Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Σύμβουλοι απέρριψαν ασυζητητί πρόταση πού θα αύξανε τα ετήσια έσοδα του δήμου μας κατά 500.000 ευρώ (50%). Χυδαιότητα Καντζούρα


Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, που δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου έχουν τη δυνατότητα αυτοπαραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Πολλοί δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση του. Ανάλογη πρόταση στο δήμο μας απορρίφθηκε από τον φανατισμό και το μίσος ορισμένων συμβούλων εναντίον του δημάρχου που το πρότεινε


Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά  της συνεδρίασης της 21.2.2018 όπου συζητήθηκε και απορρίφθηκε  ο προϋπολογισμός.

Ο κ. δήμαρχος  πρότεινε να  ξαναμπεί στο προϋπολογισμό   πρόταση μελέτης 24.600€ για να δημιουργήσει ο Δήμος φωτοβολταϊκούς σταθμούς πού είχε απερρίφθη από την σύμπραξη στις 8/1/2018 .  Σύμφωνα με το κ. Καλυβιώτη "Με τον καινούριο νόμο λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μέχρι 3 μεγαβάτ και να έχει έσοδα ο Δήμος χωρίς να πληρώσει άμεσα ρευστό από τον προϋπολογισμό του, με δάνειο από το ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, να κάνει έναν τέτοιο φωτοβολταϊκό σταθμό, έναν για κάθε Δημοτική Ενότητα, τρεις σταθμούς επί ένα μεγαβάτ. Και τα έσοδα του από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχονται περίπου στις 500.000 ευρώ. Το ποσό αυτό όπως ξέρετε πάει στα ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να διευκολυνθούν οι πολίτες. Ήδη τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου είναι περίπου 1.000.000. Φαντάζεστε λοιπόν να έχουμε 50% αύξηση, θα ανακουφίσει πολύ τον Δήμο και τους δημότες που αδυνατούν να πληρώσουν. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει όπως αρχικά είχε ενταχθεί στον προϋπολογισμό". Ο τυφλός φανατισμός  δεν επέτρεψε στους δημοτικους συμβούλους ούτε να συζητήσουν μια τόσο σοβαρή πρόταση.

Πράγματι το  η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού από τουςΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ. αριθµ.
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1547//08.05.2017), όπως ισχύει, µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη µέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία δηµοτικών και δηµοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆), µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) (λεπτομέρειες εδώ).

Ο ενεργειακός συµψηφισµός επιτρέπει στους ΟΤΑ να καλύψουν σηµαντικό µέρος της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, µέσω τηςεγκατάστασης Φ/Β σταθµού υπό το καθεστώς του αυτοπαραγωγού και χρήσης της παραγόµενης ενέργειας για κάλυψη ιδίων καταναλώσεων. Με τη χρήση του ενεργειακού συµψηφισµού η παραχθείσα ενέργεια από το Φ/Β σταθµό που εγκαθιστούν οι ΟΤΑ συµψηφίζεται µε την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις τους.

Συγκεκριµένα, για το τµήµα της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας που ιδιοκαταναλώνεται (όταν η στιγµιαία παραγωγή είναι µικρότερη από την στιγµιαία τοπική κατανάλωση), µειώνεται αντίστοιχα η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο, µε αντίστοιχη µείωση της χρέωσης από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
Το όφελος από την Φ/Β ενέργεια στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στη µειωµένη χρέωση τόσο στο ανταγωνιστικό σκέλος της χρέωσης ενέργειας όσο και στις ρυθµιζόµενες χρεώσεις (πλην ΥΚΩ). Για τις περιόδους που τµήµα της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο (όταν η στιγµιαία παραγωγή είναι µεγαλύτερη από την στιγµιαία τοπική κατανάλωση), η ενέργεια αυτή συµψηφίζεται
µε ενέργεια που έχει απορροφηθεί από το δίκτυο στην ίδια περίοδο καταµέτρησης, για το ανταγωνιστικό µόνο σκέλος του της χρέωσης ενέργειας. Αν για µία περίοδο καταµέτρησης υπάρχει πλεόνασµα ενέργειας µετά το συµψηφισµό, δηλαδή η ενέργεια που έχει διοχετευθεί στο δίκτυο είναι µεγαλύτερη από αυτή που έχει απορροφηθεί, αυτό µπορεί να µεταφέρεται για συµψηφισµό σε επόµενες περιόδους καταµέτρησης, για ένα διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία.

Yπό μελέτη βρίσκεται η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων σε 24 δήμους της Κρήτης
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4 / 21-2-2018 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο 22 /2018ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας οικονομικού έτους 2018 

O πρόεδρος έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κ. Καραδήμο Νικόλαο , ο
οποίος είπε:
« Με την αριθμ. 2/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη
κατά την συνεδρίαση 18/1/2018, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά
πλειοψηφία να μην εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2018, προκειμένου να
τροποποιηθεί από την υπηρεσία και να ενσωματωθούν σε αυτόν οι προτάσεις
οι οποίες έγιναν με την εισήγηση της συγκεκριμένης απόφασης.
Η υπηρεσία, έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση, με έγγραφο του Δημάρχου
και αντίστοιχα με έγγραφο του Προέδρου με ίδια ημερομηνία στις 29/1/2018.
Η υπηρεσία προχώρησε σε διορθώσεις οι οποίες προτείνονται με την αριθμ.
2/2018 απόφαση, ενώ ταυτόχρονα έστειλε προς τον Δήμαρχο και τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. 945/8.2.2018 έγγραφο με το
οποίο έκανε κάποιες παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων κωδικών.
Η προσαρμογή έγινε στους κωδικούς όπου ήταν δυνατόν να γίνει. Σε
κάποιους κωδικούς έχουν γίνει παρατηρήσεις, δεν ήταν δυνατόν να γίνει
διόρθωση, επειδή ήταν υποχρεωτικές δαπάνες και σύμφωνα με το άρθρο
158 του 3463/2006 στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι
υποχρεωτικές δαπάνες, και στην συνέχεια όλες οι υπόλοιπες δαπάνες. Το
έγγραφο αυτό έχει τεθεί υπόψη του Προέδρου.
Επίσης, η υπηρεσία, πέραν από αυτό το έγγραφο με τις παρατηρήσεις που
έχει κάνει, έχει και κάποιες προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2018. Και
συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει κάποιο αποθεματικό, ζητά την αξιοποίηση του
διότι εάν αυτό γίνει αργότερα με αναμόρφωση, αντιλαμβάνεσθε ότι οι
αναμορφώσεις έχουνε μεγάλη καθυστέρηση και θα έχουμε προβλήματα.
Η πρόταση την οποία κάνει για το αποθεματικό είναι η εξής:
- ΕΦΚΑ αιρετών ποσό 13.000,00 ευρώ
- Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων, ποσό 72.554,25 ευρώ
- Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και της παροχής
γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για τα έτη 2012 έως και
2015(άρθρο 97 Ν. 4483/2017),ποσό 38.000,00 ευρώ
- Προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης, Η/Υ κλπ ,ποσό-10.000,00
ευρώ
- Αγορά έκτασης στην Τ. Κ. Κερασιάς (για ΒΙΟ. ΚΑ.), ποσό 3.000,00ευρώ
- Εργασίες καθαρισμού και οριοθέτησης στο ακίνητο «Τομπάζη»
Τ.Κ.Κεχριών , ποσό 5.000,00 ευρώ
- Εργασίες καθαρισμού και οριοθέτησης δημοτικού χώρου για τη
δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου ,ποσό
5.000,00 ευρώ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε: «Το αποθεματικό, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, σύμφωνα με την απόφαση 2/2018 του Δημοτικού Συμβούλιο, διαμορφώθηκε στο ποσό των 124.592 ευρώ. Καλό είναι να αξιοποιηθεί και να μην υπάρχει ως αποθεματικό, γιατί ο Δήμος έχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό του, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί για τις διάφορες ανάγκες του.
Ήδη ο κ. Καραδήμος ανέφερε μερικές, για το ΕΦΚΑ, για την καταβολή
σε χρήμα των ατομικών αναγκών προστασίας, γάλα, κλπ.
Σε αυτή τη λίστα, θα ήθελα να προσθέσουμε, γιατί υπάρχει κάποιο
περιθώριο, και τα τοπογραφικά έξοδα για την αποτύπωση του οικοπέδου
στο πρώην κάμπιγκ Σπιάδας, περίπου 5.000€, ο καθαρισμός του χώρου
του πρώην κάμπιγκ Σπιάδας περίπου 5.000€, η οικοδομική άδεια για τη
δημιουργία του κάμπιγκ ενός αστέρος στην Σπιάδα 3.000€ ,αν είναι
δυνατόν ο φωτισμός του Βράχου Λίμνης 7.000€ και ποσό για τοπογραφικά
έξοδα για την αποτύπωση ενός δρόμου που έχει αποκλιστεί ένα οικόπεδο
στον Άγιο Αθανάσιο Λίμνης.
Η υπηρεσία έκανε το μέγιστο δυνατό, την μέγιστη δυνατή προσπάθεια,
να ενσωματώσει τις αποφάσεις, παράγραφο προς παράγραφο, σύμφωνα
με την απόφαση 2/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι πράγματα που δεν επιδέχονται τροποποίηση ή αλλαγή, γιατί είναι
νόμιμες υποχρεώσεις του Δήμου, είναι συμβατικές υποχρεώσεις, είναι
πράγματα που τα έχετε ψηφίσει στο παρελθόν ως Δημοτικό Συμβούλιο,
είναι ανελαστικές υποχρεώσεις του Δήμου και δεν μπορούν να
ικανοποιήσουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν, και θα πρέπει να υπάρξει
κατανόηση, προκειμένου να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.
Υπάρχουν άλλα πράγματα που η υπηρεσία τα έβαλε, προς ικανοποίηση
της 2/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν είναι προς το
συμφέρον του Δήμου μερικά πράγματα. Μπορώ να σας αναφέρω κάποια,
τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα τα δεχθείτε.
Ενδεικτικά και μόνο σας αναφέρω, ότι απερρίφθη μια πρόταση μελέτης
24.600€ για να δημιουργήσει ο Δήμος φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Με τον
καινούριο νόμο λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μέχρι 3 μεγαβάτ και να έχει
έσοδα ο Δήμος χωρίς να πληρώσει άμεσα ρευστό από τον προϋπολογισμό
του, με δάνειο από το ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, να κάνει έναν
τέτοιο φωτοβολταϊκό σταθμό, έναν για κάθε Δημοτική Ενότητα, τρεις
σταθμούς επί ένα μεγαβάτ. Και τα έσοδα του από την πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας θα ανέρχονται περίπου στις 500.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό όπως ξέρετε πάει στα ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να
διευκολυνθούν οι πολίτες. Ήδη τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου είναι
περίπου 1.000.000. Φαντάζεστε λοιπόν να έχουμε 50% αύξηση, θα
ανακουφίσει πολύ τον Δήμο και τους δημότες που αδυνατούν να
πληρώσουν. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει όπως αρχικά είχε
ενταχθεί στον προϋπολογισμό.
Με βάση αυτά λοιπόν, και άλλες λεπτομέρειες, που αν θέλετε να σας πω
παράγραφο προς παράγραφο, θα παρακαλούσα να ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός και να προχωρήσει ο Δήμος, με αυτές τις νόμιμες
διαδικασίες και προτάσεις της υπηρεσίας. Γιατί, κινδυνεύει στην περίπτωση
που υπάρξει επιμονή να μπουν στον προϋπολογισμό πράγματα που δεν
είναι σύννομα, να γυρίσει πίσω ο προϋπολογισμός, όπως έχει γυρίσει και
σε άλλους Δήμους και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις».
Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους:

Στεργίου Ιωάννης: Όλοι συμφωνούμε πως ο προϋπολογισμός του Δήμου
δεν είναι ένα απλό θέμα συζήτησης, αλλά ένα ουσιαστικό θέμα. Όλοι πλην του
δημάρχου κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός πως η σημαντική
χρονοκαθυστέρηση ψήφισης του περσινού προϋπολογισμού δεν τον έχει
αγγίξει. Ποιες ήταν οι δικές του προσπάθειες ώστε ο προϋπολογισμός να είχε

ψηφιστεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νομοθέτης και οι εγκύκλιοι
του Υπουργείου Εσωτερικών;
Ζήτησε μέσω επιστολής του σύγκλιση του Δ.Σ. στις 27/12/2017 με θέμα
ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2018, βρεθήκαμε στην συνεδρίαση του
οργάνου άλλα δεν βρέθηκε ούτε το σχέδιο του προϋπολογισμού αλλά ούτε και
ο κος Καλυβιώτης.
Έγινε δεύτερη συνεδρίαση στις 08/01/2018, απουσία και πάλι του κ.
Καλυβιώτη, οπού έγινε συζήτηση, κατατέθηκαν προτάσεις προς ενσωμάτωση
στο σχέδιο προϋπολογισμού αλλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την
διοίκηση του Δήμου δεν ήταν ξεκάθαρο.
Στη συνέχεια ακολούθησε και Τρίτη συνεδρίαση στις 18/01/2018 με έγγραφο
του κ. Καλυβιώτη χωρίς την παρουσία του και αυτή τη φορά προκειμένου να
αποσαφηνιστεί το θέμα της ψηφοφορίας επί του προϋπολογισμού. Μια
συνεδρίαση χωρίς ουσία γιατί αν πράγματι ήθελε ο δήμαρχος την ψήφιση του
θα είχε συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του Δήμου και θα είχε συμπεριλάβει τις
προτάσεις που έγιναν στην συνεδρίαση της 08/01/2018. Και ερχόμαστε ξανά
σήμερα στην τέταρτη κατά σειρά συνεδρίαση συζήτησης του
προϋπολογισμού 2018. Αυτά πρέπει να λέγονται για να γνωρίζουν οι πολίτες
ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην διοίκηση του Δήμου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα πολυσέλιδο
λογιστικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται μόνο οι υποχρεωτικοί κωδικοί
αριθμοί (Κ.Α) που πρέπει να εγγραφούν σ’ αυτόν αλλά περιγράφεται και
αναλύεται η οικονομική δραστηριότητα της προηγούμενης χρονιάς και
αποτυπώνεται η πορεία, ο σχεδιασμός και η προοπτική του Δήμου για το έτος
εφαρμογής του.
Κατά συνέπεια είναι λογικό και εύλογο να υπάρχουν ερωτήματα από
πλευράς των μελών του Δ.Σ. για το πώς κινήθηκε ο προϋπολογισμούς του
προηγούμενου έτους και αναφέρομαι στο 2017.
Σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκαν οι στόχοι του;
Πως κινήθηκαν τα έσοδα και πως τα έξοδα;
Σε τι βαθμό υλοποιήθηκε το περσυνό τεχνικό πρόγραμμα;
Ποιες ήταν οι διεκδικήσεις της διοίκησης του Δήμου και σε τι βαθμό αυτές
επιτευχθήκαν;
Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία χρίζουν απαντήσεις. Θέλω να πιστεύω
πως ο δήμαρχος που σήμερα είναι παρών μετά από μία μακράν απουσία του
από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα απαντήσει επί αυτών.
Ένας δήμαρχος υπεύθυνος οφείλει και πρέπει να παρίσταται στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, να εισηγείται, να απαντά να
παρεμβαίνει, να ενώνει γιατί αυτό επιβάλει η πρόοδος του τόπου. Κάτι που
δεν ισχύει για τον κ. Καλυβιώτη ο οποίος συλλήβδην απαξιώνει το δημοτικό
συμβούλιο, απαξιώνει το θεσμό που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες να
υπηρετήσει. Βέβαια δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό από έναν
δήμαρχο που έχει κλειστεί στους τέσσερεις τοίχους ενός άβατου γραφείου
συντάσσοντας αναφορές και καταγγελίες για τους κατά φαντασία εχθρούς του.
Αντί να βρίσκεται στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου επιλέγει τις
περισσότερες τουλάχιστον φορές την γνωστή τακτική της φυγής, πιστεύοντας
πως κατ’ αυτόν τον τρόπο θα απεμπολήσει τις τεράστιες ευθύνες για τον
κατήφορο που έχει οδηγήσει ο ίδιος το Δήμο. Αντί να ασχοληθεί με τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δημιουργεί συμμαχίες με τοπικά
μέσα κίτρινης προπαγάνδας και παραπληροφόρησης πιστεύοντας πως με
αυτόν τον τρόπο θα δικαιολογήσει την απραξία του και την
αναποτελεσματικότητα του. Είναι λοιπόν καιρός να μάθει πως οι πολίτες
αυτού του τόπου και νου έχουν και γνώση έχουν.

Εμείς ως δημοτική παράταξη δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε μέλη και
συνεργοί στην θεατρική παράσταση μετάθεσης των ευθυνών με
πρωταγωνιστή τον κ. Καλυβιώτη, αλλά είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε
τα συμφέροντα του τόπου και των πολιτών.
Ο πολιτικός χρόνος του κ. Καλυβιώτη είναι λίγο πριν το τέλος και δυστυχώς
δεν έχει μπει στην διαδικασία να κάνει ταμείο. Υπάρχει έστω και ένα θετικό
αποτέλεσμα από την διοίκησή του εδώ και τέσσερα χρόνια σχεδόν που έχει
την ευθύνη; και αν υπάρχει έστω και ένα ας μας το πει να το ακούσουμε. Δεν
υπάρχει τίποτα το θετικό για αυτό και ο κος Καλυβιώτης αποφεύγει τον
απολογισμό πεπραγμένων που έχει την υποχρέωση να κάνει κάθε χρόνο
παραβαίνοντας τα καθήκοντα του - αφού δεν έχει κάνει κανέναν απολύτως
στην θητεία του – και δεν έχει κάνει γιατί ο απολογισμός του ως δήμαρχος έχει
αρνητικό πρόσημο.
Η αντιπολίτευση δεν είναι εδώ για να καταψηφίζει είναι εδώ για να
συνεργάζεται, να προτείνει είναι εδώ για να ελέγχει την πορεία της διοίκησης.
Έδειξε ο κος Καλυβιώτης δείγματα συνεργασίας με τα μέλη του Δ.Σ., με τις
δημοτικές παρατάξεις, με τους φορείς της περιοχής; Όχι μόνο δεν έδειξε αλλά
ποτέ δεν υπήρξε αυτή η σκέψη ούτε στην πίσω άκρη του μυαλού του. Το
μόνο που ξέρει καλά να κάνει είναι να απαξιώνει, να υποτιμά, να προσβάλει
και να καταγγέλλει του πάντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επί των κωδικών αριθμών (Κ.Α) τόσο των
εσόδων όσο και των εξόδων ως δημοτική παράταξη έχουμε τοποθετηθεί κατά
τις προηγούμενες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και σεβόμενοι το
χρόνο δεν θα τα επαναλάβουμε ξανά.
Τελειώνοντας εκείνο το οποίο θέλω να επανακαταθέσω είναι πως και από
αυτόν τον προϋπολογισμό οι δημότες δεν θα δουν καμία αλλαγή στην
καθημερινότητα τους είναι ένας προϋπολογισμός απλά γιατί πρέπει να
υπάρχει και τίποτα περισσότερο.
Η παρούσα διοίκηση του δήμου έχει αποδεχθεί χαμηλότερη των
περιστάσεων και των προσδοκιών των πολιτών.
Ως δημοτική παράταξη ψηφίζουμε τους Κ.Α. 00-6117-0015, 00-6117-0016,
00-6117-0017, 00-6117-0018, 00-6117-0019 τους Κ.Α. 30-7412-0001, 30-
7412-0002, 30-7412-0003, 30-7412-0004 και 30-7412-0005 που αφορούν την
σύνταξη ορισμένων μελετών παρότι το ποσό που διατίθεται για σύνταξη
μελετών είναι ελάχιστο μόλις 73.000 €. Επίσης ψηφίζουμε τους Κ.Α. για την
αποπληρωμή των αποδοχών των εργαζόμενων με προγράμματα ΑΜΕΑ και
Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και τους Κ.Α. που αφορούν την μισθοδοσία και τις
ασφαλιστικές εισφορές του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, τα προνοιακά
επιδόματα, τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολικών μονάδων καθώς και συντήρησης αυτών.

Παζάρας Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έχω μιλήσει
αρκετές φορές για το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό, όχι
μόνο αυτού του έτους, αλλά και των προηγούμενων ετών.
Θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, και τα λέω αυτά γιατί τα έχω πει, για να
ακούσουν και δύο παρατηρητές που υπάρχουν σήμερα εδώ, και όσοι
διαβάσουν την τοποθέτηση τη δική μου, αλλά και των άλλων Δημοτικών
Συμβούλων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε έρθει θέμα για συζήτηση ο
προϋπολογισμός του 2018. Τότε Δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν,
έκαναν τις προτάσεις, και από την μεριά της Δημοτικής παράταξης που διοικεί
το Δήμο και από την μεριά της μείζονος αντιπολίτευσης.

Στο τέλος καταλήξαμε σε τρεις προτάσεις. Βέβαια η δικιά μου η τοποθέτηση
ήταν, να ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις που γίνονται για τον
προϋπολογισμό, έτσι ώστε να ψηφιστούν και από κει και πέρα εφόσον
ρώτησα κιόλας τούς υπαλλήλους εδώ, ότι μπορούν να ψηφιστούν στην ίδια
συνεδρίαση και μου είπαν όχι, γιατί αλλάζει η στοχοθεσία.
Λοιπόν η πρόταση η δική μου πήρε μία ψήφο, τη δικιά μου. Οι υπόλοιπες
πήραν τα ανάλογα κι έτσι δεν πέρασε καμία πρόταση.
Και ερχόμαστε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και τι βλέπουμε η πρόταση η δικιά μου ήταν πρόταση αυτών που κατέθεσα
στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο η μείζονα αντιπολίτευση όσο και
η πλειοψηφία, και περνάει με σύνολο 17 ψήφων. Και εκεί που είχε πάρει αυτή
η ίδια η πρόταση μία ψήφο, πέρασε τώρα με 17.
Τα ίδια πράγματα έλεγα και στο τεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια και στην ίδια
συνεδρίαση είχα πει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αλλά επειδή μπορούμε
να τον αναμορφώσουμε, να γίνει η αναμόρφωση με αυτές τις προτάσεις που
υπάρχουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση. Το ίδιο πράγμα είπα και
στο τεχνικό πρόγραμμα. Τι είπα στο τεχνικό πρόγραμμα; και μάλιστα
απηύθυναν και ερώτηση και στον κύριο Στεργίου αλλά και στον κύριο
Λιαγκάκη, αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η σύννομη. Ο κ.
Λιαγκάκης μου, είπε τι λες Βασίλη τα αυτονόητα; τα αυτονόητα δεν είπε ο
Στεργίου είπε ότι αυτά που είπα εγώ, έτσι είναι, αλλά επειδή είναι πολλές οι
προτάσεις, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε ένα –ένα.
Λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας, μπορούν και το τεχνικό πρόγραμμα και ο
προϋπολογισμός να ψηφιστούν σε μία συνεδρίαση, αρκεί εμείς να είμαστε
προετοιμασμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε τις προτάσεις μας,
έτσι ώστε να ψηφίζονται μία μία, να συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό
πρόγραμμα και να ψηφίζεται και το τεχνικό πρόγραμμα. Το ίδιο και για τον
προϋπολογισμό.
Και τελειώνοντας, θα σας διαβάσω την κατάληξη του εγγράφου που έστειλε
το τμήμα προϋπολογισμού Λογιστηρίου και προμηθειών, και υπογράφεται
από την προϊσταμένη Διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και
τον αρμόδιο υπάλληλο. Η κατάληξη είναι η εξής: «αντικειμενικά θεωρούμε ότι
πρέπει να προηγηθεί συνεργασία του προέδρου και των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για όλες τις αναφερόμενες
αλλαγές στο Σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2018, πριν την εφαρμογή του».
Εγώ δεν θα φέρω προσχώματα στην λειτουργία του Δήμου. Και λέω ένα και
τελειώνω, να ξέρετε αγαπητοί Δημοτικοί σύμβουλοι, όσοι δεν ψηφίζουν, δεν
καταθέτουν προτάσεις και δεν ψηφίζουν τεχνικά προγράμματα και
προϋπολογισμό, δίνουν το δικαίωμα στον Δήμαρχο, που εδώ του
καταλογίζετε τα μύρια όσα, του δίνετε την δικαιολογία ότι δεν μπορεί να
παράξει έργο.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Επειδή κάποιοι δυσανασχετούν με τις ομιλίες, να πω
ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα θέμα μόνο του, μία συνεδρίαση ένα θέμα, για
να ειπωθούν εδώ πέρα όλα όσα έχουν συμβεί τον προηγούμενο χρόνο αλλά
και αυτά που ο καθένας έχει το κεφάλι του για τον επόμενο χρόνο.
Για αυτό λοιπόν δεν υπάρχει καν θέμα να δυσανασχετούμε και να
δημιουργούνται εντάσεις. Αν μπορεί να απαντήσει κάποιος το τέλος, ας
απαντήσει, αν δεν μπορεί να απαντήσει, θα σηκωθούμε να φύγουμε κι όλα
μια χαρά, αν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός τελικά. Λοιπόν ένα κρατούμενο είναι
αυτό.
Το δεύτερο κρατούμενο, υπήρξαν εδώ πέρα ορισμένες ομιλίες. Αυτό που
δεν είδα εγώ μέχρι τώρα, και μάλλον δεν θα φανεί και στην πορεία, είναι ότι

δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη, για το πώς δουλεύει σήμερα η τοπική
διοίκηση. Και εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω, από την πρώτη ημέρα που
μπήκα στο Δήμο, λέω, λέγαμε και λέμε ότι ο Δήμος απαξιώνεται με την
πολιτική αυτή που εφαρμόζεται, και οι δήμοι πλέον, γι αυτό επισήμανα ότι
είναι τοπική διοίκηση, έχουνε γίνει το μακρύ χέρι της αντιλαϊκής πολιτικής της
κυβέρνησης.
Ο φετινός προϋπολογισμός γίνεται με βάση τα έσοδα που είχε ο περυσινός
προϋπολογισμός, για αυτό και δεν υπάρχει μέσα καμία αναπτυξιακή διάθεση,
προς όφελος του λαού της περιοχής.
Τα έσοδα, τα κρατικά έσοδα κάθε χρόνο μειώνονται, άρα και ο
προϋπολογισμός αυτός, επειδή γίνεται με βάση τα έσοδα, είναι μειωμένος σε
σχέση με τον περυσινό, και έχει περισσότερα βάρη για τις πλάτες του λαού,
άσχετα αν τα Δημοτικά τέλη μείναμε στα ίδια.
Γιατί αν πάρουμε υπόψη πόσο έχει πέσει το βιοτικό επίπεδο των
ανθρώπων εδώ της περιοχής αλλά και γενικότερα της χώρας, θα δούμε ότι
πληρώνουν υπέρογκα ποσά πλέον για τον Δήμο. Για αυτά λοιπόν θα
μιλήσουμε;
Στον φετινό προϋπολογισμό το 60% είναι από τα τακτικά έσοδα, τα έσοδα
τα κρατικά και το 40% είναι από φόρους. Και αυτό, χρόνο με το χρόνου
αυξάνει.
Όταν λοιπόν μειώνονται τα κρατικά έσοδα, πως θα δουλέψει ο Δήμος;
φορτώνοντας επιπλέον ανάγκες στις πλάτες του λαού. Χρόνια τώρα τα λέμε
αυτά.
Υπάρχει φωνή για να καταλάβει ο κόσμος της περιοχής, γιατί αυτός ο Δήμος
δεν δουλεύει; πέρα από τον καβγά που γίνεται μεταξύ δημάρχου και
συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, πέρα από αυτό που γίνεται. Γιατί δεν
δουλεύει ο Δήμος; γιατί ο Δήμος κάνει μόνο τα αναγκαία και αν μπορεί να τα
κάνει αυτά. Γιατί; γιατί μοιράζονται ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες στον
Δήμο; ήταν απαίτηση του πρώτου Μνημονίου ο Καλλικράτης, υπάρχει η ίδια
πολιτική με την Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλους αυτούς που πέρασαν
με την σημερινή κυβέρνηση του Σύριζα-ΑΝΕΛ;
Λοιπόν λέω, ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για την τοπική διοίκηση
πλέον. Και να σας δω, και να μας δω όλους, όταν τα ληξιπρόθεσμα
βεβαιωθούν στους δήμους, που θα πρέπει να πάμε να κάνουμε και
κατασχέσεις των ανθρώπων εδώ πέρα στην περιοχή, να μας δω τότε το μπόι
μας. Θα προχωρήσουμε και σε αυτό;
Είναι πρώτος διδάξας ο Δήμος σε ελαστική σχέση απασχόλησης; και αν δεν
υπήρχε η κόντρα αυτή, θα ήταν και σε ανασφάλιστη εργασία και σε απλήρωτη
εργασία μετά από μήνες. Τώρα, ο ένας φυλάει τα ρούχα του για τον άλλον.
Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ μέσα.
Θα αλλάξει αυτή η κατάσταση; πως θα αλλάξει; για να αλλάξει αυτή η
κατάσταση έπρεπε ο Δήμαρχος να είναι στα χωριά, και να λέει στον κόσμο
γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος, πράγμα που δεν κάνει, και έχει
τεράστια ευθύνη για αυτό. Δεν είναι ότι δεν λειτουργεί ο Δήμος επειδή υπάρχει
αυτή η κόντρα, και αλλού που δεν υπάρχει κόντρα τα ίδια είναι, δεν είναι
καλύτερη η κατάσταση.
Τώρα σε σχέση δύο τρία πραγματάκια για να ενημερωθούμε κι όλας, επειδή
είναι και ο Δήμαρχος εδώ σήμερα, που είναι Εκτελεστικό όργανο, αλλά
πολλές φορές τις αποφάσεις που έχει πάρει ο Δήμος δεν τις έχει εκτελέσει,
ένα θα πω, Δασικό Χωριό. Άλλα πράγματα αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο αλλά πράγματα γίνανε, πάει το Δασικό Χωριό. Όχι ότι όταν θα
ερχόταν εδώ πέρα θα αναλάμβανε ο Δήμος να το δουλέψει, μια χαρά θα
συμφωνούσανε όλοι, όπως συμφώνησαν και με τα Δημοτικά τέλη.

Λοιπόν μια χαρά συμφωνούνε σε αυτά. Για το πως δουλεύει ο Δήμος, και
πως πρέπει να δουλέψει και πως πρέπει να είναι το μακρύ χέρι της
κυβέρνησης και της αντιλαϊκής πολιτικής, μια χαρά συμφωνούνε.
Τι γίνεται με το Ναυπηγείο; Να αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα; θα δοθούν
απαντήσεις; και άδειες πήρε; Με τα ενοίκια του είναι εντάξει; πολλά
ακούγονται…
Λοιπόν, τι γίνεται με τους δρόμους στα χωριά, που έχουν γεμίσει λακκούβες,
έχουν σπάσει αυτοκίνητα. Τι γίνεται με τους αγροτικούς δρόμους; τι γίνεται με
τα ποτάμια; τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα;
Αυτά Δήμαρχε, σε αυτά πρέπει να δώσεις απαντήσεις σήμερα, αυτά είναι τα
θέματα που πονάνε και αγγίζουν τον κόσμο.
Τώρα τα άλλα, τσακώθηκες με τον διπλανό, τσακώθηκες με τον παραδίπλα,
δεν αγγίζουν κανέναν πλέον. Έχετε μπει στο ίδιο τσουβάλι όλοι, και όταν έρθει
η ώρα..
Λοιπόν, περιττό να πω ότι δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, δεν
χρειάζεται να το πω, γιατί από αυτά που είπα τόση ώρα, όποιος έχει νου το
καταλαβαίνει.

Κουκουρίκος Ηλίας: Είναι η τέταρτη φορά που συζητάμε το θέμα του
προϋπολογισμού για το 2018. Τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις έλειπε ο
κύριος Δήμαρχος. Δεν θα τον κρίνω, δικαίωμά του είναι να λείπει. Έρχεται
όμως σήμερα και μας κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, προτάσεις οι οποίες
θεωρώ έγιναν για το θεαθήναι, έγιναν για λαϊκή κατανάλωση. Δηλαδή θα
πρέπει να βάλουμε κι αυτές τις προτάσεις προς συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο; μπορεί να τις φέρει εν καιρώ, να γίνει μία αναμόρφωση στον
προϋπολογισμό.
Από ότι αντιλαμβάνομαι, από ότι έχω καταλάβει, η πρόταση που έχει
υποβληθεί από την οικονομική υπηρεσία, θέλω να πιστεύω ότι θα ψηφιστεί
σήμερα. Και έρχεται και κάνει καινούριες προτάσεις.
Είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι στις προτάσεις του, ότι θα πρέπει να βάλουμε
3.000 ευρώ για έκδοση οικοδομικής αδείας το κάμπινγκ. Τι θα κάνουμε με
3.000 ευρώ, βγάζεις οικοδομική άδεια; Έχετε διαβάσει κύριε Δήμαρχε τρίτης
κατηγορίας κάμπινγκ τι χρειάζεται; Λέτε ότι θα πρέπει να βάλουμε 5.000 για
αποτύπωση του χώρου του κάμπινγκ. Για να γίνει αποτύπωση χρειάζεται να
αδειάσει το κάμπινγκ, χρειάζεται να φύγουν τα τροχόσπιτα, τι έχετε κάνει για
αυτό κύριε Δήμαρχε; από ότι ξέρω το 90% των τροχόσπιτων είναι εκεί.
Δηλαδή προτάσεις για λαϊκή κατανάλωση.
Εγώ θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό όπως ακριβώς έχει προταθεί από την
οικονομική υπηρεσία.

Σκουμπρής Νικόλαος: Νομίζω ότι με κάλυψε απόλυτα ο κ. Κουκουρίκος. Στο
περασμένο Συμβούλιο είχαμε πάρει μία απόφαση και λέγαμε, μαζέψτε τις
προτάσεις όλες, να τις πάρει η οικονομική υπηρεσία, να μας πει ποιες γίνονται
και ποιες δεν γίνονται. Ε, ήρθε σήμερα η οικονομική υπηρεσία, και όμορφα και
ωραία, μας είπε και γραπτώς, λέει ότι αυτό γίνεται αυτό δεν γίνεται. Αυτό ήταν
και το συμπέρασμα της προηγούμενης συνεδρίασης.
Άρα, δεν έχω κανένα λόγο, να μην ψηφίσω τον προϋπολογισμό, όπως τον
συνέταξε η οικονομική υπηρεσία.

Καντζούρας Ιωάννης: Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι ιστορική μέρα,
όχι γιατί ήρθε ο Καλυβιώτης στο Συμβούλιο, όχι γι αυτό, είναι ιστορική μέρα
γιατί έδωσε ένα μάθημα σήμερα στον Καλυβιώτη η Δικαιοσύνη, ότι πέρα από
την Δικαιοσύνη η τοπική Αυτοδιοίκηση, έχασε το δικαστήριο με τον Πρόεδρο

που τον είχε πάει δύο φορές μέσα τότε, έχασε σήμερα. Τραβάει στον κόσμο
στα δικαστήρια. Πρέπει να μάθει να λειτουργεί εδώ μέσα, και όχι να είναι
άφαντος. Είναι σήμερα μέρα για μένα ιστορική.
Δεύτερον, ο κωδικός 00.6443 για πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει γίνει πόσο
15.000, δηλαδή 300 ευρώ για κάθε χωριό. Για τον αθλητισμό, αλλά και για την
συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων δεν υπάρχει τίποτα.
Η ανικανότητα του Καλυβιώτη έχει αναγκάσει τα Συμβούλια των ομάδων, να
κάνουν έρανο για τους διαιτητές και τα έξοδα των ομάδων.
Το αποθεματικό του προϋπολογισμού για το 2018 όπως αρχικά μας το
παρουσίασε ο Καλυβιώτης ήταν 44.000, τώρα έγινε 124.000.
Ο κωδικός αριθμός 00.6492 δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων αρχικά ήταν 100.000, τώρα έγινε 80.000, γιατί; γιατί
θέλει να κρύψει ο Καλυβιώτης, τα ποσά που θα σκάσουν για πληρωμή από
τον Δήμο, και οφείλονται στις δεκάδες δικαστικές εξελίξεις από δικές του
παραβάσεις.
Για αυτό το αποθεματικό έπρεπε να μειωθεί κατά 80.000 δηλαδή να γίνει
44.000. Και βέβαια τα δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων να
γίνει 160.000, όμως δεν έγινε.
Οι παιδικές χαρές είναι σε άθλια κατάσταση. Οι λάθος χειρισμοί του
Καλυβιώτη, είχαν σαν αποτέλεσμα, αντί να εντάξει στο Πράσινο Ταμείο
κατασκευή παιδικών χαρών, που ήταν άμεση ανάγκη, πήγε και έκανε ένταξη
κάδων για σκουπίδια. Έτσι σήμερα έχουμε προϋπολογισμό χωρίς παιδικές
χαρές.
Όλοι οι Δήμαρχοι, έφτιαξαν παιδικές χαρές από το πράσινο Ταμείο, γιατί
έβλεπαν ότι δεν επαρκούν τα χρήματα του Δήμου.
Ο Καλυβιώτης είναι απατεώνας, απατεώνας πολιτικός, που κορόιδεψε τους
δημότες, είπε ψέματα στον λαό. Και το μόνο που κάνει είναι να παίρνει τον
παχυλό μισθό του. Το μόνο που κάνει είναι να διχάζει, να σπέρνει τη διχόνοια,
να καταστρέφει ότι έχουνε φτιάξει οι προκάτοχοί του. Φαντάζει ως πολιτικός
τενεκές, τενεκές ξεγάνωτος, γεμάτος μίσος.
Ξαναλέω, εξαπάτησε τους πολίτες και πλέον μπήκε στην λίστα των
αποτυχημένων πολιτικών.

Δήμαρχος: Μετά από όλα όσα ακούστηκαν για τον προϋπολογισμό, κάνουμε
πρόταση συναινετική, προκειμένου να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να
τελειώσει αυτό το μαρτύριο για τον Δήμο, που για τρίτη χρονιά συνεχίζεται.
Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που καθυστερεί η ψήφιση του προϋπολογισμού.
Προτείνεται : πρώτον και ψηφίζει η δική μας η πλευρά, και όσοι θέλουν την
ακολουθούν, τις προτάσεις της υπηρεσίας που είναι υποχρεωτικές δαπάνες
και διορθώσεις προϋπολογισμού, όπως αυτές είναι διατυπωμένες στο
έγγραφο της υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 945/8-2-2018 όπως σας το
διάβασε ο κύριος Καραδήμος.
Δεύτερον, τις δαπάνες που προτείνει η υπηρεσία, για την κατά το δυνατόν
εξάντληση του αποθεματικού, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Καραδήμος και
συμπλήρωσα και εγώ ορισμένα πράγματα.
Τρίτον, ψηφίζουμε το αρχικό Σχέδιο του προϋπολογισμού, μετά τις ανωτέρω
αιτιολογημένες προτάσεις και καθαρές προτάσεις.
Κατά τα υπόλοιπα, απορρίπτουμε τις υπόλοιπες προτάσεις που
αναφέρονται στην αριθμό 2/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί
είναι ενάντια στο συμφέρον του Δήμου και των πολιτών και δεν εξυπηρετούν
τη λειτουργία του Δήμου.
Όλα τα ανωτέρω προτείνονται και ψηφίζονται, γιατί εξασφαλίζουν την
έγκριση νομιμότητας του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη διοίκηση

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, και προς αποφυγήν απόρριψης του
προϋπολογισμού, με ότι συνεπάγεται, με καθυστερήσεις έγκρισης του
προϋπολογισμού, όπως έχουν γίνει σε άλλους δήμους.
Η πρόταση είναι καταχωρημένη, θα τη δώσω στην Γραμματεία, και επί
αυτού να ψηφιστεί.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις όπως αναφέρονται στο
εισηγητικό τμήμα της παρούσης απόφασης και διατυπώνονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στα αρχεία του Δήμου,
προχωράει στην ψήφιση των προτάσεων κάθε μίας χωριστά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Την πρόταση του κ. Δημάρχου που ζητάει την ψήφιση των πιο κάτω:
α) των προτάσεων της υπηρεσίας που είναι οι υποχρεωτικές δαπάνες και
οι διορθώσεις του προϋπολογισμού, όπως αυτές είναι διατυπωμένες στο
έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών με
αριθμό πρωτοκόλλου 945/8-2-2018
β) των δαπανών που προτείνει η υπηρεσία, για την κατά το δυνατόν
εξάντληση του αποθεματικού, όπως αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών και την δική μου
συμπλήρωση
γ) την ψήφιση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού, μετά τις
ανωτέρω αιτιολογημένες και καθαρές προτάσεις
δ) την απόρριψη των υπολοίπων προτάσεων που αναφέρονται στην
αριθμό 2/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είναι ενάντια στο
συμφέρον του Δήμου και των πολιτών και δεν εξυπηρετούν τη λειτουργία του
Δήμου,ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Χαλιούλιας Ιωάννης, Κατσούρας
Δημήτριος, Γεωργάκαινα Ελένη, Παληός Ευστράτιος, Περηφάνου Νίκη -
Ψήφοι πέντε (5)
Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως κατατέθηκε από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών που συμπεριλαμβάνει τις
τροποποιήσεις που αναφέρονται στο αρ. πρωτ. 945/8-2-2018 έγγραφο της
Υπηρεσίας , ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Αρβανίτης Παναγιώτης,
Κουκουρίκος Ηλίας , Γιαννιός Κων/νος , Δανέλης Ιωάννης, Τάρλας Κυριάκος ,
Σεσοντή Μαρία , Σκομπρής Νικόλαος, Παζάρας Βασίλειος, Χαντζής Ανδρέας
-Ψήφοι εννέα (9)
Την πρόταση κ. Στεργίου Ιωάννη (ψηφίζουμε τους Κ.Α. 00-6117-0015, 00-
6117-0016, 00-6117-0017, 00-6117-0018, 00-6117-0019 τους Κ.Α. 30-7412-
0001, 30-7412-0002, 30-7412-0003, 30-7412-0004 και 30-7412-0005 που
αφορούν την σύνταξη ορισμένων μελετών παρότι το ποσό που διατίθεται για
σύνταξη μελετών είναι ελάχιστο μόλις 73.000 €. Επίσης ψηφίζουμε τους Κ.Α.
για την αποπληρωμή των αποδοχών των εργαζόμενων με προγράμματα
ΑΜΕΑ και Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και τους Κ.Α. που αφορούν την
μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του τακτικού και έκτακτου
προσωπικού, τα προνοιακά επιδόματα, τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων καθώς και
συντήρησης αυτών) ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Μουριάς Ιωάννης,
Κανελλόπουλος Ιωάννης, Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία, Καντζούρας
Ιωάννης, Στέφου Κυριακή, Στεργίου Ιωάννης Ψήφοι έξι-6-

Δεν ψηφίζουν καθόλου καμιά πρόταση: Βούλγαρης Αναστάσιος, Λιαγκάκης
Ευστάθιος , Γεωργαντζής Ευάγγελος Ψήφοι τρεις (3)
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλεξίου Δημήτριος ψήφισε παρών.
Δεν λήφθηκε απόφαση γιατί καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Στέφου Κυριακή Παζάρας Βασίλειος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα Ελένη
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Χαλιούλιας Ιωάννης
Περήφανου Νίκη
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Κουκουρίκος Ηλίας
Σεσοντή Μαρία
Στεργίου Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία
Αλεξίου Δημήτριος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Γεωργατζής Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

43 Σχόλια:

αυτοί είναι επί των εξόδων όχι των εσόδων
Έχουν το θράσος να μιλάνε για παιδικές χαρές που τις έκοψαν από το τεχνικό πρόγραμμα και έβαλαν 5χ5.

κατά τα άλλα προτεραιότητες του ο αθλητισμός=ποδόσφαιρο και χλοοτάπητες. τέσσερα χρόνια ρε Καντζούρα γέμισες το δήμο 5χ5 που δεν τα χρησιμοποιεί κανένας και χλοοτάπητες μια ομάδα πάνω από την β ερασιτεχνική έχει το θράσος και μιλάς για ικανότητα και εξυπνάδα

Αλήτικη τοποθέση Καντζούρα. Γουρουν ίσια αγοραία γλώσσα.ούτε στην κρέαταγορά δεν μιλάνε έτσι.
Υποβαθμίζει το θεσμο. Ο χατζής γιατί δεν τον έφερε σε τάξη. Ντροπή τόσο χαμηλό επίπεδο.

Λενε, οτι ο καθενας δινει οτι εχει.Τι να κανουμε αυτον το πολιτισμο διαθετει ο ανθρωπος,αυτα λεει.Δεν περιμενα να τον ανακαλεσει στην ταξη ουτε ο προεδρος,ουτε κανενας απο τους αποστατοΣτεργιηδες,τι λεω,παλι καλα που δεν τον χειροκροτησαν!!!

Και οι δυο ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ,ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ τι εκαναν???Δεν αισθανθηκαν την αναγκη να υπερασπιστουν οχι τον Καλυβιωτη,αλλα το θεσμο?Και μετα μιλαμε για πολιτικο πολιτισμο,ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ....

Μα αποστάτες και κατζουροστεργιοφλωκέϊκο χρειάζονται όχλο για να προσκυνούν την μετριότητα τους,τί περιμένεις?
Να μην γίνεται έργο να βρουν πλούσιο ταμείο για να βγάλουν ότι τους στέρησε ο Καλυβιώτης και με ΤΟΚΟ.
Όπλο τους η παραπληροφόρηση των καφενείων και ουζερί και το αστείρευτο θράσος τους.

ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ ΟΝΤΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ.ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ??ΤΩΡΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΣΠΙΑΔΑΣ???ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΕΠΕΔΙΩΞΕ ΤΗΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ??ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ??ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤ-ΚΟΚ??

ΤΟΝ ΧΥΔΑΙΟ ΥΒΡΙΣΤΗ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΤΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ;;;
-ΤΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ;
-ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
- ΤΟΝ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ.
- ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ;
- ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
- ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ;;

https://www.youtube.com/watch?v=NETf_PG0dtI

ο καντζουρας και η παρεα του

Σκουμπρής Νικόλαος

τον πρωτο προυπολογισμο ποιοσ τον συνεταξε ?
η γιαγια μου ?
η υπηρεσια τον συνεταξε και δεν τον ψηφισες.
σαν συμβουλος ποια η προσφορα σου?
απλα για ναχεις προστασια για τις αμαρτιες σου.

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Άρθρο 9 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και αμοιβαίο προς τους άλλους σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις, και σε περίπτωση άρνησης, τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.


Τι από τα παραπάνω δεν καταλαβαίνεις κύριε Χατζή και δεν αφαιρείς το λόγο στο Λαχαναγορίτη σύμβουλο; Για να του ζητήσεις να ανακαλέσει και να αναιρέσει δεν το συζητάμε βέβαια;

αρχισε ο πολεμος καλυβιωτη εκλογες ερχονται τα κατεστρεψες ολα ετσι δεν θα περασει

3.27 μ.μ. φαίνεται ότι δεν ξέρεις να διαβάζεις ή είσαι τελείως τυφλωμένος απο το πάθος της εξουσίας που σου λείπει.
Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για σένα και τους λίγους ομοίους σου.
Είναι η 3η συνεχή χρονιά που ΕΚΒΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Προς μεταλλαγμένο Χόμπιτ 3:27.

Το κωδικό 70-7413.0006 για τους Φ/Β σταθμούς από 24.600,00 € τα έκανε 0,00 € ο Κουτσουράς για να να αυξηθεί το ποσό στον Κ.Α 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών από 5.000,00 € σε 15.000,00 € και για να δημιουργηθεί κωδικός με ποσό 20.000,00 € για μελέτη ολοκλήρωση ανάπλασης οδών και λοιπών χώρων περιμετρικά ιερού ναού Αγίου Ιωάννου Ρώσσου

Να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας να πληρωθεί ο κολλητός κομματικός σύντροφος νομικός τους πού του δίνουν στην Οικ. Ε. όλες τις υποθέσεις και να τα έχουμε καλά με το "φτωχό" ίδρυμα που αφήνει ψίχουλα από τα έσοδα του στην περιοχή. Α ρε γηροκομείο Λίμνης.

Το καμπιγκ Σπιάδος και τα Φ/Β που θα βοηθήσουν τα έσοδα του δήμου σε δεύτερη προτεραιότητα

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΘΑΡΣΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ.
Η ΠΡΟΣΘΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΑΠΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΒΑΘΕΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΘΕΙ.

ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΦΗΝΟΥΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΖΟΥΡΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΑΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ. Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΣΥΝΕΝΟΧΗ.

5:21

Γιατί προσβάλλεις τους Λαχαναγορίτες; Τι σου έκαναν;

ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΟΛΑ ΡΗΜΑΞΑΝ

Διαβάζοντας το αποφασιστικό,εγώ καταλαβαίνω ότι οι της πλειοψηφίας(9+5)
έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό εκτός απο τις αλλαγές της 2/2018 απόφασης του ΔΣ.
Θέλουν ή προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπλοκάρουν τον δήμο?
Χατζή είσαι για δέσιμο.

και οι Αρειανοί

Δεν ψηφίζουν καθόλου καμιά πρόταση: Βούλγαρης Αναστάσιος, Λιαγκάκης Ευστάθιος , Γεωργαντζής Ευάγγελος Ψήφοι τρεις (3)
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλεξίου Δημήτριος ψήφισε παρών.

ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑ 3.27 μ.μ.
Να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι ο δήμαρχος μαζί με μας τους πολίτες θα ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ τον ΤΟΠΟ απο σας τους επίορκους και αισχρους δημοτικούς
συμβούλους, που το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εξουσία για το προσωπικό σας ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Πόσα κλέβατε ρε ΑΛΗΤΕΣ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα
έχετε ΛΥΣΑΞΕΙ, που δεν σας αφήνει να μας κλέβετε.
Δήμαρχε μη κωλώνεις, η πολιτική αλητεία του τόπου τελειώνει......θα τους θάψουμε τις επόμενες εκλογές (αν υπάρχουν).

ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΧΑΜΙΝΙΑ.
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΔΗΜΑΓΩΓΟΙ, ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ....ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΕΜΑ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ;; ΤΙ ΣΧΕΣΕΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ??

7.26 μ.μ. Ο Χατζης δεν είναι για δέσιμο αλλά για κρέμασμα.
Συνεχώς εμποδίσει, με κάθε τρόπο, την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Γιατί η κλίκα ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ τι ψήφισαν και έχουν
το θράσος να μιλάνε οι ΑΝΩΜΑΛΟΙ.

7.26 μ.μ. ΘΑ ΣΑΣ ΡΗΜΑΞΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.
ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ. ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΠΟΥ
ΡΗΜΑΞΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΣ.

Είναι και κάθε μέρα στην εκκλησία ο αχαΐρευτος. Μπροστά μπροστά και εκλέγεται με την ψήφο της εκκλησίας

7. Ακούσατέ μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην· λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου· μη φοβείσθε τον ονειδισμόν των ανθρώπων μηδέ ταράττεσθε εις τας ύβρεις αυτών.
8. Διότι ως ιμάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώληξ και ως μαλλίον θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώρος· αλλ' η δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών.
(Ἠσαΐας 51:7,8)

Ο Καντζούρας πηγαίνει στην εκκλησία και στις περιφορές, όπου υπάρχει πολύς κόσμος, γιά ψηφοθηρία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λαμογιάς, λαϊκισμού, δημαγωγίας με μοναδικό σκοπό την εξουσία για προσωπικό του συμφέρον.
Χρόνια τώρα αυτή τη δουλειά κάνει, μόνο τώρα τον μάθανε και πέρα απο το Μαντούδι σε όλο το δήμο.

ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ,?????.Χέρουμε πού επιτέλλους σιγά-σιγά μέ τής αναρτίσεις σας ξεσπαθώσατε και βλέπετε αλήθιες .
αφτοί πού κλέβουν καί έκλεψαν κατάχρησι δημοσίου πρόεδροι, σωματείον συνεταιρισμού πολιτιστικού συλόγου...... όλα νά δημοσιεφτούν νά μάθη ό κόσμος σχετικά πώς καντάντισε ή
περιοχή μας--ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΣ--Γιατί άλλοι Δήμοι είνε υγιείς.

ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ.νταβατζήδες ετων...

δήμαρχε ξεφτιλισέτούς. όλα τα τιμολογία έλεγχο αγοράς μηχανημάτων και καυσίμων δανειον ........ τά τελευτεα 15 XPONIA.καντο δήμαρχε

τά κατακάθια τού παρελθόντος....ΑΛΗΤΕΙΑ -ΔΙΑΦΤΟΡΑ.ΚΑΘΑΡΣΗ........

απο ταμαγαζια τησ ιστιαιας ψωνιζει ο Δημος ντροπη τους

8:07 μπες στο διαυγεια 2000 χιλ.ευρω ειδει καθαριοτητασ απο παπα....ιστιαια μαλον δεν εχεισ μαγαζι τσιρακι του καλυβιωτη εισαι

ΗΛΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Τ'ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΕΠΑΙΞΕΣ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕΣ........

Τι την θέλετε την αύξηση των εσόδων.
Τώρα που πήρε τις άδειες ο Λειβαδάρας το ενοίκιο θα γυρίσει ατα κανονικά Η παράνομη μείωση ήταν προσωρινή μέχρι να δοθούν οι άδειες.9.000 Ευρώ επί 12 μήνες +χρωστούμενα είναι κοντά όσα εισπράττει ο δήμος ένα χρόνο από τέλη,


Βάλτε το στο Δημοτικό συμβούλιο για επανεξέταση της απόφασης αν τολμάτε από τον Γκόλουμ και τα Γκόμπλινς της "ανάπτυξης"Απόφαση Νο 53 /2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΛ5-24Ψ)
https://goo.gl/9jrX9c

"Για το έτος 2014 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως και μέχρι την εξασφάλιση των απαραιτήτων αδειοδοτήσεων και λειτουργία της εταιρείας ,οπότε το μίσθωμα θα επανέλθει στο αρχικώς συμφωνημένο ποσό."

ΓΙΆ ΤΟΝ Κ° 5 Μαρτίου 2018 - 9:52 π.μ. ΚΆΝΙΣ ΛΆΘΟΣ ΉΣΕ ΕΚΤΌΣ ΤΌΠΟΥ ΚΑΊ ΧΡΌΝΟΥ .ΣΤΌ ΚΆΤΟ ΚΆΤΟ 1 ΛΑΜΠΑ 1.80ΕΥΡ ΜΑΝΤΟΥΔΙ. ΣΤΉΝ ΧΑΛΚΊΔΑ 0.75ΕΥΡ .ΦΕΤΑ 17ΕΥΡ .ΧΑΛΚΙΔΑ 9ΕΥΡ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΛΟ.

5 Μαρτίου 2018 - 9:55 π.μ.
τα ξερεις ολα σκατοβλαχε
τωρα οι αγορες γινονται με διαγωνισμο

Προς τον 9.52 π.μ. 9.55 π.μ.
που είναι ο ίδιος άσχετος, ανόητος και κακοήθης κοπρίτης.
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
ΤΕΛΟΣ Η ΡΕΜΟΥΛΑ ΠΟΥ ΞΕΡΑΤΕ.
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΡΠΑΧΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΟΙΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΕΛΕΝΕΣΤΕ.
ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΝΤΖΟΥΡΕΣ ΣΤΕΡΓΑΚΙΔΕΣ.

Ο τοπικισμός είναι φασισμός με συγκάληψη.
Κάθε Δήμος μπορεί να αγοράζει νόμιμα από
όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη
επιλέγοντας το φθηνότερο και καλύτερο.

τραβα στην ιστιαια και στην χαλκιδα καλυβιωτη να σε ψηφισουνε (μαγαζατορας απο μαντουδι)

Για αυτό οι δικοί μας άνθρωποι έχουν μεταναστευσει σε άλλες χώρες επιλέγοντας το φθηνότερο και το χειρότερο.

εσυ ρε 12,10 τον ψηφισες για να ψωνιζει απο σενα;καλο λαμογιο εισαι κ εσυ λοιπον.την παρτη σου κοιταζες κ εσυ ε;καλα να παθεις κοπριτη μια ζωη τον εαυτο σας κ συμφωνιες με ολους να ψωνιζει απο σας ο καθε δημαρχος κανατε κ κανετε.ΟΥΣΤ

Οι πιο αμαρτωλές υπηρεσίες είναι των ΟΤΑ,εφορία και πολεοδομία (την εποχή της μεγάλης ανοικοδόμησης).
Αποτέλεσμα:χρεωποποιμένοι δήμοι
πλούσιοι εφοριακοί
άναρχη δόμηση σ´ολη την Ελλάδα.

Στον μαγαζάτορα του Μαντουδίου:
Εάν εξαργυρώναται την ψήφο σας και το δωράκι στον ευγενικό αιρετό και στον υπάλληλο (για να κάνει τα στραβά μάτια), θα μπορούσατε να προσφέρεται φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα και να μην χρειάζεται να φιλάτε κατουρημένες ποδιές για επιβίωση.
Αυτή είναι η διαπλοκή που έχει ρημάξει την χώρα.
Άλλος πουλάει ρουσφέτι, άλλος προστασία,άλλος "διευκολύνσεις" και η λαμογιά
καλά κρατεί.
Όταν Καντζούρηδες περιτριγυρίζονται απο απαστράπτοντες τενεκέδες,μπορεί να ξεχωρίσει την διαφορά???

12:52
Κάνεις λάθος, οι νέοι μετανάστες είναι συνήθως μορφωμένοι και ικανότατοι και πολλοί έχουν μια ζηλευτή καριέρα στη νέα τους πατρίδα.
Το ρουσφέτι και η διαπλοκή στη χώρα μας έχει θέσεις για τα χρυσά παιδάκια των ημετέρων και η μετριότητα διαιωνίζεται.
Χανόμαστε μα δεν θέλουμε να αλλάξουμε -τουλάχιστον ας αλλάξουν όλοι οι άλλοι και μετά εμείς.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.