφεροντας εργο και
οχι καταστρεφοντας !!!!!!!!!!!

Ο Στεργίου θα γίνει Δήμαρχος.Ο Παζαρας αντιδήμαρχος.Ο Κουτσουρας αντιδήμαρχος.Η Ελπίδα Ψαρρού προεδροςΔ.Σ.και Γ.Κατζουρας αντιδήμαρχος.Τι δεν καταλαβαίνεις?

Επί δημαρχίας Α.Ψαρρού ο κ.Στεργίου με πράξεις κ.α ζημίωσαν τον τόπο ή όχι?Πότε αυξήθηκε το χρέος του Δήμου?

6:38
Ρώτα τους αρχιμάγειρας της άθλιας αποστασίας και τους ανέλπιστους συνοδοιπόρους τους του Στεργίου και θα βρεις την απάντηση στα ερωτήματά σου,αν δεν είσαι ένας απο τους πιο πάνω και ήδη το ξέρεις.

Ο Παζαρας που έλεγε για "κάθαρση"γιατί δέχτηκε (στην παρέα που έκατσε)να του τάξει ο κ.Στεργίου να γίνει αντιδήμαρχος?Γιατί?Ο "νηστικός δείπνος"έγινε με παρών τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Λίμνης.....

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΞΕΡΑΤΕ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΣΕ Ο Α.ΨΑΡΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.ΑΛΛΑ Ο Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΨΑΡΡΟΥ.ΜΑ ΚΑΛΑ ΕΧΑΣΕ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΩΣ Ν.Δ? ΝΕΟΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΡΕΚΛΟΜΑΖΟΜΑ.....ΟΧΙ ΞΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ.ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ.ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΧΘΕΣ.ΣΤΗΝ Ν.Δ ΑΚΟΥΤΕ?ΔΕΝ ΤΡΑΒΑΕΙ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Δεν νομιζω να κανει παιχνιδι ο κ.Στεργιου.Θα του την φερουν πισώπλατα.Πρωτος από ολους θα τον κρεμασει ο Γ.Καντζουρας γιατι κανει ότι πει το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.Οποτε πανε 1000 ψηφοι από το Μαντουδι μας.Ουτε στην Λιμνη μπορει να βρει καλα ατομα που να μην εχουν παρελθον με το ΠΑΣΟΚ όπως οικογεννεια Φλωκου π.χ Αρα φυγε κ.Στεργιου γιατι θα ντροπιάσεις την Ν.Δ δεν το βλέπεις...

ΝΑΙ ΣΤΟΝ Β.ΠΑΖΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΓΕ.

ΣΑΣ ΠΟΝΑΕΙ Ο ΠΑΖΑΡΑΣ?ΕΕΕΕΕΕΕ?

18 Μαΐου 2018 - 8:04 μ.μ.

AYTO NA MAS TO POYN EKEI POY DOYLEYE

Το θέμα είναι άμα φύγει ποιον θα βάλει η νέα δημοκρατία?τον κοψιδα η κανα χαλιουλια;

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

οπως εγεινε ο τοπος καταστραφηκε ποιος θα τον επαναφερει πεταξε το πουλακι

ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ . ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ! ΠΟΣΑ ΕΦΑΓΕ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ; ΠΟΣΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΔΗΜΟ; ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ; ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΚΕΙΣ ΒΓΑΛΤΕ ΤΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ . ΕΓΩ ΜΕΝΩ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ! ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΕ ΟΛΑ!!!
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ!!!

Στο καθρεπτη σου κοιτιεσαι και απο μονος σου αγαπιεσαι κ Στεργιου
Κανεις δεν λεει οτι εφαγες λεφτα τα οποια σαφως τα φαινοταν στο ποθεν εσχες
Ολοι λενε οτι κακοδιαχειριστηκατε τα λεφτα του Δημου
Αποτελεσμα?
Καποιοι απο τους πελατες σας φαγανε λεφτα
Καμποσοι πληρωνωντουσαν χωρις να δουλευουν
Εργο στο Δημο μηδεν
Μελετες για εργα μηδεν
Χρεωσατε τον Δημο με 10 εκατομυρια και βαλε
Τεσσερα χρονια τωρα υπευθυνος για μηδενιστικη πολιτικη στο συμβουλιο
ΑΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ
ΠΧ ΦΛΩΚΟ
ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΝΙΚΑΚΝΟΣ , ΑΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΣ

Κακός ο κ.Στεργίου πιπέρι.....Απλά βαρέθηκε να κάνει τόσα χιλιόμετρα μακριά κάθε μέρα για εργασία και είπε δεν πάω για δήμαρχος στους Μαο Μαο!Ποιος πιστεύει ότι όσοι θέλουν θεσούλα δεν αποσκοπούν και σε κάτι?Γιατί έχασες κ.Στεργίου ακόμα δεν κατάλαβες?

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Γ.ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΠΟΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ? ΑΡΑ ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΙΕΣΕ.ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΡΑΜΕ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΟΤΙ ΘΕΣ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑ ΔΩΘΕ ΜΕ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΖΑΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ.ΜΠΛΕΞΑΜΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΕ ΠΑΡΤΑΚΙΔΕΣ.ΑΛΛΑ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕ ΤΟΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΠΟΤΕ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ....

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ 1.ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 2.ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ 3.ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ 4.Ο ΠΑΖΑΡΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΓΛΙΦΤΗΣ .ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΝΙΚΗΣ

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΜΕ ΠΑΖΑΡΑ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ.

ΤΟΝ ΦΟΒΑΣΤΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΓΙΑΥΤΌ ΠΕΤΑΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΛΟΙΠΑΜΕ ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΠΟΛΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΥΣΙΑ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΛΕΟΝ.

1.35 οπως δεν τον ψηφισες πριν 4 χρονια μην τον ψηφιζεις κ τωρα τον Στεργιου.εσυ θα βριζεις ομως παλι οπως βριζεις αυτους που ψηφισες τοτε κ τους ψαχνεις τωρα.οκ;αντε πεσε για υπνο τωρα κ τα ξαναλεμε μολις ξυπνησεις.σιγα μη περιμενει την δικια σου ψηφο βλακα για να βγει Δημαρχος

Έχετε χάσει τον ύπνο σας ορισμένοι. Βλέπετε την αποδοχή που έχει ο Στεργίου και για αυτό ρίχνετε τόση λάσπη. Την λάθος επιλογή την πληρώσαμε πολύ ακριβά. Οπότε μην ελπίζετε στο λάθος αυτή την φορά.

Προς τον ή την από 7:03μ.μ.Ο κ.Στεργίου έχασε καλά μέχρι εδώ?Τώρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πάμε στα καλλιστεία αλλά ούτε για προξενιό ώστε να είναι όμορφος γελαστός να έχει μουστάκι για να εκπέμπει σοβαρότητα κ.α.Γιατί έχασε γιατί ο κόσμος που είναι μη ενταγμένος σε κόμμα κάτι δεν του άρεσε.Ή ακόμα και να τον πλάνεψαν και να μην ψήφισε τον κ.Στεργίου.Μα αυτό έπρεπε να το σκεφτεί και ο ίδιος και να πάρει τα μέτρα του.Ίσως να του δωθει τώρα η ευκαιρία να κερδίσει γιατί μετά η Ν.Δ θα χάσει χρόνια πολλά και δεν βλέπω να έχουν καταλάβει τον λόγο που ΕΧΑΣΕ ο κ.Στεργίου.Συμβουλή πάρτε και νέα άτομα μαζί σας κ.Στεργίου αλλά το να ακούς και να καταλάβεις τα λάθη σου θα σε βοηθήσει πολύ άλλωστε και ο κ.Ψαρρός δεν είχε κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.Όλα είναι παιχνίδι αρκεί να μην είναι στημένο και εις βάρος μας.Θέλει στρατηγική και όραμα η πολιτική.

Ο αιρετος που εχει ορεξη να προσφερει θα το κανει
μια τετραετια ,αντε δυο.
Μετα γινεται δημοσιος υπαλληλος του συστηματος.
Συμβιβαζεται με την απραξια και περιμενει την προσωπικη του ικανοποιηση
Ειτε αυτη ειναι χρηματικη , ειτε απλα κοινωνικη καταξιωση
Εργο θα παραγει ποτε
κ .Στεργιου και αλλοι καμποσοι εχετε περασει σε αυτο το επιπεδο
Μ αρεσει που καυχιωνται οτι ειναι με εμπειρει 25 ετων μερικοι
Εγω θα ντρεπομουν να το πω
Αντ σπιτακι σας καλοι μου ανθρωποι και αφηστε τα περιθωρια να αναλαβουν νεοι ανθρωποι με ορεξη να προσφερουν στο τοπο
Δεν χρειαζεται εμπειρεια
Φιλοτιμο χρειαζεται
Την εμπειρεια την ισοσκελιζουν με τις γνωσεις τους και θα εχουν
την βοηθεια των υπαλληλων
ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.